ΔΙΩΓΜΟΙ

Ὅσα ἀκοῦμε νὰ γίνωνται ἐναντίον τῶν ὀρθοδόξων χριστιανῶν στήν, ὑ­ποτίθεται, χριστιανικὴ Οὐκρανία, εἶ­ναι μὲν θλιβερά, ἀλλὰ ὄχι πρωτόγνωρα, γιὰ νὰ μὴ πῶ ὅτι εἶναι ἀναμενόμενα. Ἡ Ἐκ­κλησία καὶ οἱ διωγμοὶ ἐναντίον της συμπο­ρεύονται. Οἱ διωγμοὶ θὰ γίνων­ται ὅλο καὶ πιὸ σκληροί, ὅσο πορευόμαστε πρὸς τὰ ἔσχατα καὶ τὴν ἐποχὴ τοῦ Ἀντιχρίστου.

Στὴν Παλαιστίνη μὲ τὴν ἵδρυσι τῆς Ἐκ­κλησίας ἐμφανίσθηκαν οἱ διωγμοί. Καὶ στὴν ἐπιστολὴ ποὺ τοὺς ἔστειλε ὁ ἀ­πόστολος Παῦλος, γράφει· «Ἀναμιμνήσκεσθε τὰς πρότερον ἡμέρας, ἐν αἷς φωτισθέντες πολλὴν ἄθλησιν ὑπεμείνατε παθημάτων. τοῦτο μὲν ὀνειδισμοῖς τε καὶ θλίψεσι θεατριζόμενοι, τοῦ­το δὲ κοινωνοὶ τῶν οὕτως ἀναστρεφομένων γενηθέντες… συνεπαθήσατε καὶ τὴν ἁρπαγὴν τῶν ὑπαρχόντων ὑμῶν μετὰ χαρᾶς προσ­εδέξασθε» (Ἑβρ. 10,32-34). Στὴν Θεσσαλονίκη δὲν πρόλαβε ὁ Παῦλος νὰ θεμελιώση τὴν νεοσύστατη Ἐκκλησία καὶ ξέσπασε διωγμός. Δὲν τοὺς ὀργανώνει σὲ ἀντιστασιακὸ ἀ­γῶ­να, ἀλλὰ τοὺς στηρίζει στὴν πίστι καὶ τοὺς ἔχει καύχημα στὶς ἄλ­λες ἐκ­κλησίες «τοῦ Θεοῦ ὑπὲρ τῆς πίστεως ἐν πᾶσι τοῖς διωγμοῖς ὑμῶν καὶ ταῖς θλίψεσιν αἷς ἀνέχεσθε» (Β΄ Θεσ. 1,4).

Αὐτὴ ἡ ἱστορία συνεχίζεται καὶ στὶς ἡμέρες μας. Ὅμως τότε τὰ συστήματα ἦ­σαν ἀπολυταρχικά. Ὁ κάθε τύραννος εἶ­χε δικαίωμα ζωῆς καὶ θανάτου ἔναντι οἱ­ουδήποτε, ἐνῶ λέμε σήμερα γιὰ δημοκρατίες μὲ ἐλευθερία ὄχι μόνο λόγου, ἀλ­λὰ καὶ ἀνοχὴ κάθε διαστρο­φῆς. Οἱ ὅροι διαφορετικότητα, ἀνεκτικότητα, δικαιωματισμός, κτλ. μᾶς κατα­κλύζουν καὶ ἐθίζουν στὴν νομιμοποίη­σι κάθε τρέλας, καὶ μόνον ὅταν ἀναφε­ρόμαστε στὴν πίστι καὶ εἰδι­κὰ στὴν ὀρ­θόδοξη χριστιανική, τότε ἔχομε σκο­ταδισμό, φανατισμό, ὀπισθοδρόμησι, κτλ.

Καὶ βεβαίως δὲν μένουμε στὰ λόγια μό­νον. Ἀναφέρω μία περίπτωσι. Μαθη­τὴς σὲ σχολεῖο ἐπειδὴ ἀντέταξε τὸ ἁ­γιο­γραφικὸ λόγιο· ὅτι «ὁ Θεὸς ἐποίησεν ἄρ­σεν καὶ θῆλυ», τιμωρήθηκε! Καὶ ποιός τολ­μάει νὰ ὑπερασπισθῆ τὸν διωκόμενο; Γιὰ τὴν περίπτωσι τοῦ διω­γμοῦ τῶν χριστια­νῶν στὴν Οὐκρανία διαμαρτυρήθηκαν ὁ Πατριάρχης Ἀν­τιοχείας, ἕνας ἐπίσκοπος τῶν Ἰεροσολύμων καὶ ἕνας ἐπίσκοπος τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας. Καὶ σίγουρα ὅταν θὰ ἔρθη ἡ σειρά μας δὲν θὰ βρεθῆ κανένας νὰ μᾶς ὑπερασπισθῆ. Ὅμως ὁ Θεὸς εἶναι μεγάλος, μακρόθυμος καὶ δίκαιος.

Οἱ ἄδικοι διῶκτες πρέπει νὰ πληρώσουν καὶ οἱ δίκαιοι νὰ δικαιωθοῦν!

Δημήτριος Π. Ρίζος

[περιοδικὸ «Μεγαλομάρτυρες» φ. 373/Ἀπρ. 2023 σ. 4]

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *