Τὰ μωρὰ ντροπιάζουν τοὺς σοφοὺς

«Τὰ μωρὰ τοῦ κόσμου ἐξελέξατο Θε­ὸς ἵ­να τοὺς σοφοὺς καταισχύ­νῃ», λέει ὁ ἀπ. Παῦλος (Α´ Κορ. 1,27). Αὐτὸ ἐπανα­λαμ­­βάνεται διὰ μέσου τῶν αἰ­ώνων. Καὶ στὶς μέρες μας, τὰ «μωρὰ τοῦ κόσμου», ἁ­πλοῦς ἀν­θρώπους τοῦ λα­οῦ, διάλεξε ὁ Κύ­ριος, γιὰ νὰ διαμαρτυρηθοῦν στὴν Καβάλα καὶ τὴ Θάσο γιὰ τὴν περιφρόνησι τῶν ἱ. Κανόνων.

«Ἀνυπόστατοι ἢ καὶ ἁ­πλῶς ἄκυροι θεωροῦνται καὶ εἶναι αἱ ἱερατικαὶ καὶ κανονικαὶ πράξεις ἐκεῖναι αἵτινες ὀφείλουσι τὴν ὑ­πό­­­στασιν αὐτῶν εἰς ἐνέργειαν προσώπου τελοῦν­τος ἐκτὸς τῆς Ἐκκλησίας. Ὡς τοι­αῦται δὲ βασίμως δύ­νανται νὰ χαρακτη­ρι­σθῶσιν αἱ ὑπὸ τοῦ διατελοῦντος ὑπὸ τὴν ποινὴν κα­θαιρέσεως καὶ παντελοῦς ἀφορισμοῦ τελεσθεῖ­σαι, μεταξὺ τῶν ὁποίων ἀν­αμφισβητή­τως συμπεριλαμβάνονται καὶ ἐ­κεῖναι τὰς ὁποίας ἐτέλεσεν ὁ ὑ­πο­στὰς καὶ τὴν ποινὴν τοῦ παν­­τελοῦς ἀφορισμοῦ κλη­ρικός, ἀποκοπεὶς τελεί­ως ἐκ τοῦ χριστεπωνύμου πλη­ρώματος τῆς Ἐκκλησίας, διότι τυγχάνων καθῃ­ρημέ­νος ἀ­πε­τόλμησεν ἐ­νέρ­γει­­αν οἱουδήποτε ἱε­ρατι­κοῦ» (Π. Παναγιωτάκου, Σύστημα τοῦ Ἐκκλ. Δικαίου κατὰ τὴν ἐν Ἑλλάδι ἰσ­χὺν αὐ­τοῦ, τόμ. 3, ἐπιμ. ἀνατύπωσης Γ. Πουλῆς, ἐκδ. Πουρνάρας, Ἀ­θῆναι 1999, σελ. 290). Αὐτὸ ἀποτελεῖ μία κοι­ν­ῶς παραδεδεγμένη ἀλήθεια τῆς Ἐκκλησίας.

Ὁ φερόμενος ὡς ἀρχιεπ. Οὐκρανί­ας Ἐπιφά­νιος χειροτονήθηκε ἀπὸ τὸν Φιλάρετο ἐνῷ ὁ τελευταῖος ἦ­ταν ὄχι μόνο κα­θῃ­ρη­μέ­νος (καὶ ἡ καθαίρεσί του ἀ­ναγνωρισμένη καὶ ἀπὸ τὸν κ. Βαρθολομαῖο) ἀλλὰ καὶ ἀφωρισμένος.

Πῶς λοιπὸν μποροῦμε νὰ τὸν δεχθοῦμε ὡς κανονικὸ ἀρχιεπίσκοπο; Πρόκειται γιὰ «σα­φῆ καὶ εὐθεῖα προσβολὴ πρὸς τὸ δόγμα καὶ τοὺς κανόνες» (ἱστολόγιο «Τὰς θύρας τὰς θύρας», ὅθεν καὶ τὸ ἀπόσπασμα τοῦ βιβλίου).

«Οἱ ἱεροὶ κανόνες ἀποτελοῦν τὰ ἱερὰ δό­γματα τῆς πίστεως ἐφαρμοσμένα στὴν πρακτικὴ ζωὴ τῶν χριστιανῶν», γράφει στὴν περίφημη «Δογματική» του (τὴν ὁποία εὐλόγη­σε ὁ οἰκ. πατριάρχης) ὁ ὅσιος Ἰου­στῖνος Πόποβιτς (ἔκδ. Ἱ. Μονῆς Βατοπαιδίου, Ἅγ. Ὄ­ρος 2019, σελ. 341). Κάθε καταπάτησις τῶν ἱε­ρῶν Κανόνων λοιπὸν ἐπιφέρει ἀναστάτωσι στὴν Ἐκκλησία τοῦ Θεοῦ, γιατὶ εἶνε ἀ­θέτησις τοῦ νόμου Του.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *