ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΣ

Πλημμύρες στὴ Θεσσαλία. Πολλὰ τὰ ἐρωτηματικά.

Τὸ Ἰσραὴλ βομβαρδίζει νοσοκομεῖα

καὶ μοναστήρια στὴν Παλαιστίνη

Ὁ πόλεμος

Δὲν ἔφτανε ὁ πόλεμος στὴν Οὐκρανία. Τώρα μὲ κομμένη τὴν ἀνάσα παρακολουθεῖ ὁ κόσμος τὴ νέα φωτιὰ πολέμου ποὺ καίει μεταξὺ Ἰσραὴλ καὶ Πα­λαι­στινίων. Οἱ πιστοὶ προσεύχονται, ὅλοι νὰ δεχθοῦν τὴν ἐν Χριστῷ λύτρωσι· τότε μόνο θὰ σβή­σουν τὰ ἑκατέρωθεν πάθη καὶ θὰ καταπαύσῃ τὸ πῦρ.

Οἱ ταυτότητες

Ἄρχισε ἡ ἔκδοσι τῶν νέων ταυτοτήτων. Προσοχή. Δὲν εἶνε σὰν αὐτὲς ποὺ ξέραμε· εἶ­νε ἠλεκτρονικὴ κατασκόπευσι καὶ ὁλοκληρωτικὴ ὑποτέλεια. Κίνδυνος καὶ ἀ­πειλὴ τῆς θεοσδότου ἐλευθερίας μας! μὴ σπεύσουμε νὰ τὶς πάρουμε.

Οἱ ἑορτὲς

Τὸ περιμέναμε  καὶ νάτο. Τὰ τελευταῖα χρόνια, ὅ­ταν ζυγώνουν οἱ μεγάλες ἑορτὲς τῆς Ἐκ­κλησίας, ἡ πίστι μας δέχεται κάποια προγραμματισμένη ἐπίθεσι. Ὅπως τὸ καλοκαίρι γίνονται φωτιές, ἔτσι Χριστούγεννα Πάσχα Δεκαπενταύγουστο γίνεται κάποιο σκάνδαλο. Τώρα ἡ ἐπίθεσι ἔχει τὸ ὄνομα «Φόνοι στὸ καμπαναριό», ποὺ ἠχεῖ ὡς ἀν­τίθεσι στὸ χριστουγεννιάτικο τραγούδι «Χιόνια στὸ καμπαναριό». Λειτουργεῖ ὡς διακωμῴδησις τοῦ μοναχισμοῦ.

Ὁ νέος ἐπίσκοπος Φλωρίνης

Νέος μητροπολίτης Φλωρίνης ἐξελέγη καὶ χειροτονήθηκε στὴν Ἀθήνα, ἐν­θρονίστηκε καὶ ἐγκαταστάθηκε στὴν ἐπαρχία του, στὸ ἀ­νακαινισμένο ἱστορι­κὸ μητροπολιτικὸ μέγαρο τὴν Κυρι­α­κὴ 19-11-2023 ὁ μέχρι τώρα ἀρχιμ. π. Εἰ­ρηναῖος Λαφτσῆς, πρω­το­σύγκελλος τοῦ μητροπολίτου Ἀλεξανδρουπόλεως κ. Ἀν­­θίμου, διδάκτωρ καὶ τῆς Ἰατρικῆς. Τὸν ὑποδέχονται οἱ πιστοὶ καὶ τὸν συν­οδεύ­ουν οἱ προσευχὲς ὅλων, γιὰ νὰ ἔχῃ θε­οφιλῆ καὶ καρποφόρο ἀρ­χιερατεία.

Ἔρχεται διάδοχος σὲ ἕνα θρό­νο ποὺ ἔχει ἐπιφορτισθῆ μὲ ἰδιαίτερο βάρος εὐ­θύνης γιὰ τὴν διατήρησι καὶ δι­αφύλαξι τῆς πατερικῆς παραδόσεως, τῆς ὀρθοδόξου ὁμολογίας καὶ τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἑνότητος.

Ἀγωνισταὶ πρεσβύτεροι

Μετὰ χαρᾶς πληροφορούμεθα ὅτι οἱ δύο ἀγωνισταὶ κληρικοί, γιὰ τοὺς ὁποίους γράψαμε στὸ προηγούμενο φύλλο, μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Κυρίου συνεχίζουν ἀ­κωλύτως τὸ ποιμαντικό τους ἔργο.

Τοῦ μὲν π. Ἀναστασίου Γκοτσοπούλου ἔ­ληξε ἀπὸ 31ης Ὀκτωβρίου ἡ 3μηνη ἀργία, ποὺ τοῦ εἶχε ἐπιβληθῆ ἀπὸ τὸν μητροπολίτη Πατρῶν κ. Χρυσόστομο, καὶ ἐ­πανῆλθε ἐ­π᾽ ἀγαλλιάσει τῶν πιστῶν στὰ ἱ­ερὰ καθήκοντά του.

Ὁ δὲ π. Βασίλειος Βολουδάκης μετὰ τῆς πρεσβυτέρας του Νινέττας, μὲ σύμφωνη ἀποτίμησι τῶν κ.κ. προέδρου καὶ εἰσαγγελέως τοῦ Μονομελοῦς Πρωτοδικείου Ἀθηνῶν, ἀπηλλάγησαν ἀπὸ κάθε κα­τηγορία. Ἡ δίωξις ἔληξε ὁριστικὰ μὲ τὴ συμ­βο­λὴ ὡς συνηγόρου τοῦ γνωστοῦ καθηγητοῦ τοῦ ποινικοῦ δικαίου κ. Κων­σταντίνου Βαθιώτη καὶ τῶν μαρ­τύ­ρων ὑπερασπίσεως. Δόξα τῷ Θεῶ.

Ἀλισβερίσι ἔκνομο

Γράφτηκε ὅτι, ὁ πρωθυπουργὸς δεσμεύθηκε ἔναντι τοῦ ἀρ­χιεπισκόπου νὰ μὴν προχωρήσῃ τὸν γάμο τῶν ὁμοφυλοφίλων μὲ ἀντάλλαγμα τὴν σιωπὴ τῆς Ἱεραρχίας γιὰ τὶς ταυτότητες (ἐφ. Παραπολιτικά, 16-9). Ἀποκρύπτεται ἡ ἀλήθεια ἔν­αντι ὁποιασδήποτε σκοπιμότητος; μπορεῖ νὰ προέλθῃ κάτι καλὸ ἀπ᾽ αὐτό;

Σοβαρὸς ἀντίλογος,

σοβαρὴ ἀπάντησις

Ἡ ἀνάρτησι στὴν ἱστοσελίδα τοῦ «Ὀρ­­θοδόξου Τύπου» τῆς ἐπιστολῆς συνε­ργάτου μας μὲ τίτλο «Κληρικοὶ ἐγκαλούμενοι ἀπολογοῦνται πρὸς ἀ­πο­φυγὴν σκαν­δαλισμοῦ» (βλ. καὶ «Χρι­­στιαν. Σπί­θα» φ. 782/2023 σ. 5) προκάλεσε ἀν­τι­δράσεις. Ἡ ἐφημερίδα «Ὀρ­θόδοξος Τύπος», στὸ τέλος τῆς δημοσιευομένης ὑπ᾽ αὐτῆς στὸ φ. 2466/13-10-2023 σ. 4 ἀπαν­τητικῆς ἐπιστολῆς τοῦ σεβ. Ἀ­σκάλωνος κ. Νικηφόρου μὲ τί­τλο «Ἡ Ἐκκλησία μας καίγεται ἀπὸ χίλιες μεριές», συνέταξε ὡς Σημείωσιν κοινὴ μετὰ τοῦ ἀρχικοῦ ἐπιστολογράφου σύντομη ἀπάντησι μὲ μερικὰ ἐρω­τή­ματα καὶ μὲ σεβασμὸ καταλήγει· «Πι­στεύουν οἱ ἀποτειχισμένοι πατέρες ὅτι ὅλοι οἱ Ἐπίσκοποι τῆς Ἑλ­λαδικῆς Ἐκκλησίας βρίσκονται εἰς πλά­νην καὶ μόνον αὐτοὶ διασῴζουν τὴν ἀλήθειαν;».

Συνέχεια ἐπὶ τοῦ ζητήματος τῆς ἀποτειχίσεως δόθηκε μὲ τὴν δημοσίευσι ἐ­πίσης στὸν «Ὀρθ. Τύπο» (φ. 2470/10-11-2023, σσ. 1 καὶ 7) τῶν ἄρθρων α΄) τοῦ ἀναπληρωτοῦ καθηγητοῦ τοῦ Πανεπιστημίου Ἰωαννίνων. κ. Δημητρίου Χα­τζηνικολάου μὲ τίτλο «Εἶ­ναι προαιρετικὴ ἤ ὑποχρεωτικὴ ἡ ἀποτείχισις ἀ­πὸ αἱρετικοὺς “ποιμένας”;» καὶ β΄) τοῦ θεολόγου κ. Παύλου Τρακάδα μὲ τίτλο «Ἀπάντησις πρὸς μὴ μεμαθηκότας». Καὶ τὰ δύο αὐτὰ ἄρθρα ἀναφέρονται στὸν ἀείμνηστο ἀρχιμ. Ἐπιφάνιο Θεοδωρόπουλο καὶ τὶς ἱεροκανονικὲς θέσεις του· τὸ πρῶτο τὸν κατηγορεῖ, τὸ δεύτερο τὸν δικαιώνει.

Ἡ ἀνατίμησις τῆς συνδρομῆς

Ἡ «Σπίθα» δὲν κατώρθωσε, ὅπως ἐ­πιθυμοῦσε, νὰ κρατηθῇ ἡ συνδρομὴ στὸ μέχρι τοῦδε μέτρο. Μετὰ τὶς τελευταῖες ἀ­νατιμήσεις, ἰδίως στὰ ταχυδρο­μι­­κὰ ἔ­ξοδα, ἀ­ναγκάζεται νὰ αὐξήσῃ τὴν ἐτήσια συνδρομὴ καὶ ζητεῖ τὴν κατανόησι τῶν φίλων ἀναγνωστῶν.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *