ΕΠΙΣΤΟΛΕ­Σ «Πῦρ ἦλθον βαλεῖν….»

Μιὰ ἀπορία, ἕνα γιατί, ἕνας προβληματισμὸς

Πρόσφατα, λίγο πρὶν τὰ Χριστούγεννα τοῦ 2023, Ἱερὲς Μονὲς τοῦ Ἁγίου Ὄρους, καθὼς καὶ ἄλλες στὴν ὑπόλοιπη Ἑλλάδα, ὑπέγραψαν μιὰ γενναία ἀνακοίνωση, ποὺ ἀφοροῦσε τὶς ἠλεκτρονικὲς ταυτότητες καὶ τὸν προσωπικὸ ἀριθμὸ τοῦ πολίτη, στηριγμένη στὴν Πατερικὴ διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας μας.

Μιὰ στάση καὶ θέση ἀντίθετη ἀπὸ ἐκείνη τοῦ ἀρχιεπισκόπου, ποὺ δήλωσε: «Ἐγὼ πάντως τὴν πῆρα», παρὰ τὶς προηγούμενες ἀποφάσεις τῆς Ἱεραρχίας, ποὺ δὲν ἀνακλήθηκαν, καὶ ἄρα ἰσχύουν, καὶ παρὰ τὶς θέσεις τῶν συγχρόνων Ἁγίων Παϊσίου καὶ Πορφυρίου καὶ τὶς πρόσφατες μεμονωμένες δηλώσεις ἐπισκόπων, οἱ ὁποῖοι καὶ ἐπικαλοῦνται καὶ τὶς ἀποφάσεις τῆς Ἱεραρχίας ὅπως καὶ τὶς θέσεις τῶν παραπάνω ἁγίων, καὶ ποὺ εἶναι φυσικὰ ἀντίθετες μὲ τὴ θέση καὶ στάση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου.

Οἱ περισσότερες ὅμως Ἱ. Μονὲς τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ὅσο καὶ ἐδῶ στὸν κόσμο, δὲν παίρνουν κάποια θέση. Γι αὐτὸ προβληματίζομαι καὶ ἐκφράζω τὴν ἀπορία μου καὶ ἀπευθύνω πρὸς αὐτὲς ἕνα γιατί; Δὲν ἐνημερώθηκαν ἢ μήπως ἔχουν σοβαροὺς λόγους, ποὺ τοὺς ὑποχρεώνουν νὰ διαφοροποιηθοῦν, τηρών­τας στάση σιωπῆς; Στὴν περίπτωση αὐτὴ δὲν θὰ ἔπρεπε μὲ κείμενο, μὲ δική τους ἀνακοίνωση, νὰ ἐνημερώσουν σχετικὰ τοὺς πιστούς; Κι ἂν δὲν τὸ κάνουν δὲν θὰ σημαίνει αὐτὸ ἀδιαφορία γιὰ τὴν ὀρθὴ πνευματικὴ πορεία τῶν πιστῶν, ποὺ τρέφουν βαθιὰ εὐλάβεια στὶς Ἱερὲς Μονὲς καὶ ἀγαποῦν εἰλικρινὰ τὰ πρόσωπα τῶν μοναστικῶν ἀδελφοτήτων; Δὲν ἀποτελεῖ αὐτὸ παράλειψη καθήκοντος;

Ἡ σιωπή, στὴν προκειμένη περίπτωση, θὰ θεωρηθεῖ, καὶ δικαίως, ὑποτίμηση ἀπαράδεκτη τῆς νοημοσύνης τῶν πιστῶν χριστιανῶν, μὲ κίνδυνο νὰ προσαφθεῖ σ᾽ αὐτοὺς ἡ κατηγορία ὅτι τοὺς θεωροῦν κοπάδι, ποὺ πρέπει νὰ τοὺς ἀκολουθεῖ χωρὶς νὰ ἔχουν τὸ δικαίωμα νὰ γνωρίζουν τὸ γιατί καὶ νὰ ἐνημερώνονται γιὰ τὸ πρακτέο;

Ἂν ὅμως σιωποῦν ἀπὸ ἀδιαφορία ἢ δὲν ἔχουν τὴν ἀπαιτούμενη γιὰ τὴν περίπτωση τόλμη καὶ τὸ ἀπαραίτητο σθένος νὰ ἔρθουν σὲ ἀντίθεση μὲ συμφέροντα καὶ καταστάσεις ἀσύμβατες μὲ τὴ διδασκαλία τοῦ Εὐαγγελίου, ἢ εἶναι γιὰ κάποιο λόγο δεσμευμένοι σὲ κάποιους καὶ γιὰ κάποιους λόγους, ἂς ἀναλογισθοῦν τὰ δεινὰ ποὺ ἀναφέρονται στὴν Ἱστορία ἀπὸ ἀνάλογες τακτικές, ποὺ ἀποδείχτηκαν ἐκ τῶν ὑστέρων ὅτι ἦταν λαθεμένες καὶ ἦταν ἀποτέλεσμα πλάνης. Πόσο πρέπει νὰ μᾶς τρομάζει ἡ ἰδέα αὐτή!

Καὶ τὸ παράδοξο εἶναι πώς, ἐνῶ ἡ Ἐκκλησία εὔχεται «ὑπὲρ τῆς τῶν πάντων ἑνώσεως», φαίνεται νὰ μὴν ἔχει οὔτε μεταξὺ τῶν μελῶν της τὴν ἀπαιτούμενη ἑνότητα. Τὸ ἀντίθεο πνεῦμα μὲ τὴν τακτικὴ τοῦ «διαίρει καὶ βασίλευε» πετυχαίνει τὸ σκοπό του, ποὺ δὲν εἶναι ἄλλος ἀπὸ τὴ διάσπαση τοῦ σώματος τῶν πιστῶν.

Πόσα ἀλήθεια σχέδια καὶ προγράμματα δὲν χάθηκαν λόγῳ τῆς ἔλλειψης τῆς ἑνότητας! Καὶ πόσες φορὲς δὲν εἴδαμε, ἡ ἀτολμία νὰ γίνεται ὁ τάφος ὑπέροχων ἀποφάσεων, καὶ συνακόλουθα αἰτία γιὰ τὴν ἐπικράτηση συστημάτων διεφθαρμένων, καὶ τὴν ἐπιτυχία ἀντίθεων καταστάσεων καὶ προδοσία ἀκατάλυτων πνευματικῶν ἀξιῶν!

Ἐπιβάλλεται, θαρρῶ, νὰ πάρουν θέση ὅλες οἱ Ἱ. Μονὲς στὸ σοβαρὸ αὐτὸ θέμα. «Γυμνῇ τῇ κεφαλῇ» πλέον πολεμοῦν οἱ ἐχθροὶ τὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ. «Θεὸς τὸ κινδυνευόμενον»! Ἡ ἐποχή μας εἶναι ἐποχὴ ἰδιότυπου διωγμοῦ, καὶ χρειάζεται τὴ μαρτυρία ὅλων μας, ἰδιαίτερα ἐκείνων, «τῶν κορυφῶν ἐφεπόντων», τῶν ἀσκούντων διοίκηση. Νὰ δηλώσουν ξεκάθαρα: Ναὶ ἢ Ὄχι. Ἀντίθεση στὰ σχεδιαζόμενα ἀπὸ τὶς σκοτεινὲς δυνάμεις τῆς παγκοσμιοποίησης ἢ ὑποταγὴ σὲ αὐτές, καὶ μετὰ ὅ,τι ἤθελε προκύψει…

Τὰ λόγια τοῦ Χριστοῦ «Πῦρ ἦλθον βαλεῖν….» προτρέπουν, ἰδιαίτερα τοὺς κληρικούς μας, μιμούμενοι Αὐτόν, νὰ βάλλουν πῦρ, μὲ τὰ πνευματικὰ ὅπλα ποὺ διαθέτουν, στὰ σαθρὰ ἀντίθεα καὶ ὁλωσδιόλου σατανικὰ σχέδια ποὺ εἶναι πλέον φανερά. Ἂς ἀποφασίσουμε ἐπὶ τέλους, σὲ ποιόν θέλουμε νὰ ἀρέσουμε, στὸν Χριστὸ ἢ στὸν κόσμο; Σίγουρα δὲν μποροῦμε καὶ στοὺς δυό.

Εἶναι πεποίθηση τοῦ λαοῦ μας, πὼς τὰ Μοναστήρια θὰ χαλάσουν, καὶ τὸ μποροῦν, τὰ σχέδια τῶν πονηρῶν ἀνθρώπων καὶ τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων, ποὺ κρύβονται πίσω ἀπὸ αὐτούς. Αὐτὰ εἶναι τὰ τελευταῖα καταφύγιά μας. Πιστεύω νὰ μὴ διαψευσθοῦμε.

Ὁ ἅγιος στὴ συνείδηση τῶν ὀρθοδόξων, Γέροντας π. Ἰουστῖνος Πίρβου, ποὺ εἴχαμε τὴν εὐλογία νὰ τὸν γνωρίσουμε, ἔλεγε: «Τὸ νὰ εἶσαι σήμερα ἡγέτης σημαίνει νὰ γίνεις μάρτυρας».

Σεβαστοὶ Γέροντες καὶ Γερόντισσες, Μοναχοὶ καὶ Μοναχές, ἡ πίστη τῶν χριστιανῶν στὴ μέλλουσα ζωή, στὴν αἰωνιότητα καὶ ὄχι στὸ τώρα, τοὺς διαφοροποιεῖ ἀπὸ τοὺς ὑπόλοιπους ἀνθρώπους. Γι αὐτὸ καὶ βρίσκονται σὲ ἀντίθεση μὲ αὐτούς, σὰν ξένο σῶμα, καὶ θεωροῦνται «δύσχρηστοι». Ἂν πράγματι εἴμαστε χριστιανοί, δὲν ἔχουμε ἄλλη ἐπιλογή: ἀντίσταση στὴν ἀπροκάλυπτη ἐπίθεση τῶν πονηρῶν δυνάμεων, σύμφωνα μὲ τὴν προτροπὴ τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀποστόλου: «ἀντίστητε τῷ διαβόλῳ καὶ φεύξεται ἀφ᾽ ὑμῶν». Καὶ τοῦτο, γιατὶ πιστεύουμε ἀκράδαντα πὼς ὁ Χριστὸς «ἐξῆλθε νικῶν καὶ ἵνα νικήσῃ».

Ἡ νίκη θὰ εἶναι δική Του, εἶναι δική Του. Καὶ μακάριοι ὅσοι θὰ εἶναι μαζί Του.

Ἀντώνιος Ι. Βασιλειάδης

Θεολόγος

Λείπει τὸ θάρρος

Πολὺ σωστὰ τὰ εἶπε ὁ πατὴρ Στυλιανὸς Καρπαθίου στὴν ἐκπομπὴ τοῦ Alpha, «Super Κατερίνα», τὴν Παρασκευὴ 12/1 (βλ. https://www.youtube.com/watch?v=­BbFENIPjStk)! Ἀλλὰ βλέπετε ὅτι ἡ κορυφὴ τῆς ἐκκλησίας δὲν λέει εὐθέως τὴν ἀλήθεια, ἀλλὰ φέρεται διπλωματικά. Σὰν νὰ φοβᾶται!

Γεγονὸς ποὺ ἀποδυναμώνει τὴ θέση καὶ τὸ δίκιο τῆς Ἐκλησίας! Νὰ δοῦμε εἶπε, τί θὰ πεῖ ἡ Κυβέρνηση καὶ μετὰ θὰ τοποθετηθοῦμε! Γιατί;

Ἔπρεπε, μὲ θάρρος καὶ παρρησία νὰ πεῖ εὐθέως τί δίδαξε ὁ Χριστός, τί εὐλόγησε ὁ Χριστός, τί λένε οἱ Πατέρες, τί λέει ἡ Ἐκκλησία καὶ νὰ τὸ αἰτιολογήσει! Κι ἂς κάνει μετὰ ἡ κυβέρνηση τὰ λάθη ποὺ θέλει νὰ κάνει.

Καὶ σᾶς λέω ἕνα παράδειγμα μόνον. Εἶδα τὴν δήλωση ποὺ ἔκανε ὁ τραγουδιστὴς Νότης Σφακιανάκης (ἕνας λαϊκὸς τραγουδιστὴς μὲ μοντέρνες ἰδέες), ὁ ὁποῖος ἐτάχθη ἀνοιχτὰ ἐναντίον τῆς υἱοθεσίας παιδιῶν ἀπο ὁμοφυλόφιλους!

Καὶ σκέφθηκα, κοίτα πῶς εὐθέως πῆρε θέση ὁ λαϊκὸς τραγουδιστής, καὶ ὁ ἀρχηγὸς τῆς ἐκκλησίας, ἐπιμελῶς σιωπᾶ! Συγχωρέστε με, ἀλλὰ πρέπει νὰ λέμε τὴν ἀλήθεια!

Σᾶς εὐχαριστῶ γιὰ ὅλα τὰ πολὺ ὡραῖα ποὺ μοῦ στέλνετε!    Τὴν Εὐχὴ τοῦ Γέροντα!

Ἀν. Κ.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *