Ψευδοπροφῆτες

Ψευδοπροφῆτες Ὁ διάβολος πολεμᾶ τὸ ἔργο τοῦ Θεοῦ μὲ δύο τρόπους· εἴτε ἀντιστρατευόμενος σ᾽ αὐτὸ καὶ διώκοντας μὲ τὰ ὄργανά του τοὺς ἀνθρώπους τοῦ Θε­οῦ, εἴτε προσπαθώντας νὰ τὸ οἰκειοποιηθῇ, γιὰ Διαβάστε περισσότερα

Μόνον ἡ ἀκρίβεια στὴν πίστι καὶ στὸ ἦθος σῴζει

Μόνον ἡ ἀκρίβεια στὴν πίστι καὶ στὸ ἦθος σῴζει τοῦ (†) π. Ἀθανασίου Μυτιληναίου Μὴ λησμονοῦμε ὅτι, ὅπως λέγει ὁ ἀ­πόστολος Παῦλος: «Χριστὸς χθὲς καὶ σήμερον καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας Διαβάστε περισσότερα

Θὰ βρῶ τὴν πίστι ἐπάνω στὴ γῆ;

«Θὰ βρῶ τὴν πίστι ἐπάνω στὴ γῆ;» (†) γέροντος Ἀθανασίου Μυτιληναίου Ἡ ἐποχή μας εἶναι καταπληκτικὰ πα­ράλληλη μὲ τὴν ἐποχὴ τοῦ μεγάλου πατρός (=τοῦ ἁγίου Ἀθανα­σίου Ἀλεξαν­δρείας). Ὁ Ἀρειανισμὸς ὑποβόσκει Διαβάστε περισσότερα

Βαρυσήμαντη πνευματικὴ ὑποθήκη τοῦ π. (†) Ἀθανασίου Μυτιληναίου (1927-2006)

Ὅσο ὑπάρχετε στὴ ζωή, θὰ δείξετε ἀντίστασι στὸν Οἰκουμενισμό. Νὰ τὸ πεῖτε καὶ στὰ παιδιά σας. …Στὸ τέλος ὁ Ἀντίχριστος θὰ κάνη τὸ ἑξῆς. Ἀφοῦ βέβαια θὰ ὁδηγηθῆ ὅλη ἡ Διαβάστε περισσότερα