«Ὀρθόδοξον» παπικὸν πρωτεῖον;

«Ὀρθόδοξον» παπικὸν πρωτεῖον;

Κατὰ τὴν ἑορτὴ τῶν ὀνομαστηρίων τοῦ παναγ. πατρ. Κων/λεως κ. Βαρθολομαίου, ποὺ συνέπεσε μὲ τὴν ἑορτὴ τῆς Πεντηκοστῆ,ς ἔγινε ἡ ἐπίσημη ἐ­πίδοσι τῆς Πατριαρχικῆς καὶ Συνοδι­κῆς Πράξεως τῆς ἀποκαταστάσεως τῆς Ἐκκλησιαστικῆς κοινωνίας μὲ τὴ λεγομένη «Ἐκκλησία Ἀχρίδος». Στὴν ὁμιλία του (9 Ἰουνίου 2022) στὸν ἑσπερινὸ ὁ οἰκ. πατριάρχης βρῆκε –δυστυχῶς– εὐκαιρία νὰ προβάλῃ πά­λι τὸ πρωτεῖον τιμῆς τοῦ πατρ. Κων/λεως, ὡς πρωτεῖον ἐξουσίας μόνον βέβαια ὅσον ἀφορᾷ τὴν ἐποπτεία «τοῦ κατὰ Ἀνατολὰς Κυριακοῦ Σώματος». Τὸ κατὰ Δυσμὰς ὑπάγεται μᾶλλον στὸν πάπα τῆς Ρώμης.

Ὅπως σωστὰ ἐπισημαίνει σὲ ἄρθρο του στὴν ἐφημ. «Ὀρθ. Τύπος» (φ. 2406/24-6-2022), ὁ κ. Π. Τρακάδας, «ὁ Πατριάρχης ἀναπτύσσει καθαρῶς εἰς τὸν λόγον του ἕνα παπικὸν πρωτεῖον».

Στὴν ὁμιλία του ὁ Πατριάρχης ἀναφέρει χαρακτηριστικὰ ὅτι χωρὶς τὸ Πατριαρχεῖον Κων/λεως «οἱ Πατριαρχικοὶ Θρόνοι τῆς Ἀνατολῆς δὲν θὰ ὑ­πῆρχον σήμερον»!

«Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως εἶναι …ὁ διαρκῶς ἐπιτηρῶν τὴν εὐστάθειαν τῶν Ἁγίων τοῦ Θεοῦ Ἐκκλησιῶν». Μόνον αὐτὸς λοιπὸν ἔ­χει αὐτὴ τὴν εὐθύνη;

Ἡ συνοδικότητα ἐκβάλλεται τῆς Ἐκ­κλησίας καὶ ἀντ᾽ αὐτῆς ἐπιβάλλεται ἡ ὑπακοὴ ὅλων στὸν ἕνα κυριάρχη θρό­νο· «ὅ,τι τελεσιουργεῖται εἰς τὸν ἱερὸν καὶ ἅγιον τόπον τῆς Οἰκουμενικῆς Καθέδρας, τὸ …Φανάριον, ἐπιγράφεται ἄνευ τῆς παραμικρᾶς ἀποκλίσεως ἐν τοῖς Πατριαρχείοις».

Ὄχι ἡ συνοδικότητα τῆς Ἐκκλησίας ἀλλὰ «ἡ ἔκκλητος εὐθύνη τοῦ Κωνσταντινουπόλεως αἰῶνας πολλοὺς περικρατεῖ τὸ Ὀρθόδοξον Σῶμα καὶ δι’ αὐτῆς διαφυλάττεται ἡ ἑνότης καὶ ἡ ἀκρίβεια τῆς πίστεως».

«Ἡ Μεγάλη Ἐκκλησία κληροδοτεῖ εἰς τὰ τέκνα της …ἅπαντα τὰ χαρίσμα­τα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος». Δηλαδή, οἱ ἄλλες τοπικὲς ἐκκλησίες δὲν τὰ κληροδοτοῦν αὐτοδικαίως;

Νομίζουμε, ὅτι εἶνε καιρὸς νὰ ὁμιλήσουν ὅλες οἱ τοπικὲς ἐκκλησίες ἐ­πὶ τοῦ θέματος καὶ ὅλα τὰ πιστὰ καὶ ἔχοντα γνῶσι τέκνα τῆς Ἐκκλησίας.

Ὁ πάπας τῆς Ρώμης ἰσχυρίζεται –κακοδόξως– ὅτι δι᾽ αὐτοῦ λαμβάνουν ὅλοι τὴν ἱερωσύνη καὶ ὅτι αὐτὸς εἶνε ὁ φύλακας τῆς πίστεως. Στὴν Ὀρθοδοξία ἔχουμε τὴ συνοδικότητα ὅπου ἐκφράζεται ἡ Ἐκκλησία (κλῆρος καὶ λαὸς) καὶ τότε ἔχουμε τὴν παρουσία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

Ἐὰν σήμερα παγιωθῇ ἡ ἐντύπωσις ὅτι καὶ στὴν Ὀρθοδοξία ὑπάρχει πάπας, αὔριο θὰ χρειαστῇ μέγας ἀγὼν γιὰ τὴν ἀποκατάστασι τῆς συνοδικότητος. Ὁ Κύριος νὰ στερεώσῃ τὴν Ἐκκλησία Του.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *