Νέα κυβέρνησι ἀλλὰ ἡ ἴδια κατεύθυνσι

Ἂς ἑτοιμασθοῦμε οἱ πιστοὶ μὲ εὐ­ψυχία γιὰ τὶς προεξαγγελθεῖσες «βαθειὲς τομές», ποὺ ἐπείγονται νὰ φέρουν στὴ ζωὴ τῆς χώρας οἱ ἄρχοντές μας, ἀφοῦ ὁ Θεὸς ἐπέτρεψε νὰ ἐπα­νεκ­­λεγοῦν. Οἱ νέες μικρὲς ὁμάδες βου­λευ­τῶν, ποὺ εἰσῆλθαν τώρα στὸ κοινοβούλιο, ἔχουν μπροστά τους κραταιοὺς ἀγῶ­νες· καλοῦνται νὰ θηριομαχήσουν μὲ μιὰ ἰσχυρὴ πλειοψηφία.

Ἀπὸ τὰ πρῶτα ποὺ θὰ ἐπιδιωχθῇ νὰ ἐπιβληθοῦν εἶνε νέο εἶδος ταυτοτήτων ἢ κάρτας τοῦ πολίτη. Ἡ συνετὴ συμβουλὴ ἁγίων ἀνθρώπων ἀλλὰ καὶ ἡ κοινὴ αἴσθησι ὅλων εἶνε ὅτι αὐτὰ ὁ­δηγοῦν ἕνα βῆμα πλησιέστερα στὴν κυ­ριαρχία τοῦ ἐχθροῦ τοῦ Κυρίου μας. Γι᾽ αὐτὸ ἀφ᾽ ἑνὸς μὲν μὴ σπεύσουμε νὰ τὶς δεχθοῦμε καὶ σὲ κάθε περίπτωσι νὰ παρακαλοῦμε τὸν Χριστὸ νὰ μᾶς ἐνισχύσῃ νὰ τὶς ἀρ­νηθοῦμε – πρᾶγμα ὅμως ποὺ σημαίνει ἀρχὴ στερήσεων καὶ θυσιῶν. Πλησιάζει ἡ ὥρα ἐ­φαρμογῆς ὅσων ἀπὸ ἐνωρὶς ἀκούγαμε ὅτι θὰ μᾶς ζητηθοῦν.

Προετοιμάζεται ἤδη ὑποχρεωτικὸς ἐμβολιασμὸς ἐναντίον ἀναμενομένης νέας ἀσθενείας, πιὸ ἀπειλητικῆς ἀπὸ τὴν προηγούμενη. Πῶς γνωρίζουν ὅτι ἔρ­χεται τέτοια ἀσθένεια! πῶς προτοῦ αὐτὴ νὰ ἐμφανισθῇ θὰ παρασκευ­ά­σουν καὶ ἐμβόλιο, καὶ πῶς ἀπὸ τώρα μεριμνοῦν νὰ ἐπιβληθῇ αὐτὸ ὑποχρεωτικά! Τί δείχνουν ὅλα αὐτά; Ὅλοι ἀντιλαμβάνονται. Ἁμαρτωλοὶ εἴμαστε. Ἀλλὰ «σῶσον, Κύριε, τὸν λαόν σου»!

Στόχος ὅπως φαίνεται εἶνε τώρα ἡ νέα γενεά, τὰ παιδιά μας! Κοντὰ σὲ ὅλα τ᾽ ἄλλα, ἡ τεχνητὴ νοημοσύνη θέλει τώρα νὰ διαμορφώσῃ μετα-ανθρώπους, μὲ τελείως διαφορετικὴ νοοτροπία καὶ ψυχικὴ συγκρότησι.

Τέλος ἡ σοβαρώτερη ἀπειλὴ εἶνε ἡ ἐ­πιδίωξις ἀναθεωρήσεως τοῦ Συντά­γματος, ποὺ στοχεύει κυριολεκτικὰ νὰ μᾶς «ἀλλάξῃ τὰ φῶτα».

Θὰ ἐπιτρέψῃ ὁ Θεὸς νὰ συμβοῦν αὐ­τά; Θὰ μᾶς προστατεύσῃ ἡ ποιμαίνουσα καὶ διοικοῦσα ἐκκλησία; Ἐκεῖνος γνωρίζει. Ἐ­μεῖς, ὅ,τι καὶ ἂν συμβῇ, ἂς προσκολληθοῦμε ἐν μετανοίᾳ στὸν Σταυρὸ καὶ μὲ ἐλπίδα στὴν Ἀνάστασι τοῦ Σωτῆ­ρος μας. «Μὴ φοβοῦ, τὸ μι­κρὸν ποίμνιον».

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *