Μητροπολίτης Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας, κος Κοσμάς

«Μετὰ τῶν ἁγίων ἀνάπαυσον, Χριστέ, τήν ψυχὴν τοῦ δούλου σου Κοσμᾶ ἀρχιερέως, μητροπολίτου Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας»

Ἀγρίνιο 4-1-2022

Ἡ ἱερὰ Μητρόπολις Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας καὶ ὅλος ὁ Ὀρθόδοξος χριστιανικὸς κόσμος θρηνεῖ τὴν ἐκδημία τοῦ ἀοιδίμου Μητροπολίτου Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας Κυροῦ Κοσμᾶ. Ἀδυνατοῦμε νὰ προσεγγίσουμε καὶ νὰ περιγράψουμε τὸ θεάρεστο βίο καὶ τὴν πολιτεία του. Ὅσοι τὸν γνωρίσαμε καὶ μαθητεύσαμε κοντά του, ὁμολογοῦμε μὲ ὅλη τὴ δύναμη τῆς ψυχῆς μας:

❖ Ὑπῆρξε γόνος ἱερατικῆς οἰκογενείας. Μιὰ ἁλυσίδα κληρικῶν ποὺ ἀρχίζει ἀπὸ τὸν ἀείμνηστο Ἅγιο κληρικὸ τῆς Ἐκκλησίας μας τὸν παπποῦ του, πατέρα Χρῆστο Παπαχρῆστο, καὶ τὸν αὐτάδελφό του πατέρα Νικόλαο, τὸν ἀείμνηστο πατέρα του Εὐστράτιο Παπαχρῆστο καὶ φθάνει μέχρι τὸν ἐν ζωῇ πατέρα Χρῆστο Παπαχρῆστο καὶ τὸν ἀνιψιό του, πατέρα Βενέδικτο. Αὐτὸ σημαίνει, ὅτι ἔφερε μέσα του ὅλη τὴν ὀρθόδοξη πνευματικὴ παράδοση, τὴν ἀγάπη πρὸς τὴν Ἐκκλησία καὶ τὰ ἱερὰ καὶ ἅγια Μυστήρια, ἀλλὰ ταυτόχρονα καὶ τὴν ἄοκνη διακονία τοῦ ἁγίου Θυσιαστηρίου.

❖ Ὑπῆρξε θερμὸς κήρυκας τοῦ Θείου Λόγου. Ἀγάπησε τὸ Εὐαγγέλιο καὶ τὸ διακόνησε σὲ ὁλόκληρη τὴ ζωή του. Ἔμεινε σταθερὸς καὶ ἀμετακίνητος σὲ ὅσα ὁ ἴδιος ὁ Χριστὸς κήρυξε, οἱ Ἀπόστολοι καὶ οἱ Ἅγιοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας. Δὲν δεχόταν καμμία ὑποχώρηση στὰ θέματα τῆς Πίστεως καὶ μὲ βδελυγμία ἀποκήρυττε τὸν Οἰκουμενισμό, τίς αἱρέσεις, τὴ Νέα Τάξη Πραγμάτων, καὶ ἔμεινε ζηλωτὴς τῶν Πατρικῶν του παραδόσεων.

❖ Ὑπῆρξε ἀληθινὸς Ἐπίσκοπος. Μὲ τὴ διαρκῆ ἐπαγρύπνηση ἐπὶ τοῦ ἑαυτοῦ του, προσπάθησε νὰ ἑλκύσει τὴ Χάρη τοῦ ἁγίου Πνεύματος. Μὲ τὴν ἀσκητική του ζωή, τὴ θερμή του προσευχή, τὴν προσοχὴ στοὺς ἐξωτερικοὺς ἐρεθισμούς, τὴ νηστεία καὶ ὅλες τὶς πνευματικὲς ἀσκήσεις κατέστη σύμφωνα μὲ τὸ περιεχόμενο τοῦ ὕμνου πρὸς τιμὴν τοῦ ἁγίου Νικολάου «ὁ ἱερώτατος νοῦς, τὸ τῆς Τριάδος καθαρὸν ἐνδιαίτημα». Πάντοτε ὁ κλῆρος καὶ ὁ λαὸς τοῦ ἔδειχναν πολλὴ ἀγάπη τιμὴ καὶ σεβασμό, πολὺ δὲ περισσότερο ὅταν ὁ Θεὸς ἐπέτρεψε τὴ δοκιμασία. Ἡ ζωή του ταιριάζει μὲ ἐκείνη τοῦ ἁγίου Σπυρίδωνος Ἐπισκόπου Τριμυθοῦντος τοῦ θαυματουργοῦ. Τὸ ὑμνολόγιο τῆς Ἐκκλησίας μας εἶναι πλούσιο σὲ ὕμνους καὶ ἐφαρμόζονται ἀκριβῶς τὰ ὅσα ἀναφέρουν οἱ ἱεροὶ ὕμνοι γιὰ τὸν Ἅγιο Σπυρίδωνα καὶ στὸν Ἐπίσκοπο Κυρὸ Κοσμᾶ: «Ἀνεδείχθη φωστὴρ διαυγέστατος, Ἐκκλησίας τὸ στήριγμα, φωτὸς δοχεῖον, παράκλησις τῶν πιστῶν, ἄνθρωπος ἐπουράνιος, ἐπίγειος ἄγγελος, φτωχοτρόφος». Δὲν εἶναι τυχαῖο τὸ γεγονός, ὅτι τρεῖς Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας μας προεῖδαν τὴν Ἐπισκοποίησή του, ὅπως ὁ Ἅγιος Πορφύριος ὁ Καυσοκαλυβίτης, ὁ Ἅγιος Παΐσιος ὁ ἁγιορείτης καὶ ὁ Ἅγιος Ἰάκωβος ὁ Τσαλίκης. Ὅταν κάποτε τηλεφώνησε κάποια χριστιανὴ στὸν Ἅγιο Πορφύριο, κατὰ τὴν ὥρα ποὺ ὁ πατὴρ Κοσμᾶς ὡς ἱεροκήρυκας τὸν ἐπισκέφθηκε καὶ ἐκείνη εἶχε μιὰ πολυλογία, τῆς εἶπε ἐπὶ λέξει: «Τελείωνε γρήγορα, παιδί μου, γιατὶ μὲ ἐπισκέφθηκε ἕνας Ἐπίσκοπος».
 Ὑπῆρξε γνήσιος  Ἕλληνας πατριώτης. Ὡς πρότυ­πο στὴ ζωή του, μετὰ βεβαίως τὸν Χριστὸ καὶ τὴν Παναγία μας, εἶχε τὸν Ἅγιο Κοσμᾶ τὸν Αἰτωλό. Ὅ­ταν μιλοῦσε γιὰ τὸν Ἅγιο, πράγματι συγκινοῦνταν καὶ σὲ ὅλους ἐμᾶς ἐνέπνευσε τὴν ἀγάπη πρὸς τὸν Χριστὸ καὶ τὴν Πατρίδα, γιατὶ δὲν λησμονοῦσε, ὅτι ἡ Ἐκκλησία στοὺς χαλεποὺς αἰῶνες τῆς Τουρκοκρατίας διατήρησε τὴ θρησκευτικὴ καὶ τὴν ἐθνικὴ συνείδηση. Ὀρθοδοξία καὶ ἑλληνισμός, αὐτὰ τὰ δύο πνευματικὰ μεγέθη, κήρυττε σὲ ὁλόκληρη τὴ ζωή του. Ὡς ἱεροκήρυξ ἀλλὰ καὶ ὡς Ἐπίσκοπος περιόδευσε σὲ ὅλα τὰ χωριὰ τῆς Αἰτωλοακαρνανίας μὲ πολλὴ ἀγάπη, ἀκόμα καὶ στὰ πιὸ ἀπομακρυσμένα. Ἐκεῖνο τὸ ὁποῖο μᾶς δίδασκε ἦταν νὰ μὴ λησμονήσουμε τὴν Ὀρθοδοξία, τίς παραδόσεις, τὴ γλῶσσα, τὸν πολιτισμό μας, μὲ μιὰ λέξη τὸν πνευματικό μας θησαυρό, γιατὶ ἔβλεπε ὅτι ἡ ἑλληνορθόδοξη ἀποδόμηση, ὁ ἐθνομηδενισμός, ὁ διεθνισμός, ἡ ἀθεΐα, ἡ ἐκκοσμίκευση μέσα στὴν Ἐκκλησία καὶ τὰ ξένα ρεύματα ποὺ ἐπηρεάζουν τὴν πατρίδα μας, ὁδηγοῦν τὸν ἑλληνισμὸ στὴν καταστροφή. Μᾶς ἔλεγε πάντοτε ὅτι θὰ ἔπρεπε νὰ θωρακίσουμε πνευματικὰ τὸν ἑαυτό μας, γιὰ νὰ μὴν ὑποκύψουμε στὴν ἐξωτερικὴ βία καὶ νὰ μὴ φοβηθοῦμε ἀπολύτως τίποτε, γιατί, ἐὰν ὑποδουλωθοῦμε στὴν ἁμαρτία, στὰ ὑλικὰ ἀγαθὰ καὶ τὸν τεχνικὸ πολιτισμό, θὰ χάσουμε τὴν ἐλευθερία μας, ἐνῶ θὰ εἴμαστε πραγματικὰ ἐλεύθεροι, ἂν ἀντισταθοῦμε στὸν ἀκατάσχετο χείμαρρο τῆς κοσμικῆς νοοτροπίας, ἀλλὰ καὶ τῆς ἄρνησης τοῦ Θεοῦ.

Εὐχόμαστε, πραγματικά, ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος θὰ τὸν διαδεχθεῖ, νὰ μιμηθεῖ τὸ θαυμαστὸ βίο του καὶ τὴν προσφορά του στὴ Μητρόπολη Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας. Νὰ ἔχει Ὀρθόδοξο φρόνημα καὶ νὰ δείξει ἀγάπη στὸ Χριστεπώνυμο πλήρωμα, γιατὶ ἡ Μητρόπολη Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας ἔχει μιὰ παραδοσιακὴ εὐλάβεια καὶ προσήλωση στὰ ἑλληνορθόδοξα ἰδεώδη.

Ὁ ποιητὴς Σπύρος Σουρτζῆς ἀπὸ τὴ Βόνιτσα, πνευματικό του παιδί, ἔγραψε τοὺς παρακάτω στίχους:

«Τὸν πατέρα Κοσμᾶ
ἡ Ἐκκλησία τιμᾶ.
Ἀνέρχεσαι στὸν οὐρανό,
θὰ ζεῖς μὲ τὸν Χριστό.
Τὸ ἔργο σου στὴ γῆ
τὸ χαίρονται οἱ πιστοί.
Στὴν οὐράνια Βασιλεία
θάχεις δόξα Αἰωνία».
Γονυκλινῶς, ἂς παρακαλέσουμε τὸν Ἅγιο Ἐπίσκοπό μας:
«Ἱεράρχα Κοσμᾶ, καὶ νῦν τὸν ἀμαράντινον ἀναδησάμενος στέφανον, πρέσβευε ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν».

Ἀρχιμανδρίτης Παῦλος Ντανᾶς

ἱεροκήρυξ

 Ἱερᾶς Μητροπόλεως Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας