Ο ΦΛΩΡΙΝΗΣ κ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΟΔΟ

Κατὰ τὴν τελευταία πρὸ τοῦ Πάσχα ἱερατικὴ σύναξι τοῦ κλήρου τῆς ἱ. Μητροπόλεως Φλωρίνης, ὁ σεβασμιώτατος κ. Θεόκλητος ἀνέγνωσε τμήματα ἀπὸ τὸ Ὑπόμνημα ποὺ ἔστειλε στὴν Ἱερὰ Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἐν ὄψει τῆς Μεγάλης Πανορθοδόξου Συνόδου. Μεταξὺ ἄλλων εἶπε καὶ τὰ ἀκόλουθα: 

Ἔπρεπε νὰ τεθοῦν καὶ πιὸ σοβαρὰ θέματα [στὴν Πανορθόδοξη Σύνοδο]. 

Γράφω ἐκεῖ στὸ μεγάλο Ὑπόμνημα ὅτι θεωρῶ κόκκινες γραμμές: 

1ον Νὰ κρατηθῆ ἀτόφια ἡ Ὀρθοδοξία καὶ νὰ μὴν θιγῆ. 

2ον Οἱ ἄλλες ὁμολογίες νὰ μὴν ὀνομάζωνται «Ἐκκλησίες», διότι λέει τὸ Σύμβολο τῆς Πίστεως: «Ὁμολογῶ… εἰς Μίαν, Ἁγίαν, Καθολικὴν καὶ Ἀποστολικὴν Ἐκκλησίαν» ποὺ εἶναι ἡ Ὀρθόδοξος. 

3ον Νὰ ἀναγνωρισθοῦν [οἱ] δύο Μεγάλες Σύνοδοι ποὺ καταδίκασαν τὸν Παπισμό: ἡ 8η καὶ ἡ 9η, ποὺ ὁ λαὸς τὶς ὠνόμασε Οἰκουμενικές. Εἴθισται, ὅταν γίνεται μία Μεγάλη Σύνοδος, νὰ ἀναγνωρίζη τὶς ἀποφάσεις καὶ προηγουμένων Μεγάλων Συνόδων. 

• [Στὴ Μεγάλη Σύνοδο] Ἔπρεπε ὁ καθένας [Ἀρχιερεὺς] νὰ ἔχη ψῆφο. Αὐτοὶ δὲν δίνουν ψῆφο. Εἶναι μία ψῆφος [μόνο,] τοῦ ἀρχηγοῦ [τῆς ἀντιπροσωπείας τῆς κάθε Ἐκκλησίας]. 

• Εἴμαστε κατὰ τοῦ Παπισμοῦ καὶ κατὰ τῆς παγκοσμιοποιήσεως. Τέρμα! Κόκκινη γραμμή! Ἤμασταν ἕνα δένδρο, καὶ αὐτοὶ [οἱ Παπικοὶ] ἀποκόπηκαν. 

• Ἡ Δ.Ι.Σ. θὰ μαζέψη ὅλες τὶς γνῶμες τῶν ἐπισκόπων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, θὰ τὶς ἐπεξεργασθῆ ἡ Γραμματεία της καὶ θὰ τὶς μεταφέρη στὴ «Μεγάλη Σύνοδο». 

•Ἔστειλα μία ἐπιστολὴ [παραίτησης] στὴ Σύνοδο: «Σᾶς παρακαλῶ νὰ μὲ ἐξαιρέσετε, διότι εἶμαι προχωρημένης ἡλικίας. Ἐξ ἄλλου, τὶς θέσεις μου τὶς ὑπέβαλα στὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος μὲ Ὑπόμνημα». Καὶ ἐξαιρέθηκα. 

Ἐκεῖ [στὴν Πανορθόδοξη Σύνοδο] δὲν θὰ μποροῦσα νὰ πῶ καὶ τίποτα. Τί νὰ κάνω; Γλάστρες θὰ εἴμαστε ἐκεῖ! 

• Καταλήγω στὸ Ὑπόμνημά μου [ὡς ἑξῆς]: «Εὔχομαι ὁ Θεὸς νὰ φωτίση τοὺς παρισταμένους, καὶ πρὸ παντὸς τοὺς ἰθύνοντας, τοὺς ἀρχηγοὺς ὅλων τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, νὰ πάρουν ἀποφάσεις ὠφέλιμες γιὰ τὴν Ὀρθοδοξία».

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *