Τό ἔργο τῆς Μονῆς τόν 20ό αἰώνα

Τό πολυσχιδές ἔργο πού ἄρχισε ἀπό τόν περασμένο αἰώνα, μέ πρωτοπόρους καί θεμελιωτές τούς θεσπίσαντες τοῦτο ἡγουμένους Φιλόθεο Α΄ καί Ἱερόθεο Α΄, συνεχίζεται ἀπαρασάλευτο καί εἶναι τοῦτο κυρίως πνευματικό, ἐθνικό καί κοινωνικό. Α΄. Τό πνευματικό ἔργο. 1. Ἡ ἐκκλησιαστική τάξη. Ἡ Μονή ἀκολουθοῦσε στίς ἱερές ἀκολουθίες τό Ἱεροσολυμιτικό τυπικό τοῦ ἁγ. Σάββα τοῦ ἡγιασμένου, κατά Διαβάστε περισσότερα

Σύντομο Ἱστορικό

Α΄ Περίοδος (1638 – 1800) Ἵδρυση τῆς Μονῆς. Στήν ἀνωτέρω λοιπόν τοποθεσία ὑπῆρχε ἀπό τόν 15ο αἰ. σχεδόν ἐρειπωμένος ναός τιμώμενος στό ὄνομα τῆς Παναγίας ὁ ὁποῖος εἶχε τήν προσωνυμία Χρυσοπηγή ἤ Πανάχραντος Χρυσοπηγή ἤ Κυρία Χρυσῆ Πηγή, πού στίς ἀρχές τοῦ 17ου αἰ. ἀνῆκε στόν ἱερέα τῆς Ναούσης Χριστόφορου Κορφιάτη, μετά τό θάνατο τοῦ ὁποίου Διαβάστε περισσότερα

Θέση καί τοπογραφία

Τό μοναστήρι τῆς Ἱ. Κοινοβιακῆς Μονῆς Ζωοδόχου Πηγῆς, πού προσονομάζεται «Λογγοβάρδα» ἀπό τήν τοποθεσία ὅπου ἔχει κτιστεῖ, βρίσκεται ΒΑ τῆς πρωτεύουσας τῆς Πάρου Παροικίας καί σέ ἀπόσταση πέντε χιλιομέτρων ἀπ’ αὐτήν, ἀνάμεσα σέ δυό συγκλίνουσες πλαγιές, σάν σφηνωμένη, στό ψηλότερο τμῆμα τῆς λαγκαδιᾶς, λίγο πιό κάτω ἀπό τίς ράχες τῶν λόφων Παχνᾶ, ἀνατολικά, καί Κόρακα, Διαβάστε περισσότερα

Βιβλία ποὺ ἐλήφθησαν

Λάβαμε τὶς ἀκόλουθες ἐκδόσεις. ἐπισκόπου Αὐγουστίνου Καντιώτου, Αἰσιόδοξα μηνύματα γιὰ διέξοδο στὰ ἀδιέξοδά μας καὶ ἀσφάλεια στὶς ἀνασφάλειές μας, ἐκδ. «Ὀρθόδοξος Κυψέλη», Θεσσαλονίκη 20172, σσ. 39. μητροπολίτου Κυρήνης Ἀθανασίου Κυκκώτου, Μνήμη Ὑπατίας τῆς φιλοσόφου – Εἰδικὴ ἔκδοσις ἐπὶ τῇς χιλιοστῇ ἑξακοσιοστῇ ἐπετείῳ τοῦ θανάτου αὐτῆς, Ἱ. Μητρόπολις Κυρήνης 2015, σσ. 64. ἀρχιμ. Γερβασίου Ἰ. Ραπτοπούλου, Διαβάστε περισσότερα

Νὰ σταματήσῃ αὐτὸ τὸ ξήλωμα! (Τὸ βλατίο)

Τοῦ καθηγουμένου τῆς Ἱ. Μ. Δοχειαρίου ἀρχιμ. Γρηγορίου   Ἡ Ἑλλάδα εἶναι τὸ βλατίο τοῦ κόσμου! (Βλατίο εἶναι ἕνα πολύτιμο ὕφασμα, καλοϋφασμένο καὶ πλουμιστὸ ἀπὸ τὰ ἄνθη τοῦ ἀγροῦ τὰ μαγιάτικα). Οἱ κλωστές του εἶναι οἱ πιὸ πολύτιμες ποὺ φτιάχτηκαν σ᾽ αὐτὸν τὸν κόσμο. Εἶναι κλωστὲς ἀπὸ αἷμα μαρτύρων καὶ ἡρώων· εἶναι κλωστὲς ἀπὸ δάκρυα Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ (24/6)

Ευαγγέλιον: τοῦ Προδρόμου, 24 Ἰουνίου (Λουκᾶ α΄ 1-25, 57-68, 76, 80) Ἐπειδήπερ πολλοὶ ἐπεχείρησαν ἀνατάξασθαι διήγησιν περὶ τῶν πεπληροφορημένων ἐν ἡμῖν πρα­γμάτων 2 καθὼς παρέδοσαν ἡμῖν οἱ ἀπ᾿ ἀρχῆς αὐτόπται καὶ ὑπη­ρέται γενόμενοι τοῦ λόγου, 3 ἔδοξε κἀμοί, παρηκολου­θηκότι ἄνωθεν πᾶσιν ἀκρι­βῶς, καθεξῆς σοι γράψαι, κράτιστε Θεόφιλε, 4 ἵνα ἐπιγνῷς περὶ ὧν κατηχήθης λόγων τὴν Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ (26/6)

Εὐαγγέλιον: ἡμέρας, Δευτ. δ΄ ἑβδ. Ματθαίου (Ματθ. ια΄ 2-15) 2 Ὁ δὲ Ἰωάννης ἀκούσας ἐν τῷ δεσμωτηρίῳ τὰ ἔργα τοῦ Χριστοῦ, πέμψας δύο τῶν μαθητῶν αὐτοῦ 3 εἶπεν αὐτῷ· σὺ εἶ ὁ ἐρχόμενος ἢ ἕτερον προσδοκῶμεν; 4 καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· πορευθέντες ἀπαγγείλατε Ἰωάννῃ ἃ ἀκού­­ετε καὶ βλέπετε· 5 τυφλοὶ ἀναβλέπουσι καὶ χωλοὶ περιπατοῦσι, λεπροὶ Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ (30/6)

Εὐαγγέλιον: τῶν 12 ἀποστόλων, 30 Ἰουνίου (Ματθ. θ΄ 36,  ι΄ 1-8) 36 Ἰδὼν δὲ τοὺς ὄχλους ἐσπλαγχνίσθη περὶ αὐτῶν, ὅτι ἦσαν ἐκλελυμένοι καὶ ἐρριμμένοι ὡς πρόβατα μὴ ἔχοντα ποιμένα.  ι΄ 1 Καὶ προσκαλεσάμενος τοὺς δώδεκα μαθητὰς αὐτοῦ ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν πνευμάτων ἀκαθάρτων ὥστε ἐκβάλλειν αὐτὰ καὶ θεραπεύειν πᾶσαν νόσον καὶ πᾶσαν μαλακίαν. 2 Τῶν δὲ δώδεκα Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ (29/6)

Εὐαγγέλιον: τοῦ ἀποστόλου Πέτρου, Ἰουνίου 29 (Ματθαίου ις΄ 13-19) 13 Ἐλθὼν δὲ ὁ Ἰησοῦς εἰς τὰ μέρη Καισαρείας τῆς Φιλίππου ἠρώτα τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ λέγων· τίνα με λέγουσιν οἱ ἄνθρωποι εἶναι τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου; 14 οἱ δὲ εἶπον· οἱ μὲν Ἰωάννην τὸν βαπτιστήν, ἄλλοι δὲ Ἠλίαν, ἕτεροι δὲ Ἱερεμίαν ἢ ἕνα τῶν προφητῶν. 15 Διαβάστε περισσότερα