ΦΩΝΗ ΕΚ ΤΟΥ ΤΑΦΟΥ: ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΝΕΑΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ

Πρὸς τὴν Ἁγίαν καὶ

Ἱερὰν Σύνοδον

τῆς Ἐκκλησίας

τῆς Ἑλλάδος

Ἀθήνας

Μακαριώτατε Πρόεδρε καὶ

Σεβασμιώτατοι Σύνεδροι,

Πληροφορηθεὶς τὴν ἐπιτυχίαν, τὴν ὁποίαν εἶχεν ἡ μαχητικὴ συγκέντρωσις τοῦ πιστοῦ λα­οῦ εἰς Ἀθήνας τὴν 31ην Μαρτίου κα­τὰ τοῦ ἠλεκτρονικοῦ «φακελώματος», κατὰ τῆς μελλούσης ἐπικυρώσεως τῆς Συνθήκης «Σένγκεν», καὶ κατὰ τῆς προσεχοῦς καθιερώσεως τῶν νέων ταυτοτήτων μὲ τὸν «δυσώνυμον» ἀ­ρι­θμὸν τῆς Ἀποκαλύψεως    (13,18) χξϛ΄ (666), τολμῶ νὰ παρακαλέσω τὴν Ἱ. Σύνοδον, ὅπως ἐπιληφθῇ τοῦ σοβαρωτάτου τούτου ζητήματος καὶ λά­βῃ ὑπὸ τὴν αἰγίδα της τὸν ἱε­ρὸν ἀγῶνα προστασίας τῆς προσωπικῆς ἐλευθε­ρίας τῶν ψυχῶν τοῦ ποιμνίου αὐτῆς.

Ἤδη ἡ συμμετοχὴ εἰς τὴν διαμαρτυρίαν τῶν σεβ. μητροπολιτῶν Κορίν­θου κ. Παντελεήμονος, Πειραιῶς κ. Καλλινίκου καὶ Καλαβρύτων κ. Ἀμ­βροσίου δι᾿ ἀντιπροσώπων καὶ ἡ μετά­δοσις μηνυμάτων αὐτῶν εἰς τὴν μεγά­λην αὐτὴν σύναξιν εἶχεν εὐμενῆ ἀπήχησιν, ἀνεπτέρωσε τὰς ἐλπίδας πάντων καὶ ἀνερρίπισε τὸν ἐνθουσι­ασμὸν τῶν πιστῶν, οἱ ὁποῖοι ἐπύκνω­σαν σημαντικῶς τὰς τάξεις τῶν μαχητῶν τῆς Ἐκκλησίας. Δύνασθε, μακαριώτατε καὶ σεβ. ἐν Χριστῷ ἀδελφοί, νὰ φαντα­σθῆτε, ὁποία ἐπιτυχία θὰ ὑπάρξῃ, ἐὰν ἡ ἐπίσημος Ἐκκλη­σι­α­στικὴ Ἀρχὴ ἤθελε τεθῆ σύσσωμος ἐπὶ κεφαλῆς τῆς κι­νήσεως αὐτῆς καὶ ἀνελάμβανεν αὐτὴ νὰ ἐκφράσῃ δι᾿ εὐ­στόχου καὶ ἐγκύρου γλώσσης τὸ αἴ­τημα διὰ τὴν προστασίαν τοῦ ἀν­θρωπίνου προσώπου ἀπὸ τὴν ἐπεξ­εργασίαν εὐαισθήτων δεδομένων προσωπικοῦ χαρακτῆρος καὶ τὴν «δι­ασυ­νοριακὴν ῥοὴν» αὐτῶν; Ἕνας τοι­οῦ­τος ἀγὼν ἐναρμονίζεται πλήρως πρὸς τὴν διδασκαλίαν τοῦ ἱεροῦ Εὐαγγελίου ἀλλὰ καὶ πρὸς τὴν ἑλληνορθόδοξον πα­ράδοσιν τοῦ τιμίου ῥάσου, ὅπως μᾶς ὑ­πενθύμισε καὶ ἡ πρόσφατος ἐ­θνικὴ ἑορτὴ τῆς 25ης Μαρτίου.

Ὁ λαός μας φαίνεται, ὅτι τὴν στι­γμὴν αὐτὴν εἶνε ἕτοιμος καὶ δὲν ἀναμένει παρὰ ἓν νεῦμα ἀπὸ τὴν Μητέ­ρα Ἐκκλησίαν. Διότι γνωρίζει, ὅτι ὁ­σά­κις τὸ ῥάσον γίνεται σημαία, τότε ἡ νίκη εἶνε βεβαία.

Ὑπάρχει ἤδη τὸ Ἀνακοινωθὲν τῆς 9-3-1993 τῆς Ἱ. Συνόδου, ἡ ὁποία ἔ­χει ἐγκαίρως χαράξει τὴν κατεύθυνσιν τοῦ ἀγῶνος προτρέπουσα τοὺς πιστοὺς νὰ μὴ λάβουν τὰς νέας ταυτό­τητας. Ὑ­πάρχει ἐπίσης ἡ ἔκφρασις τῆς ἐπιφυλάξεως πολλῶν σεβ. ἱε­ραρ­χῶν κατὰ τόπους, τόσον εἰς τὴν ἐπαρχίαν ὅσον καὶ εἰς τὴν πρωτεύουσαν, ὡς πληροφο­ροῦμαι, κατὰ τῶν προω­θουμένων νομο­θετημάτων. Ὑπάρχει ἀκόμη ἡ πρόσφα­τος Ἀνακοίνωσις τῆς Κοινῆς Συνάξεως τῶν Ἀντιπροσώπων καὶ Προϊσταμένων τῶν εἴκοσι ἱ. μονῶν τοῦ Ἁγίου Ὄρους Ἄθω τῆς 11/24-2-1997. Τί ὑπολείπεται; Νὰ περιβάλῃ μὲ τὸ κῦρος αὐτῆς ἡ Ἱ. Σύνοδος τὸ κοι­νὸν αἴτημα, τὸ ὁποῖον εἶνε τόσον λογικὸν καὶ ἁπλοῦν. Ὁ εὐ­λαβὴς κλῆ­ρος καὶ ὁ πιστὸς λαὸς ζητοῦν, νὰ μὴ ἐ­πιβληθῇ ὑποχρεωτικὸν ἠλε­κτρονι­κὸν «φακέλωμα», ἀλλὰ νὰ ὑπάρ­ξῃ καὶ ἐδῶ ἡ δυνατότης ἐπιλογῆς, ὅ­πως καὶ εἰς τὸν πολιτικὸν «γάμον». Νὰ μὴ γίνῃ λοιπὸν τὸ «φακέλωμα» ὑ­πο­χρεωτικόν, ὅπως ὀρθῶς ὑπεστήριξαν προσφάτως εἰς τὴν Βουλὴν βουλευταὶ ὅλων τῶν πολιτικῶν ἀποχρώσεων. Ὅσοι δέχονται νὰ «φακελωθοῦν» καὶ τὸ δηλώνουν ἐγγράφως, αὐτοὶ ἂς «φακελωθοῦν». Ὅ­σοι ὅμως δὲν δέχονται, νὰ μὴ ὑποχρεοῦνται εἰς τοῦτο. Κατὰ συνέπειαν, προκειμένου περὶ τῶν ὑπὸ καθιέρωσιν νέων ταυτοτήτων, αἱ νέαι ταυ­τότητες δὲν χρειάζονται. Αἱ ἰσχύουσαι εἶνε ἀρκεταί.

Ἀκούσατε, ἅγιοι ἀδελφοί, τὴν φω­νὴν γέροντος ἱεράρχου ἀπὸ ἕνα ἄκρον τῆς Ἑλληνικῆς γῆς, ὅπου ἐτάχθη νὰ φυλάσσῃ Θερμοπύλας, καὶ ἀναλάβατε τὴν πρωτοπορίαν τοῦ ἱεροῦ τούτου ἀγῶνος. Ὁ πιστὸς λαὸς δὲν ἔχει ἄλ­λην καταφυγήν, ἐν ἡμέραις πονηραῖς, ἀπὸ τὴν Μητέρα Ἐκκλησίαν.

Ἐν Φλωρίνῃ τῇ 1-4-1997

Ἐλάχιστος ἐν Χριστῷ ἀδελφὸς

Ὁ Φλωρίνης Αὐγουστῖνος

[περ. «Σάλπιγξ Ὀρθοδοξί­ας», τ. 327/1997, σσ. 98-99]

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΔΙΑ ΤΑΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

(Δηλώσεις τῆς 13-3-1993)

Αἱ ψυχαὶ τῶν ἡρώων τοῦ 1821, ποὺ ἠγωνίσθησαν διὰ μίαν ἐλευθέραν Ἑλλάδα, τῆς ὁποίας τὸ κυ­ριώτερον γνώρισμα θὰ εἶνε ἡ Ὀρθοδοξία, ἐν ὄψει ἐφαρμογῆς τῶν ὡς ἄνω ἀντιχριστιανικῶν μέτρων, ἀναμφιβόλως θὰ ἐξαναστοῦν, ζητοῦντες ὅπως ἡ Ἑλλὰς παραμείνῃ ἐλευθέρα καὶ ὀρθόδοξος.

Κατόπιν τούτων, διαμαρτυρόμεθα καὶ ἡμεῖς ἐντόνως, διατυπώνοντες τὸ αἴτημα, ὅπως ὁ μακ. ἀρχιεπίσκοπος κ. Σεραφεὶμ συγκαλέσῃ τὸ ταχύ­τερον εἰς ἔκτακτον συνέλευσιν τὴν Ἱ. Σύνοδον τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος μὲ θέμα τὰς νέας ταυτότητας, δεδομένου ὅτι τοῦτο ἀ­ποτελεῖ θέμα ὑψίστης θρησκευτικῆς καὶ ἐθνικῆς σημασίας.

Φλώρινα 13-3-1993

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ὁ Φλωρίνης, Πρεσπῶν & Ἑορδαίας

ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ

[περ. «Σάλπιγξ Ὀρθοδοξί­ας», τ. 282/1993, σσ. 70-71]

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *