Nέες ψηφιακὲς ταυτότητες

Nέες ψηφιακὲς ταυτότητες

Ὅταν ἕνα –οὐσιαστικὰ ἄχρηστο– μέτρο ὅπως ἡ ψηφιακὴ ταυτότητα, ἔχει μεγάλη ἀπήχηση, τότε καταλαβαίνεις πὼς ὁ κόσμος ἐθίστηκε στὶς εὐκολίες – ἀκόμα καὶ τὶς εἰκονικές.

…Σὰν «τρελλοὶ» ἀποζητοῦν τὴν ψηφιοποίηση τῶν προσωπικῶν ἐγγράφων τους οἱ πολῖτες, στρεφόμενοι κατὰ χιλιάδες σὲ μιὰ ἀνύπαρκτη ἄλλα ἀ­στραφτερὴ «εὐκολία». Μέσα σὲ δύο –μόλις– μέρες, πάνω ἀπὸ 128.000 εἶναι συνολικὰ οἱ ψηφιακὲς ταυτότητες καὶ τὰ ψηφιακὰ διπλώματα ὁδήγησης ποὺ «ἔχουν κατεβάσει» οἱ πολῖτες στὴν ἐφαρμογὴ Gov.gr Wallet, ἡ ὁποία ἔκανε τὴν πρεμιέρα της τὴν Τετάρτη 27-7-2022.

…Γιὰ ποιό λόγο; Γιὰ νὰ ξεφορτωθοῦν αὐτοὶ οἱ πολῖτες τὰ …20 γραμμάρια ποὺ ζυγίζει ἡ πολιτική τους ταυτότητα καὶ τὸ δίπλωμά τους!

…Ναί, πολὺ χρήσιμη καὶ ἀπαραίτητη ἡ τεχνολο­γία. Ἀλλὰ νὰ ὑπηρετεῖ ἡ τεχνολογία τὸν ἄνθρωπο καὶ ὄχι ὁ ἄνθρωπος τὴν τεχνολογία. Τὸ ὅτι σοῦ ἐπιτρέπεται νὰ χρησιμοποιεῖς ὅλες τίς ἀνέσεις, δὲν σημαίνει πὼς ὅλες οἱ ἀνέσεις εἶναι ὠφέλιμες. Τὸ ψηφιακὸ φακέλωμα δὲν ἔχει ἀπολύτως κανένα ὄφελος γιὰ τὸν πολίτη, ἀντιθέτως ἀνοίγει ὁρίζοντες γιὰ τὴν καθιέρωση μιᾶς πρωτοφανοῦς ψηφιακῆς δικτατορίας.

(Ἐλευθέριος Ἀνδρώνης στὸ ἱστολ. sportime.gr).

Σήμερα ἀπὸ ἐπίσημες ἐκκλησιαστικὲς φωνὲς δὲν ἀκούγεται καμμία ἔνστασι γιὰ τὶς νέες ψηφι­ακὲς ταὐτότητες. Τί ἔλεγαν σχετικῶς οἱ σύγχρονοι ἅγιοι καὶ Γέροντες τῆς Ὀρθοδοξίας;

Μητρ. Φλωρίνης Αὐγουστῖνος Καντιώτης

«Ὑπεράνω ὅλων ὁ μαμωνᾶς. Διότι αὐτὸς εἶνε ὁ θεὸς τῆς λεοντείου ταύτης ἐταιρείας, ἡ ὁποία λέγεται Ε.Ο.Κ. Ἕνας μυστηριώδης ἔγκέφαλος, ποὺ ἑ­δρεύει εἰς τὸ κέντρον τῆς Ε.Ο.Κ., καὶ ἀσφαλῶς δὲν φωτίζεται ἀπὸ τὸ ἅγιον Πνεῦμα, ρυθμίζει τὰ καθ᾽ ἡμᾶς. Καὶ ἰδοὺ μία ἐκ τῶν πολλῶν ἀποδείξεων. Ἡ Ε.Ο.Κ. διατάσσει·

Πολῖται ὅλων τὼν κρατῶν τῆς Ε.Ο.Κ., σχίσατε ὅλας τὰς ἰδιαιτέρας σας ταὐτότητας, καὶ ἐφοδια­σθῆτε ὅλοι μὲ ἕνα τύπον ταὐτότητος. Μὲ τὸν κοι­νὸν αὐτὸν τύπον ταὐτότητος θὰ γίνωνται τοῦ λοιποῦ ὅλαι αἱ συναλλαγαί, ἀγοραὶ καὶ πωλήσεις. Καὶ ὄχι μόνον τοῦτο… Πρέπει νὰ κατανοήσετε, ὅτι πλέον ἀνήκετε εἰς τὴν πολιτικὴν ζούγκλαν, ἡ ὁποία λέγεται Ε.Ο.Κ., καὶ εἰς τὸ μέλλον ἐπὶ τοῦ δέρματός σας θὰ φέρετε, ἐντυπωμένον μὲ ἀκτῖνας λέϊζερ, τὸν ἀριθμὸν 666. Θά σημειώνεσθε ὅπως τὰ ζῷα.

Τάδε ἐλάλησεν Ε.Ο.Κ.!

Λαὲ τῆς Ἑλλάδος! Ὑποτάγηθι εἰς τὰς διαταγὰς τῆς Ε.Ο.Κ. καὶ ὕπαγε νὰ λάβης ἀσυζητητὶ τὸ νέον δελτίον ταυτότητος…

Ἀλλ᾽ ἡ νέα ταὐτότης, μὲ τὴν ὁποίαν τὸ κράτος θέλει ἐντὸς ὀλίγου νὰ ἐφοδιασθοῦν ὅλοι οἱ Ἕλληνες πολῖται, πρέπει νὰ ἀπορριφθῇ ὄχι μόνον ἀπὸ θρησκευτικῆς ἐπόψεως ἀλλὰ καὶ ἐξ ἄλλης ἐπόψεως λίαν σημαντικῆς. Ἡ δὲ ἄλλη ἔποψις εἶνε ἡ τῆς ἀτομικῆς ἐλευθερίας. Ὅπως ἐξηγοῦν εἰδικοὶ ἐπιστήμονες, οἱ ὁποῖοι κατέχουν τὰ μυστικὰ τῆς ἠλεκτρονι­κῆς τεχνολογίας, οἱ ἀτομικοὶ φάκελλοι, οἱ ὁποῖοι κατηρτίζοντο καὶ ἐφυλάσσοντο εἰς τὰ ἀρχεῖα ὅλων τῶν κρατῶν, καὶ ἰδιαιτέρως τῶν ὁλοκληρωτικῶν, θὰ ὠχριοῦν πρὸ τοῦ ἠλεκτρονικοῦ φακελλώματος, τὸ ὁποῖον θὰ γίνεται μὲ τὰς νέας ταὐτότητας. Ὄχι μόνον ἡ πολιτικὴ καὶ ἡ οἰκονομικὴ κατάστασις τοῦ πολίτου, ἀλλὰ καὶ ἄλλαι καταστάσεις, γεγονότα καὶ λεπτομέρειαι τῆς ζωῆς τοῦ ἀτόμου, ποὺ ἠσφαλίζοντο μέχρι τώρα εἰς τὸ ἀπαραβίαστον ἄσυλον τῶν ἀτομικῶν δικαιωμάτων καὶ ἐλευθεριῶν, ἐντὸς δευτερολέπτων θὰ γίνωνται γνωστά. Γνωστὰ εἰς ποίους; Ὄχι μόνον εἰς τοὺς ὑπαλλήλους, ἀλλὰ καὶ εἰς ἄλλα πρόσωπα, κακοποιά, τὰ ὁποῖα θὰ εὑρίσκουν τρόπον νὰ πληροφοροῦνται τὰ μυστικὰ τῆς ἀ­τομικῆς ζωῆς τῶν ἀνθρώπων. Ἐὰν δὲ ἡ κρατικὴ ἐξουσία περιέλθῃ εἰς ἀπολυταρχικὸν καθεστώς –καὶ ἀπολυταρχικὸν καθεστὼς εἰς ἀπόλυτον βαθμὸν θὰ εἶνε τὸ καθεστὼς τοῦ Ἀντιχρίστου–, τότε πρέπει νά παραδεχθῶμεν, ὅτι πρὸ τῆς ἐμφανίσεως τοῦ Ἀντιχρίστου διὰ τοῦ ἠλεκτρονικοῦ φακελλώματος θὰ ἔχῃ ἐξασφαλισθῆ ἡ προϋπόθεσις καὶ ὁ ὅρος τῆς ἀσκήσεως ὑπὸ τοῦ Ἀντιχρίστου συγκεντρωτικοῦ ἐλέγχου τῆς ἀνθρωπότητος. Οἱ ἄνθρωποι τότε, ἀφοῦ θὰ ἔχουν στερηθῆ τῆς ἐλευθερίας, ἐξόχου γνωρίσματος τοῦ ἀνθρωπίνου ὄντος ἐκ Θεοῦ δοθέντος, θὰ παύσουν νὰ λογίζωνται ἄνθρωποι, καὶ θὰ λεί- τουργοῦν ὡς ρομπότ. Πλήρης ἀποκτήνωσις τοῦ ὄντος ἄνθρωπος!».

(«Καιροὶ Ἀποκαλύψεως [666]», ἔκδ. Ὀρθ. Ἱερ. Ἀδελφ. «Ὁ Σταυρός», Ἀθῆναι 19922, σελ. 90-95).

Ὅσιος Πορφύριος

«Κάποια στιγμή, ἐντελῶς ἀπροσδόκητα, ὁ Ἅ­γιος Πορφύριος εἶπε τὸ ἑξῆς ποὺ μᾶς ἔκανε μεγάλη ἐντύπωση: καὶ μετὰ θὰ ἀκοῦτε στὴν τηλεόραση: ‟Κλέψανε τὴν κάρτα τοῦ Γεράσιμου, πήγανε στὴν τράπεζα καὶ τοῦ σηκώσανε ὅλα τὰ λεφτά”!

Μετὰ ἀπὸ λίγο θὰ ξαναλένε: ‟Πήρανε τὴν κάρτα τοῦ τάδε καὶ τοῦ κλέψανε ὅλα τὰ λεφτά”, κι αὐτὸ συνέχεια θὰ ἐπαναλαμβάνεται…

Ὅλα αὐτὰ ποὺ θὰ λένε θὰ εἶναι ψέματα…

Μετὰ θὰ σᾶς ποῦνε: «Γιὰ νὰ μὴ σᾶς κλέψουνε τὴν κάρτα σας νὰ βάλετε τὸν προσωπικό σας ἀ­ριθμὸ καὶ τὰ στοιχεῖα σας ἐπάνω σας, δηλαδὴ νὰ σφραγιστεῖτε καὶ κανεὶς πλέον δὲν θὰ μπορεῖ νά σᾶς τὰ κλέψει. Ἔτσι θὰ λυθεῖ τὸ πρόβλημα…»!

Αὐτὰ εἶναι τὰ σχέδιά τους.

Ἐμεῖς μείναμε γιὰ λίγο ἄφωνοι. ∆ὲν μιλοῦσε κανείς. Σκεφτόμουνα: ‟Τί εἶναι αὐτὰ ποὺ εἶπε ὁ Γέροντας; Τί ἀπίστευτα πράγματα μᾶς λέει τώρα…”. Τὸ ἴδιο σκέφτηκαν καὶ οἱ ὑπόλοιποι, διότι τὸ 1982 φαινότανε ἀπίστευτο νὰ ἔχουμε ὅλοι μία κάρτα μὲ ὅλα τὰ στοιχεῖα μας (ταυτότητα, ΑΦΜ, βιβλιάριο τραπέζης… κ.τ.λ.). Μετὰ ἡ συζήτηση συνέχισε κανονικὰ γιὰ τὸ Μοναστήρι…» («Ὁ Ὅσιος Πορφύριος ὁ Προφήτης, Μαρτυρίες» – τ. Β’, Ἁγιοπαυλίτικο Ἱερὸ Κελλὶ Ἁγίων Θεοδώρων, Ἅγιον Ὄρος, ἱστοσελ. enromiosini.gr).

Ἅγιος Παΐσιος

«Νὰ κρατήσετε τὶς παλιὲς ταυτότητες καὶ νὰ ξεσηκωθῆτε, ἂν θελησουν νὰ σᾶς δώσουν τέτοια ταυτοτητα!».

«…Νὰ μὴν τὴν παρετε, γιατὶ αὐτή, θὰ ἔχει σχεση μὲ τὸ σφραγισμα!» (Νικ. Ἀ. Ζουρνατζόγλου, Μαρτυρίες προσκυνητῶν, Γέροντας Παΐσιος ὁ ἁγιορείτης 1924-1994, τόμος β´2, βλ. σχετ. σελ. 61 – 62, 220 – 221 & 374 – 375, ἱστολ. triklopodia.gr).

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *