Συνοδικὴ ἀπόρριψις τῆς «Συνόδου»

Σύναξις Ὀρθοδόξων Κληρικῶν καὶ Μοναχῶν

(ἀπόσπασμα ἀπὸ ἐκτενὲς ἐμπεριστατωμένο κείμενο)

Ἡ ΣΥΝΟΔΟΣ τῆς Κρήτης ἔχει ἀπορριφθεῖ ἀπὸ τὴν ἐκκλησιαστικὴ συνείδηση, τὴν ὁποία ἐκφράζουν οἱ συνοδικὲς ἀποφάσεις τεσσάρων Πατριαρχείων, ποὺ ἐκπροσωποῦν τὸ 70% τοῦ Ὀρθοδόξου λαοῦ (σημ. 1, σσ. 708-722, σημ. 5).

Πατριαρχεῖο Ἀντιοχείας:«Θεωρεῖ τὴν Συνάντηση τῆς Κρήτης ὡς μία προκαταρκτικὴ Συνέλευση τῆς Πανορθοδόξου Μεγάλης Συνόδου. Ἀρνεῖται τὴν ἀπόδοση τοῦ συνοδικοῦ χαρακτήρα σὲ ὁποιαδήποτε ὀρθόδοξη συνέλευση, στὴν ὁποία δὲν συμμετέχουν ὅλες οἱ Ὀρθόδοξες Αὐτοκέφαλες Ἐκκλησίες. … Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἀντιοχείας, ἑπομένως, ἀρνεῖται τὴν ὀνομασία τῆς Συνελεύσεως τῆς Κρήτης ὡς “Μεγάλης καὶ Πανορθοδόξου Συνόδου” ἢ “Μεγάλης καὶ Ἁγίας Συνόδου”. Ὅλες οἱ ἀποφάσεις, ἀλλὰ καὶ ὅλα ὅσα ἐκδόθηκαν ἀπὸ τὴ Συνέλευση τῆς Κρήτης δὲν δεσμεύουν καθ᾽ οἱονδήποτε τρόπο τὸ Πατριαρχεῖο Ἀντιοχείας» (ἀπόφαση Συνόδου Ἱεραρχίας 27.6.16)!

Πατριαρχεῖο Ρωσίας:«Ἡ γενομένη στὴν Κρήτη Σύνοδος εἶναι ἀδύνατο νὰ θεωρεῖται Πανορθόδοξη οὔτε τὰ ἔγγραφα τὰ ὁποῖα ἐνέκρινε ἀποτελοῦν ἔκφραση τῆς πανορθοδόξου ὁμοφωνίας… περιλαμβάνουν ἀσαφεῖς καὶ διφορούμενες διατυπώσεις, κάτι τὸ ὁποῖο δὲν ἐπιτρέπει νὰ τὰ θεωροῦμε ὡς ὑποδειγματικὴ ἔκφραση τῶν ἀληθειῶν τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως καὶ τῆς Παραδόσεως τῆς Ἐκκλησίας» (ἀπόφαση Συνόδου Ἱεραρχίας 2.12.17)!

Πατριαρχεῖο Βουλγαρίας:«Ἡ Σύνοδος τῆς Κρήτης δὲν εἶναι οὔτε Μεγάλη, οὔτε Πανορθόδοξη: 1. Λόγῳ τῆς μὴ συμμετοχῆς σὲ αὐτὴν μιᾶς σειρᾶς Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν ἐξαιτίας ὀργανωτικῶν καὶ θεολογικῶν λαθῶν ποὺ ὑπῆρξαν κατὰ τὴν προετοιμασία της. 2. Ἡ προσεκτικὴ μελέτη τῶν κειμένων ποὺ ἐγκρίθηκαν ἀπὸ τὴ Σύνοδο τῆς Κρήτης ὁδηγεῖ στὸ συμπέρασμα ὅτι κάποια ἀπὸ αὐτὰ περιέχουν θέσεις ἀντίθετες μὲ τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, τὴ δογματικὴ καὶ κανονικὴ παράδοση τῆς Ἐκκλησίας, τὸ πνεῦμα καὶ τὸ γράμμα τῶν Οἰκουμενικῶν καὶ Τοπικῶν Συνόδων. 3. Ἀπαιτεῖται περαιτέρω θεολογικὴ συζήτηση καὶ ἐπεξεργασία τῶν κειμένων, ὥστε νὰ διορθωθοῦν ἢ νὰ ἀντικατασταθοῦν μὲ νέα ποὺ θὰ εἶναι σύμφωνα μὲ τὸ πνεῦμα καὶ τὴν παράδοση τῆς Ἐκκλησίας» (ἀπόφαση Συνόδου Ἱεραρχίας 15.11.16)!

Πατριαρχεῖο Γεωργίας:«Οἱ ἀποφάσεις καὶ τὰ κείμενα τῆς Συνόδου τῆς Κρήτης δὲν εἶναι δεσμευτικὰ γιὰ τὴν Ἐκκλησία. Εἶναι ἀπαραίτητη ἡ διόρθωση σὲ σημεῖα ἢ καὶ ἡ πλήρης ἀντικατάτασταση τῶν κειμένων τῆς Συνόδου τῆς Κρήτης. Διὰ τοῦτο εἶναι ἀπαραίτητο νὰ μελετήσουν καὶ νὰ ἐκφράσουν τὶς θέσεις καὶ ἀνησυχίες τους θεολόγοι καὶ κληρικοὶ τῆς Ἐκκλησίας» (ἀπόφαση Συνόδου Ἱεραρχίας 22.12.16)!

Πολλοὶ Ἀρχιερεῖς ποὺ συμμετεῖχαν τὴν ἀμφισβητοῦν: Ὁ Μητροπολίτης Μπάτσκας Εἰρηναῖος (Ἐκκλησία Σερβίας) σημειώνει: «Περὶ τῆς νεωστὶ θριαμβευτικῶς μέν, οὐχὶ δὲ καὶ κατὰ πάντα πειστικῶς, ληξάσης ἐν Κολυμπαρίῳ Κρήτης “Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου” τῆς καθ᾽ ἡμᾶς Ἐκκλησίας, ἤδη μὴ ἀναγνωριζομένης ὡς τοιαύτης ὑπὸ τῶν ἀπουσιασασῶν Ἐκκλησιῶν, χαρακτηριζομένης μάλιστα ὑπ᾽ αὐτῶν ὡς “συνελεύσεως ἐν Κρήτῃ”, ὑπ᾽ ἀμφισβήτησιν τιθεμένης καὶ ὑπὸ πλείστων συμμετασχόντων ἐν αὐτῇ Ὀρθοδόξων ἀρχιερέων…»!

Τέλος, ἡ ζῶσα ἐκκλησιαστικὴ καὶ θεολογικὴ συνείδηση δίνει τὴ χαριστικὴ βολὴ μὲ τὸ νὰ στέκεται πλέον παγερὰ ἀδιάφορη μπροστὰ στὸ «μεγάλο», δῆθεν, γεγονὸς τῆς «Πανορθοδόξου ». Ὁ ἐκ τῶν ὑπερασπιστῶν τῆς Συνόδου Μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος ἀναγκάζεται νὰ ὁμολογήσῃ: «Τὸ πλέον ἀνησυχητικὸ ὅμως εἶναι ὅτι ἡ μετασυνοδικὴ αὐτὴ πραγματικότητα ἐπιβεβαιώνει τὸ γεγονὸς ὅτι ἐλάχιστοι ἀκαδημαϊκοὶ θεολόγοι καὶ ἀκόμη λιγότεροι ἐπίσκοποι πλέον ἀσχολοῦνται μὲ τὰ ἰδιαίτερα θέματα τῆς Συνόδου, ἴσως γιατὶ ἡ ἴδια ἡ θεματολογία τῆς Συνόδου θεωρεῖται, προϊόντος τοῦ χρόνου, ὡς ἀνεπίκαιρη. Δὲν θὰ ἦταν ἐπίσης ὑπερβολὴ νὰ εἰπωθεῖ ὅτι τελικὰ ἡ ὑπόθεση τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου διασῴζεται στὴν ἐπικαιρότητα χάρις τὴν κριτική, τὴν ὁποία ἀσκοῦν οἱ λεγόμενοι φονταμενταλιστικοὶ κύκλοι»! (σημ. 3). Ὁ Μητροπολίτης Μπάτσκας Εἰρηναῖος σημειώνει: «Φοβοῦμαι ὅτι θὰ μνημονεύεται ἐν τῇ μελλοντικῇ ἱστορίᾳ τῆς Ἐκκλησίας ἡ Σύνοδος τῆς Κρήτης ὡς Περιφερειακὴ Σύνοδος τῶν μετασχουσῶν ἐν αὐτῇ Ἐκκλησιῶν, ἄνευ σημαντικοτέρας ἀκτινοβολίας καὶ ἐπιδράσεως» (σημ. 2, σ. 648)!

Ἂν θέλουν οἱ ἁρμόδιοι νὰ εἶναι στοιχειωδῶς σοβαροί, θὰ πρέπει νὰ σταματήσουν τὸ «παραμύθι» περὶ «Πανορθοδόξου» Συνόδου!

———————————

1. μητροπολίτου Ναυπάκτου Ἱεροθέου, Ἡ «Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδος» στὴν Κρήτη, Θεολογικὲς καὶ ἐκκλησιολογικὲς θέσεις, ἔκδ. Ἱ. Μ. Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου, 2018.

2. περ. «ΘΕΟΔΡΟΜΙΑ» τ. 18/2016, 3-4.

3. μητροπολίτου Μεσσηνίας Χρυσοστόμου, «Σημαινόμενα γιὰ τὴν Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδο τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας».

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *