Περί της νέας Ταυτότητας

«Καλοῦμε τὸν Ἑλληνικὸ λαὸ νὰ μὴ βιαστεῖ νὰ παραλάβει τὴν νέα ταυτότητα καὶ νὰ ἐπαγρυπνεῖ γιὰ τὴν πνευματική του ἐλευθερία»

Ἀθήνα, 6 Αὐγούστου 2023

Τὰ Ὀρθόδοξα Χριστιανικὰ Σωματεῖα ἀπὸ ὅλη τὴν Ἑλ­λάδα ποὺ ὑπογράφουν τὸ κείμενο αὐτό, ἐκφράζουν τὴν ἔντονη διαμαρτυρία τους πρὸς τὴν Ἑλληνικὴ Κυβέρνηση, γιὰ τὴν προαναγγελλόμενη κυκλοφορία ἠλεκτρονικῶν (ψηφια­κῶν) ταυτοτήτων ἀπὸ τὸν ἐρχόμενο Σεπτέμβριο, ἔπειτα ἀπὸ περίπου 40 χρόνια σταθερῆς λαϊκῆς ἀποδοκιμασίας καὶ ἀ­πόρριψης παρομοίων κυβερνητικῶν προσπαθειῶν.

Ὡς πιστὰ μέλῃ τῆς Ἐκκλησί­ας, παραμένουμε προσηλωμέ­νοι στὶς συνοδικὲς ἀποφάσεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (1993, 2626/1997, 2641/1998) καὶ στὴν παρακαταθήκη τῶν συγχρόνων σεβασμίων καὶ ἁ­γίων Γερόντων, οἱ ὁποῖοι μας συνέστησαν νὰ μὴν παραλάβουμε καμία τέτοιου εἴδους ταυτότητα, μὲ τὴν ὁποία, ὅπως ἐξηγοῦμε παρακάτω, παραδίδουμε μετὰ βεβαιότητος τὴ θεόσδοτη ἐλευθερία μας στὸ ψηφιακὸ κράτος.

Ὑπενθυμίζουμε ὅτι ἡ Ἱερὰ Σύνοδος σὲ ἀνακοινωθέν της κατὰ τὴν 17η Νοεμβρίου 2010 διεμή­νυσε ὅτι «ἡ Ἐκκλησία εἶναι ὑποχρεωμένη νὰ διαφυλάττει τήν ἐλευθερία τοῦ προσώπου καὶ νά ὑπερασπίζεται τὴν ἀκεραιότητα τῆς πίστεως. Γι᾽ αὐτό: α) ἡ “Κάρτα τοῦ Πολίτη” δὲν πρέπει νὰ περιέχει κατ᾽ οὐδένα τρό­πο, ἐμφανῆ ἤ ἀφανῆ, τόν ἀ­ριθμὸ “666” β) ἐπίσης κατ᾽ οὐδένα τρόπο πρέπει μὲ αὐτὴ νὰ παραβιάζονται οἱ προσωπι­κὲς ἐλευθερίες».

Εἶναι ἀναπόφευκτο τὸ ἀπαράδεκτο τῆς παραβιάσεως τῶν προσωπικῶν ἐλευθεριῶν ἀπὸ τὴν ἐπιβολὴ τῆς ἠλεκτρονικῆς ταυτότητας καθὼς ὡς ἄμεσες συνέπειές της ἀκολουθοῦν ἡ ἀ­ριθμοποίηση, τὸ ψηφιακὸ φακέλωμα, καὶ κυρίως ἡ παντοδυναμία τοῦ κράτους ἀπέναντι στὸν πολίτη, ὁ ὁποῖος ὅπως μᾶς ἔχουν δείξει ἄλλες ἐμπορι­κὲς ψηφιακὲς ἐφαρμογές, εὔκολα ὑποκύπτει στὸ νὰ ἐκχωρήσει τὴ ζωὴ καὶ τὴν ἐλευθερία του, γιὰ λίγη ψηφιακὴ εὐκολία. Εἶναι ἀποδεδειγμένο τεχνολογικὰ ὅτι ἡ ἰχνηλάτηση τῶν ἐνεργειῶν κά­θε ἀτόμου, καὶ ἡ δυνατότητα ἐνεργοποίησης τῆς παρακολούθησής του, εἴτε μὲ τὴν ἴδια τὴν ταυτότητα μέσῳ τῶν οἱωνδήποτε σημείων ταυτοποίησης, εἴτε μὲ τὴν παράλληλη χρήση ἐφαρμο­γῶν κινητοῦ τηλεφώνου τύπου “COVID-pass” ἢ “Gov.gr Wallet”, θέτει τὰ θεμέλια γιὰ τὴν 24ωρη παρακολούθηση τοῦ πολίτη. Ἡ δὲ προάσπιση τῆς ἐλευθερίας τῶν ἀνθρώπων συνιστᾷ θεμελι­ῶδες ἔργο τῆς Ἐκκλησίας, ἡ Ὁποία ὡς Μητέρα ἐνδιαφέρεται γιὰ ὅ­λες τίς ἐκφάνσεις τοῦ βίου τῶν τέκνων Της.

Παράλληλα δὲν μᾶς διαφεύγει ἡ μεγάλη εἰκόνα. Τὰ ἐπὶ μέρους προσωπικὰ δεδομένα καθενὸς πο­λίτη ὅσο ἀσήμαντα καὶ νὰ εἶ­ναι, ὅταν συλλέγονται ἀπὸ ὅλους τοὺς πολῖτες συνολικὰ καὶ ἀποθηκεύονται στὶς τεράστιες βάσεις δεδομένων ποὺ θὰ σχηματισθοῦν, εἶναι χρυσὸς στὰ χέρια αὐ­τῶν ποὺ μέσα ἀπὸ τὴν ἐξόρυξη καὶ τὴν μαζικὴ ἐπεξεργασία δεδομένων (data mining καὶ data crunching) θὰ μποροῦν νὰ διαπιστώνουν, νὰ προβλέπουν καὶ φυσικὰ νὰ ἐλέγχουν ἀκόμη καὶ συμπεριφορὲς τοῦ γενικοῦ πληθυσμοῦ. Τὸ ζήτημα λοιπὸν δὲν μᾶς ἀφορᾷ μόνο ὡς ἄτομα, ὡς πρόσωπα. Μᾶς ἀφορᾷ ὡς κοινωνία, ὡς Ἔθνος. Ποιός θὰ ἔχει πρόσβαση σὲ αὐτὲς τίς βάσεις δεδομένων; Ἐ­μεῖς θὰ μποροῦμε; Μόνο τὸ κράτος; Ἰδιῶτες; Τρίτες χῶρες; Ποιός θὰ μπο­ρεῖ νὰ τὶς ἐπεξεργαστεῖ; Τὸ Ὑπουργεῖο Προστασίας τοῦ Πολίτη δὲν ἀ­ναφέρει τίποτε. Δὲν δείχνει νὰ προβληματίζεται οὔτε κἂν νὰ νοιάζεται γιὰ κάτι ἀπὸ αὐτά.

Γιὰ ἐμᾶς τίθενται καθαρὰ α) θέμα τῆς ἀπόλυτης καταπάτησης τῶν ἀ­τομικῶν καὶ κοινωνικῶν ἐλευθερι­ῶν, β) θέμα ἐθνικῆς ἀσφάλειας καὶ τὸ σημαντικότερο γ) θέμα πίστης: ἡ ἀριθμοποίηση τοῦ προσώπου καὶ ἡ καταπάτηση τῆς θεόσδοτης ἐλευθερίας τοῦ ἀνθρώπου ποὺ εἶναι εἰκόνα Θεοῦ – μὲ σαφέστατες ἐσχατολογικὲς διαστάσεις –  ἀσύμβατες πρὸς τὴν Χριστιανικὴ πίστη.

Καλοῦμε τὴν Κυβέρνηση νὰ σεβαστεῖ τὶς θρησκευτικὲς εὐαισθησίες καὶ τὶς ἐν γένει ἀνησυχίες τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ καὶ νὰ ἀναιρέσει τὴν ἔκδοσή της.

Ἀντιπροτείνουμε τὴν ἔκδοση νέων χάρτινων ἢ πλαστικῶν – μὴ ἠλεκ­τρο­νικῶν – ταυτοτήτων μὲ ὑψηλὴ τεχνολογία ὑδατογραφημάτων ποὺ νὰ ἐξασφαλίζουν τὴν αὐθεντικότητά τους καὶ νὰ μηδενίζουν πρακτικὰ τὴν δυνατότητα παραχάραξής τους, ὥστε νὰ ἀποφευχθεῖ ἡ μεγάλη ἀναταραχὴ ποὺ θὰ δημιουργηθεῖ στὴν κοινωνία σὲ περίπτωση ἔκδοσης καὶ ὑποχρεωτικότητας τῆς  ἠλεκτρο­νικῆς ταυτότητας.

Καλοῦμε, ἐπιπλέον, τὴν Κυβέρνηση νὰ μὴν προσδώσει στὴν ταυτότητα καμία ἄλλη χρήση πέραν τῆς ταυτοποίησης και σὲ καμία περίπτωση νὰ μὴν τὴν ἀναγάγει σὲ κάρτα δικαιωμάτων καὶ «κλειδὶ» τοῦ πολίτη γιὰ τὴν ψηφιακὴ διακυ­βέρνηση, γεγονὸς ποὺ θὰ καταστήσει τὸν πολίτη δέσμιο τοῦ ψηφιακοῦ κράτους και τὰ δικαιώματά του ἐ­ξαρτώμενα ἀπὸ τὶς διαθέσεις τῆς κάθε κυβέρνησης στὴν καλύτερη περίπτωση. Ὁ σκεπτικισμὸς ἀπέναντι στὴν ἠλεκτρονικὴ ταυτότητα δὲν εἶναι δεῖγμα ὀπισθοδρόμησης. Εἶναι ἀπόδειξη ὅτι οἱ Ἕλληνες πο­λῖτες καὶ ἰδιαίτερα οἱ Ὀρθόδοξοι Χρι­στιανοί, ἐπαγρυπνοῦμε γιὰ τὴν Πίστη μας, τὴν Πατρίδα μας καὶ τὴν Δημοκρατία. Δὲν εἴμαστε οἱ μόνοι. Ἀρκεῖ κανεὶς νὰ ἐξετάσει τὸν κατάλογο τῶν χωρῶν ποὺ δὲν ἔχουν υἱ­ο­θετήσει τὶς ἠλεκτρονικὲς ταυτότητες ἢ ποὺ τὶς ἔχουν ἁπλὰ προαιρετικές. Οἱ ΗΠΑ, ἡ Γαλλία, ἡ Ἰταλία, ἡ Ἰρλανδία ἡ Σουηδία, ἡ Νορβηγία, ἡ Δανία, ἡ Ἑλβετία, ἡ Ὁλλανδία, ἡ Φινλανδία, εἶναι μερικὲς μόνο ἀπὸ τὶς χῶρες ὅπου ἡ ταυτότητα δὲν εἶ­ναι ὑποχρεωτικὴ στοὺς πολῖτες. Οἱ πολῖτες τῆς Αὐστραλίας, τοῦ Κανα­δᾶ, τῆς Νέας Ζηλανδίας, τοῦ Ἡνωμένου Βασιλείου, τῆς Ἰαπωνίας ἀνάμεσα σὲ πολλὲς ἄλλες χῶρες δὲν ἔ­χουν κἂν ταυτότητα.

Καλοῦμε, τέλος, τὸν Ἑλληνικὸ λαό, νὰ μὴ βιαστεῖ νὰ παραλάβει τὴν νέα ταυτότητα καὶ νὰ ἐπαγρυπνεῖ γιὰ τὴν πνευματική του ἐλευθερία, νὰ συ­νεχίσει νὰ χρησιμοποιεῖ τὰ συμβα­τικὰ μέσα ταυτοποίησης καὶ νὰ ἀ­πο­φεύγει παντελῶς ὅλα τὰ ἀντίστοιχα ψηφιακὰ μέσα ταυτοποίησης, εἴτε σὲ μορφὴ ἔξυπνων ἐφαρμογῶν τύπου Gov.gr Wallet εἴτε σὲ μορφὴ κάρτας-ταυτότητας ποὺ σχεδιάζει ἡ κυβέρνηση νὰ ὑλοποιήσει.

ΤΑ ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ

ΣΩΜΑΤΕΙΑ

Σ.τ.σ.: Ὑπενθυμίζουμε, ὅτι ἡ τότε ἑλ­ληνικὴ ἀριστερὰ εἶχε χαρακτηρίσει τὸν νόμο γιὰ τὸ ΕΚΑΜ «ἐλευθερι­οκτόνο». Αὐτὸν τὸν χαρακτηρισμὸ υἱοθέτησε καὶ ὁ μακαριστὸς μητρο­πολίτης Φλωρίνης Αὐγουστῖνος (βλ. «Καιροὶ ἀποκαλύψεως», ἔκδ. «Ὁ Σταυρός», Ἀθῆναι 1992, σελ. 88), ὁ ὁποῖος ἐπὶ πλέον εἶχε ἐπισημάνει τὴν ὄχι τυχαία ἐξάπλωσι τοῦ ἀρι­θμοῦ 666 καὶ τὴν προσπάθεια κρατικῆς ἐπιβολῆς του.

Ὁ δὲ ἅγιος Παΐσιος χαρακτηριστι­κὰ εἶχε πεῖ ὅτι αὐτὴ ἡ ταυτότητα στὴν ὁποία θὰ θελήσουν νὰ συγκεντρώσουν ὅλες τὶς ἄλλες «δὲν εἶ­ναι σφράγισμα, εἶναι ἡ εἰσαγωγὴ τοῦ σφραγίσματος» («Πνευματικὴ Ἀφύπνιση», Γέροντος Παϊσίου, Ἱεροῦ Ἡσυχαστηρίου Εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης ὁ Θεολόγος – Σουρωτὴ Θεσσαλονίκης) καί, ἂν τὴ δε­χτοῦμε, αὐτὸ θά ᾽νε πτῶσι.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *