Πόλεμος καὶ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία

 Πόλεμος καὶ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία

γράφει ὁ π. Στέφανος Στεφόπουλος

Δυστυχῶς, πάλι βιώνουμε ἕ­ναν αἱματηρὸ πόλεμο. Ἡ ὁ­μόδο­ξη Ρωσία ξεκίνησε πολεμικὲς ἐπιχειρήσεις ἐναντίον τῆς ἐ­πίσης χριστιανικῆς Οὐκρανίας. Οἱ αἰτίες καὶ οἱ ἀφορμὲς γιὰ μιὰ τέτοια κίνηση δὲν εἶναι θέμα ποὺ σηκώνει ἐπιδερμικὴ ἀνάλυση ἢ ἐπιλεκτικὴ μνήμη. Ἀντίθετα, χρει­άζεται σφαιρικὴ καὶ ἀ­κρι­βὴς γνώ­ση τῶν αἰτίων, τῶν ἰ­διαιτέρων ἱστορικῶν συνθηκῶν, τῶν γεγονότων τοῦ πα­ρελθόντος. Πρέπει ὁ ἀναλυτὴς νὰ εἶναι ἀντικειμενικὸς καὶ νὰ μὴν ἔχει ἐπιλεκτικὴ μνήμη, νὰ μὴν ἀκολουθεῖ «ὁδηγίες» καὶ ἐπιθυμίες ἢ συμφέροντα τρίτων ποὺ θὰ ἀποπροσανατολίσουν ἢ θὰ δημιουργήσουν τε­τελεσμένα μὲ ἐθνι­κὲς ἀκόμη συνέπειες καὶ νὰ μὴν παρασύρεται ἀπὸ φθηνὴ κατευθυνόμενη προπαγάνδα καὶ συναισθηματισμούς.

Πιστεύω, ἐπίσης, πὼς εἶναι πο­λὺ κρίσιμο νὰ βλέπουμε τὰ γε­γονότα μέσα ἀπὸ τὰ «μάτια» τῶν ἐμπλεκομένων καὶ ὄχι τῶν δικῶν μας ὀπτικῶν καὶ λογικῆς.

Μὲ αὐτὰ τὰ δεδομένα καὶ μὲ τὴν προϋπόθεση ὅτι ἡ Ἐκκλησία μας ἀγκαλιάζει ὅλον τὸν κόσμο ὡς «Καθολική», καὶ δέχεται καὶ παρηγορεῖ ὅλες τίς πλευρὲς τῶν ἐμπλεκομένων σ᾽ ἕναν πόλεμο κα­θὼς ἐπίσης ὅτι τηρεῖ ἴσες ἀ­πο­στά­σεις καὶ μένει μακρὰν «ἐ­θνι­κῶν ἢ διεθνῶν σκοπιμοτήτων» ὡς μεσίτρια μεταξὺ Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων, πιστεύω πὼς ἡ Ἐκκλησία μας δὲν θὰ ἔπρεπε, διὰ τοῦ πλέον ἐπισήμου τρόπου, νὰ καταδικάσει τὴν Ρωσικὴ εἰσβολὴ στὴν Οὐκρανία.

Ἀντίθετα, φρονῶ πὼς θὰ ἔ­πρε­πε ΝΑ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΕΙ ΤΗ ΒΙΑ ΑΠΟ ΟΠΟΥ ΚΙ ΑΝ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ, τηρώντας τὴν ἀρχὴ τῶν ἴ­σων ἀποστάσεων.

Ξεκαθαρίζω εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς ὅ­τι κανένας δὲν ἐπικροτεῖ πολεμι­κὲς ἐπιχειρήσεις ποὺ μάλιστα προ­κα­λοῦν ἀπώλειες στρατιωτῶν, ἀ­μά­χων, καταστροφὲς πολι­τιστι­κῶν μνημείων, καταστροφὴ πολύτιμων ὑποδομῶν, ποὺ ὁδηγοῦν σὲ ξέφρενες ἐπενδύσεις σὲ ὅπλα, ποὺ ζωντανεύουν τοὺς φό­βους γιὰ παγκόσμια ἐμπλοκή, χρή­ση πυρηνικῶν ὅπλων καὶ πα­ρά­πλευρες ἀπώλειες καὶ παρενέργειες στὶς οἰκονομίες, τὶς ἐ­λευθε­ρίες, τὰ δικαιώματα, στὸν ἐπισιτισμό, στὸ περιβάλλον καὶ τέλος σ᾽ αὐτὸν τὸν ἴδιο τὸν πολιτισμό.

Κανένας, λογικά, δὲν χειροκρότησε τὴν κίνηση τῆς Ρωσίας.

Ὅμως, τηρουμένων τῶν ἀνα­λο­γιῶν, δὲν θὰ ἔπρεπε νὰ καταδικάσουμε καὶ τὶς θηριωδίες, τοὺς βομβαρδισμούς, τὶς ἐκτοπίσεις πληθυσμῶν, τὴν ραδιουργία μέσῳ τῶν ἐπιστημῶν -κυρίως τῆς βιοτεχνολογίας- καὶ μάλιστα ἐκ δυ­σμῶν ἐπιχορηγουμένης καὶ τῆς πλευρᾶς τῆς Οὐκρανίας;

Δὲν φαίνεται ἀρκούντως ἀφε­λὲς καὶ ἁπλοϊκὸ νὰ διαβάλλεται ἕνας ὁλόκληρος λαὸς καὶ νὰ ἀ­πενοχοποιεῖται ἕνας ἄλλος;

Τί ὁδήγησε τὸ ἀντίπαλο δέος τοῦ ΝΑΤΟ νὰ πράξει ὅ,τι ἤδη πράττει; Ποιό τὸ ἱστορικὸ ὑπόβαθρο;

Γιατί κανένας σχεδὸν δὲ μιλά­ει γιὰ τὰ ἐργαστήρια «θανάτου» ποὺ χρηματοδοτοῦσαν οἱ ΗΠΑ στὸ ἔδαφος τῆς Οὐκρανίας;

Γιατί δὲν γίνεται ἀναφορὰ στὸ δίπολο πανσλαβισμός – μεγάλη ἐπανεκκίνηση;

Γιατί συστάθηκε ὁμάδα δικαστῶν γιὰ νὰ δικάσει τὴ Ρωσία γιὰ ἐγκλήματα πολέμου ἐνῶ δὲν ἀναφέρθηκε ὡς ἀποστολή της ἡ διερεύνηση ἐγκλημάτων πολέμου στὴν Οὐκρανία καὶ ἀπὸ τὶς δύο πλευρές;

Γιατί ποτὲ δὲν καταδικάστηκε διεθνῶς τὸ χυδαῖο ἐπιχείρημα τοῦ ΝΑΤΟ καὶ εἰδικὰ τῶν ΗΠΑ ὅτι τὸ Ἰρὰκ τοῦ Σαντὰμ δι­έθετε πυρηνικὰ τὰ ὁποῖα ποτὲ δὲν ἐν­τοπίστηκαν ἂν καὶ ἰσο­πε­δώ­θηκε ἡ χώρα πρὸς τέρψιν τῶν πολεμικῶν βιομηχανιῶν;

Γιατί δὲν λογοδότησε ποτὲ τὸ ΝΑΤΟ γιὰ τοὺς βομβαρδισμοὺς ἀμάχων τύπου «συγγνώμη, λάθος» στὴ Σερβία καὶ τὸ Κόσσοβο;

Γιατί στήθηκε διεθνὴς δίκη τῶν «τεράτων» Σέρβων, Σερβοβόσνιων κλπ. (Μιλόσεβιτς, Κάρατζιτς, Μλάντιτς) καὶ ὄχι κατ᾽ ἀναλογίαν καὶ τῶν μουσουλμάνων Κοσσοβάρων καὶ UCKά­δων ἐξτρεμιστῶν; (60 ἀπ᾽ τοὺς 83 καταδικασθέντες ἦταν Σέρβοι).

Κατ᾽ ἀναλογίαν θὰ δικαστεῖ ὁ Ρῶσσος Πρόεδρος καὶ ὄχι καὶ ὁ Οὐκρανὸς γιὰ τὰ ὅσα ἐν γνώσει του διέπραττε τὸ τάγμα Ἀ­ζὼφ καὶ λοιποὶ ἐξτρεμιστὲς καὶ αὐτονομιστὲς στὶς ρωσόφωνες περιοχὲς καὶ κατὰ Ἑλλήνων, ἀ­πὸ τὸ 2014 καὶ μετά;

Σὲ ἀντιαιρετικὴ συνδιάσκεψη στὴν Ἀλίαρτο τὸ 1999, Βόσ­νιος ὀρθόδοξος ἐπίσκοπος μᾶς διαβεβαίωνε πὼς (ὡς αὐτόπτης μάρτυς) ὀβίδες ἐκτοξεύονταν ἀπὸ μουσουλμανικοὺς θύλακες στὴ Βοσνία καὶ στόχευαν ἄμαχο πληθυσμὸ σὲ ἐπίσης μουσουλμανικὰ χωριά, ὡς ἐγκληματικὴ προβοκάτσια καὶ στημένο παιχνίδι τακτικῆς, κατηγορώντας γι αὐτὸ τὸν σερβικὸ στρατό! Καί, βέβαια, αὐτὰ δὲν τὰ εἶδαν ποτὲ οἱ Νατοϊκοὶ παρατηρητές! Ὅπως δὲ θὰ δοῦν ποτὲ μπροστά τους τίς Οὐ­κρανικὲς θηριωδίες, τὰ βασανιστήρια, τὶς προσπάθειες χρήσης τῶν «ἐπιστημῶν» γιὰ τὴν μόλυνση μὲ θανατηφόρους ἰοὺς ἑνὸς ὁλόκληρου λαοῦ. Ὅπως κάποτε ἕνας ἄλλος ἀρρωστημένος νοῦς σχεδίαζε τὴν ἐξόντωση μὲ ἀνάλογο τρόπο τοῦ ἑβραϊκοῦ λαοῦ!

Μάλιστα, ὅλη αὐτὴ ἡ ἔλλειψη ἀντικειμενικότητας τῶν ΜΜΕ στὴ χώρα μας καὶ διεθνῶς, δημιούργησε μιὰ πολιτισμικὴ ὑστερία. Μιὰ ἀνεξέλεγκτη «ρωσσοφοβία»!

Ἄρχισε σύντομα μιὰ φρενίτιδα ἀδικαιολόγητη μεταξὺ ἀνθρώπων τῶν γραμμάτων καὶ τῶν τε­χνῶν, τοῦ ἐμπορίου καὶ τῶν ἐπιστημῶν. Φθάσαμε στὸ ση­μεῖο νὰ θέτουμε τὸν ἴδιο τὸν πολιτισμό, τὴν τέχνη, τὸν ἀ­θλητισμό, στὴν ὑπηρεσία τῆς πολεμικῆς προπαγάνδας καὶ τῶν γεωπολιτικῶν σχεδίων.

Διάβασα πρόσφατα ἄρθρο τοῦ καθηγητῆ Π. Ἰωακειμίδη (in.gr 17/3/22, πρώην πρεσβευτῆ-συμβούλου τοῦ ΥΠΕΞ καὶ μέλους τῆς Συμβουλευτικῆς Ἐ­πι­τροπῆς τοῦ ΕΛΙΑΜΕΠ), ὅ­που χαρακτηρίζεται ὁ Πρόε­δρος τῆς Ρωσίας ὡς αὐταρχικὸς ἡγέτης ποὺ ἐφαρμόζει ἀπόλυτα τὴν ἀρχὴ τοῦ ἑνὸς ἀνδρὸς καὶ δὲν φρενάρεται ἀπὸ ἄλλα θεσμικὰ ὄργανα τῆς Πολιτείας.

Ξεχνάει ἢ σκόπιμα παραβλέπει ὁ κ. καθηγητὴς τὸ γεγονὸς ὅτι καὶ ὁ Ἕλληνας Πρωθυπουρ­γὸς τὸ ἴδιο ἀκριβῶς ἔκανε στὴν περίπτωση τῆς ἀποστολῆς ὅ­πλων στὴν Οὐκρανία; Μὲ προσωπικὴ ἀπόφαση, ἐρήμην τῆς Βουλῆς, μὲ τὸν θεσμὸ τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας ἀποψιλωμένο ἀπὸ κάθε οὐσιαστικὴ ἐξουσία καὶ περιορισμένη σὲ μιὰ ἐθιμοτυπική, σχεδόν, ὑποχρέωση ὑπογραφῶν τῶν Προεδρικῶν Διαταγμάτων. Ἐπίσης μὲ ὑ­ποτίμηση -ἴσως πρώτη φορὰ ἐκ­πεφρασμένη δημοσίως καὶ ἀναι­σχύντως- τοῦ Συμβουλίου τῶν Πολιτικῶν Ἀρχηγῶν. Αὐ­τὸς εἶναι ὁ ὁρισμὸς τοῦ αὐταρχισμοῦ, κ. Καθηγητά. Ἢ μήπως περίσσευε ἡ δημοκρατία ἀπὸ ἡ­γέτες ὅπως ὁ G. Bush, ὁ B. Clinton, ὁ D. Trump, ὁ E. Ma­cron, ὁ B. Obama, ἡ A. Merckel, κλπ;

Στὴ συνέχεια, προκειμένου νὰ γεμίσει τὸ ἄρθρο του, ἀνακαλύπτει καὶ ἐνοχλεῖται γιατὶ ὁ Πούτιν δῆθεν κατατρέχεται ἀπὸ ἀν­ασφάλειες ὑγειονομικὲς ἀφοῦ μένει πολλὰ μέτρα μακρὰν τῶν συνομιλητῶν του. Ὁ κ. Βασιλακόπουλος σίγουρα θὰ τὸν ἐπαινοῦσε γι αὐτό, κ. Καθηγητά!

Καὶ στὸ τέλος, ἀφοῦ τὸν κατη­γορεῖ πρῶτα ὅτι ἐπιδίδεται σὲ ἐπιθετικὸ «πόλεμο ἐπιλογῆς» καὶ ὄχι ἀμυντικὸ «πόλεμο ἀ­νάγ­κης» (παίζουμε μὲ τὶς λέξεις τώρα ἔτσι;), τοῦ ἀποδίδει ἀνηθικότητα -ἂν κατάλαβα καλά- καὶ μὲ τὴν εὐρεία καὶ μὲ τὴ στενὴ ἔννοια. Κι αὐτὸ γιὰ τὴν πρόκληση προσφυγικῶν ροῶν, τὸ θάνατο ἀμάχων, τὶς ἀπώλειες μικρῶν παιδιῶν! Πόση ἐπιθετικὴ «μνήμη ἐπιλογῆς» σᾶς τυραννάει, καθηγητά μου, ἀντὶ ἀμυντικὴ «μνήμη ἀνάγκης»!!!

Ξεχάσατε τὴν ἁπλοχεριὰ μὲ τὴν ὁποία τὸ ἀντίπαλο δέος τῶν Ρώσσων, οἱ Ἀμερικανοί, ἐπιβρά­βευαν χρόνια τώρα ἐργαστήρια βιολογικῶν ὅπλων στὸ ἔδαφος τῆς «εἰρηνικῆς Οὐκρανίας»;

Ξεχάσατε τὴν πρόσφατη διαμάχη ΗΠΑ – Κίνας γιὰ τὴν «πατρότητα» τῶν εὐφυέστατων εὑρεσιτεχνιῶν κορονοϊοῦ ποὺ μόλυναν καὶ ὁδήγησαν στὸ θάνατο ἑκατομμύρια ἀνύποπτους πολῖτες καὶ παιδιά; Κι ἀκόμα δὲν τελειώσαμε.

Ξεχάσατε τὴν «εἰρηνικὴ» δι­άθεση τῶν μελῶν τοῦ τάγματος Ἀζὼφ καὶ τὶς «ἀγαπητικὲς» ἐκ­δηλώσεις τους κατὰ ρωσσοφώνων καὶ Ἑλλήνων τῆς Ἀνατολικῆς καὶ Νότιας Οὐκρανίας ἀπὸ τὸ 2014 καὶ μετά;

Ξεχάσατε ποιός «δημιούργησε», ἐκπαίδευσε, προώθησε, ἐξ­όπλισε χρόνια τώρα τοὺς μισθο­φόρους του ISIS γιὰ νὰ φέρουν στὸν ἰσλαμικὸ κόσμο τὴν ἐλέῳ ἀποκεφαλισμῶν, βιασμῶν καὶ βασανισμῶν «δημοκρατικὴ» καὶ «εἰρηνική» «Ἀραβικὴ Ἄ­νοιξη»;

Ἀποκρύπτετε -σκόπιμα φοβᾶ­μαι- τὴν σύλληψη ὡς ἰδέα καὶ ἐφαρμογὴ παγκοσμίως τῆς ἐξ­ευτελιστικῆς γιὰ τὸν κατ᾽ εἰκόνα Θεοῦ πλασμένο ἄνθρωπο (θέ­λετε μετάφραση;) τῆς «Μεγάλης Ἐ­πανεκκίνησης»; Αὐτή, κ. Καθηγητά μου, εἶναι ὁ ὁρισμὸς τῆς Ὕβρεως κατὰ τοῦ Ἀνθρώπου καὶ κατὰ τοῦ Θεοῦ ποὺ ἐ­σεῖς ἀποδώσατε στὶς «πολε­μο­χα­ρεῖς» ἐκδηλώσεις τοῦ κ. Πούτιν.

Ἀλλὰ στὸν ἀνάποδο κόσμο ποὺ δημιουργήσατε ἢ ἁπλὰ υἱ­οθετήσατε, αὐτὲς εἶναι οἱ ἠθικές σας «ἐπιταγές». Ἐμεῖς, δὲ θὰ ἀ­κολουθήσουμε τὴ δική σας εὐχὴ νὰ πέσει ἀπ᾽ τὴν ἐξουσία ὁ κ. Πούτιν «μὲ τὸν ἕναν ἢ τὸν ἄλ­λο τρόπο» ποὺ σίγουρα συμπεριλαμβάνει καὶ τὸν αἱματηρὸ τρό­πο (ρατσιστικὸ παραλήρημα;), ἀλλὰ θὰ εὐχηθοῦμε νὰ ἀ­νοίξετε τὰ μάτια τῆς ψυχῆς σας. Τὸ νοῦ σας, δηλαδή, ὅπως μᾶς διδάσκει ὁ τιμώμενος Ἅγιος τῆς Β΄ Κυρι­ακῆς Νηστειῶν, ὁ Γρηγό­ριος ὁ Παλαμᾶς, καὶ νὰ δεῖτε τὴν ἀλήθεια καὶ νὰ σταματήσετε τὶς τόσο ἁπλοϊκὲς τοποθετήσεις ποὺ ὑ­ποτιμοῦν τὴ νοημοσύνη μας ἀφ­ενὸς καὶ ἀφετέρου ρίχνουν λάδι στὴ φωτιὰ τοῦ στείρου, ἄ­κρα­του ἀντιρωσσισμοῦ. Καὶ ξέρετε ἐσεῖς ἐκεῖ στὸ ΕΛΙΑΜΕΠ τί ἐννοῶ!

Ἐπιστρέφοντας στὰ τῆς Ὀρ­θοδόξου Ἐκκλησίας μας, πρέπει Αὐτή, κατὰ τὴν ταπεινή μου ἄ­ποψη, νὰ κρατήσει χαμηλὸ προ­φὶλ καὶ νὰ εἶναι φειδωλὴ στὶς τοποθετήσεις καὶ κριτικές της, ἀφοῦ κανεὶς δὲν μπορεῖ ἀ­κόμα νὰ ὑπολογίσει κατὰ πόσον μπορεῖ ἡ διεθνὴς πολιτικὴ καὶ οἱ σκοπιμότητες νὰ δημιούργησαν τὰ προβλήματα τοῦ πρόσ­φατου παρελθόντος μὲ τὴν Ρωσικὴ Ὀρ­θόδοξη Ἐκκλησία, ὅσον ἀφορᾶ στὸ γνωστὸ θέ­μα τῆς ἔ­ξωθεν τῶν οὐκρανικῶν συνόρων ἐπιβληθείσης, ὡς φαίνεται, Αὐ­το­κεφαλίας τῆς Οὐ­κρανικῆς Ὀρ­θοδόξου Ἐκκλησίας.

Κι ἂν νομίζουν κάποιοι ὅτι ἀ­στοχῶ στὴν κρίση μου, ἂς ἀ­παντήσουν στὸ ἐρώτημα: «γιατί ὑπῆρξε τόσο ἔντονο ἐνδιαφέρον καὶ κινητικότητα τῶν ΗΠΑ (καὶ στὴν Ἑλλάδα, μὲ περίεργη ἐμπλοκὴ διπλωμάτη στὴν ἁρμό­δια ἐπιτροπὴ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος!) στὴν ἀ­ναγνώρι­ση τῆς Οὐκρανικῆς Αὐ­τοκεφαλίας»;

Μήπως ἡ κίνηση αὐτὴ ἀποτέλεσε προπομπὸ τῶν γεωπολιτικῶν ἐξελίξεων ἢ ἦταν ἁπλὰ ἡ συγκυρία;

Εἶναι πιθανὸν ἡ τακτικὴ τοῦ «διαίρει καὶ βασίλευε» τῶν «σκακιστῶν» τῆς ὑφηλίου νὰ χρησιμοποιήθηκε γιὰ τὴν διαίρεση καὶ ἰδανικὰ -γι᾽ αὐτούς- τὸ πιθανὸ Ὀρθόδοξο σχίσμα, μὲ σκοπὸ τὴν περαιτέρω διχαστικὴ ἐμπλοκή των στὴ διαμάχη Ρωσίας – Οὐκρανίας; Ὅλα εἶναι πιθανὰ πιά. Ὁπότε, ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, ποὺ εἶναι ἡ μητέρα ὅλων μας καὶ ὄχι ἡ μητριά μας, θὰ ἔπρεπε νὰ ἐπιδεικνύει σύνεση καὶ νὰ ἀγκαλιάζει ὅλον τὸν κόσμο. Καὶ τοὺς Οὐκρανοὺς καὶ τοὺς Ρώσσους καὶ τοὺς Νατοϊκοὺς καὶ τὴν ΕΕ. Ὅλους θὰ ἔ­πρεπε νὰ ἀποζητᾶ πῶς θὰ σώσει. Ἄς εἴμαστε προσεκτικοὶ καὶ διακριτικοὶ καὶ σὲ κοινωνία ἀγάπης μὲ ὅλους, γιατὶ ἀλλιῶς ἴσως ἄθελά μας γίνουμε ἠθικοὶ αὐτουργοὶ σὲ ἕναν ἀκόμη διαμερισμὸ τοῦ ἄρραφου χιτῶνος τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Ὁ Ἅγιος Τριαδικὸς Θεός μας νὰ μᾶς καθοδηγήσει ὅλους εἰς πᾶν ἔργον ἀγαθὸν καὶ τῷ Θεῷ εὐάρεστον καὶ νὰ δώσει φώτιση καὶ τὴ δική Του εἰρήνη στοὺς ἐμ­πλε­κομένους σ᾽ αὐτὸν τὸν πόλεμο.

«Εἰρήνην τὴν ἐμὴν δίδωμι ὑ­μῖν…»!