Ἄσημους ἀδελφοὺς περιφρονεῖς; Τὸν Χριστὸ περιφρονεῖς.

Ἄσημους ἀδελφοὺς περιφρονεῖς; Τὸν Χριστὸ περιφρονεῖς. «Ἁμαρτάνοντες εἰς τοὺς ἀδελφοὺς καὶ τύπτοντες αὐτῶν τὴν συνείδησιν ἀσθενοῦσαν εἰς Χριστὸν ἁμαρτάνετε» (Α΄ Κορ. 8,12) Ἡ τρίτη Κυριακὴ τοῦ Τριῳδίου λέγεται Κυριακὴ τῆς Διαβάστε περισσότερα

Τρία θεϊκὰ μηνύματα καὶ ἡ ἐξήγησί τους

Ἡ  ἑορτὴ τοῦ προφήτου Δανιὴλ (17 Δεκεμβρίου) μᾶς μετα­φέ­ρει στὴν ἐ­ποχή του, στὸν 6ο π.Χ. αἰ­ῶ­να. Αἰχμάλωτοι οἱ Ἑ­βραῖοι στὴν κραταιὰ τότε Βαβυλῶνα· ἀλ­λὰ ὁ νεαρὸς Δανιὴλ ἔχει τὸ φωτισμὸ Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα περὶ θανάτου

«Καὶ εἶπε· Νεανίσκε, σοὶ λέγω, ἐγέρθητι» (Λουκ. 7,14) Ἀκούγοντας τὸ ὄνομα «Χριστός», ἀγαπητοί μου, πολλοὶ ἀκόμη καὶ θρησκεύοντες δὲν ἀντιλαμβάνονται τὴν πλήρη ἀλήθεια γιὰ τὸ πρόσωπο τοῦ Κυρίου μας· τὸ Διαβάστε περισσότερα

Ἕνα ἔγκλημα (Αποτομή Κεφαλής Τιμίου Προδρόμου)

«Οὐκ ἔξεστί σοι ἔχειν τὴν γυναῖκα τοῦ ἀδελφοῦ σου» (Μᾶρκ. 6,18) Στὶς 29 Αὐγούστου, ἀγαπητοί μου, εἶνε ἡ ἑορτὴ τῆς ἀποτομῆς τῆς τιμίας κεφαλῆς τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ προδρόμου καὶ Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Θεὸς δοκιμάζει τὴν πίστι μας

«Ὦ γύναι, μεγάλη σου ἡ πίστις! γενηθήτω σοι ὡς θέλεις. καὶ ἰάθη ἡ θυγάτηρ αὐ­τῆς ἀπὸ τῆς ὥρας ἐκείνης» (Ματθ. 15,28) Δυστυχισμένη, ἀγαπητοί μου, πολὺ δυσ­τυχι­σμένη ἦταν ἡ μητέ­ρα ποὺ Διαβάστε περισσότερα