ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ (1/7)

Εὐαγγέλιον: τῶν Ἁγίων, 1 Νοεμ. (Ματθ. ι΄ 1, 5-8) Καὶ προσκαλεσάμενος τοὺς δώδεκα μαθητὰς αὐτοῦ ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν πνευμάτων ἀκαθάρ-των ὥστε ἐκβάλλειν αὐτὰ καὶ θεραπεύειν πᾶσαν νόσον καὶ πᾶσαν μαλακίαν.  Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ (30/6)

Εὐαγγέλιον: τῶν 12 ἀποστόλων, 30 Ἰουνίου (Ματθ. θ΄ 36,  ι΄ 1-8) 36 Ἰδὼν δὲ τοὺς ὄχλους ἐσπλαγχνίσθη περὶ αὐτῶν, ὅτι ἦσαν ἐκλελυμένοι καὶ ἐρριμμένοι ὡς πρόβατα μὴ ἔχοντα ποιμένα.  ι΄ Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ (29/6)

Εὐαγγέλιον: τοῦ ἀποστόλου Πέτρου, Ἰουνίου 29 (Ματθαίου ις΄ 13-19) 13 Ἐλθὼν δὲ ὁ Ἰησοῦς εἰς τὰ μέρη Καισαρείας τῆς Φιλίππου ἠρώτα τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ λέγων· τίνα με λέγουσιν οἱ ἄνθρωποι Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ (28/6)

Εὐαγγέλιον: ἡμέρας, Τετ. δ΄ ἑβδ. Ματθαίου (Ματθ. ια΄ 20-26) 20 Τότε ἤρξατο ὀνειδίζειν τὰς πόλεις ἐν αἷς ἐγένοντο αἱ πλεῖσται δυνάμεις αὐτοῦ, ὅτι οὐ μετενόησαν· 21 οὐαί σοι, Χοραζίν, οὐαί σοι, Βηθσαϊδά· Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ (27/6)

Εὐαγγέλιον: ἡμέρας, Τρ. δ΄ ἑβδ. Ματθαίου (Ματθ. ια΄ 16-20) 16 Τίνι δὲ ὁμοιώσω τὴν γενεὰν ταύτην; ὁμοία ἐστὶ παιδίοις καθημένοις ἐν ἀγοραῖς, ἃ προσφωνοῦντα τοῖς ἑταίροις αὐτῶν λέγουσιν· 17 ηὐλήσαμεν ὑμῖν, Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ (26/6)

Εὐαγγέλιον: ἡμέρας, Δευτ. δ΄ ἑβδ. Ματθαίου (Ματθ. ια΄ 2-15) 2 Ὁ δὲ Ἰωάννης ἀκούσας ἐν τῷ δεσμωτηρίῳ τὰ ἔργα τοῦ Χριστοῦ, πέμψας δύο τῶν μαθητῶν αὐτοῦ 3 εἶπεν αὐτῷ· σὺ Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ (25/6)

Εὐαγγέλιον: Κυρ. γ΄ Ματθαίου (Ματθ. ς΄ 22-33) 22 Ὁ λύχνος τοῦ σώματός ἐστιν ὁ ὀφθαλμός· ἐὰν οὖν ὁ ὀφθαλμός σου ἁπλοῦς ᾖ, ὅλον τὸ σῶμά σου φωτεινὸν ἔσται· 23 ἐὰν δὲ Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ (24/6)

Ευαγγέλιον: τοῦ Προδρόμου, 24 Ἰουνίου (Λουκᾶ α΄ 1-25, 57-68, 76, 80) Ἐπειδήπερ πολλοὶ ἐπεχείρησαν ἀνατάξασθαι διήγησιν περὶ τῶν πεπληροφορημένων ἐν ἡμῖν πρα­γμάτων 2 καθὼς παρέδοσαν ἡμῖν οἱ ἀπ᾿ ἀρχῆς αὐτόπται Διαβάστε περισσότερα