Κ᾽ ἐδῶ διχασμός;

Ἂν ὅμως οἱ πλεῖστοι λυποῦνται καὶ πενθοῦν, κάποιοι –ἀπίστευτο– ἀντιθέτως χαίρουν, ἐπιχαίρουν, χαιρεκακοῦν καὶ λένε·

–Καλὰ νὰ πάθετε, ἀφοῦ δὲν λάβατε τὰ μέτρα σας καὶ μάλιστα δὲν ἐμβολιαστήκατε· τιμωρηθήκατε γιὰ τὴν ἀνυπακοή σας, διότι δὲν ἐπιβάλατε μάσκες, δὲν τηρήσατε ἀποστάσεις καὶ καραντίνες…

Ἂς εἶνε εὐλογημένοι γιὰ τὴν καλωσύνη καὶ τὴν ἀγάπη τους. Οἱ Λογγοβαρδῖτες δὲν εἶπαν κακὸ λόγο γι᾽ αὐτοὺς καὶ γιὰ τὴν στάσι ποὺ τηροῦν στὸ ζήτημα τοῦ κορωναϊοῦ καὶ τοῦ ἐμβολίου. Τήρησαν καὶ τηροῦν μία στάσι ποὺ κοστίζει μόνο στοὺς ἰδίους, καὶ δὲν περιμένουν εὔσημα ἀπὸ ἀνθρώπους. Ἔνα χρέος αἰσθάνονται καὶ προσπαθοῦν νὰ τὸ ἐκπληρώνουν μὲ τὶς μικρὲς δυνάμεις τους. Καὶ πάνω σ᾽ αὐτὸ τὸ χρέος ἔπεσε ὁ γέροντας Χρυσόστομος, ὅπως καὶ ἄλλοι ποιμένες, χωρὶς νὰ ζητῇ τίποτε γιὰ τὸν ἑαυτό του, καὶ χωρὶς νὰ μέμφεται κανένα ἄλλον ποὺ δὲν τὸν μιμεῖται. Ἐνῷ ὅμως ὁ γέρων Χρυσόστομος καὶ οἱ ὁμόφρονές του ῥασοφόροι δὲν κακίζουν τοὺς φρονοῦντας ἀντιθέτως, ἐκεῖνοι ἀντιθέτως ἐπιτίθενται μὲ παράδοξη ὁρμή.

Παρατηρεῖται τὸ ἑξῆς κατὰ κανόνα παράδοξο· οἱ ἐμβολιασθέντες, ἀντὶ νὰ αἰσθάνωνται ἀσφαλεῖς μὲ τὴν προστασία ποὺ τοὺς ἐξασφάλισε τὸ ἐμβόλιο καὶ νὰ μένουν ἥσυχοι, αὐτοὶ ἀνησυχοῦν περισσότερο, αἰσθάνονται ἀνασφαλεῖς, καὶ προσπαθοῦν νὰ προφυλαχθοῦν ἀπὸ τοὺς μὴ ἐμβολιασμένους, τοὺς ὁποίους θεωροῦν ὡς ἀπειλητικὸ γι᾽ αὐτοὺς κίνδυνο.

Εἶνε ὅμως πλέον γνωστὸ ὅτι οἱ ἐμβολιασμένοι καὶ ἐπανανοσοῦν καὶ μεταδίδουν σὲ ἄλλους τὴν νόσο· βεβαιοῦται λοιπὸν ὅτι τὸ ἐμβόλιο δὲν προσφέρει τὴν ποθητὴ ἀσφάλεια. Ὁ Γέρων Χρυσόστομος τόνιζε, ὅτι δὲν πρέπει νὰ ἀφήσουμε νὰ μᾶς διχάσουν, ὅπως εἶνε ὁ φανερὰ ἐπιδιωκόμενος σκοπός τους. Εἶνε χαρακτηριστικὸ ὅτι οὐδεὶς λόγος ἀκούγεται γιὰ μία ἐπιστημονικὴ ἀντιπαράθεσι μὲ τεκμήρια! Ἀγνοοῦνται καὶ ἀποκρύπτονται στατιστικὰ στοιχεῖα ποὺ δὲν εὐνοοῦν τὸ κυβερνητικὸ ἀφήγημα, ἐνῷ ἡ κοινὴ γνώμη βομβαρδίζεται καθημερινῶς ἀπὸ δελτία εἰδήσεων ποὺ ἀνὰ τακτὰ διαστήματα μεταδίδουν ἀριθμοὺς ἐπὶ ἀριθμῶν, χωρὶς νὰ ὑπάρχῃ δυνατότης στὸν ἀκροατὴ ἢ τηλεθεατὴ νὰ ἐκτιμήσῃ τὴν σημασία τους.

Ἀντοχὴ στὸν διωγμὸ

Ἐν τῷ μεταξὺ ἄρχισαν ἤδη οἱ συνέπειες γιὰ ὅσους ἀρνοῦνται νὰ ἐμβολιασθοῦν μὲ τὰ πειραματικὰ ἐμβόλια. Πολλοὶ ὑγειονομικοί, γιατροὶ καὶ νοσηλευταί, ἀλλὰ καὶ ἄλλων κλάδων ὑπάλληλοι, ἀπειλοῦνται μὲ ἀπώλεια τῆς θέσεως, διακοπὴ τοῦ μισθοῦ τους καὶ ἄλλες παρομαρτοῦσες ἐπιπτώσεις. Ποῦ θὰ φθάσῃ αὐτὴ ἡ ἀπειλή; Δὲν δικαιοῦνται προστασία οἱ ἄνθρωποι αὐτοί;

Ὁ Θεὸς νὰ δώσῃ φώτισι καὶ ἀντοχὴ στὸν διενεργούμενο διωγμό.

Τὸ 40ήμερο μνημόσυνο

Ἡ ἀδελφότης τῆς Λογγοβάρδας, ἀφοῦ συνέρχεται ἀπὸ τὸν πόνο, ἀνασυντάσσοντας τὶς δυνάμεις της ἀνακοινώνει τώρα σὲ ὅλους τοὺς ἐνδιαφερομένους καὶ τιμῶντας τὴ μνήμη τοῦ γέροντος Χρυσοστόμου, ὅτι τὸ 40ήμερο μνημόσυνό του θὰ τελεσθῇ σὺν Θεῷ μὲ παννυχίδα στὸ καθολικὸ τῆς μονῆς τὸ ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς 15 Ὀκτωβρίου καὶ θεία λειτουργία τὸ πρωὶ τοῦ Σαββάτου 16 τοῦ μηνός. Καὶ τὴν Κυριακὴ 17 Ὀκτωβρίου τὸ μνημόσυνο θὰ τελεσθῇ στὸ ναὸ τῆς Ἑκατονταπυλιανῆς γιὰ ὅλους τοὺς πιστούς.