Ἐκτὸς Ἐκκλησίας οἱ ἀμετανόητοι ὁμοφυλόφιλοι

Ἐκτὸς Ἐκκλησίας οἱ ἀμετανόητοι ὁμοφυλόφιλοι

 Σκοπὸς τοῦ γιατροῦ εἶνε νὰ διατηρήσῃ τὸ σῶμα τοῦ ἀσθενοῦς ἀκέραιο. Ὅταν ὅ­μως μία ἀρρώστια εἶνε προχωρημένη καὶ δὲν παίρνῃ θεραπεία, τότε πιάνει τὸ μαχαίρι καὶ προχωρεῖ σὲ χειρουργικὴ ἐπέμβασι. Ἂν τὸ πόδι π.χ. πάθῃ γάγγραινα καὶ δὲν θεραπεύεται, τὸ κόβει γιὰ νὰ σώσῃ τὸ ὑπόλοιπο σῶμα.

Καὶ ἡ Ἐκκλησία εἶνε ἰατρεῖο. Θεραπεύει ἁμαρτωλὲς ψυχές. Ὅταν ὅμως κάποιος μέσα στὴν Ἐκκλησία ὄχι μόνο δὲν θεραπεύεται, δὲν μετανοῇ, ἀλλὰ καὶ ὑπερηφανεύεται γιὰ τὴν ἁμαρτία του καὶ παρασύρῃ καὶ ἄλλους σ᾽ αὐτήν, κι ὅταν μάλιστα ἡ ἁμαρτία εἶνε βαρειά, τότε δὲν μένει ἄλλη λύσι ἀπὸ τὴν ἀποκοπή, τὸν ἀφορισμό.

«Ὁ ἀπόστολος Παῦλος λέει· παρακαλῶ. Ἀλλὰ ὁ ἴδιος ποὺ λέει τὸ παρακαλῶ, συχνάκις ἐχρησιμοποίησε τὸν ἔλεγχο καὶ μάλιστα καυστικὸ ἔλεγχο, ἀκόμη καὶ διαγραφή. Θυ­μᾶστε, ἐκεῖ στὴν Κόρινθο; Ἕνας Χριστιανὸς δὲν ἄκουγε, καὶ ὁ ἀπόστολος εἶπε στοὺς Κορινθίους· Μαζευτῆτε καὶ διῶξτε τον· βγάλτε τον ἀπὸ ἀνάμεσά σας (βλ. Α΄ Κορ. 5,3-5). Αὐτὸ εἶνε ἀφορισμός. Σὲ διαγράφω ἀπὸ τὸν χριστιανικὸ κατάλογο, σὲ διαγράφει ἡ Ἐκ­κλη­σία, λόγῳ ἀναξίας διαγωγῆς.

Ἄ, λέει ὁ ἄλλος· ἀφορισμοί, κατάρες, κολάσεις, πράγματα μεσαιωνικά!… Κατηγορεῖ, χωρὶς νὰ ρωτήσῃ, νὰ ἐξετάσῃ καὶ νὰ διαβάσῃ, τί σημαίνουν αὐτὰ τὰ πράγματα.

Ἐν τῷ μεταξὺ τὸ κράτος ἢ τὸ κόμμα ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ διαγράφῃ ἀπὸ τὸν κατάλογο τῶν πολιτῶν ἢ τῶν μελῶν καὶ νὰ στερῇ τὰ δικαιώματα. Ἐκεῖ κανείς δὲν κατηγορεῖ.

Φάρμακο εἶνε ἡ παράκλησι, ἡ ἀγάπη, τὰ δά­κρυα, ὁ ἔλεγχος. Ποικιλία φαρμάκων ὑ­πάρχει. Ἀλλὰ πρέπει νὰ ξέρουμε πότε θὰ μεταχειριστοῦμε τὸ κάθε φάρμακο.

Κάποτε ἕνας νεαρὸς τσοπᾶνος, ποὺ δὲν ἤξερε πολλὰ πράγματα ἀπὸ τὶς ἀρρώστιες καὶ τὴ θεραπεία τῶν προβάτων, εἶδε ἕνα πρόβατό του, ποὺ κάθε μέρα ἀδυνάτιζε καὶ μαραινόταν. Ἦταν ἄρρωστο. Παρατήρησε καλὰ καὶ εἶδε μιὰ πληγὴ πίσω στὴν πλάτη του. Γιὰ νὰ τὸ θεραπεύσῃ, τοῦ ἔρριχνε κάθε μέρα λάδι. Ἀντὶ ὅμως τὸ πρόβατο νὰ γίνῃ καλά, χειροτέρευε.

Πέρασε ἀπὸ ᾿κεῖ ἕνας γέρος τσοπᾶνος, τὸν εἶδε ποὺ ἔρριχνε λάδι, καὶ τοῦ εἶπε·

―Βρέ, γιὰ νὰ σκοτώσῃς τὰ σκουλήκια ῥί­χνεις λάδι; Αὐτὸ τὰ τρέφει. Δός μου τὸ πρόβατο, γιὰ νὰ σ᾿ τὸ κάνω καλά. Φέρε μου καὶ πετρέλαιο.

Τρόμαξε ὁ νεαρὸς τσοπάνος καὶ εἶπε·

―Μὲ τὸ πετρέλαιο θὰ μοῦ πεθάνῃς τὸ πρόβατο.

―Βρέ, φέρε, τοῦ λέει ὁ γέρος, πετρέλαιο καὶ θὰ σοῦ τὸ κάνω ἐγὼ καλά.

Τοῦ ἔφερε πετρέλαιο καὶ τὸ ἔπιασε καλά. Τότε ὁ γέρο-βοσκός, ποὺ ἦταν πεπειραμένος σ᾿ αὐτά, ἔξυσε τὴν πληγὴ καὶ ἔρριξε σιγὰ – σι­γὰ μέσα σ᾿ αὐτὴν πετρέλαιο. Σὲ λίγο ὅλα τὰ σκουλήκια βγῆκαν στὴν ἐπιφάνεια.

―Τώρα, λέει στὸ νεαρό, ἦρθε ἡ ὥρα νὰ φέρῃς λάδι καὶ νὰ ῥίξῃς στὴν πληγή, γιὰ νὰ μαλακώσῃ» (μακ. ἐπισκόπου π. Αὐγουστίνου Ν. Καντιώτη, Ἑρμηνεία στὴν Β´ πρὸς Θεσσαλονικεῖς Ἐπιστολὴ τοῦ ἀπ. Παύλου).

Στὶς μέρες μας μὲ τὴ δύναμι τοῦ καθεστῶ­τος τῆς Νέας Τάξης ἐξαπλώνεται ἡ ὁμοφυλοφιλία. Ὁ ἀείμνηστος. ἀρχιμ. π. Ἀθανάσιος Μυτιληναῖος τόνιζε, ὅτι ὑπάρχει προφητεία τῶν πατέρων, ὅτι ἡ ἐξάπλωσις τῆς ὁμοφυλοφιλίας θὰ εἶνε σημεῖον τῆς ἐλεύσεως τοῦ Ἀν­τιχρίστου.

ὁμοφυλοφιλία ὄχι μόνο προβάλλει ἀ­διάντροπα στοὺς δρόμους, ἀλλὰ μπαίνει καὶ διὰ τῶν ἐκπαιδευτικῶν προγραμμάτων στὰ σχολεῖα γιὰ νὰ γίνῃ πρότυπο τῶν μικρῶν παιδιῶν, ἐπικροτεῖται στὶς Βουλές, ἀποκτᾷ δικαιώματα γάμου καὶ υἱοθεσίας. Καὶ ἂν κανεὶς μιλήσῃ ἀντιθέτως κινδυνεύει νὰ ὁδηγηθῇ στὸ δικαστήριο μὲ τὴν καταγγελία γιὰ «ῥητορικὴ μίσους».

Τί πρέπει νὰ κάνῃ ἡ Ἐκκλησία σ᾽ αὐτὴ τὴν κατάστασι; Τὸ πρῶτο εἶνε νὰ ξεκαθαρίσῃ τὴ θέσι της ὡς πρὸς τὴν ὁμοφυλοφιλία. Ὅτι δη­λαδή, σύμφωνα μὲ τὸ λόγο τοῦ Θεοῦ εἶνε βαρειὰ ἁμαρτία, διαστροφὴ τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως, ποὺ ὁδηγεῖ τὸν ἄνθρωπο στὸν αἰώ­νιο χωρισμὸ ἀπὸ τὴν πηγὴ τῆς Ζωῆς, τὸν Θεό.

Τὸ δεύτερο εἶνε, νὰ ἀπομακρύνῃ ἀπὸ τὰ μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας ὅσους ἀπὸ τὰ σεσηπότα μέλη της ἐπιμένουν ἀμετανόητα στὴν ἁ­μαρτία. Αὐτή εἶνε ἡ ἀποστολικὴ καὶ πατερικὴ στάσι. Ἴσως ἔτσι νὰ τοὺς ὁδηγήσῃ σὲ κάποιο συνειδησιακὸ ταρακούνημα ποὺ νὰ φέρῃ τὴν σωτήριο νύξι τῆς μετανοίας. Πάντως ἔτσι προασφαλίζει καὶ τὰ ὑπόλοιπα μέλη της ἀπὸ τὴν πτῶσι καὶ διατηρεῖ τὸ σῶμα σὲ ἐπαγρύπνησι.

Τὸ χολλυγουντιανὸ σόου, ποὺ παρουσίασε ὁ Ἀμερικῆς στὸ ναὸ τῆς Βουλιαγμένης, ὡδήγησε ἀσφαλῶς τοὺς ὁμοφυλοφίλους σὲ πανηγυρισμούς, ὅτι καὶ ἡ Ἐκκλησία εὐλογεῖ τὴ διαστροφή τους. Λύπησε ὅμως τὰ παιδιὰ τοῦ Θεοῦ, ποὺ βλέπουν τοὺς ποιμένες τῆς Ἐκκλησίας νὰ ἐρωτοτροποῦν μὲ τοὺς στηρικτὲς τοῦ Ἀντιχρίστου.

Ἐλπίζουμε, νὰ δώσῃ ὁ καλὸς Θεὸς ποιμένες ποὺ θὰ διαφυλάξουν τὴν ποίμνη Του ἀπὸ τὸν ὄλεθρο τῆς ὁλοκληρωτικῆς πτώσεως.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *