ΟΧΙ στὸ νέο φασισμό!

Οἱ προφητεῖες τῆς Καινῆς Διαθήκης

Οἱ προφητεῖες τοῦ Εὐαγγελίου εἶνε μοναδικὲς στὴν ἀνθρώπινη ἱστορία. Προφητεύουν τὴν διάδοσι τοῦ Εὐαγγελίου σὲ ὅλα τὰ ἔθνη (βλ. Ματθ. 24,14 καὶ 28,19), κάτι ἀδιανόητο ἀνθρωπίνως γιὰ τὶς μέρες ποὺ κηρυσσόταν γιὰ πρώτη φορὰ τὸ Εὐαγγέλιο. Προφητεύουν ὅμως καὶ τὴν πνευματικὴ πτῶσι τῆς ἀνθρωπότητος, τὴν γενίκευσι τῆς ἀπιστίας καὶ τὴν ἐπιστροφὴ σὲ χειρότερη διαφθορά (βλ. π.χ. Λουκ. 18,1-8, Β´ Τιμ. 3,1-5). Προφητεύουν τέλος καὶ τὸν ἐρχομὸ τοῦ τελευταίου θηρίου, τοῦ Ἀντιχρίστου, ποὺ θὰ πο­λεμή­σῃ τὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ καὶ θὰ θελήσῃ νὰ βάλῃ τὸ χάραγμά του ὑ­ποχρεωτικὰ σὲ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους, ὥστε νὰ μὴ μποροῦν νὰ ἀγοράζουν ἢ νὰ πωλοῦν χωρὶς αὐτό (Ἀποκ. κεφ. 13ο).

Εἶνε χαρακτηριστικό, ὅτι ἡ Ἀποκάλυψις δὲν λέει ὅτι ὁ Ἀντίχριστος θὰ κα­λῇ νὰ ἀρνηθοῦν τὸν Χριστό, ἢ τὸν ὁποιο­δήποτε ἄλλο θεὸ πιστεύουν (Ἀλλάχ, Τάο κλπ.) ἀλλὰ μόνο νὰ δεχθοῦν τὸ δικό του χάραγμα, τὸν δικό του ἀριθμό. Ὁ οἰκουμενισμὸς ἔχει ἀλλοιώσει ὅλες τὶς θρησκεῖες καὶ τὶς ἔχει μεταβάλει σὲ ἕ­να ἁπλὸ ἐπίχρισμα πίστεως. Οἱ πιστοὶ ὅμως Χριστιανοὶ γνωρίζουν, ὅτι ἀποδοχὴ αὐτοῦ τοῦ χαράγματος τοῦ Ἀντιχρίστου θὰ σημάνῃ αὐτομάτως ἄρνησι τοῦ χρίσματος, τῆς σφραγῖδος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ποὺ δεχόμαστε κατὰ τὸ ἅγιο βάπτισμα, γιατὶ εἶνε προφητευμένο στὴν Ἀποκάλυψι.

Ἔλεγε χαρακτηριστικὰ ὁ Ἅγιος Παΐσιος ὁ ἁγιορείτης· «Ἂν σοῦ ποῦν πίστευε ὅ,τι θέλεις, ἀλλὰ σὲ βάζουν στὸ καλάθι τὸ δικό τους, σὲ πᾶνε ὅπου θέλουνε… Ἔ, τί… ἐγὼ σὲ πάω ἐκεῖ ποὺ θέλω, καὶ ἐσὺ πίστευε ὅ,τι θέλεις. Τοῦτο τὸ σατανικὸ σύστημα, πίσω ἀπὸ κεῖ κρύβεται ἡ δικτατορία τῶν Σιωνιστῶν» (ὑπεύθ. γιὰ τὴν ἀπομαγνητοφώνηση καὶ τὴν ἔκδοση: † ἱε­ρομ. Ἰσαὰκ καὶ συνοδεία Καλύβη Ἄναστάσεως).

Ἡ ἐπιβολὴ τῆς «Νέας Τάξης»

Στὶς μέρες μας –ἰδίως μετὰ τὴν ἐπιδημία τοῦ κορωνοϊοῦ– ἡ ἐφαρμογὴ τῶν σχεδίων τῆς «Νέας Τάξης» πραγμάτων ἐκ­τυλίσσεται πλέον ῥαγδαῖα. Ἐπιδιώκουν τὴ λεγομένη «ἐπανεκκίνησι» τοῦ κόσμου σύμφωνα μὲ τὰ ἄθεα ἀντίχριστα καὶ ἀ­πάνθρωπα σχέδιά τους (μέσα σ᾽ αὐ­τὸ τὸ πλαίσιο κινεῖται καὶ ὁ λεγόμενος μεταν­θρω­­πι­σμός). Ἕνας κόσμος ποὺ ὁ ἄν­θρω­πος θὰ παρακολουθῆται διαρ­κῶς, θὰ ὑποτάσσεται στὴν ἀόρατη πα­γκόσμια ἐξουσία χωρὶς νὰ ἔχῃ τὴ δυνατότητα νὰ διαφύγῃ.

Εἶνε χαρακτηριστικὸ τῆς νέας καταστάσεως, ὅτι ἔχουν πέσει τὰ προηγούμενα διαχωριστικὰ καπιταλισμοῦ – κομμου­νισμοῦ. Σήμερα οἱ καπιταλιστὲς τῆς Δύσεως θαυμάζουν τὴν ὁλοκληρωτικὴ τυραννία τῆς κομμουνιστικῆς Κίνας, ἐνῷ οἱ Κινέζοι ἀγωνίζονται νὰ κατακτήσουν τὴν παγκόσμια ἀγορὰ ἀντιγράφοντας τὰ καπιταλιστικὰ πρότυπα τοῦ ἐμπορίου στὴν προώθησι τῶν προϊόντων τους. Ὁ ὁλοκληρωτισμὸς φαίνεται νὰ προωθῆ­ται παγκοσμίως. Ὅλο δὲ καὶ περισσότερο ἀπὸ ἐπίσημα πλέον χείλη (ὅπως π.χ. τοῦ προφήτου τῆς Νέας Τάξης = τοῦ πά­πα, τοῦ πρ. πρωθυπουργοῦ μας Γ. Πα­πανδρέου, τοῦ ἑβραίου τραπεζίτη Ροκφέλερ) προβάλλεται ὡς ἀναγκαιότητα ἡ ἐπιβολὴ «παγκόσμιας διακυβέρνησης» μεταξὺ ἄλλων καὶ γιὰ οἰκολογικοὺς λόγους.

Τὸ δόλωμα

Tὸ δόλωμα εἶνε ἡ ἄνεσι, ἡ ἐξυπηρέτησι, ἡ καλοπέρασι. Ὅλα γίνονται ἄνετα ἀ­­πὸ τὸν ὑπολογιστὴ τοῦ σπιτιοῦ σου. Πληρώνεις, ἀγοράζεις. Ἡ κάρτα μὲ τὸ chip, ποὺ τώρα θὰ χρησιμοποιηθῇ γιὰ ταυτότητα καὶ θὰ περιλάβῃ ὅλους τοὺς ἐν μέρει ἀριθμούς μας, θὰ μπορῇ νὰ ἐξ­ε­λιχθῇ καὶ σὲ ἠλεκτρονικὸ πορτοφόλι. Στὴν Κύπρο ἤδη ἐξαγγέλθηκε ὅτι μέσα στὸ 2024 θὰ εἰσαχθῇ τὸ ἠλεκτρονικὸ πορτοφόλι μέσῳ τῶν κινητῶν.

«Θὰ καταργήσουν καὶ τὰ χρήματα. Δουλεύεις; Τὰκ ἕνα κουμπί, νὰ πάρεις λογαριασμό… Καὶ μετά, ἂς ὑποθέσουμε, ἀπὸ τὴν κάρτα· θὰ λένε, Ἡ κάρτα θὰ χάνεται, τὴν κλέβουν, κάνουν… ὁπότε, πιὸ καλύτερα στὸ κεφάλι ἢ στὸ χέρι» (ὅσ. Παΐσιος, ἀπὸ ἱερομ. Ἰσαὰκ καὶ συνοδεία Καλύβη Ἀναστάσεως).

Τὸ ἴδιο ἔλεγε καὶ ὁ ὅσιος Πορφύριος· μετὰ τὴν ἐπιβολὴ τῆς κάρτας θὰ λένε ψέ­ματα ὅτι χάθηκαν, ὅτι κλάπηκαν. «Με­τὰ θὰ σᾶς ποῦνε: “Γιὰ νὰ μὴ σᾶς κλέ­ψουνε τὴν κάρτα σας, νὰ βάλετε τὸν προσωπικό σας ἀ­ριθμὸ καὶ τὰ στοιχεῖα σας ἐπάνω σας, δηλαδὴ νὰ σφραγιστῆ­τε, καὶ κανείς πλέον δὲν θὰ μπορεῖ νά σᾶς τὰ κλέψει. Ἔτσι θὰ λυθεῖ τὸ πρόβλημα…”! Αὐτὰ εἶναι τὰ σχέδιά τους» («Ὁ Ὅσιος Πορφύριος ὁ Προφήτης, Μαρτυρίες» – τ. Β´, Ἁγιοπαυλίτικο Ἱερὸ Κελλὶ Ἁγίων Θεοδώρων, Ἅγιον Ὄρος, ἱστοσελ. enromiosini.gr).

Οἱ νέες ταυτότητες

Ὁ ὅσιος Παΐσιος ἔλεγε· «Θὰ σᾶς δίνουν κάρτες γιὰ νὰ σᾶς συνηθίσουν μ᾽ αὐτές. Ὅταν, ὅμως, κάποτε τὰ συγκεντρώσουν ὅλα (ἐννοοῦσε: ταυτότητα, διαβατήριο, κάρτα ὑγείας, δίπλωμα ὁδήγησης κ.λπ.) σὲ μία κάρτα, αὐτὴν νὰ μὴν τὴν πάρετε, γιατὶ αὐτὴ θὰ ἔχει σχέση μὲ τὸ σφράγισμα» (μαρτυρία μακαρ. Γέρ. Γρηγορίου, πνευματικοῦ τοῦ Ἱ. Ἡσυχαστηρίου «Ἅγ. Ἰω­άννης ὁ Πρόδρομος» Μεταμόρφωσι Χαλκιδικῆς, βλ. Νικ. Ἀ. Ζουρνατζόγλου, Μαρτυρίες προσκυνητῶν, Γέροντας Παΐσιος ὁ ἁγιορείτης 1924-1994, τόμ. β´, ἐκδ. Ἁγιοτόκος Καππαδοκία, Θεσσαλονίκη 2012, σσ. 61-62, ὅπου καὶ παρόμοια τοποθέτησι τοῦ μακαρ. Γέρ. Ἀθανασίου Μυτιληναίου).

Οἱ νέες ταυτότητες λοιπὸν «δὲν εἶ­ναι σφράγισμα, εἶναι ἡ εἰσαγωγὴ τοῦ σφραγίσματος» καί, ἂν τὴ δε­χτοῦ­με, αὐτὸ θά ᾽νε πτῶσι («Πνευματικὴ Ἀφύπνιση», Γέρ. Παϊσίου, Ἱ. Ἡσυχαστηρίου Εὐαγγελ. Ἰω­άννης ὁ Θεολόγος – Σουρωτὴ Θεσσ/νίκης- βλ. καὶ Μαρτυρίες προσκυνητῶν, ὅπ. προηγ., σ. 153).

Ὅλοι οἱ πατέρες (μητρ. Φλωρίνης Αὐ­γουστῖνος Καντιώτης, π. Ἀθανάσιος Μυτιληναῖος, Γέρ. Ἱερόθεος προηγούμ. Μονῆς Λογγοβάρδας, Γέρ. Ἀμβρόσιος Λάζαρης τοῦ Δαδίου κ.λπ.) μᾶς τόνιζαν, ὅτι ἔχουμε μπεῖ στὸν κύκλο τῶν ἐσχάτων. Οἱ νέες ταυτότητες εἶνε ἡ εἰσαγωγὴ σ᾽ αὐτὸ τὸ τυραννικὸ σύστημα, γι᾽ αὐτὸ καὶ δὲν πρέπει νὰ τὶς πάρουμε, ἢ τοὐλάχιστον νὰ μὴ βιαστοῦμε, «διότι θὰ προλάβουν τὰ γεγονότα».

Ἐπὶ πλέον ὑπάρχει μέσα σὲ αὐτὸ τὸ σύστημα ὁ δυσώνυμος ἀριθμὸς τοῦ ἀν­τιχρίστου, τὸ 666. «Ἕνας νέος “μοναδι­κὸς κωδικὸς πελάτη”, συνδυασμένος μὲ τὸ ψηφιακὸ σύστημα ΕΑΝ-13 θὰ στέλνει τὰ δεδομένα τῶν ἀγορῶν μας ἠ­λεκ­τρο­νικὰ στὴν ἐφορία μας, γιὰ νὰ φο­ρολογη­θοῦμε, χωρὶς νὰ εἴμαστε ἀναγκασμένοι νὰ ζητᾶμε καὶ νὰ κουβαλᾶμε ἀποδείξεις στὴν ἀρχὴ τῆς οἰκονομικῆς χρονιᾶς καταθέτοντάς τις μὲ τὴ φορολογική μας δήλωση. Ὅπως ὅμως ἔχει ἀ­πο­δειχθεῖ, τόσον ὁ τύπος κωδικοποίησης UPC-A, στὶς ΗΠΑ καὶ Καναδᾶ, ὅσο καὶ ὁ ΕΑΝ-13, στὸν ὑπόλοιπο κόσμο, περιέχουν τὸ δυσώνυμο ἀριθμὸ 666» (Οἱ θέσεις τοῦ μακαρ. π. Σαράντη Σαράντου γιὰ τὴν «Κάρτα τοῦ Πολίτη», ἐπιστολή του πρὸς τὸν μακ. Ἀρχιεπ. Ἀ­θηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος Ἱερώνυμο, http://orthodox-watch.blogspot.com/2010/07/blog-post_9271.html).

Ὑπάρχει ἐγρήγορσι;

Καὶ τώρα πῶς ἀντιδροῦν οἱ «πνευματικοὶ ἄνθρωποι»; Τὸ εἶχε προφητεύσει καὶ αὐτὸ ὁ ὅσιος Παΐσιος· «Δυστυχῶς, καὶ πάλι ὁρισμένοι “Γνωστικοὶ” φασκιώνουν τὰ πνευματικά τους τέκνα σὰν τὰ μωρά, δῆθεν γιὰ νὰ μὴ στενοχωριοῦν­ται. “Δὲν πειράζει αὐτό, δὲν εἶναι τίποτε. Ἀρκεῖ ἐσωτερικὰ νὰ πιστεύετε”! Ἔ, λένε: “Μὴ μιλᾶτε γι᾽ αὐτὸ τὸ θέμα –γιὰ τὶς ταυτότητες, τὸ σφράγισμα–, γιὰ νὰ μὴ στενοχωριοῦνται οἱ ἄνθρωποι”.

Ἐνῶ, ἂν τοὺς ποῦν “νὰ προσπαθήσουμε νὰ ζοῦμε πιὸ πνευματικά, νὰ εἴ­μαστε κοντὰ στὸν Χριστό, καὶ μὴ φο­βᾶ­στε τίποτε, στὸ κάτω – κάτω θὰ πᾶμε καὶ μάρτυρες”, θὰ τοὺς προετοιμάσουν κάπως. Ἂν κανεὶς γνωρίση τὴν ἀλήθεια, προβληματίζεται καὶ ταρακουνιέται. Πονάει γιὰ τὴν σημερινὴ κατάσταση, προσ­εύχεται καὶ προσέχει νὰ μὴν πέσει σὲ παγίδα.

Τώρα ὅμως τί γίνεται; Ἐκτὸς ποὺ δίνουν μερικοὶ δικές τους ἑρμηνεῖες, φο­βοῦνται καὶ αὐτοὶ σὰν κοσμικοί, ἐνῶ ἔ­πρεπε νὰ ἀνησυχοῦν πνευματικὰ καὶ νὰ βοηθοῦν τοὺς Χριστιανούς, βάζοντάς τους τὴν καλὴ ἀνησυχία, καὶ νὰ τοὺς τονώνουν στὴν πίστη, γιὰ νὰ νιώθουν θεϊ­κὴ παρηγοριά. Ἀπορῶ, δὲν τοὺς προβληματίζουν ὅλα αὐτὰ τὰ γεγονότα ποὺ συμβαίνουν; Γιατί δὲν βάζουν ἔστω ἕνα ἐρωτηματικὸ γιὰ τὶς ἑρμηνεῖες τοῦ μυαλοῦ τους; Καὶ ἂν ἐπιβοηθοῦν τὸν Ἀντίχριστο γιὰ τὸ σφράγισμα, πῶς παρασύρουν καὶ ἄλλες ψυχὲς στὴν ἀπώλεια; Ἡ Γραφή, ὅταν λέει “…ἀποπλανᾶν, εἰ δυνατόν, καὶ τοὺς ἐκλεκτοὺς”, ἐννοεῖ ὅτι θὰ πλανηθοῦν αὐτοὶ ποὺ τὰ ἑρμηνεύουν μὲ τὸ μυαλό.

Πίσω λοιπὸν ἀπὸ τὸ τέλειο σύστημα “κάρτας ἐξυπηρετήσεως”, ἀσφαλείας κομ­πιοῦτερ, κρύβεται ἡ παγκόσμια δικτατορία, ἡ σκλαβιὰ τοῦ Ἀντιχρίστου» (Γέροντος Παϊσίου, «Πνευματικὴ Ἀφύπνιση», σσ. 191-192).

Ἀντίστασι στὸν νέο ὁλοκληρωτισμὸ

Ὁ ὅσιος Παΐσιος καὶ πάλι προτείνει γιὰ τὴν στάσι ποὺ πρέπει νὰ κρατήσῃ ἡ Ἐκκλησία· «Ἂν ἡ Ἐκκλησία λάβη μιὰ θέ­ση σοβαρὴ καὶ σεβασθοῦν τὴν ἐλευθερία τῶν πιστῶν καὶ ὅποιος θέλει θὰ βγάλη νέα ταυτότητα, ὅποιος θέλει θὰ ἔ­χη τὴν παλιά» (Πνευματικὴ Ἀφύπνιση, σ. 184).

Ὀκτώβριος εἶνε μήνας ποὺ ἑορτάζουμε τὸ «Ὄχι» τῆς Ἑλλάδος διὰ στό­ματος τοῦ τότε πρωθυπουργοῦ της Ἰω­άννου Μεταξᾶ στὴν φασιστικὴ Ἰταλία καὶ ἐν γένει τὸν Ἄξονα τοῦ ναζισμοῦ. Ὅμως ποιά ἀξία ἔχει ἡ ἑορτή, ἂν δὲν μιμηθοῦμε καὶ ἐμεῖς αὐτὴ τὴ γενναία ἀντίστασι, τὸν ἀγῶνα γιὰ τὴν θεόσδοτη ἐ­λευθερία;

«Τιμὴ μάρτυρος, μίμησις μάρτυρος», λέει ὁ ἱερὸς Χρυστόσομος (Εἰς μάρτυρας ὁμιλία· P.G. 50,663). Ἐὰν λοιπὸν θέλουμε νὰ ἑορτάσουμε τὴν ἀν­τίστασι ποὺ μὲ τὴ χάρι τοῦ Θεοῦ καὶ τὴ σκέπη τῆς Παναγίας μας ἔκαναν τότε οἱ πρόγονοί μας στὸν φασισμὸ τῆς Ἰταλίας, θὰ πρέπῃ σήμερα νὰ ἀγωνιστοῦμε πάλι ἐναντίον τοῦ νέου φασισμοῦ ποὺ προβάλλει μπροστά μας. «Ἀντίστητε τῷ διαβόλῳ, καὶ φεύξεται ἀφ᾽ ὑμῶν» (Ἰακ. 4,7).

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *