ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ (28/6)

Εὐαγγέλιον: ἡμέρας, Τετ. δ΄ ἑβδ. Ματθαίου (Ματθ. ια΄ 20-26) 20 Τότε ἤρξατο ὀνειδίζειν τὰς πόλεις ἐν αἷς ἐγένοντο αἱ πλεῖσται δυνάμεις αὐτοῦ, ὅτι οὐ μετενόησαν· 21 οὐαί σοι, Χοραζίν, οὐαί σοι, Βηθσαϊδά· ὅτι εἰ ἐν Τύ-ρῳ καὶ Σιδῶνι ἐγενήθησαν αἱ δυνάμεις αἱ γενόμεναι ἐν ὑμῖν, πάλαι ἂν ἐν σάκκῳ καὶ σποδῷ καθήμεναι μετενόησαν. 22 πλὴν λέγω ὑμῖν,Τύρῳ Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ (29/6)

Εὐαγγέλιον: τοῦ ἀποστόλου Πέτρου, Ἰουνίου 29 (Ματθαίου ις΄ 13-19) 13 Ἐλθὼν δὲ ὁ Ἰησοῦς εἰς τὰ μέρη Καισαρείας τῆς Φιλίππου ἠρώτα τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ λέγων· τίνα με λέγουσιν οἱ ἄνθρωποι εἶναι τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου; 14 οἱ δὲ εἶπον· οἱ μὲν Ἰωάννην τὸν βαπτιστήν, ἄλλοι δὲ Ἠλίαν, ἕτεροι δὲ Ἱερεμίαν ἢ ἕνα τῶν προφητῶν. 15 Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ (30/6)

Εὐαγγέλιον: τῶν 12 ἀποστόλων, 30 Ἰουνίου (Ματθ. θ΄ 36,  ι΄ 1-8) 36 Ἰδὼν δὲ τοὺς ὄχλους ἐσπλαγχνίσθη περὶ αὐτῶν, ὅτι ἦσαν ἐκλελυμένοι καὶ ἐρριμμένοι ὡς πρόβατα μὴ ἔχοντα ποιμένα.  ι΄ 1 Καὶ προσκαλεσάμενος τοὺς δώδεκα μαθητὰς αὐτοῦ ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν πνευμάτων ἀκαθάρτων ὥστε ἐκβάλλειν αὐτὰ καὶ θεραπεύειν πᾶσαν νόσον καὶ πᾶσαν μαλακίαν. 2 Τῶν δὲ δώδεκα Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ (1/7)

Εὐαγγέλιον: τῶν Ἁγίων, 1 Νοεμ. (Ματθ. ι΄ 1, 5-8) Καὶ προσκαλεσάμενος τοὺς δώδεκα μαθητὰς αὐτοῦ ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν πνευμάτων ἀκαθάρ-των ὥστε ἐκβάλλειν αὐτὰ καὶ θεραπεύειν πᾶσαν νόσον καὶ πᾶσαν μαλακίαν.  5 Τούτους […] ἀ­­­πέ­στειλεν ὁ Ἰησοῦς παραγ­γείλας αὐτοῖς λέγων· εἰς ὁ­­­δὸν ἐθνῶν μὴ ἀπέλθητε καὶ εἰς πόλιν Σαμαρειτῶν μὴ εἰσ­έλθητε· 6 πορεύεσθε δὲ μᾶλλον πρὸς Διαβάστε περισσότερα

Ἀνοικτή Ἐπιστολὴ πρός τὴν Ἱ. Κοινότητα Ἁγ. Ὄρους

τοῦ γέροντος Σάββα Λαυριώτου Σὲ τακτικὴ Σύναξη τῆς Ἱ. Μονῆς Μεγίστης Λαύρας, μετὰ ἀπὸ τὴν ἀνάγνωση τοῦ σταλέντος ὑπομνήματος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου περὶ τῶν Προσυνοδικῶν Κειμένων τῆς ὀνομαζομένης Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου, κατέθεσα γνώμη δι᾽ αὐτά, χωρὶς νὰ ἀναγνωσθεῖ. Μάλιστα, ἐνῶ εἶχαν σταλεῖ ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Κοινότητα τέσσερεις σημαντικὲς γνῶμες τῶν Ἱερῶν Μονῶν Κουτλουμουσίου, Καρακάλλου, Διαβάστε περισσότερα

Πρὸς Οἰκουμενικὴν Σύνοδον;

«Τότε ἔδοξε τοῖς ἀποστόλοις καὶ τοῖς πρεσβυτέροις σὺν ὅλῃ τῇ ἐκκλησίᾳ…» (Πράξ. 15,22) Ἡ Ἐκκλησία, ἀγαπητοί μου, κατὰ τὸν ἅγιο Αὐγουστῖνο εἶνε «ὁ Χριστὸς παρατεινόμενος εἰς τοὺς αἰῶνας». Ἐκκλησία = Χριστός.  «Σημεῖον ἀντιλεγόμενον» ὁ Χριστός (Λουκ. 2,34), «σημεῖον ἀντιλεγόμενον» καὶ ἡἘκκλησία του. Μόνο ἂν πάψῃ ἡ Ἐκκλησία νὰ κηρύττῃ καὶ νὰ ἐνεργῇ ὅπως ὁ Χριστός, τότε Διαβάστε περισσότερα

Ο ΦΛΩΡΙΝΗΣ κ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΟΔΟ

Κατὰ τὴν τελευταία πρὸ τοῦ Πάσχα ἱερατικὴ σύναξι τοῦ κλήρου τῆς ἱ. Μητροπόλεως Φλωρίνης, ὁ σεβασμιώτατος κ. Θεόκλητος ἀνέγνωσε τμήματα ἀπὸ τὸ Ὑπόμνημα ποὺ ἔστειλε στὴν Ἱερὰ Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἐν ὄψει τῆς Μεγάλης Πανορθοδόξου Συνόδου. Μεταξὺ ἄλλων εἶπε καὶ τὰ ἀκόλουθα:  Ἔπρεπε νὰ τεθοῦν καὶ πιὸ σοβαρὰ θέματα [στὴν Πανορθόδοξη Σύνοδο].  Γράφω Διαβάστε περισσότερα

Τὸ περιεχόμενο καὶ ἡ θεματολογία τῆς ὀνομαζομένης Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου

Τὸ περιεχόμενο καὶ ἡ θεματολογία τῆς ὀνομαζομένης Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου δὲν ἐξέφρασαν ποτέ τὸ Ὀρθόδοξο πλήρωμα (κληρικούς, μοναχοὺς καὶ λαϊκούς), τὸ ὁποῖο, ἄλλωστε, οὐδέποτε πληροφορήθηκε κάτι σχετικὸ μὲ τὴν Σύνοδο αὐτή, οὐδέποτε συμμετεῖχε στὴν διαδικασία προπαρασκευῆς της καὶ οὐδέποτε ἐνέκρινε τὰ πρὸς συζήτησιν θέματά της. Ὑπάρχει δηλαδὴ ἀποκλεισμὸς τοῦ πιστοῦ λαοῦ, τῶν μοναχῶν καὶ Διαβάστε περισσότερα