ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΣ – Στῶμεν καλῶς!

Δυσάρεστες ἀλλὰ ἀφυπνιστικὲς φω­νὲς ἔρχονται νὰ ξυπνήσουν τὴν ὑπνώττουσα ἐκκλησιαστικὴ κοινωνία μας. Μὲ θαρραλέο κείμενό του ἀπὸ τὸ Ἅγ. Ὄρος πρὸς τὸν ἀρ­χιεπίσκοπο Ἱ­ε­ρώνυμο καὶ τὴν Ἱε­ραρ­χία μας ὁ ἱερομ. Δαμασκηνὸς ὁ τοῦ Φι­λα­δέλ­φου καλεῖ τοὺς ἐπισκόπους νὰ κηρύξουν τὴν Ἐκκλησία ἐν διωγμῷ καὶ φωνάζει· Ὅ­σοι δὲν βλέπουν, ὅτι οἰ­κο­δο­μεῖται τὸ κράτος τοῦ Ἀν­τιχρίστου μὲ ἀρχιτέκτονα τὸν πρω­θυ­πουρ­γὸ Κυριᾶκο Μητσοτάκη δι­απο­ρεύ­­ον­ται ἐν σκότει (βλ. ἐφημ. «Ὀρθόδ. Τύπος» φ. 2480/26-1-2024). Ἕνας ἄλ­­λος ταπεινὸς γέροντας, ὁ μοναχὸς Γαβριὴλ (βλ. σ. 6 τοῦ πα­­ρόντος φύλλου) μὲ ἐπιστολή του πρὸς τὴν Ἱ. Κοινότητα τοῦ Ἁγ. Ὄρους διαπιστώνει μὲ λύπη, ὅτι τὸ σύγχρονο Ἅ­γιο Ὄ­­ρος ἔ­χει μεταλ­λα­χθῆ σὲ ἐκ­κο­σμικευμένο χῶ­ρο συγκρητισμοῦ, οἰ­κου­μενι­σμοῦ καὶ ἀ­πηνοῦς διω­γμοῦ ἀδυνάτων μοναχῶν ποὺ ἀντιδροῦν στὸν ὀλισθηρὸ κατήφορο· μοιά­ζει σχε­δὸν ἀ­γνώριστο. Ἁπλοῖ ἐπίσης ποι­μένες ψυχῶν, ποὺ ἀγρυπνοῦν μέ­σα στὸν κόσμο, δὲν παύουν νὰ κρού­ουν τὸν κώδωνα ἐσχάτου κινδύνου ὅπως δείχνει τὸ κείμενο τοῦ π. Ἰωάννου Δρογγίτη (βλ. σ. 1 τοῦ παρόντος φ.). Δὲν λείπουν ὅ­­μως καὶ συνετὲς φωνὲς ἀρκετῶν σεβασμ. ἱε­ραρ­χῶν, ὅπως δείχνει ἡ συν­έντευξι τοῦ νέου μητροπολίτου Φλωρίνης κ. Εἰρηναίου (βλ. σ. 2 τοῦ παρόντος φ.), οἱ ὁποῖοι τολμοῦν νὰ λένε τὰ πράγματα μὲ τὸ ὄνομά τους. Τέλος καὶ σὲ ἀνώτατο ἐπίπεδο, στὴν ἔκτακτη συνέλευσι τῆς σεπτῆς Ἱ­ε­ραρχίας, διακηρύ­χθηκε καὶ ἀπὸ τὸν εἰσ­ηγη­τὴ μητροπολίτη Μεσογαίας κ. Νικόλαο καὶ ἀπὸ τοὺς συνέδρους ἡ αἰώνια ἀλήθεια τῆς Βίβλου καὶ τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ γιὰ τὸν ἱ­ε­ρὸ θεσμὸ τῆς οἰκογενείας, τὸ ἔρεισμα καὶ προπύργιο τῆς ἀν­θρώ­πινης ζωῆς ποὺ βάλλεται σήμερα μὲ δαιμονικὴ μανία. Ἐκεῖνο ποὺ ἀπουσίαζε ἦταν ἡ φωνὴ τοῦ ἀρχιεπισκόπου κ. Ἱε­ρωνύμου.

Τὸ τελευταῖο αὐτὸ τὸ κενὸ εἶνε τόσο αἰσθητό, ὥσ­τε καὶ κοσμι­κοὶ δημοσι­ο­γράφοι δὲν μποροῦν νὰ δικαιολογήσουν τὴν στάσι τοῦ μακαριωτάτου προκειμένου γιὰ ζήτημα τῆς ἀπολύτου ἁρμοδιότητός του (βλ. τὸ σχετικὸ ἄρθρο τοῦ κ. Γ. Ν. Πα­πα­θανασόπουλου μὲ τίτλο «Ἱ­ερὰ Σύνοδος: πέρα βρέχει», στὴ σ. 3 τοῦ παρόντος φ.). Κάποιοι ἄλλοι διαπιστώνουν εὐθῦνες καὶ ὑπαινίσσονται σκο­πιμότητες. Ὁ κ. Μανώλης Κοττάκης ἀπὸ τὴν ἐ­­φημ. «Ἑστία» ἔθεσε δικαιολογημένα τὸ ἐρώτημα «Πρὸς τί ἡ μυστικότητα καὶ παθητικότητα» τοῦ ἀρ­χιεπισκόπου; (βλ. σ. 8 τοῦ παρόντος φ.). Σοβαροὶ τέλος ἐπιστήμονες, ὅπως ὁ ἰα­τρὸς κ. Λυκοῦρ­γος Νάνης ἀπὸ τὴ Φλώρινα, ἐνθυμοῦνται τὸν στίχο τοῦ ἐ­θνικοῦ ποιητοῦ «Καὶ διηγώντας τα νὰ κλαῖς» (βλ. σ. 3 τοῦ παρόντος φ.).

Νόμος ἡ ἀνομία;

Ἂν κάποιος ἔλεγε πρὶν ἀπὸ λίγα μόλις χρόνια ὅτι θὰ ψηφίζονταν νόμοι σὰν αὐτοὺς ποὺ ἀκοῦμε στὶς ἡμέρες μας, καν­είς δὲν θὰ τὸν πίστευε. Ἤδη ὅμως μπρο­στὰ στὰ μάτια μας τὸ σκοτάδι μάχεται τὸ φῶς, ἡ ἀρρώστια ἀπειλεῖ τὴν ὑγεία, ὁ παραλογισμὸς πλήττει τὴν λογική. Θὰ γίνῃ λοιπὸν καὶ στὴν Ἑλλάδα νόμος ἡ ἀνομία; Ἡ κοινωνία ἐξανίσταται. Ἐ­κτὸς ἀπὸ πολλὲς δυναμικὲς λαϊκὲς συγκεντρώσεις στὴν Ἐπαρχία, τὴν ὥρα ποὺ γράφονται οἱ γραμμὲς αὐτὲς ἀναγγέλλεται ἡ διοργάνωσι μεγάλης συγκεντρώσεως δι­αμαρτυρίας στὸν Στάδιο Εἰ­ρήνης & Φιλίας τὴν Κυριακὴ 4 Φε­βρου­αρίου ὑπὸ τὴν αἰγίδα τῆς ἱ. Μητροπόλεως Πειραιῶς. Καὶ τὴν Κυριακὴ 11 Φεβρουαρίου ὅλα τὰ χριστιανικὰ σωματεῖα διοργανώνουν στὴν πλατεῖα Συντάγματος ἀνάλογη μεγάλη κινητοποίησι.

Ἡ στάσι τῆς ἡγεσίας μας

Ἀκόμη καὶ ἡ σύνοδος τῆς παπικῆς ἱε­ραρχίας τῆς Ἑλλάδος χαρακτήρισε τὸ γάμο τῶν ὁμοφυλοφίλων ὡς σημεῖο πα­ρακμῆς τῆς κοινωνίας. Ὁ ἀρχιεπί­σκο­πος Ἀθηνῶν κ. Ἱερώνυμος ὅμως ἦ­ταν ἐφεκτικός. Ἐμ­πρὸς στὴν πίεσι τοῦ πρωθυπουρ­γοῦ καὶ δι­απνεόμε­νος ἀπὸ ἕ­να ἀντι­συν­οδικὸ σκεπτικό, φάνηκε ὅτι ἤθελε ν᾽ ἀποφύ­γῃ τὴ σύγ­­κλησι ἐκ­τά­κτου συνόδου τῆς Ἱεραρχί­ας μας. Ὅταν ὅ­μως αὐτὸ ἔγινε αἴτημα τοῦ ἀπαιτουμένου ἀριθμοῦ ἀρχιερέων, συνεκάλεσε τὸ ἀνώτατο διοικητικὸ ὄρ­γανο κ᾽ ἐκεῖ ἡ ψῆ­φος –ὅπως ἄλλωστε ἀνεμένετο– ἦταν κα­ταδικαστική. Ἐὰν μάλιστα ὑ­πῆρ­χε καλὴ διάθεσι, αὐτὴ ἡ ὁμόψυχη ἀπόφασι τῆς Ἱεραρχίας μποροῦ­σε νὰ ἀ­ξιο­ποιηθῇ καὶ ἡ κυβέρνησι ν᾽ ἀναγκα­στῇ ν᾽ ἀποσύ­ρῃ τὸ ἐ­παίσχυντο νομοσχέδιο. Μόνο σὲ κάποια στι­γμὴ ὁ μακαριώτατός μας πῆ­γε νὰ προτείνῃ τὴν προσφυγὴ σὲ δημοψήφισμα, πρᾶγμα ποὺ θὰ ἦ­ταν εὐχῆς ἔργον. Δὲν ἐπέμεινε ὅμως.

Ἠλεκτρονικὲς ταυτότητες

Ἐν τῷ μεταξὺ μὴ λησμονοῦμε τὴν ἀ­νοιχτὴ πληγὴ τῶν ταυτοτήτων. Γιὰ τὸν σκοπὸ αὐτὸν πρὶν ἀπὸ τὰ Χριστούγεννα πολλὲς ἱ. μονὲς καὶ ἱ. ἡσυχαστήρια ἐξέδωσαν ἐμπεριστατωμένη Ἀ­να­κοίνωσι γιὰ τὶς νέες ταυ­τότητες καὶ τὸν προσωπικὸ ἀ­ριθμὸ τοῦ πολίτη, στὴν ὁ­ποία μεταξὺ ἄλλων ὑπογραμμίζουν· «Ἂς καλλιεργοῦμε τὸ μαρτυρικὸ καὶ ἀ­σκητικὸ φρόνημα τῆς Ἐκκλησίας μας. Ἂς μάθουμε νὰ χρησιμοποιοῦμε τὰ ἠλεκτρονικὰ μέσα μὲ ἐγκράτεια, σύνεση καὶ διάκριση. Καὶ τέλος, ἂς ἑτοιμαζόμαστε νὰ θυσιάσουμε, ὅποτε χρειασθεῖ, ὄχι μόνο τὶς ἀνέσεις τοῦ ψηφιακοῦ κόσμου, ἀλλὰ καὶ τὴν ἴδια μας τὴν ζωή, προκειμένου νὰ ὁμολογήσουμε τὴν πιστότητά μας στὸν Τριαδικὸ Θεό». Τὴν ἀπήχησι τῆς Ἀνακοινώσεως αὐτῆς στὸ λαό μας ἐκφράζουν πολλοί, ὅπως π.χ. ὁ θεολόγος κ. Ἀντώνιος Βασιλειάδης σὲ ἐπιστολή του (βλ. σ. 5 τοῦ παρόντος φ. μὲ τίτλο «Μιὰ ἀπορία, ἕνα γιατί, ἕνας προβληματισμός»).

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *