Ἐσχάτη ὥρα

τοῦ μακαριστοῦ γέροντος Ἀθανασίου Μυτιληναίου

Τί νὰ ποῦμε γιὰ τὴν ἀ­νάγκη τῆς πίστεως γιὰ τὰ ἔσχατα; Πολλοὶ θεωροῦν τὴν πορεία τῆς Ἱστορίας κυκλική. Ξαναγυρίζομε στὸ ἴδιο σημεῖο. Δὲν εἶ­ναι αὐτό. Εἶναι εὐθύγραμμη ἡ Ἱστορία. Προσέξατέ το. Ξεκίνησε ὁ κόσμος καὶ θὰ τελειώσει ὁ κόσμος. Τοὐλάχιστον εἰς τὴν μορ­φὴν εἰς τὴν ὁποίαν εὑρίσκεται. Πολλοὶ πιστεύουν σὲ ἕναν κόσμο καλύτερο, τὴ στιγμὴ ποὺ ὁ κόσμος πη­γαίνει ἀπὸ τὸ κακὸ στὸ χειρότερο. Ἡ παρακμὴ δὲ ποὺ δέρνει τὸν κόσμον αὐ­τὴ τὴ στιγμὴ παγκοσμίως δὲν ἔχει τὸ προηγούμενό της. Ποιοί τὰ βλέπουν ὅλα αὐτά; Ἐκεῖνοι ποὺ ἔχουνε μάτια, τὰ βλέπουν. Ὅλα ξηλώνουν, ὅλα ξεφτίζουν, ὅλα βυθίζονται εἰς τὴν λάσπην. Τὰ πάντα! Ὅταν ἑ­τοιμάζονται στὴν παραδο­χὴ ὁμοφυλοφιλικῶν γάμων, τί θὰ λέγατε; Μπῆκα σὲ ἕναν πειρασμό. Χθὲς τὸ σκέφτηκα αὐτό. Τὸ ἔλεγα σὲ κάποιους ποὺ ἦσαν ἐ­δῶ. Τὸ ἀπόγευμα, εἴχαμε μιὰ ὁμιλία. Ἆραγε … καλά, νὰ μὴν μπεῖ τὸ θρήσκευμα, ξέρω ᾽γώ, νὰ μὴν μπεῖ… (σημ. ἐνν. προφανῶς στὶς ταὐτότητες). Νὰ μὴν μπεῖ ὅμως ἂν εἶσαι παντρεμένος ἢ ὄχι, νὰ μὴν μπεῖ ἡ σύζυγος ἢ ὁ σύζυγος, δὲν τὸ καταλαβαίνω. Ἐσεῖς τὸ καταλαβαίνετε; Κάποια στι­γμὴ σκέφτηκα καὶ λέω, ὑποθέτω: Τί σύζυγο θὰ βάλει ὁ ἄνδρας ὅταν τὰ ἔ­χει, παντρεύεται, μὲ ἕναν ὁμοφυλόφιλο; Ἀφοῦ παίρνουν καὶ διαμερίσματα στὴν Ἀγγλία, δὲν ξέρω ποῦ. Ναί. Ὅπως παίρνουν διαμερίσματα σὲ μία πολυκατοικία τοῦ Δήμου. Ποῦ νὰ μπεῖ λοιπὸν ἡ σύζυγος, ὅταν αὐτὸς εἶναι παντρεμένος μὲ ἕναν ἄλλον ἄν­δρα; Ναί. Ἄν θέλετε, δε­χθεῖτε το. Κι ὅμως ὅλα εἶ­ναι γραμμένα καὶ διαβάζονται μόνο ἀπὸ ἐκείνους ποὺ μποροῦν νὰ βλέπουν.

Λέγει ὁ Δανιήλ: «Καὶ λό­γους πρὸς τὸν Ὕψιστον λαλήσει καὶ τοὺς ἁγίους Ὑ­­ψίστου παλαιώσει (ὁ Ἀν­τίχριστος)  καὶ ὑπονοήσει (θὰ σχεδι­άσει) τοῦ ἀλ­λοιῶσαι καιροὺς καὶ νόμον καὶ δοθήσεται ἐν χειρὶ αὐτοῦ ἕως καιροῦ καὶ και­ρῶν καὶ ἥ­μισυ καιροῦ». Σὲ ἕνα ἡμιστίχιο θὰ μείνω. Ὅ­τι σχεδιάζει νὰ ἀλλοιώσει «καιροὺς καὶ νόμον». Ξέρετε τί θὰ πεῖ «καιροὺς καὶ νόμον;». Ὁ «νόμος» εἶναι ἡ ἀλλοίωσις τοῦ νόμου· ποὺ τὸν ἔχομε τὸν νόμο γραμμένο καὶ στὴ συνείδησή μας. Ξέρετε τί εἶναι οἱ «και­ροί»; Εἶ­ναι ἡ φύσις. Ὁ γάμος εἶ­ναι φυσικὸν πρᾶγμα. Ὅ­ταν ὅμως ἐσὺ ἀλλοιώνεις κάτι ποὺ εἶναι φυσικὸν πρᾶγμα καὶ παντρεύεσαι ἕναν ὁμοφυλόφιλο, νά ᾽το… Εἶναι γραμμένα αὐ­τά. Ποιός τὰ διαβάζει; Καὶ ποιός μπορεῖ νὰ προλάβει τὸ κακὸ ποὺ ἔρχεται καλπάζον;

Πολλὰ πράγματα γίνονται λοιπὸν στὴν ἐποχή μας, ποὺ προμηνύουν τὸ τέλος τῆς Ἱστορίας. Καὶ ὅμως ἐπικρατεῖ τύφλωση, ποὺ τίποτα δὲν ἀντιλαμβάνονται οἱ ἄν­θρωποι.

Ἀγαπητοί, τονίζει ὁ Θε­ὸς διὰ τοῦ προφήτου Ἰε­ζεκιήλ: «Τάδε λέγει Κύριος· πέρας ἥκει (ἦρθε τὸ τέλος), τὸ πέρας ἥκει ἐπὶ τὰς τέσσαρας πτέρυγας τῆς γῆς. ἥκει τὸ πέρας ἐπὶ σὲ τὸν κατοικοῦντα τὴν γῆν». Ἦρθε τὸ τέλος. Κι αὐ­τὸς ἀκόμη ὁ λαὸς τοῦ Θεοῦ θέλει νὰ πάσχει ἀπὸ βαριὰ τύφλωση. Ποιός εἶ­ναι ὁ λαὸς τοῦ Θεοῦ; Οἱ Χριστιανοί. Γιὰ νὰ ἀκουστεῖ καὶ πάλι ἡ φωνὴ τοῦ Θεοῦ: «Ὅτι λέγεις ὅτι πλού­σιός εἰμι –ποὺ εἶναι στὴν Ἀποκάλυψη γραμμένο– καὶ πεπλούτηκα καὶ οὐδενὸς χρείαν ἔχω, -καὶ οὐκ οἶδας (δὲν γνωρίζεις) ὅτι σὺ εἶ ὁ ταλαίπωρος καὶ ὁ ἐλεεινὸς καὶ πτωχὸς καὶ τυφλὸς καὶ γυμνός,- Συμβουλεύω σοὶ (σὲ συμβουλεύω) ἀγοράσαι παρ᾿ ἐ­μοῦ κολλύριον (φάρμακο τῶν ματιῶν νὰ ἀγοράσεις ἀπὸ μένα) καὶ ἵνα ἐγχρί­σῃ τοὺς ὀφθαλμούς σου ἵνα βλέπῃς». Καὶ ποιό εἶ­ναι τὸ κολλύριο ποὺ θὰ ἀ­νοίξει τὰ μάτια μας καὶ ποὺ πρέπει νὰ ἀγοράσουμε ἀπὸ τὸν Χριστόν; Εἶ­ναι, ἀγαπητοί μου, τὸ Πνεῦ­μα τὸ Ἅγιον. Γιὰ τὸ ὁποῖο λέγει ὁ Ἱερὸς Χρυσόστομος: «Τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον ἐστὶ τὸ ποιοῦν ἑτέρους ὀφθαλμούς». Αὐτὸ θὰ σοῦ δώσει ἄλλα μάτια νὰ βλέπεις τὴν πραγματικότητα. Καὶ τότε θὰ δοῦ­με σὲ τί διάλυση βρίσκεται, ἀγαπητοί, ὁ σημερινὸς κόσμος…

Ἐπιτρέψατέ μου νὰ χρη­σιμοποιήσω τὴ γλῶσ­σα τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Εὐαγγελιστοῦ ποὺ ὁ­μολογεῖ: «Μὴ ἀγαπᾶτε τὸν κόσμον μηδὲ τὰ ἐν τῷ κόσμῳ (ἐν ἐννοίᾳ ἠθικῇ)· ἐάν τις ἀγαπᾷ τὸν κόσμον, οὐκ ἔστιν ἡ ἀγάπη τοῦ πατρὸς ἐν αὐτῷ· ὅτι πᾶν τὸ ἐν τῷ κόσμῳ, ἡ ἐ­πιθυμία τῆς σαρκὸς καὶ ἡ ἐπιθυμία τῶν ὀφθαλμῶν -τηλεόρασις- καὶ ἡ ἀλαζονεία τοῦ βίου». Τρία αὐ­το­κίνητα στὴ διάθεσή μας ἡ κάθε οἰκογένεια… «Παι­δία», λέγει ὁ Εὐαγγελι­στὴς Ἰωάννης, «ἐ­σχά­τη ὥ­­ρα ἐστί, καὶ κα­θὼς ἠ­κού­σατε ὅτι ὁ ἀντίχριστος ἔρ­χεται, καὶ νῦν ἀν­τίχριστοι πολλοὶ γεγόνασιν· ὅθεν γι­νώσκομεν ὅ­τι ἐσχάτη ὥ­ρα ἐστίν». Ἀμήν.

[Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία στὴν Κυριακὴ τοῦ Τυφλοῦ μὲ θέμα: «Δι­αφοροποιήσεις τῆς πίστεως» [Ἱ. Μ. Κομνηνείου Λαρίσης, 4-6-2000] (Β415) – ἀπομαγνητοφώνησι Ἀθαν. Κ. (http://www.ar­nion.gr/mp3/­omili­es/p athanasi­os/omiliai kyriakvn/omiliai kyriakvn 836.mp3), μεταφορὰ σὲ ἠλεκτρονικὸ κείμενο καὶ ἐπιμέλεια: Ἑλένη Λιναρδάκη, φιλόλογος]

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *