Κυριακή προ Χριστού Γεννήσεως (24/12/2023) και Πατερικά Θησαυρίσματα

Προ Χριστού Γεννήσεως

ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ (24/12/2023)