ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ἡ ἀπειλὴ τοῦ ἰοῦ

Ὅταν πρὸ ἑνὸς ἔτους ἐμφανίστηκε ὁ ἀ­πει­λητικὸς κορωναϊὸς στὴν Κίνα, ἐδῶ ἐ­τέθη ζήτημα κινδύνου ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία, ὅτι δη­λαδὴ ὁ πληθυσμὸς θὰ προσ­βληθῇ στὶς λατρευτικὲς συνάξεις καὶ εἰδικὰ ἀπὸ τὴ μετάδο­σι τῆς θείας κοινωνίας μὲ τὴν ἁ­γία λαβίδα (τὸ ἀσεβῶς ἀπὸ τοὺς ἀδαεῖς λε­γόμενο «κουταλάκι»). Στὸ 12μηνο ὅμως ποὺ διέρρευσε ἔ­γινε πείραμα ὄχι μικρῆς ἐ­κτάσεως, ὅπως στὰ τυχαῖα δείγματα τῶν γνωστῶν δημοσκοπήσεων, ἀλλὰ μεγάλης ἐκτάσεως, καὶ τί ἀπεδεί­χθη· ἀλλοῦ εἶνε ἡ πύλη εἰσόδου τοῦ ἰοῦ! Ἂν ἦταν στὴν Ἐκ­κλησία, θὰ ἔ­πρεπε νὰ ἔχουμε ὄν­τως πανδημία καὶ ὄχι τοὺς ἀριθμοὺς κρουσμάτων καὶ θανάτων ποὺ ἀκοῦμε τώρα.

Προξενεῖ ἐξ ἄλλου ἐντύπωσι ἡ περυσι­νὴ πρόβλεψις τῶν «εἰδικῶν ἐπιστημόνων», ὅ­τι θὰ ὑπάρχῃ ἕνα 2ο χειρότερο κῦ­μα τῆς ἰ­ώσεως τὸ φθινόπωρο. Καὶ ὤ τοῦ θαύματος! ἦλ­θε καὶ ἦταν πιὸ σκληρό. Προβλέπουν μάλιστα καὶ 3ο κῦμα, ἀκόμη πιὸ ἐπικίνδυνο, τὸν Φεβρουάριο – Μάρτιο. Καὶ ἤδη τώρα ἀκοῦ­με γιὰ μεταλλάξεις τοῦ ἰ­οῦ πιὸ ἐ­πι­κίνδυνες (βρεττανική, νοτιοαφρικανική, βραζιλιανὴ καὶ τίς οἶδε ποιά ἄλ­λη). Τί σημαίνουν αὐτά; Χαρακτηριστικὸ εἶνε τὸ δημοσίευμα τοῦ θεολόγου κ. Δημ. Κ. Ἀναγνώστου «“Προφητική”… δήλωσις τοῦ κ. Ν. Χαρδαλιᾶ: “Οὔτε Πάσχα θὰ κάνουμε”» («Ὀρ­θόδ. Τύπος» φ. 2340/5-2-2021 σ. 8).

Δὲν πρόκειται περὶ προφητῶν καὶ προφητει­ῶν· φαίνεται καθαρὰ πλέον ὅτι ὁ ἰὸς εἶνε ἕνα ὅ­πλο στὰ χέρια ἐχθροῦ, ὁ ὁποῖος στρέφεται κυ­ρίως κατὰ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκ­κλησίας. Καὶ δυσ­τυχῶς ἀντιμετωπίζεται ἀφελῶς, ἂν ὄχι καὶ ὑ­πόπτως, ἐκ μέρους τῆς διοικούσης ἐκκλησίας.

Τὰ ἐμβόλια

Καθημερινῶς ἀπὸ τὰ δελτία εἰδήσεων, ποὺ δίνουν κρατικὰ μέσα ἐνημερώσεως, ἀκούγεται ἔντονα ἡ προτροπὴ νὰ δεχθῇ ὁ πληθυσμὸς τὸν ἐμβολιασμό. Ἀκόμη καὶ ὡ­ρισμένοι ἱεράρχαι μας δέχθηκαν ὄχι μόνο νὰ ἐμβολιασθοῦν ἀλλὰ καὶ ἐμβολιαζόμενοι νὰ φωτογραφηθοῦν, ὥστε τὸ παράδειγμά τους νὰ προβληθῇ δημοσίως καὶ νὰ πείσῃ ἐκείνους ποὺ ἀνθίστανται.

Ὑπάρχει ὅμως σοβαρὸς ἀντίλογος, ὅ­πως δεί­χνει ἐκτὸς ἄλλων ἐπιστημόνων καὶ ὁ γνωστὸς θεολόγος καὶ ψυχίατρος αἰδ. π. Στυλιανὸς Καρ­παθίου μὲ ἐμπεριστατωμένη ἐπιστολὴ ποὺ ἀ­πηύθυνε πρὸς τοὺς ἱε­ράρχες μας. Γιὰ τὴν ἐπιστολὴ αὐτὴ διαβάζουμε στὸ διαδίκτυο·

«Ἡ ἀπόφαση τῆς ΔΙΣ γιὰ τὴ στήριξη τοῦ ἐμβολίου ἔρχεται σὲ πλήρη ἀντίθεση μὲ τὴν διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας. Τὰ ἐμ­­βόλια κα­τὰ τοῦ covid-19, ἐργαστηρια­κῶς προέρχονται ἀπὸ ἀνθρώπινα ἐμβρυϊκὰ κύτταρα (ἐκτρώσεις), τὰ ὁποῖα λήφθηκαν ἀπὸ τὸ νεφρὸ ἑνὸς ὑγιοῦς θήλεως ἐμβρύ­ου» καὶ ὅτι «Κανείς, ἐνυπόγραφα, δὲν ἐγ­γυᾶται τὴν ἀσφάλεια τοῦ ἐμβολίου. Ἡ πει­θὼ γιὰ τὸ ἐμβόλιο στηρίζεται στὴν ἄ­γνοια, τὸ φόβο, τὴν ἔλλειψη δημοσίου διαλόγου, τὴν πληρωμένη προπαγάνδα, καὶ τὴν συκοφάντηση ὅσων ἔχουν ἀντίθετη ἄποψη» («Ῥω­μαίϊκο Ὁδοιπορικό» 15-1-2021).

Ἡ ἐφημ. «Ὀρθ. Τύπος» γράφει· «Δυστυχῶς γιὰ τὰ περισσότερα ἐμβόλια Covid–19 ποὺ ἐλέγχονται αὐτὴ τὴ στιγμή, ἰσχύει ἡ χρήση κυτταρικῶν σειρῶν ἀπό ἐκτρωθέντα ἔμβρυα κατὰ τὴν παραγωγὴ ἢ τὸν ἔλεγχό τους. Σύμφωνα μὲ τὶς βιβλιογραφικὲς πηγὲς γιὰ τὰ ἐν λόγῳ ἐμβόλια ἔχουν χρησιμοποιηθῆ τὰ κύτταρα HEK 293 (νεφρικὰ κύτταρα ἐκτρωθέντος ἐμβρύου) (https://­www.­liveaction.­org/­news/guide-fetal-cell-lines-aborted-vaccine-development) καὶ PER.­C6 (κύτταρα ἀμφιβληστροειδοῦς ἐκτρωθέντος ἐμβρύου) (https://www.gmp-creativebiolabs.com/per-c6-cell-lines_74.htm) (https://orthodoxostypos.gr/13-1-2021).

Εὐρωπαϊκὸ ψήφισμα

Τὸ ἱστολόγιο τῆς γνω­­στῆς καὶ ἀναγνω­ρισμένης «Ἑνωμένης Ρωμιοσύνης» μᾶς πληροφορεῖ γιὰ τὰ ἐμβόλια·

«Τὸ Συμβούλιο τῆς Εὐρώπης μὲ τὸ ψήφισμά του 2361/2021, πέραν τῶν ἄλλων ὁδηγιῶν ποὺ δίνει σχετικὰ μὲ τὰ ἐμβόλια καὶ τοὺς ἐμβολιασμούς, ζητᾶ ἀπὸ τὰ Εὐρωπαϊκὰ Κράτη:

νὰ διασφαλίσουν ὅτι οἱ πολίτες ἐνημερώνονται ὅτι ὁ ἐμβολιασμὸς ΔΕΝ εἶναι ὑ­πο­χρε­ωτικὸς καὶ ὅτι κανεὶς δὲν θὰ ὑποστεῖ πίεση μὲ πολιτικά, κοινωνικὰ ἢ ἄλλα μέσα γιὰ νὰ ἐμβολιαστεῖ, ἐὰν δὲν τὸ ἐπιθυμεῖ,

νὰ διασφαλίσουν ὅτι κανεὶς δὲν θὰ ὑποστεῖ διακρίσεις γιὰ τὸ ὅτι δὲν ἔχει ἐμβολι­αστεῖ, λόγω πιθανῶν κινδύνων γιὰ τὴν ὑ­γεία (σ.μ.: ὑγεία ἁπάντων, τόσο τοῦ ἰδίου ὅσο καὶ τοῦ περιγύρου του) ἢ γιὰ τὸ γεγονὸς ὅτι δὲν θέλει νὰ ἐμβολιαστεῖ:

Γιὰ τὸ “Πιστοποιητικὸ Ἐμβολιασμοῦ”

(ἐπιτρέπεται) ἡ χρήση πιστοποιητικῶν ἐμβολιασμοῦ μόνο γιὰ τοὺς ἑξῆς καθορισμένους σκοπούς: α) παρακολούθησης τῆς ἀποτελεσμα­τικότητας τοῦ ἐμβολίου, β) τῶν πιθανῶν πα­ρε­νεργειῶν καὶ γ) τῶν ἀν­επιθύμητων ἐνεργειῶν» (https://id-ont.org/ articles/e-government/to-symvoylio-tis-evropis-gia-tous-emvoliasmoys-kai-to-pistopoiitiko-den-anaferei-psifiako-emvoliasmoy).

Καὶ τὸ Εὐρωπαϊκὸ Ἰνστιτοῦτο Βιοηθικῆς

«Τὸ Εὐρωπαϊκὸ Ἰνστιτοῦτο Βιοηθικῆς δικαιώνει τὸν Μητροπολίτη Κυθήρων!

Πρὶν λίγες ἡμέρες διαβάσαμε στὸ “Πρώ­το Θέμα” (21.12 – “Βατικανό: Ἐμβολιαστεῖτε, εἶναι ἠθικὰ ἀποδεκτό”). …“Βλαστοκύτταρα ἀ­πὸ ἀποβλημένα ἔμβρυα ἀπὸ τὶς δεκαετίες 1960, 1970 καὶ 1980 –ποὺ ἀναπαράγονται στὸ ἐργαστήριο γιὰ δεκαετίες ὡς “κυτταρικὲς σειρές”– ἔχουν χρησιμοποιηθεῖ ἀπὸ πολλοὺς ἐρευνητὲς γιὰ τὸ σχεδιασμὸ ἐμβολίων κατὰ τῆς Co­vid-19, γιὰ παράδειγμα ἐντὸς τῶν ὁμάδων τῶν Astrazeneca, Moderna καὶ Pfizer, τονίζει τὸ Εὐρωπαϊκὸ Ἰνστιτοῦτο Βιοηθικῆς στὸν ἰστότοπό του”».

Αὐτὴ λοιπὸν ἡ πληροφορία, ποὺ δημοσι­εύ­τηκε καὶ στὸ “Πρῶτο Θέμα” καὶ στὴν “Καθη­με­­ρινὴ” καὶ σὲ διάφορα ἄλλα ἑλληνικὰ μέσα, μᾶς κίνησε τὴν περιέργεια ὥσ­τε νὰ ἀναζητήσουμε τὴν ἀρχικὴ πηγὴ τοῦ συγκεκριμένου κειμένου, ὅπως καὶ νὰ μάθουμε τὸν ρόλο τοῦ Ἰνστιτούτου. Τὸ “Εὐρω­παϊκὸ Ἰνστιτοῦτο Βιοηθικῆς”, λοιπόν, εἶναι ἕνας ἰδιωτικὸς ὀργανισμός, ποὺ συμμετέχει σὲ σεμινάρια καὶ ἀκαδημαϊκὲς συζητήσεις ἀκόμα καὶ στὸ Εὐρωπαϊκὸ κοινοβούλιο. Φαίνεται δηλαδὴ ἕνας σοβαρὸς ὀργανισμός, τὸν ὁποῖο ἐπικαλέστηκε καὶ ἡ ἡγεσία τοῦ Βατικανοῦ, καὶ γενικότερα τὸ ὅλο θέμα “ἔπαιξε” καὶ στὰ ἑλληνικὰ μέσα. Τὰ ὅσα λέει τὸ Ἰνστιτοῦτο εἶναι ἐ­πίσης ξεκάθαρα, ὅπως θὰ διαβάσετε καὶ στὸ κείμενο παρακάτω.

Τὴν ἴδια ὥρα ὅμως ποὺ ἑτοιμάζαμε τὶς μεταφράσεις τοῦ κειμένου ἀπὸ τὸ Εὐρωπαϊκὸ Ἰνστιτοῦτο, ἡ ἐπικεφαλῆς τῆς Εἰσ­αγγελίας Πρωτοδικῶν Πειραιᾶ ἔδωσε ἐντολὴ γιὰ ἐπείγουσα προκαταρκτικὴ ἐξ­έταση πρὸς διερεύνηση τυχὸν αὐτεπαγγέλτως διωκόμενων πράξεων ἡ ὁποία ἀ­νατέθηκε σὲ Εἰσαγγελικὸ Λειτουργό, γιὰ τὰ ὅσα εἶπε ὁ Μητροπολίτης Κυθήρων (εἶχε δηλώσει ὁ Σεβασμιώτατος: “Μὲ πληροφόρησαν πὼς τὰ νέα ἐμβόλια, τὰ ὁποῖα κυκλοφοροῦν ἀπὸ σήμερα καὶ ἄρχισε ἀπὸ τοὺς ἄρχοντες ἡ χρήση, αὐτὰ γίνονται καὶ παρασκευ­άζονται μὲ τὸ προϊὸν τῶν ἐκ­τρώσε­ων”). Θεωρήθηκαν λοιπὸν ἀνυπόστατα τὰ ὅσα εἶπε ὁ Μητροπολίτης. Εἶναι ὅμως ἔτσι;

Γιατί, ὅπως ἀποφαίνεται στὴν μελέτη αὐτή, τὸ ἰνστιτοῦτο, καὶ γιὰ τὸ ἐμβόλιο τῆς Pfizer, ἀλλὰ καὶ –πολὺ περισσότερο– γιὰ τὸ ἐμβόλιο τῆς Astrazeneca (ἀπὸ τὸ ὁποῖο θὰ παραλάβουμε 3 ἑκατομμύρια δόσεις) ἔχουν χρησιμοποιηθεῖ κύτταρα ἀπὸ ἀποβλημένα (ἐκτρωμένα) ἔμβρυα τῶν προ­ηγούμενων δεκαετιῶν».

Ἡ ἑνότης τοῦ ἁγ. Πνεύματος

Εἶνε ἀνάγκη οἱ ἁγνοὶ ὀρθόδοξοι πατριῶτες νὰ βροῦν τρόπους συναντήσεως καὶ βάσεις συμφωνίας, ὥστε κά­ποια ὥρα νὰ καταστῇ δυνατὴ ἡ ἀ­πὸ κοινοῦ ἔκφρασί τους. Ἡ ἐπέ­τειος ἐφέτος τῶν 200 ἐτῶν ἀπὸ τῆς ἐνάρξεως τῆς Ἑλ­λη­νικῆς Ἐπαναστάσεως (1821-2021) ἂς γίνῃ ἀφορμὴ νὰ σκύψουμε μὲ διάθεσι αὐτοκριτικῆς ἐπάνω στὸ μεγάλο ἐλάττωμα τῆς φυλῆς μας, τὴν διχόνοια, ποὺ τόσο μᾶς ἔχει κοστίσει κι ἀκόμα μᾶς κοστίζει καὶ γιὰ τὴν ὁ­­ποία ὁ ἐθνικός μας ποιητὴς ἔγραψε·

«Ἡ διχόνοια ποὺ κρατάει

ἕνα σκῆπτρο ἡ δολερὴ

καθενὸς χαμογελάει

πάρ᾽ το λέγοντας κ᾽ ἐσύ».

Ἐὰν δὲν πνεύσῃ Πνεῦμα ἅγιο, δὲν πρόκειται νὰ ἐπέλθῃ σύμπνοια καὶ συμφωνία, ἀλ­λὰ ὁ καθένας θὰ μένῃ ἔγκλειστος στὸ ἐγώ του. Τὸ Πνεῦμα τὸ ἅ­γιο δὲν ἀνα­παύ­εται σὲ ψυχὲς ποὺ ἐπιζητοῦν τὴν προσωπικὴ προβολὴ καὶ δόξα· ἀναπαύεται ἐκεῖ ποὺ ὑπάρχει ταπεινὸ φρόνημα καὶ διάθεσι θυσίας τοῦ ἐγώ.

Αὐτὸ ἐννο­οῦσε ὁ ἥρωας Ἰωάννης Μα­κρυγιάννης συνιστώντας νὰ φεύγουμε ἀπὸ τὸ ἐγὼ καὶ νὰ πηγαίνουμε στὸ ἐμεῖς. Αὐτὸ ἔκανε ὁ Γέρος τοῦ Μοριᾶ συγχωρώντας τοὺς προσωπικούς του ἐ­χθροὺς καὶ τοὺς δολοφόνους τοῦ παιδιοῦ του. Αὐτὸ ἔδειχνε ὁ Μᾶρκος Μπότσαρης ὅταν –γιὰ νὰ σβήσῃ ὁ φθόνος ἀδελ­φῶν– ἔσχιζε τὸ δίπλωμά του καὶ θυ­σί­αζε τὸ ἀξίωμα ποὺ τοῦ εἶχε προσ­φερθῆ. Αὐτὸ ἔνιωθε ὁ Λάζαρος Κουντουριώτης ποὺ διέθεσε τὰ πλούτη του στὸν κοινὸ ἀγῶνα. Αὐτὸ τόσοι καὶ τόσοι ἄλλοι.

Τὸ πνεῦμα αὐτὸ ἐκφράζει καὶ ὁ μακαριστὸς π. Αὐγουστῖνος στὸν ψηφιακὸ δίσκο ποὺ ἐξεδόθη τὶς ἡμέρες αὐτὲς μὲ ἀποσπάσμα παλαιᾶς ὁμιλίας του.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *