ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΙ

αἵρεσις τῶν ΛΟΑΤΚΙ

Ἡ ἰδεολογία τῶν ΛΟΑΤΚΙ ὄχι ἁπλῶς θέλει νὰ νομιμοποιήσῃ τὴν ὁμοφυλοφιλία, ἀλλὰ διαστρεβλώνει τὴν ὀρθόδοξη ἀνθρωπολογία. Κατ᾽ αὐτοὺς τὸ φῦλο (ἄνδρας ἢ γυναίκα) δὲν τὸ δίνει ὁ Θεός, ἀλλὰ εἶνε ἁπλῶς ἕνα κοινωνικὸ κατασκεύασμα, γι᾽ αὐτὸ καὶ καθένας μπορεῖ, ὅποτε θέλει, νὰ ἀλλάξῃ αὐτὸ τὸ φῦλο κατὰ τὶς ὀρέξεις του.

Αὐτὸ θέτει τὴν ἰδεολογία αὐτὴ σαφῶς στὸ χῶρο τῆς αἱρέσεως. Καὶ ὅπως κάνουν ὅλες οἱ αἱρέσεις, ἔτσι κι αὐτοὶ ἐπιδιώκουν μὲ μανία νὰ τὸ ἐπιβάλουν σὲ παγκόσμιο ἐπίπεδο καὶ νὰ διώξουν κάθε ἀντίθετο σὲ αὐτούς.

Μὲ τὴ βοήθεια δὲ τῶν παγκοσμίων μέσων ἐνημέρωσης, καθὼς καὶ αὐτῶν ποὺ κατέχουν τὸν πλοῦτο καὶ τὴν ἐξουσία, ἤδη τὴν ἔ­χουν ἐπιβάλει στὴ Δύσι. Εἴμαστε συνωμοσιολόγοι, ἐὰν μιλήσουμε γιὰ τὸν σιωνισμὸ ποὺ προωθεῖ αὐτὴ τὴν ἰδεολογία; Τὰ θεωρητικὰ θεμέλια τῆς ἰδεολογίας τῶν ΛΟΑΤΚΙ βρίσκονται στὴν ἑβραιοκρατούμενη Σχολὴ τῆς Φραγκφούρτης (βλ. καὶ σχετικὸ ἄρθρο τοῦ Ἠ­λία Καλλιώρα γιὰ τὸν κιναιδισμὸ καὶ τὸν σιωνιστικὸ μαρξισμό). Θὰ τοὺς ἀφήσουμε νὰ ἀλλοτριώσουν καὶ τὴν Ἑλλάδα;

«Ἐσκλήρυνε Κύριος τὴν καρδίαν Φαραώ»

Οἱ τοῦ κυβερνῶντος κόμματος μοίραζαν ὑποσχέσεις, ὅτι δὲν θὰ προχωρήσουν στὴν νομοθέτησι τοῦ γάμου τῶν ὁμοφυλοφίλων, ἂν ἡ Ἐκκλησία ὑποχωρήσῃ στὶς ταυτότητες. Τώρα, μετὰ τὴν ὑποχώρησι τῆς Ἱερᾶς Συνόδου στὸ θέμα τῶν ταυτοτήτων, ἀθετοῦνται καὶ αὐτὲς οἱ ὑποσχέσεις καὶ κατόπιν ἔξωθεν πιέσεων(;) προχωροῦν καὶ σ᾽ αὐτὸ τὸ νέο ἀντίχριστο νομοσχέδιο.

Βέβαια, τώρα [ὁ κ. Μητσοτάκης] εἶνε συνεπὴς μὲ τὶς προεκλογικές του δηλώσεις. Ὅμως τί ἔχουν πλέον νὰ ποῦν ὅσοι μέσα στὸ χῶρο τῆς Ἐκκλησίας τὸν στήριζαν τότε ἢ κατεδίκαζαν δημοσίως προσπάθειες νὰ ἀκουστῇ ὀρθόδοξος πολιτικὸς λόγος;

Αὐτὴ πάντως ἡ σκληρότης τῶν κυβερνώντων ἀπέναντι στὸ νόμο τοῦ Θεοῦ προοιωνίζει καὶ τὴν καταστροφὴ ὅσων τὰ βάζουν μὲ τὸν Κρατοῦντα στὴν παλάμη Του τὰ σύμπαντα. Κατὰ παρόμοιο τρόπο λέγει ἡ ἁγία Γραφή· «ἐσκλήρυνε δὲ Κύριος τὴν καρδίαν Φαραώ» (Ἔξ. 11,10 κ.ἀ.). Ἐγκατέλειψε δηλαδὴ ὁ Θεὸς τὸν φαραὼ καὶ σκλήρυνε τὴ στάσι του ἀπέναντι στὸ λαὸ τοῦ Θεοῦ παρὰ τὰ σημεῖα τοῦ Μωυσῆ, ὥστε νὰ τὸν ὁδηγήσῃ στὴν πλήρη ἐξολόθρευσι.

Τὸ ζήτημα εἶνε· θὰ ἀκολουθήσῃ καὶ ὁ λαός μας τοὺς ἄρχοντές του στὴν καταστροφικὴ πορεία τους γινόμενος «λαὸς Σοδόμων», ἢ θὰ ἀντισταθῇ παραμένοντας λαὸς τοῦ Θεοῦ;

Νέα ἔκπτωσι τοῦ παπισμοῦ· ὁ πάπας εὐλογεῖ ὁμόφυλα ζευγάρια.

Μέσα στὸ Δεκέμβριο ὁ πάπας ἔδωσε τὴν ἄδειά του, ὥστε οἱ ῥω­μαι­οκαθολικοὶ ἱερεῖς νὰ εὐλογοῦν ὁμόφυλα ζευγάρια (ἐφημ. «Καθη­μερινή» 18-12-2023). Νωρίτερα εἶχε ἤδη δεχθῆ, ὅτι «τὰ διεμφυ­λικὰ ἄτομα θὰ μποροῦν νὰ εἶναι νονοὶ σὲ βαπτίσεις, κουμπάροι σὲ θρησκευτικοὺς γάμους καὶ θὰ μποροῦν νὰ βαπτίζονται» (ἔ.ἀ. 9-11-2023).

Μὲ πρόσφατες δηλώσεις του μετὰ τὶς ἀντιδράσεις ἀπὸ τοὺς ἴδιους τοὺς ῥωμαιοκαθολικοὺς (κάποιοι ἐπίσκοποι ἤδη ἔχουν ἀποσχισθῆ καὶ κάποιοι ἄλλοι στρέφονται πρὸς τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία) προσπάθησε νὰ δικαιολογηθῇ λέγοντας πὼς «εὐλογοῦνται οἱ ἄνθρωποι, ὄχι ἡ σχέση»Voria.gr» 29-1-2024).

Πρόκειται ὅμως γιὰ νέα σαφῆ ἔκπτωσι τοῦ παπισμοῦ, ποὺ παύει πλέον νὰ θεωρῇ τὴν ὁμοφυλοφιλία ἁμάρτημα σοβαρό, τὸ ὁποῖο ἐμποδίζει τὸν ἄνθρωπο νὰ ἔχῃ τὴν εὐλογία τῶν μυστηρίων τῆς Ἐκ­κλησί­ας καὶ τὸν ὁδηγεῖ στὴν αἰώνια ἀπώλεια τῆς ψυχῆς του.

Δυστυχῶς ἀκολουθοῦν καὶ δικοί μας, ὅπως ὁ οἰκουμενικὸς πατρι­άρχης, ποὺ προσ­κάλεσε ἐπισήμως τὸν ὑπερήφανο ὁμοφυλόφιλο Κασελάκη μαζὶ μὲ τὸν –πιθανὸν οὔτε κἂν Ὀρθόδοξο– σύντροφό του στὸ Φανάρι γιὰ νὰ τοὺς δώσῃ τὴν εὐλογία τοῦ Μεγάλου Ἁγιασμοῦ!

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *