Ἀνοιχτὴ Ἐπιστολὴ Διαμαρτυρίας τοῦ Συλλόγου Προστασίας τοῦ Ἀγέννητου παιδιοῦ «Ἡ Ἁγία Ἐμμέλεια»

Πρὸς

1. Τὸν κ. Ὑπουργὸ Δικαιοσύνης  κ. Γεώργιο Φλωρίδη

2. Τὸν Πρόεδρο τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων κ. Κωνσταντῖνο Τασούλα

3. Τὸν Γραμματέα τῆς Κοινοβουλευτικῆς Ὁμάδας τοῦ κόμματος τῆς Νέας Δημοκρατίας κ. Σταῦρο Καλαφάτη

4. Τὸν Πρόεδρο τῆς Κοινοβουλευτικῆς Ὁμάδας τοῦ κόμματος ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευ­τική Συμμαχία κ. Σωκράτη Φάμελλο

5. Τὴν Γραμματέα τῆς Κοινοβουλευτικῆς Ὁ­μάδας τοῦ κόμματος ΠΑΣΟΚ κ. Εὐ­αγγελία Λιακούλη

6. Τὸν Γραμματέα τῆς Κοινοβουλευτικῆς Ὁ­μάδας τοῦ κόμματος ΚΚΕ κ. Καταρτζῆ Ἀχιλλέα

7. Τὴν Γραμματέα – Προϊσταμένη τῆς Κοινοβουλευτικῆς Ὁμάδας τοῦ κόμματος «ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ» κ. Μαρκέλλα Κουφουδάκη

8. Τὸν Γενικὸ Γραμματέα τῆς Κοινοβουλευτικῆς Ὁμάδας τοῦ κόμματος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ κ. Βασίλειο Βιλιάρδο

9. Τὸν Πρόεδρο τῆς Κοινοβουλευτικῆς Ὁ­μάδας τοῦ κόμματος ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ κ. Χαρίτση Ἀλέξανδρο (Ἀλέξη)

10. Τὸν Πρόεδρο τῆς Κοινοβουλευτικῆς Ὁ­μάδας τοῦ κόμματος ΝΙΚΗ κ. Δημήτριο Νατσιό

11. Τὴν Πρόεδρο τῆς Κοινοβουλευτικῆς Ὁ­μάδας τοῦ Κόμματος ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ κ. Ζωὴ Κωνσταντοπούλου

ΑΘΗΝΑ 02/01/2024

Ἀξιότιμοι Κύριοι καὶ Κυρίες,

Εἴμαστε ἕνας σύλλογος ποὺ ἀγωνίζεται γιὰ τὴν προάσπιση τοῦ δικαιώματος στὴν ζωὴ τοῦ ἀγέννητου παιδιοῦ καὶ τὴν μὲ κάθε νόμιμο μέσο στήριξη τῆς ἑλληνικῆς οἰκογένειας.

Ἀπὸ τὴν τηλεόραση καὶ τὸ διαδίκτυο πληροφορηθήκαμε ὅτι ἐπίκειται ψήφιση νομοσχεδίου ποὺ θὰ δίδει τὴν δυνατότητα νὰ συνάπτουν γάμο τὰ ὁμόφυλα ζευγάρια μὲ κύριο καὶ ἀποκλειστικὸ στόχο στὴν συνέχεια νὰ ἀποκτήσουν τὰ ὁμόφυλα ζευγάρια τὸ δικαίωμα νὰ υἱοθετοῦν παιδιά. Ἀπὸ τὸ διαδίκτυο πληροφορηθήκαμε ὅτι ὁ Ὑ­πουργός Δικαιοσύνης κ. Γεώργιος Φλωρί­δης εἶναι μάχιμος δικηγόρος ποὺ διετέλεσε καὶ πρόεδρος τοῦ δικηγορικοῦ συλλόγου Κιλκίς, ὁμοίως καὶ ὁ πρόεδρος τῆς Βου­λῆς κ. Τασούλας εἶναι νομικός, μάχιμος δικηγόρος καὶ ὅλα τὰ κόμματα ἔχετε ἐκ­λε­γμένους βουλευτὲς ποὺ ἄλλοι εἶναι δικηγόροι, ἄλλοι συνταξιοῦχοι δικαστὲς καὶ ἂλ­λοι ἔχουν σπουδάσει τὴν Νομικὴ Ἐπιστή­μη. Αὐτὴ ἡ παρατήρηση μᾶς ἀναγκάζει νὰ σᾶς μιλήσουμε καὶ στὴν νομική σας γλῶσσα.

Ὅπως πολὺ καλὰ γνωρίζετε ὁ ὁρισμὸς τοῦ γάμου, διατυπώθηκε ἀπὸ τὸν Μοδεστίνο, Ρωμαῖο νομοδιδάσκαλο τοῦ 3ου μ.Χ. αἰῶνα, ὁ ὁποῖος μάλιστα δὲν ἦταν Χριστι­ανός, καὶ σύμφωνα μὲ τὸν ὁποῖο «γάμος ἐστὶ ἕνωσις ἀνδρὸς καὶ γυναικὸς καὶ συγκλήρωσις τοῦ βίου παντός, θείου τε καὶ ἀνθρωπίνου δικαίου κοινωνία». Αὐτὸ τὸν ὁρισμὸ τοῦ γάμου αἰῶνες τώρα ἀκολουθοῦμε καὶ ἐμεῖς στὴν Ἑλλάδα καὶ πολλὰ εὐρωπαϊκὰ κράτη. Κατὰ λογικὴ ἀκολουθία, ἡ διαφορὰ φύλου ἀναφέρεται ὡς στοι­χεῖο τοῦ ὑποστατοῦ τοῦ γάμου καὶ ἀξιούμενη προϋπόθεση ἀπὸ τὸ νόμο. Αὐτὸ τὸν ὁρισμὸ τοῦ γάμου ἀναγνώρισε καὶ ἡ ὀρθόδοξη χριστιανικὴ ἐκκλησία.

Ἐπίσης γνωρίζετε πὼς ὡς «δημόσια τά­ξη», στὴν ὁποία ὑπάγονται καὶ τὰ χρηστὰ ἤθη, σύμφωνα μὲ τὸ ἄρθρο 33 τοῦ Ἀ­στικοῦ Κώδικα εἶναι ὅλες οἱ κοινωνικές, οἰκονομικές, πολιτειακές, πολιτικές, θρησκευτικές, ἠθικὲς καὶ ἄλλες ἀντιλήψεις, οἱ ὁποῖες διέπουν τὸν βιοτικὸ ρυθμὸ αὐτῆς καὶ ἀποτελοῦν τὸ φράγμα ἐφαρμογῆς στήν ἡ­μεδαπὴ ξένων πρακτικῶν ποὺ μπορεῖ νὰ προξενήσουν διαταραχὴ στὴν καθημερινὴ ζωὴ καὶ τὸν ρυθμὸ αὐτὸ ποὺ κυριαρχεῖ στὴν χώρα καὶ διέπεται ἀπὸ τὶς ἀρχὲς αὐτές.

Ἐπιπλέον γνωρίζετε ὅτι ὁ θεσμὸς τῆς υἱοθεσίας ἀνηλίκων στὴν Ἑλλάδα ἀποτελεῖ θεσμὸ πρόνοιας, μὲ ἀποστολὴ τὴ βελτίωση τῆς θέσης τοῦ υἱοθετούμενου ἀνήλικου τέκνου ποὺ στερεῖται τῆς στοργῆς καὶ τῆς φροντίδας τῆς φυσικῆς του οἰκογένειας, μέσα στὰ πλαίσια τῆς ἐπιδιωκόμενης ἀπὸ τὴν πολιτεία προστασίας τῆς παιδικῆς ἡλι­κίας. Ἡ υἱοθεσία ἀποβλέπει κυριαρχικὰ στὸ συμφέρον τῶν υἱοθετούμενων ἀνήλικων καὶ στὴ δυνατότητα ὁμαλῆς ψυχοπνευματικῆς ἀνάπτυξής τους (στὴν ὁποία συμπεριλαμβάνεται καὶ ἡ ἀνάπτυξη τῆς ταυτότητας καὶ τοῦ φύλου τους) μέσα σὲ ὑγιὲς κοινωνικὸ περιβάλλον, στοχεύοντας μέσῳ τοῦ θεσμοῦ τῆς υἱοθεσίας στὴν ὕπαρξη ὄχι ὁποιασδήποτε οἰκογένειας προσφέρεται νὰ ἀναλάβει τὴ φροντίδα καὶ διαπαιδα­γώγηση τοῦ πρὸς υἱοθεσία τέκνου ἀλλὰ μί­ας οἰκογένειας πού, ἐκτὸς τῶν λοιπῶν προϋποθέσεων ποὺ τάσσει ὁ νόμος, τὸ μοντέλο της κατ᾽ ἀρχὴν εἶναι ἀνεκτὸ ἀπὸ τὸν κοινωνικό της περίγυρο, ἡ σύνθεση τῶν μελῶν της δὲν ἀποτελεῖ ἐξαιρετικὴ πε­ρίπτωση σὲ σχέση μὲ τὰ καθιερωμένα καὶ δὲν προκαλεῖ τὶς κυρίαρχες κοινωνικὲς ἀν­τιλήψεις, ἀφοῦ ἡ ἐν λόγῳ διαφορετικότητα μπορεῖ νὰ ἀποβεῖ σὲ βάρος τοῦ πραγματι­κοῦ συμφέροντος τοῦ τέκνου, καθόσον συ­χνὰ θὰ εἶναι ἀντικείμενο καυστικοῦ ἢ ἐπικριτικοῦ σχολιασμοῦ, ἐπειδὴ ἡ ἑλληνικὴ κοινωνία δὲν ἀνέχεται τὴν ὕπαρξη οἰκογένειας ἀποτελούμενης ἀπὸ ὁμόφυλους συζύγους καὶ υἱοθετηθέντα ἀπὸ αὐτοὺς ἀνήλικα τέκνα.

Σᾶς ὑπενθυμίζουμε ἀφ᾽ ἑνὸς τὴν ὑπ᾽ ἀρι­θμὸν 1428/2017 ἀπόφαση τοῦ Ἀρείου Πάγου, ποὺ ἔκρινε ἀνυπόστατο τὸν γάμο δύο ὁ­μοφυλοφίλων καθὼς οἱ ἠθικὲς καὶ κοινω­νικές ἀξίες καὶ παραδόσεις τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ δὲν ἀποδέχεται τὴ θέσπιση γάμου γιὰ τὰ ὁμόφυλα ζευγάρια, ἀφ᾽ ἑτέρου τὴν ὑπ᾽ ἀ­ριθμόν 503/2020 ἀπόφαση τοῦ Ἐφετείου Ἀθηνῶν, ποὺ ἔκρινε ὅτι ἀντίκειται στὴ δημόσια τάξη ἡ υἱοθεσία ἀνήλικου τέκνου ἀπὸ ὁμόφυλο ζευγάρι διότι ἡ υἱοθεσία ἀπὸ ὁμόφυλο ζευγάρι εἶναι ἀντίθετη σὲ κυριαρ­χικὲς κοινωνικὲς καὶ ἠθικὲς ἀρχὲς καὶ ἀντιλήψεις ποὺ διέπουν τὸ βιοτικὸ ρυθμὸ τῆς Ἑλλάδος καὶ οἱ ἔννομες συνέπειες ποὺ ἀ­πορρέουν ἀπὸ αὐτή, ἐὰν πραγματοποιη­θοῦν ἢ ἐξαγγελθοῦν, θὰ προκαλέσουν βαθιὰ διαταραχὴ στὴν Ἑλληνικὴ ἔννομη τάξη.

Ἐρωτᾶστε, ἀξιότιμοι κ. κ. Φλωρίδη, Τασούλα καὶ λοιποὶ κοινοβουλευτικοὶ ἐκπρό­σωποι ὅλων τῶν κομμάτων, οἱ δικαστικὲς ἀποφάσεις ἰσχύουν μόνο γιὰ τοὺς ἁπλοὺς πολῖτες καὶ ὄχι γιὰ ἐσᾶς; Ἀντιληφθήκατε ὅτι, ἂν ψηφίσετε Νόμο γιὰ τὸν γάμο τῶν ὁ­μοφυλοφίλων καὶ τὴν υἱοθεσία παιδιῶν ἀπὸ αὐτούς, κατ᾽ οὐσίαν δὲν σέβεστε τὶς Ἀ­ποφάσεις τοῦ Ἀρείου Πάγου καὶ τῶν ἄλλων δικαστηρίων τῆς Χώρας μας καὶ παραβιάζετε τὴν ἀρχὴ τῆς διάκρισης τῶν ἐξουσιῶν; Πῶς ἀξιώνετε ἐμεῖς οἱ ἁπλοὶ πολῖτες νὰ σε­βόμαστε τὶς δικαστικὲς ἀποφάσεις ὅταν ὁ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ τοῦ Ἑλληνικοῦ Κοινοβουλίου καὶ οἱ 300 βουλευτὲς δὲν σέβονται τὶς ἀποφάσεις τοῦ Ἀ­ρείου Πάγου καὶ τῶν ἄλλων δικαστηρίων; Ὁ λαός μας λέει Δάσκαλε ποὺ δίδασκες καὶ νόμο δὲν ἐκράτεις.

Ἀνατρέχοντας στὸ ἔνδοξο παρελθὸν τῆς πατρίδας μας, διαπιστώνουμε ὅτι ὁ Πλάτων καὶ πολλοὶ ἄλλοι ἀρχαῖοι συγγραφεῖς ὑπῆρξαν ἀντίθετοι στὴν ὁμοφυλοφιλία, θεωρώντας τὴ συμβίωση καὶ τὴν ἕνωση τοῦ ἄνδρα μὲ τὴ γυναίκα, ὡς τὴ μόνη ἀ­ποδεκτὴ καὶ σύμφωνη μὲ τὴ φύση, ἐνῶ, ἀντίθετα, τὴ συζυγία τῶν ὁμοφύλων, ὡς πα­ρὰ φύση (Πλάτ. Νόμοι 636c).

Εἶναι ἐπίσης γνωστὸς ὁ μῦθος τοῦ Αἰσώπου γιὰ τὴν ΑΙΔΩ. Ὅταν ὁ Δίας ἔπλασε τοὺς ἀνθρώπους, ἔβαλε μέσα τους διάφορες ἀρετὲς καὶ εὐαισθησίες. Ὕστερα εἶδε ὅτι ξέχασε τὴν Ντροπή. Ἀλλὰ δὲν εἶχε κάποια «πόρτα» ἀπὸ τὴν ὁποία νὰ βάλει τὴν ντροπὴ μέσα στὸν ἄνθρωπο. Τότε πρὸσ­ταξε τὴν ντροπὴ (προσωποποιημένη) νὰ μπεῖ στὸν ἄνθρωπο ἀπὸ τὸν πρωκτό του. Ἡ Ντροπὴ δὲν τὸ δεχόταν. –«Ὄχι!» φώναζε, «δὲ θὰ περάσω ἀπὸ τέτοια τρύπα! Εἶμαι ἡ ρίζα τῶν ἀρετῶν καὶ δὲ μοῦ ἀξίζει τέτοια μεταχείριση! Ντρέπομαι! Δὲν μπορῶ νὰ μπῶ ἀπὸ ἐκεῖ!». Ἀλλὰ τοῦ Δία ἡ ἐντολὴ ἦταν ἄκαμπτη: –«Πρέπει νὰ μπεῖς, καὶ μάλιστα ἀπὸ τὸν πρωκτό, γιατὶ δὲν ὑ­πάρχει ἄλλος τρόπος. Δὲν κάνει νὰ μείνουν οἱ ἄνθρωποι δίχως ντροπή. Καὶ ἂν ἀκόμα ἐσὺ ἀνέχεσαι νὰ μείνουν οἱ ἄνθρωποι δίχως ντροπή, σὲ προστάζω ἐγὼ νὰ μπεῖς στοὺς ἀνθρώπους, ἀπὸ τὸν πρωκτό τους!». Ἀναστέναξε ἡ Ντροπή, δὲν μποροῦσε νὰ κάνει ἀλλιῶς, –«Ἐντάξει» εἶπε, «θὰ μπῶ, ἀλλὰ μὲ μιὰ συμφωνία: ἂν μετὰ ἀπὸ ἐμένα μπεῖ ἀπὸ τὴν ἴδια ὀπὴ κάτι ἄλλο, καὶ προπάντων ἂν μπεῖ ἐρωτικὸ ὄργανο, ἐγὼ θὰ φύγω ἀπὸ ἐκεῖνον τὸν ἄνθρωπο!». –«Σύμ­φωνοι», εἶπε ὁ Δίας. Ἔτσι, ἡ ντροπὴ μπῆκε καὶ κατοίκησε στοὺς ἀνθρώπους, ἀλλὰ ὅποιος ἄνθρωπος «σοδομίζεται» χάνει γιὰ πάντα τὴν αἴσθηση τῆς ντροπῆς! Ἐξ οὗ καὶ ἡ λέξη ΚΙΝΑΙΔΟΣ.

Σύμφωνα μὲ τὸ ἄρθρο 3 παρ. 1 τοῦ ἐν ἰ­σχύι Συντάγματος: «Ἐπικρατοῦσα θρησκεία στὴν Ἑλλάδα εἶναι ἡ θρησκεία τῆς Ἀ­νατολικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ. H Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδας, ποὺ γνωρίζει κεφαλή της τὸν Κύριο ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστό, ὑπάρχει ἀναπόσπαστα ἑνωμένη δογματικὰ μὲ τὴ Μεγάλη Ἐκκλησία τῆς Κωνσταντινούπολης καὶ μὲ κά­θε ἄλλη ὁμόδοξη Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ· τηρεῖ ἀπαρασάλευτα, ὅπως ἐκεῖνες, τοὺς ἱε­ροὺς ἀποστολικοὺς καὶ συνοδικοὺς κανόνες καὶ τὶς ἱερὲς παραδόσεις. Ἀπὸ τὴν διδα­σκαλία τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας μας:

Α. Ἐὰν ἕνας ἄνδρας κοιμηθεῖ μὲ ἕναν ἄν­δρα ὅπως μὲ μιὰ γυναίκα, καὶ οἱ δύο ἔ­χουν διαπράξει βδέλυγμα… (Λευϊτικὸ κ΄ 13)

Β. Γι᾽ αὐτὸ τὸ λόγο (δηλ. γιὰ τὴν ἄρνησή τους νὰ ἀναγνωρίσουν, νὰ εὐχαριστήσουν καὶ νὰ δοξάσουν τὸ Θεὸ) ὁ Θεὸς τοὺς παρέδωσε σὲ ἐπαίσχυντα πάθη. Οἱ γυναῖκες τους ἀντάλλαξαν τὶς φυσικὲς σχέσεις μὲ τὶς παρὰ φύση, καὶ παρομοίως οἱ ἄνδρες ἄφησαν τὶς φυσικὲς σχέσεις μὲ τὶς γυ­ναῖκες καὶ κάηκαν μὲ φλόγα ἀκράτητης ἐ­πιθυμίας μεταξύ τους, διαπράττοντας ἄνδρας μὲ ἄνδρα ἐπαίσχυντες πράξεις καὶ λαμ­βάνοντας ἔτσι ἀπὸ τὸν ἴδιο τους τὸν ἑαυτὸτὸ μισθὸ ποὺ τοὺς ἄξιζε γιὰ τὴν πλά­νη τους (Ρωμ. α΄ 26-27).

Γ. Μὴν πλανᾶσθε! Οὔτε οἱ πόρνοι, οὔτε οἱ εἰδωλολάτρες, οὔτε οἱ μοιχοί, οὔτε οἱ ἐκθηλυμένοι, οὔτε οἱ ἀρσενοκοῖτες (δηλ. σοδομίτες, αὐτοὶ ποὺ κοιμοῦνται μὲ ἄνδρες), οὔτε οἱ πλεονέκτες, οὔτε οἱ κλέφτες, οὔτε οἱ μέθυσοι, οὔτε οἱ ὑβριστές, οὔτε οἱ ἅρπαγες δὲν πρόκειται νὰ κληρονομήσουν τὴ βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Καὶ τέτοιοι ἤ­σασταν κάποιοι ἀπὸ σᾶς. Ἀλλὰ πλυθήκατε, ἀλλὰ ἁγιασθήκατε, ἀλλὰ δικαιωθήκατε μὲ τὴν ἐπίκληση τοῦ ὀνόματος τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ μὲ τὴ χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος (Α´ Κορ. στ΄ 9-11).

Οἱ ὁμοφυλόφιλοι συνάνθρωποί μας εἶναι καὶ αὐτοὶ Εἰκόνες τοῦ Τριαδικοῦ καὶ Μόνου Ἀληθινοῦ Θεοῦ, συναμαρτωλοὶ ἀ­δελφοί μας. Καὶ γιὰ αὐτοὺς καὶ γιὰ ἐμᾶς ὁ Χριστὸς ἔχυσε τὸ Τίμιο Αἷμα Του πάνω στὸν Σταυρό. Ὁ ὁμοφυλόφιλος καλεῖται σὲ μιὰ ἰ­διαίτερα σκληρὴ μάχη. Ἀπὸ τὴν μιὰ ἡ ἐ­χθρότητα ἐκείνων ποὺ περιφρονοῦν καὶ γελοιοποιοῦν ὅσους φέρουν αὐτὸ τὸν ἐπίπονο καὶ ἐπαχθῆ σταυρὸ καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη ἡ ἀστόχαστη ἀποδοχὴ τῆς ὁμοφυλοφιλικῆς δραστηριότητας ἀπὸ τοὺς πλανημένους συνηγόρους καὶ ἐφαρμοστές της. Ὅ­πως συμβαίνει μὲ ὅλους τοὺς πειρασμούς, τὰ πάθη καὶ τὶς ἁμαρτίες ἔτσι καὶ ὁ ὁμοφυλοφιλικὸς προσανατολισμὸς μπορεῖ νὰ θεραπευτεῖ καὶ οἱ ὁμοφυλοφιλικὲς πράξεις μποροῦν νὰ πάψουν. Μὲ τὸν Χριστὸ καὶ τὴν συνδρομὴ τοῦ ὀρθόδοξου πνευμα­τικοῦ πατέρα ὅλα τὰ πράγματα εἶναι δυνατά.

Κατόπιν ὅλων τῶν ἀνωτέρω παρατηρήσεων,

Ἂν ἰσχύει ὅτι τελικὰ θὰ ἔρθει πρὸς ψήφιση Νομοσχέδιο γιὰ τὸν Γάμο τῶν Ὁμοφυλοφίλων καὶ τὴν υἱοθεσία ἀπὸ αὐτοὺς τέκνων μὲ πρωτοβουλία τοῦ κ. Φλωρίδη ὡς Ὑπουργοῦ Δικαιοσύνης καὶ κάθε ἄλλου συναρμόδιου ὑπουργοῦ, ζητοῦμε:

Α. Τὴν παραίτηση τοῦ κ. Φλωρίδη, διότι ἀφ᾽ ἑνὸς ὡς Ὑπουργὸς Δικαιοσύνης, δικηγόρος καὶ πρώην πρόεδρος τοῦ δικηγορι­κοῦ συλλόγου τοῦ Κιλκὶς δείχνει περιφρόνηση πρὸς τὴν δικαστικὴ ἐξουσία, ἀσέβεια πρὸς τὶς ἀποφάσεις τοῦ Ἀρείου Πάγου καὶ τῶν λοιπῶν δικαστηρίων τῆς χώρας μας, καὶ ἀφ᾽ ἑτέρου ἐνεργεῖ παράνομα καὶ ἀντισυνταγματικά· διότι ἐνῶ ὁρκίστηκε πίστη στὸ ΣΥΝΤΑΓΜΑ, ἐνῶ γνωρίζει ὅτι ἐπικρατοῦσα θρησκεία στὴν Ἑλλάδα εἶναι ἡ Ὀρθόδοξη Ἀνατολικὴ Ἐκκλησία προβαίνει σὲ ψήφιση νόμων ποὺ εἶναι ἐνάντια στοὺς ἱεροὺς ἀποστολικοὺς καὶ συνοδικοὺς κανόνες καὶ τὶς ἱερὲς παραδόσεις καὶ ἐνάντια στὰ ἤθη τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ.

Β. Τὴν καταψήφιση ἀπὸ ἐσᾶς τοὺς Βουλευτές μας ὅλων τῶν κομμάτων αὐτοῦ τοῦ ἀ­παράδεκτου νομοσχεδίου, γιὰ νὰ μὴν γίνει ἡ Ἑλλάδα μας ΣΟΔΟΜΑ καὶ ΓΟΜΟΡΑ.

Γ. Ἂν παρόλα αὐτὰ ψηφιστεῖ ἕνα τέτοιο ἀπαράδεκτο νομοσχέδιο, σᾶς δηλώνουμε ὅτι τὰ μέλη καὶ οἱ φίλοι μας σὲ ὅλη τὴν Ἑλλάδα δὲν θέλουν νὰ ἔχουν σχέση μὲ βουλευτὲς ποὺ μετατρέπουν τὴν πατρίδα μας σὲ ΣΟΔΟΜΑ καὶ ΓΟΜΟΡΑ, θὰ ἀπουσιάζου­με ἀπὸ κάθε ἐκδήλωσή σας, διότι προσβάλλετε τὰ ὅσια καὶ τὰ ἱερὰ τῆς πατρίδας, καὶ εἰδικά, ἂν ἐμφανιστεῖτε σὲ Ἱεροὺς Ναοὺς σὲ Δοξολογίες ἢ σὲ Θεία Λειτουργία, θὰ προβοῦμε σὲ κόσμια διαμαρτυρία ἐντὸς τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ ὥστε νὰ ἀποχωρήσετε ἀπὸ αὐτόν· διότι δὲν μποροῦμε νὰ βλέπουμε ἀνθρώπους ποὺ στὴν ἐκκλησία ἐμφανίζονται ὡς καλοὶ Χριστιανοὶ καὶ στὸ Κοινοβούλιο ψηφίζουν ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΑ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *