Διάβολος – καρνάβαλος – μεταμφίεσις

Διάβολος – καρνάβαλος – μεταμφίεσις

Ὁ πρῶτος καρνάβαλος εἶναι ὁ διάβολος, ποὺ μετασχηματίζεται σὲ ἄγγελο Κυρίου, σὲ Χριστὸ (ἐκτὸς ἀπὸ τὴν μορφὴ τοῦ Ἐσταυρωμένου καὶ Ἀναστημένου Χριστοῦ) καὶ σὲ Παναγία! Ὁ διάβολος, καὶ ὅλα τὰ δαιμόνια, μποροῦν νὰ λάβουν ὁποιοδήποτε σχῆμα καὶ ὄγκο, ἐξαπατώντας τοὺς ὀφθαλμούς μας, μετασχηματίζοντας τὸν ἑαυτόν τους καὶ σὲ ζῶα, ὅπως φίδια, σαῦρες κ.ἄ.

Τὸν διάβολο ἔχουν ἀρχηγό, ὅλοι οἱ καρνάβαλοι, γι᾽ αὐτὸ καὶ δὲν ἐπιτρέπεται νὰ φορᾶμε μάσκα καὶ νὰ συμμετέχουμε σὲ καρναβάλια. Τὰ καρναβάλια εἶναι σατανικὴ ἐφεύρεση. Δὲν πρέπει ἐπίσης νὰ ἀλλάζουμε καὶ νὰ μιμούμαστε τὴ φωνὴ κάποιου, ὅταν ὁ ἄλλος δὲν μᾶς βλέπει, μὲ σκοπὸ νὰ τὸν μπερδέψουμε.

Μὲ τὸν ἴδιο τρόπο, ἀλλοιώνει καὶ ὁ διάβολος τὴ φωνή του, γιὰ νὰ μὴν τὸν καταλάβουμε. Τοὺς μασκαρᾶδες καὶ τοὺς μίμους ὁ Θεὸς τοὺς τιμωρεῖ σκληρά, μὲ πρώτη τιμωρία νὰ ἀφαιρῆται ἀπὸ αὐτοὺς ἡ σύνεση (ἡ λογικότητα) καὶ στὴ συνέχεια ἐλαττώνεται αἰσθητὰ ὁ ἔλεγχος τῆς συνειδήσεως καὶ νὰ χάνει ἔτσι κανεὶς τὸ μυαλό του.

γέρων Ἐφραὶμ Σκήτης Ἁγ. Ἀνδρέα