ΤΙ ΜΑΘΑΜΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΩΝ 100 ΧΡΟΝΩΝ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ;

γράφει ὁ κ. ΚΩΝ. ΧΟΛΕΒΑΣ πολιτικὸ́ς ἐπιστήμων

Μὲ τὸ τέλος τοῦ 2022 εἶναι χρήσιμο νὰ κάνουμε ἕναν σύν­τομο ἀπολογισμὸ τῶν ἐκδηλώσεων Μνήμης τοῦ Μικρασιατικοῦ, Ποντιακοῦ καὶ Θρακικοῦ Ἑλληνισμού. Πέρασαν 100 χρόνια ἀπὸ τὸ 1922, τὸ ὁποῖο συνδέεται μὲ τὸ ἐθνικὸ τραῦμα τῆς Μικρασιατικῆς Καταστροφῆς. Πιστεύω ὅτι πλέον ἔχουμε τὴν ὡριμότητα νὰ ἐξαγάγουμε συμπεράσματα χωρὶς φόβο καὶ πάθος. Χωρὶς τίς παρερμηνεῖες ποὺ εἶχαν διαμορφωθεῖ στὸ παρελθόν.

Μάθαμε, λοιπόν, ὅτι ἦταν Γενοκτονία καὶ ὄχι ἐθνοκάθαρση ἢ συνωστισμός. Ἀπὸ τὸ 1914 μέχρι τὸ 1923 ὁ Ἑλληνισμὸς τῆς Ἀνατολῆς ὑπέστη μία προσχεδιασμένη Γενοκτονία, μὲ τὴ νομικὴ καὶ τὴν οὐσιαστικὴ ἔννοια τοῦ ὅρου. Αὐτὴ εἶναι ἡ σωστὴ ὁρολογία καὶ ἂς μὴν προσπαθοῦν κάποιοι νὰ μᾶς ποῦν ὅτι ἡ ἐμμονή μας στὴν ἀναγνώ́ριση τῆς Γενοκτονίας βλά́πτει δῆθεν τὶς ἑλληνοτουρκικὲς σχέσεις. Εἴδαμε καὶ τὰ πειράματα μὲ τὶς μεικτὲς Ἑλληνοτουρκικὲς Ἐπιτροπὲς καὶ μὲ τὶς περικοπὲς ἀπὸ τὴν Ἱστορία μας ποῦ ὁδήγησαν. Ἁπλῶς ἀποθράσυναν τὴν Τουρκία.

Μάθαμε ὅτι ἡ γείτων Τουρκία ἀρνεῖται νὰ ἀναγνωρίσει τὰ ἐγκλήματα ποὺ διέπραξαν κατὰ Ἑλλήνων καὶ Ἀρμενίων τρία καθεστῶτα. Οἱ Ὀθωμανοὶ Σουλτάνοι (βλέπε Ἀμπντοὺλ Χαμὶτ Β´), οἱ Νεότουρκοι καὶ οἱ Κεμαλικοὶ ἐθνικιστές. Τρία καθε­στῶ­τα ποὺ διαφωνούσαν μεταξύ τους, ἀλλὰ συμφωνοῦσαν σὲ ἕνα στόχο: Στὴν ἀπαλλαγὴ μὲ κάθε τρόπο τῆς Τουρκίας ἀπὸ τοὺς δραστήριους Χριστιανικοὺς πληθυσμούς.

Μάθαμε ὅτι ἡ Γενοκτονία ἄρχισε τὸ 1914 μὲ τὸ Μαῦρο Πά­́σχα τῆς Θράκης καὶ μὲ τὴ σφαγὴ τῶν Ἑλλήνων στὴν Παλαιὰ Φώκαια τὸν Ἰούνιο τοῦ 1914. Ἄρα δὲν ἰσχύει ἡ προπαγάνδα τοῦ Ἐρντογὰν ὅτι ἡ τουρκικὴ ἀντίδραση ἦταν δικαιολογημέ­́νη, ἐπειδὴ ἀμύνθηκαν κατὰ τῶν Ἑλλήνων εἰσβολέων. Ὁ Ἑλληνικὸς Στρατὸς ἀποβιβάσθηκε στὴ Σμύρνη τὸν Μάιο τοῦ 1919, ἐνῶ ἡ σφαγὴ τοῦ Ἑλληνισμοῦ ἄρχισε ἀποδεδειγμένα πρὶν ἀπὸ πέντε χρόνια. Ὑπάρχει καὶ ἡ σχετικὴ Μαύρη Βίβλος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἡ ὁποία ἐξεδόθη τὸ 1919.

Μάθαμε ὅτι, λόγῳ τοῦ Ἐθνικοῦ Διχασμοῦ, μετὰ τὸ 1922 ἐ­πι­κράτησαν σκοπίμως ἀτεκμηρίωτες ἀπόψεις γιὰ προπαγανδιστικοὺς λόγους. Π.χ. γράφουν ὁρισμέ­νοι ὅτι ἡ Ἑλληνικὴ Κυβέρνηση ψήφισε Νόμο τὸ καλοκαίρι τοῦ 1922 γιὰ νὰ ἐμπο­δίσει τὴν ἄφιξη προσφύγων ἀπό τὴ Μικρά Ἀσία. Ἔγκυροι συγγραφεῖς ἀποδεικνύουν ὅτι πρόκειται περὶ παρερμηνείας. Ὁ Νόμος ψηφίσθηκε τὸν Ἰούνιο τοῦ 1922 ἀπὸ τὰ μεγάλα κόμ­ματα τῆς Βουλῆς (καὶ ἀπὸ τὸ Κόμμα τῶν Φιλελευθέρων) καὶ ἀπαγόρευε τὴν ἐκμετάλλευση τῶν ταλαιπώρων Ἑλλήνων ποὺ ἔφευγαν ἀπὸ τὸν Καύκασο καὶ ἔπεφταν θύματα ἐπιτηδείων πλοιά́ρχων καὶ πλοιοκτητῶ́ν. Εἶναι ἀπαραίτητο νὰ ἐρευνή­σουμε τὴν τραγικὴ ἐκείνη περίοδο χωρὶς ψεύδη καὶ προπαγανδιστικοὺς μύθους.

Μάθαμε ὅτι ἡ Δίκη τῶν Ὀκτὼ καὶ ἡ Ἐκτέλεση τῶν Ἕξι (15.11.1922) ἦταν μία δικαστικὴ παρωδία μὲ πλήρη παραβί­αση τῶν δικονομικῶν κανόνων καὶ τῶν Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων. Οἱ Ἕξι εἶχαν σοβαρὲς πολιτικὲς εὐθύνες, ἀλλὰ δὲν ἦσαν προδότες.

Μάθαμε νὰ ἀντλοῦμε ἐλπίδα ἀπὸ τὴ διάθεση ἀναδημιουργίας τῶν προσφύγων. Ξεριζώθηκαν, ἀλλὰ ξαναρίζωσαν. Μὲ Ὀρθόδοξη Χριστιανικὴ εὐλάβεια καὶ δημιουργικὴ διάθεση ξανάφτιαξαν τὴ ζωή τους καὶ συν­έβαλαν θετικὰ στὴ δια­μόρφωση τῆς νεοελληνικῆς κοινωνίας.

Ἄς μιλήσουμε στὰ παιδιά μας γιὰ τὸν Ἑλληνικό καὶ Χριστι­ανικὸ Πολιτισμὸ τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, τοῦ Πόντου καὶ τῆς Ἀνατολικῆς Θράκης. Ἂς διδάξουμε σωστὰ τὴν Ἱστορία στὰ σχολεῖα ἀποφεύγοντας τὰ δύο ἄκρα: Ἀφ᾽ ἑνὸς μὲν τὴν ἐθνικὴ ἀλαζονεία καὶ ἀφ᾽ ἑτέρου τὸν ἐθνομηδενισμό.

[πηγὴ ἐφημ. «Παραπολιτικά», 26-11-2022]

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *