Ἱερὰ Σύνοδος: πέρα βρέχει

τοῦ κ. Γ. Ν. Παπαθανασόπουλου

Ἡ ἑλληνικὴ κοινωνία σείε­ται συνθέμελα, ἡ οἰκογένεια βομβαρδίζεται, ἡ νεοολοκληρωτικὴ ἰδε­ολογία γιὰ τὴν κατασκευὴ μιᾶς παρακμασμένης κοινωνίας ἐπιτίθεται μὲ ὅ­λα τὰ μέσα καὶ ὁ πιστὸς λαὸς εἶναι σὲ κατάσταση πλήρους ἀγανάκτησης, ἀλλὰ «ταλαιπωρημένος καὶ ἐγκα­τα­λελειμμένος σὰν ποιμνιοστάσιο ποὺ δὲν ἔχει ποιμένα» (Ματθ. θ΄ 36). Καὶ αὐτὸ γιατὶ γιὰ τὴν Διαρκῆ Ἱερὰ Σύνοδο (ΔΙΣ) «πέρα βρέχει», ποὺ ση­μαίνει ὅτι Αὐτὴ φαίνεται νὰ δείχνει πλή­ρη ἀδι­αφορία γιὰ τὰ τεκταινόμενα.

Οἱ συνεδριάσεις τῆς ΔΙΣ ἔ­χουν περιορισθεῖ σὲ ἕνα κολοβὸ διήμερο, καὶ γιὰ τὸν μήνα Ἰ­ανουάριο συνεδρίασε στὶς 9 καὶ 10 τοῦ μηνός, ἐνῶ δηλαδὴ εἶχε φουντώσει τὸ θέμα τῆς προ­ώθησης ἐκ μέρους τοῦ Κυρ. Μητσοτάκη ἐπέκτασης τοῦ θεσμοῦ τοῦ γάμου σὲ ἄτομα ἰδίου φύλου, ποὺ ἀνακριβῶς παὶρ­νει τὸ ὄνομα μιᾶς φυσιολογικῆς κατάστασης καὶ ποὺ εἶναι προάγγελος περιφρόνησης τῶν ἠθικῶν καὶ φυσικῶν νόμων.

Ποιά θέματα ἀπασχόλησαν τὴ ΔΙΣ ἐν μέσῳ αὐτῆς τῆς θυ­έλ­λης; Ποιός Μητροπολίτης θὰ εἶναι ὁ ὁμιλητὴς τὴν Κυρι­ακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας, ποῦ θὰ εἶναι ἀφιε­ρωμένα τὰ Δίπτυχα τοῦ 2025, μήνυμα ποὺ θὰ στα­λεῖ γιὰ τὴν ἑορτὴ τῶν Τριῶν Ἱε­ραρχῶν, καί, φυσι­κά, ἡ συμπλή­ρωση τοῦ καταλόγου τῶν πρὸς Ἀρχιερατεία ὑποψηφί­ων…

Καὶ ἀναρωτιέται κανείς, συν­εισφέ­ρει σὲ κάτι αὐτὸ τὸ Δελ­τίο Τύπου τῆς ΔΙΣ; Καλύτερα νὰ μὴν βγαίνει. Ἂς μὴ μαθαίνει τίποτε ὁ λαός. Καὶ ποὺ μα­θαί­νει τί κερδίζει; Ἁπλῶς σκάν­δα­λί­ζεται. Σκανδαλίζεται καὶ οἰκτεί­ρει, ὅ­ταν ἐν μέσῳ κοινωνικῆς καὶ ἠθικῆς θυέλλης Ἐκείνη ἀσχο­λεῖται μόνο μὲ θέ­ματα ὅπως τὸ ποιός θὰ μιλήσει τὴν Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας…. Σὰ νὰ μὴν ὑπάρχουν σοβαρότατα θέματα ποὺ ἀ­πασχολοῦν τὴν κοινωνία, σὰν νὰ μὴν ἀπασχολεῖ τὴν ΔΙΣ ὅτι ὁ λαὸς ἀπομακρύνεται ἀπο­γοητευ­μένος ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία, ἰδιαίτερα ἡ νεολαία.

Ἡ δικαιολογία ποὺ λέγεται ἀ­πὸ Μητροπολίτες εἶναι πὼς ὁ Ἀρ­χιεπί­σκοπος ρυθμίζει τὶς καταστάσεις καὶ ἑπομένως γί­νε­ται ὅ,τι θέλει ὁ ἴδιος. Αὐτό, ἂν ἰ­σχύει, σημαίνει ὅτι δὲν λει­τουρ­γεῖ τὸ συνοδικὸ σύστημα καὶ ἔ­χει ἀναπτυχθεῖ καὶ στὴν Ἐκκλη­σία τῆς Ἑλλάδος ἕνα παπικὸ σύ­στημα διοίκησης. Ἀπευχόμαστε ἑπομένως νὰ ἰ­σχύει τὸ λεγόμε­νο ἀπὸ Μη­τροπολί­τες περὶ ἀπό­λυτης κυ­ριαρχίας τοῦ Ἀρχιεπισκόπου, γιατὶ θὰ ἐπρόκειτο πε­ρὶ ἑκου­σίας παραιτήσεως ἀπὸ τὸ Ἐ­πισκοπικὸ ἀξίωμα καὶ τὶς ποιμαντικὲς εὐθύνες των, πλὴν τοῦ Ἀρχιεπι­σκόπου, Συνοδικῶν Μητροπολιτῶν καὶ γενικὰ ὅλης τῆς Ἱεραρχίας, καὶ θὰ μπο­ροῦ­σε νὰ προκαλέσει σκανδαλισμὸ τῶν πιστῶν. Ὅπως ἀ­­ναφέ­ρει στὸ κλασσικὸ σύγγραμμά του ὁ ἀεί­μνηστος Μητροπολίτης Περγάμου ­Ἰωάν­­νης (Ζηζιούλας) «ἡ πλήρης ἰσότης τῶν κατὰ τὴν οἰκουμένην Ἐ­πισκόπων συνιστᾶ θεμελιῶδες ­ἀξί­­ωμα κατὰ τὸν Κυπριανόν. Οὐχὶ μόνον πάν­τες οἱ Ἐ­πίσκοποι ἀπὸ κοινοῦ (ἐν Συν­ό­δῳ), ἀλλὰ εἷς ἕκαστος Ἐπίσκοπος εἶναι διάδοχος πάν­των τῶν Ἀπο­στόλων» («Ἡ ἑ­νό­της τῆς Ἐκκλησίας ἐν τῇ Θείᾳ Εὐχαριστίᾳ καὶ τῷ Ἐπισκόπῳ κατὰ τοὺς τρεῖς πρώτους αἰῶ­­νας, 2α ἔκδοσις, Ἐκδ. Γρηγόρη, Ἐν Ἀθήναις 1990, σελ. 139).

Ἀπὸ πλευρᾶς Ἀρχιεπισκόπου ἡ ἀντιμετώπιση τοῦ θέμα­τος ἐ­πέκ­τασης τοῦ θεσμοῦ τοῦ γάμου σὲ ἄ­τομα ἰδίου φύλου, θλί­βει τοὺς πιστούς. Ἐνῶ ὁ πιστὸς λαὸς εἶναι ἀνάστατος καὶ οἱ δη­λώσεις τοῦ πρωθυπουργοῦ εἶναι σαφεῖς, ἐκεῖ­νος δὲν λαμβά­νει θέση στὸ θέμα καὶ ἀποφεύγει νὰ τονίσει εὐθαρσῶς τὴν δι­δασκαλία τῆς Ἐκκλησίας. Τὸ πε­ρα­σμέ­νο Σάβ­­βατο, ποὺ τὸν ἐπι­σκέφθη­κε ὁ κ. Κασελάκης στὸ γραφεῖο του, δήλωσε (Σημ. Ὅπως ἐγράφη – χωρὶς καμία ἐκ μέρους τοῦ γράφοντος διόρθωση – στὸ Δελ­τίο Τύπου τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς στὶς 11.03 π.μ. τῆς 13ης Ἰανου­αρίου 2024): «Ἂν πλανᾶται ἕνα ἐρώτημα ποὺ μερικοὶ θέλουν νὰ ἔχουν μία ἀ­πάντηση ὡς πρὸς τὸ θέμα τοῦ γάμου τῶν ὁμόφυλων, ἐγὼ ἐπι­φυλάσσομαι νὰ πῶ ὅτι εἶμαι ἐ­πι­φυ­λακτικός, ἀλλὰ καὶ ὁ κ. Κα­σελά­κης εἴπαμε ὅτι χρειαζόμαστε νὰ ἔ­χουμε στὰ χέρια μας κάποιο νόμο, κάποιο κείμενο νὰ τὸ μελετήσουμε καὶ στὴν συνέχεια νὰ τὰ ξαναποῦμε».

Ἀλήθεια, τί θέλει νὰ μελετή­σει ὁ Ἀρχιεπίσκοπος; Ἂν ἔτσι ποὺ θὰ γραφεῖ ἡ συγκεκριμένη πρόταση ἀπὸ τὴν κυβέρνη­ση, μπορεῖ νὰ τὸν πείσει νὰ ἀ­πο­δεχθεῖ «γάμο τῶν ὁμοφύλων» ὅ­πως ἀναφέρει; Τὸ ἐρώ­τημα εἶ­ναι σαφὲς καὶ χρειά­ζε­ται μιὰ ἁπλὴ ἀπάντηση: Μακαριώτατε, εἶσθε ὑπὲρ τοῦ «γά­μου» τῶν ὁ­μοφύλων ἢ ὄχι; Ὁ κ. Ἱερώνυμος συνηθίζει δύσ­κολα θέματα νὰ τὰ μεταθέτει στὶς ἑλληνικὲς καλένδες. Ὅ­μως ἡ περίπτωση δὲν σηκώνει ἀναβολή. Καὶ τί ἔχει νὰ συζητήσει μὲ τὸν κ. Κασελάκη ἐπὶ τοῦ ζητήματος;

Μητροπολίτες, πρὸς τιμήν τους, ἐξέφρασαν τὴν πλήρη ἀντίθεσή τους πρὸς ὅσα παρακμιακὰ προωθεῖ ἡ κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ἐπίσης, καθὼς πληροφοροῦμαι, Μητροπολίτες μὲ ἐπιστολές τους ζήτησαν ἤδη τὴν ἔ­κτακτη Σύγκληση τῆς Ἱεραρχίας. Ἂν ὁ Ἀρχιεπίσκοπος, γιὰ τοὺς δικούς του λόγους, δὲν θελήσει νὰ τὴν συγκαλέσει, τότε, γιὰ νὰ μὴν χάσουν παντελῶς τὰ μέλη τῆς Ἱεραρχίας τὴν ἐκτίμηση τοῦ πιστοῦ λαοῦ, ὀφείλουν νὰ ζητήσουν αὐτὰ τὴ σύγκλησή Της. Ἀρκεῖ τὸ 1/3 τῶν ἐν ἐνεργείᾳ Μητροπολιτῶν, ἤτοι 28, νὰ τὸ ζητήσουν ἐγγράφως ἀπὸ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο, γράφοντας καὶ τὸν λόγο γιὰ τὸν ὁ­ποῖο ζητεῖται ἡ ἔκτακτη σύγκληση (Ἄρθρο 6, παραγρ. 1 τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος). Ἂν δὲν πραγματοποιηθεῖ ἡ ἔκτακτη σύγκληση τῆς Ἱεραρχίας καὶ δὲν ὑπάρξει σαφὴς καὶ ἀπόλυτη θέση στὸ ἀνακύψαν θέμα περὶ τοῦ θεσμοῦ τοῦ γάμου, ὅπως αὐτὴ ἡ θέση ἀναφέρεται στοὺς Ἱεροὺς Κανόνες, τότε εἶναι βέβαιο πὼς ἡ πρὸς Αὐτὴν ἐκτίμηση τοῦ πιστοῦ λαοῦ θὰ πέσει ἀκόμη περισσότερο ἀπὸ τὸ περίπου 20% ποὺ βρίσκεται σήμερα.-

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *