ΠΑΛΙΝ ΗΡΩΔΙΑΣ ΜΑΙΝΕΤΑΙ…

Ἡ Ἡρωδιάδα, δηλαδὴ ἡ δο­­τὴ ντόπια κρατικὴ ἐξουσία καὶ ἡ σχεδὸν σύνολη πα­ρα­τρεχάμενη πολιτικὴ ἡ­γεσία, κα­τὰ τὶς 10 τρέχοντος μηνὸς Ἰουνίου, ἐξεμάνη, δι­έρρηξε τὰ ἱμάτια ἑαυτῆς καὶ περιεφέρετο στοὺς δρόμους καὶ τὶς ρῦμες τῆς Ἀθήνας, ὡς ἀγυιοπαιδίσκη, ἀλλοπαρμένη (ἀπὸ τὸ πονηρὸ πνεῦμα τῆς σαρκολατρείας), γυ­μνὴ (ἀπὸ αἰδῶ καὶ τσίπα), φω­να­σκοῦ­σα, ἀσχημονοῦσα, γαυριωμένη, βακχευομένη καὶ ἀλαζονευομένη.

Ἀναφερόμαστε στὶς κατ᾽ ἔ­τος ἐπαναλαμβανόμενες ἐκ­δηλώσεις τῆς αἰσχύνης, τοῦ ὑ­περφίαλου ἐ­γωϊσμοῦ, καὶ τῆς «ὑπερηφάνειας» στὶς σύγ­χρο­­νες πόλεις τῆς Ἑλλάδας, τὶς μιμήτριες τῶν Σοδόμων καὶ Γομόρρας, τὶς ὁποῖες «ὁ Θεὸς τεφρώσας καταστροφῇ κατέκρινεν ὑπόδειγμα μελλόν­των ἀσεβεῖν τεθεικῶς» (Β΄ Πέτρ. β΄ 6) καὶ «οἷς ὁ ζόφος τοῦ σκό­τους εἰς τὸν αἰῶνα τετήρηται» (Ἰούδ. στίχ. 13).

Κάθε χρόνο τὸ σκοτάδι ἁ­πλώνεται, πυκνώνει καὶ καλύπτει τὶς καρδιὲς καὶ τὰ μυα­λὰ ἐνηλίκων, ἀλλὰ καὶ ἀνηλίκων (ἀπὸ τὴν νηπιακὴ ἡλικία μετὰ τὰ ψευδεπίγραφα ἐργαστήρια δεξιοτήτων, στὴν πρα­γματικό­τητα ἐργαστήρια ἐκ­πόρνευσης καὶ διαφθορᾶς).

Γι᾽ αὐτὸ καταντήσαμε νὰ παρατηρεῖται, ὅπως εἶπε γνω­στὸς λόγιος κληρικὸς καὶ πνευ­ματι­κὸς στὴν Ἀθήνα, παιδάκια Α΄ Δημοτικοῦ σχολείου νὰ προπαγανδίζουν σὲ συμμαθη­τές τους ὅτι: ὁ Χριστὸς εἶναι μῦθος, ὅ­πως ὁ Ἅη Βασίλης!

Ὁ βρωμερός, δυσώδης, βόρ­βορος ποὺ κατακλύζει τοὺς δρό­μους τῆς Ἀθήνας εἶναι δε­ι­νό­τε­ρος ἀπὸ τὶς πλημμύρες στὴν Μάν­δρα Ἀττικῆς. Οἱ ἄν­θρωποι ὅ­μως «οὐ μετενόησαν» (Ἀποκ. β΄ 20-21 καὶ ιστ΄ 11 καὶ Ματθ. ια 20).

Ἡ γῆ τῆς Ἑλλάδας καὶ οἱ δρόμοι, ποὺ πατοῦν αὐτὰ τὰ «ἄχθη ἀρούρης», εἶναι ποτισμένα μὲ τὸ ἄλικο αἷμα τῶν πανευφήμων Ἀποστόλων, μαρ­τύρων, ὁμολογητῶν, νεομαρτύρων, ὁσιομαρτύρων, ἡ­ρώ­ων, κληρικῶν καὶ λαϊκῶν, οἱ ὁ­ποῖοι θυσιάστηκαν γιὰ τὴν ἀ­λή­θεια καὶ τὴν ἐλευθερία τοῦ Θεανθρώπου Χριστοῦ καὶ ὄ­χι γιὰ τὰ δεσμὰ καὶ τὴν δουλεία τῶν παθῶν καὶ τῆς ψυχο­κτό­νου ἁμαρτίας, μὲ τὶς θεοστυγεῖς πομπὲς ἐνορχηστρωμένες σὲ κακόφωνη συναυλία ἀ­πὸ τὸν ἀρχέκακο, χαιρέκακο καὶ ἀν­θρωποκτόνο Σατάν, γι᾽ αὐτὸ καὶ «γῇ Σοδόμων ἀ­νεκτότερον ἔσται ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως» (Ματθ. ια’ 24).

Δυστυχῶς, οἱ ἄνθρωποι κα­τάντησαν «χοῖροι καὶ χείρω χοίρων» κατὰ τὸν Ἅγιο Ἰω­άννη Χρυσόστομο.

Μὲ πολλὴ λύπη σκεπτόμαστε ὅτι τῶν ἀπεχθῶν αὐτῶν πομ­πῶν προηγήθηκε ἡ ἔξοδος καὶ    παραμονὴ στὴν Ἀθήνα τῆς Ἐφεστίας Ἱερᾶς Εἰκόνας τοῦ Ἁγίου Ὄρους «Ἄξιόν Ἐστιν». Εὐωδίασε ὁ τόπος, τῶν καρδιῶν τῶν ἁπλῶν καὶ εὐλαβῶν προσκυνητῶν, ἀπὸ τὴν Χάρη, Εὐλογία καὶ Παρηγορία τῆς Πανάχραντης Μητέρας τοῦ Θεοῦ, τῆς Κυρίας Ὑπεραγίας Θεοτόκου.

Παρέστησαν καὶ κάποιοι μεγαλοσχήμονες κληρικοὶ καὶ λαϊκοὶ καὶ γιὰ ἰδιοτελεῖς σκοποὺς (γιὰ ἱεραρχικοὺς προβιβασμούς, ἐκλογικὰ ὀ­φέλη καὶ ἄλλα ὑλικὰ συμφέροντα). Πολλοὶ ἀπ᾽ αὐτοὺς εἶναι οἱ ἴδιοι ποὺ φανερῶς ἢ ἀφανῶς προωθοῦν τὴν παγκόσμια ἀτζέντα τῶν ΛΟΑΤ­ΚΙ καὶ μαζὶ μὲ τοὺς συμμετέχοντες στὶς θεομίσητες πομπὲς τοῦ πονηροῦ Σατὰν μόλυναν τὸν τόπο μὲ τὴν δυσώδη διαγωγή τους καὶ ἡ ἀποφορὰ διεχύθη πολὺ μακριά…

Ὅσο γιὰ τοὺς Ἁγιορεῖτες μοναχούς, οἱ ὁποῖοι συμπλέουν ἀγαστῶς καὶ προσ­ποιοῦνται τὸν μὴ ὑποψιασμένο, θὰ λάβουν μερικὰ ἑ­κατομμύρια εὐρὼ γιὰ «πράσινη» ἐνέργεια καὶ περιβαλλοντικὴ προστασία…

Ὁ νοῶν νοείτω.

Ὁ Θεάνθρωπος Κύριος ἡ­μῶν Ἰησοῦς Χριστὸς νὰ μᾶς ἐλεήσει.

Ἀμήν.

ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΚΕΛΛΙΩΤΕΣ ΠΑΤΕΡΕΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *