ΦΩΝΗ ΕΞ ΑΓ. ΟΡΟΥΣ: Στὴν Βουλὴ τῶν Ἑλλήνων ὁ Χριστὸς ξανασταυρώνεται

«Ἐξέλθετε ἐκ μέσου αὐτῶν καί ἀφορίσθητε, λέγει Κύριος, καί ἀκαθάρτου μή ἅπτεσθε» (Β᾽ Κορ. 6, 17)

«Ἄρχοντες λαοῦ συνήχθησαν κατά τοῦ Κυρίου καί κατά τοῦ Χριστοῦ αὐτοῦ» (Ὄρθρος Μεγ. Παρασκευῆς)

Στὴν Βουλὴ τῶν Ἑλλήνων ὁ Χριστὸς ξανασταυρώνεται.

Ὁ Κυβερνῶν τὰ σύμπαντα ὑβρίζεται ὑπὸ κριτῶν ἀ­­νόμων, πλὴν τῶν ἀξιεπαίνων.

Ὁ «χριστὸς Κυρίου», ὁ βα­πτισμένος λαός μας, στὸ στό­χαστρο. Οἱ δυνάμεις του σκό­τους, ξένες καὶ ἐγχώριες, συνένοχοι στὸ ἐγχείρημα.

«Ὁ δράκων ὠργίσθη» κα­τά τῶν «ἐχόντων τὴν μαρτυρίαν Ἰησοῦ» (Ἀποκ. 12, 17).

Ὅσοι δὲν συμβιβάζονται μὲ τὶς ἐντολὲς τῶν παγκοσμιοποιητῶν εἰσέρχονται σὲ μεγάλο πειρασμό. Ἀρχαὶ ὠ­­δίνων ταῦτα.

Ἡ Ἐκκλησία, ἡ Σύνοδος, ὁ Κλῆρος καὶ λαός, ὡμίλησαν, ὕψωσαν φωνὴν οὐρανομήκη: «εἶναι ἔγκλημα»! Ἀλλ᾽ εἰς ὦτα ἀρ­χόντων μὴ ἀκουόντων.

Ἡμέρα ἀποφράς. Ὠχριᾶ ἡ Ἅλωσις· καὶ τῶν Πατρίδων, ἀκόμη, ἡ ἀποστέρησις. Πλήν, ἔστι δίκης ὀφθαλμός.

Οἱ βαρειὲς συνέπειες πέφτουν πλέον ἐπάνω στοὺς δικούς μας ὤμους, καὶ τῶν παιδιῶν μας. Καὶ ὁ ἡλικιωμένος, καὶ ὁ νε­αρός, καὶ ὁ ἀ­γέννητος, ὅλοι θὰ τὶς ὑ­πο­στοῦμε. Ἰδιαίτερα τὰ ἀθῶα παιδιά, γιὰ τὰ ὁποῖα ἑτοιμάζεται τὸ πιὸ ἐπαίσχυντο παιδομάζωμα.

Ὅ,τι ἀντίθεο νομοθετήθηκε, ἑδραιώ­θηκε ὡς κοινωνικὴ δῆθεν πρόοδος. Καὶ ἡ μοιχεία, καὶ ἡ ἔκτρωση, καὶ τὸ αὐτόματο διαζύγιο.

Τώρα ὁ “ὁμοφυλοφιλικὸς γάμος” θὰ ἐ­πιταχύ­νη τὴν “πρόοδο”. Πέφτουμε ὅλο καὶ πιὸ χαμηλά. Παρασυρόμαστε στὸν ἀν­θρωπο­κεντρι­σμό, στὴν εἰδωλολατρία.

Γιὰ εὐκολία, καὶ μὲ εὐκο­λία. Εἶχε ἀ­πό­λυτο δίκαιο ὁ Ἰονέσκο. Στὸ Παρίσι ὁ ἕνας μετὰ τὸν ἄλλον γίνονταν ρι­νόκεροι. Ἕνας μόνο ἀντι­στά­θηκε λέγοντας: «Ἐγὼ θὰ μείνω ἄνθρωπος».

Γνωρίσαμε καὶ ζήσαμε τὰ δεινὰ τῆς σο­βιετικῆς ἀθε­ΐας. Τώρα ὑφιστάμεθα τὰ φρικτὰ τῆς «λευκῆς Δαιμο­νίας» (ἅγιος Νικόλαος Α­χρίδος).

Ὅμως, ἂς ἔχουμε θάρρος. Ὁ Χριστὸς εἶπε: «Ἐγὼ νενίκηκα τὸν κόσμον». Ἡ Ἐκ­­κλησία μένει εἰς τὸν αἰῶνα.

Ἀπομένει νὰ ἀκυρώσουμε τὸν νόμο στὴν πράξη. Νὰ στηρίξουμε τὰ παιδιά μας στὴν ἀρετὴ καὶ τὴν σώ­φροσύνη. Καὶ αὐτὸ θὰ εἶ­ναι κάτι μεγαλειῶδες.

Νὰ μείνουμε μὲ τὸν Χριστό. «Οὗτοι ἐν ἅρμασι καὶ οὗτοι ἐν ἵπποις, ἡμεῖς δὲ ἐν ὀνόματι Κυρίου ἐπικαλεσόμεθα» (Ψαλμ. 19, 8). Δύναμή μας ἡ προσευχή.

Ἡ Ἐκκλησία ἄλλωστε ὁ­φείλει νὰ κατα­φεύγει στὴν «ἔρημο». Ὅποια καὶ ἂν εἶ­ναι αὐτὴ ἡ προφητικὴ ἔ­ρη­μος. Μακρυὰ πάντως ἀ­πὸ τὴν σύμπλευση μὲ ἁμαρ­τωλὰ νομοθετήματα καὶ ἄ­νομους νομοθέτες.

Ἂς μὴ μᾶς ἐπηρεάσει ὁ φόβος τῆς φτώ­χειας, τῆς κοινωνικῆς καὶ ψυχολογι­κῆς ἀπομόνωσης. Μᾶς συνοδεύει τὸ Φῶς τῆς Ἀναστάσεως.

Σὲ παρόμοιες περιπτώσεις οἱ ἅγιοι Πατέρες μας νίκησαν μὲ τὴν ἀνδρεία τους. Προτίμησαν τὸν κόπο τῆς ἀρετῆς, καί, ὅταν χρειά­σθηκε, τὴν ἐξορία, τὴν θλίψη, τὴν στέρηση.

Εἴτε ἐπρόκειτο γιὰ αἱρετικὰ δόγματα, εἴτε γιὰ ἀντι­ευαγγελικὰ ἤθη.

Στὴν Βαβυλώνα ἡ καλοπέραση δὲν ἦ­ταν τὸ φρόνημα τῶν Τριῶν Παίδων, ἀλλὰ ἡ ὑπομονὴ στὴν Κάμινο.

Ὁ πατριάρχης στὴν Κων/­πολη, ἐπὶ Ἰουλιανοῦ τοῦ Παραβάτου, συνέστησε κόλ­λυβα ἀντὶ γιὰ τὰ ἐπιβεβλημένα στὴν ἀγορὰ εἰδωλόθυτα.

Σύμβολο τῆς ἑκούσιας πτωχείας, χάριν τοῦ Χριστοῦ. Γιὰ νὰ μείνη καθαρὴ ἡ συνείδησή μας, ἀνεπηρέαστη ἀπὸ δελεάσματα.

Ἡ νίκη ἀνήκει στὸ ἐσφα­γμένο Ἀρνίο. Τελικὰ θὰ νικήση ὁ Χριστός, ὁ Ἐσταυρωμένος, καὶ ὅσοι θὰ εἴμαστε τοῦ Χριστοῦ, συνεσταυ­ρωμένοι μαζί Του.

Ἀπὸ ἐμᾶς περιμένει νὰ Τὸν ἀκολουθοῦμε. «Ἐξέλθε­τε ἐκ μέσου αὐτῶν καὶ ἀ­φορίσθητε, λέγει Κύριος, καὶ ἀκαθάρτου μὴ ἅπτεσθε» (Β᾽ Κορ. 6, 17). Γιὰ νὰ μείνη στὴν ζωή μας.

Ἀνοίγει σὲ λίγες μέρες τὸ Τριώδιο, πλησιάζει ἡ Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Ἡ ζωὴ τῆς μετανοίας δὲν εἶναι φολ­κλόρ, οὔτε εὐσεβοφάνεια.

Εἶναι ἡ ἔμπρακτη καὶ ἔμ­πονη ἀποστασιοποίηση ἀ­πὸ κάθε ἀνομία. Γιατὶ μᾶς περιμένει ἡ Ἀνάσταση!

Ἱερὰ Μονὴ

Ὁσίου Γρηγορίου

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *