Ὑγειονομικοὶ σὲ ἀναστολή, ὥρα μηδέν. 30 Μαρτίου 2022

Ὑγειονομικοὶ σὲ ἀναστολή, ὥρα μηδέν. 30 Μαρτίου 2022

Ἡ δίκαιη ἀγανάκτηση γιὰ τὸν ἀπάνθρωπο τρόπο ποὺ ἀντιμετωπίζονται οἱ ἀνεμβολίαστοι ὑγειονομικοὶ στὴ χώρα μας, μᾶς ἀναγκάζει νὰ ἐπανέλθουμε στὸ θέμα τῆς ἀναστολῆς ἐργασίας τῶν ἀνθρώπων αὐτῶν, ἡ ὁποία ἀντὶ νὰ ἀνακληθεῖ ὡς ἔπρεπε, παρατάθηκε μέχρι τὸ τέλος τοῦ ἔτους! Ἡ καταφανὴς ἀδικία εἰς βάρος τους καὶ ὁ βίαιος τρόπος ποὺ τοὺς ἀντιμετωπίζουν οἱ «ὑπηρέτες τοῦ λαοῦ», δὲν μποροῦν νὰ μᾶς ἀφήνουν ἀδιάφορους. Αἰσθανόμαστε, ὅτι ἂν δὲν ὑψώσουμε φωνὴ διαμαρτυρίας, ἂν δὲν σταθοῦμε δίπλα στοὺς δοκιμαζομένους ἀδελφούς μας, θὰ ἔχουμε μερίδιο εὐθύνης σὲ αὐτὴ τὴν ντροπιαστικὴ γιὰ τὴν κοινωνία μας κατάσταση.

Μᾶς ἐλέγχει γιὰ τὴν ὀλιγωρία μας ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος ποὺ γιὰ νὰ προστατεύσει τὰ δίκαια μίας χήρας τὰ ὁποῖα καταπατοῦσε ἡ αὐτοκράτειρα Εὐ­δοξία, θυσίασε τὸν πατριαρχικό του θρό­νο καὶ προτίμησε νὰ πεθάνει στὴν ἐξορία, παρὰ νὰ σιωπήσει ἀπέναντι στὸ ἄδικο. Πιστεύουμε ὅτι εἶναι δικαί­ωμα κάθε ἀνθρώπου καὶ πολὺ περισσότερο τῶν ἐπι­στημόνων, νὰ ἀμφισβητοῦν ἢ νὰ ἔχουν ἄλ­λη ἐπιστημονικὴ ἄποψη ἀπὸ τὴν κρατοῦσα. Ἡ ἐπιβολὴ μίας συγκεκριμένης ἄποψης ὑπὸ τὴν ἀπειλὴ σκλη­ρῶν κυρώσεων, δὲν ἔχει καμία σχέση μὲ τὴν ἐπιστήμη ποὺ προοδεύει διὰ τῆς ἀμφισβήτησης καὶ ἀνθίζει διὰ τῆς ἐλευθερίας τῆς ἐπιστημονικῆς ἔκφρασης.

Γιὰ νὰ μπορεῖ κάποιος νὰ ἔχει διαφορετικὴ ἄποψη, θὰ πρέπει νὰ τοῦ δίνεται ἡ δυνατότητα τῆς διαφωνίας, ἡ ἐλευθερία τῆς ἐπιλογῆς ποὺ θὰ ἔπρεπε νὰ εἶχε κάθε πολιτισμένη κοινωνία. Ἀντίθετα, στὴν περίπτωση αὐτή, οἱ «ἀντιφρονοῦντες» εἶναι καταδικασμένοι σὲ ἀργὸ θάνατο μαζὶ μὲ τὶς οἰκογένειές τους.

Μαζὶ μὲ αὐτοὺς ἀργοπεθαίνουν ἡ δημοκρατία καὶ τὰ στοιχειώδη δικαιώματα τῶν πολιτῶν.Τὸ μέτρο τῆς ὑποχρεωτικότητας ἐκτὸς ἀπὸ ἀντιεπιστημονικὸ καὶ ἀντισυνταγματικό, ἀποδείχθηκε καὶ ἀναποτελεσματικό. Διότι χιλιάδες ὑγειονομικοὶ τῆς πρώτης γραμμῆς τέθηκαν ἐκτὸς μάχης τὴν πιὸ κρίσιμη στιγμὴ τῆς πανδημίας, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ἀποδυναμωθοῦν πλήρως τὰ ἤδη ὑποστελεχωμένα νοσοκομεῖα. Ἑπομένως τὸ μέτρο αὐτὸ ποὺ καταδίκασε χιλιάδες οἰκογένειες στὴ στέρηση τῶν ἀναγκαίων μὲ σκοπὸ τὴ «διαφύλαξη τῆς δημόσιας ὑγείας», οὐσιαστικὰ ἐπιβάρυνε τὴ δημόσια ὑγεία.

Καὶ ἐνῶ σὲ ὅλες σχεδὸν τὶς χῶρες ἡ βελτίωση τῆς εἰκόνας τῆς πανδημίας ὠθεῖ τὶς κυβερνήσεις σὲ ἄρση τῶν μέτρων καὶ σὲ κατάργηση τοῦ διχαστικοῦ καὶ ἀναποτελεσματικοῦ πιστοποιητικοῦ ἐμβολιασμοῦ, στὴ χώρα μας ἡ κυβέρνηση δείχνει διατεθειμένη νὰ σκληρύνει τὴ στάση της ἀπέναντι στοὺς ὑγειονομικούς, προαναγγέλλοντας γιὰ ἐκφοβιστικοὺς λόγους μέσῳ τοῦ ἁρμοδίου ὑπουργοῦ, ἀπολύσεις τῶν ἀνεμβολίαστων ὑγειονομικῶν. Καὶ ἐνῶ θὰ ἔπρεπε γιὰ ἐπιτακτικοὺς λόγους δημόσιας ὑγείας, νὰ ἐπιστρέψουν ἄμεσα στὸ λειτούργημά τους, τηρώντας τὰ ἀπαραίτητα μέτρα προστασίας, ἡ κυβέρνηση ἀποφάσισε τὴ συνέχιση τῆς ὁμηρίας τους γιὰ τουλάχιστον 9 μῆνες ἀκόμη, ἀφοῦ προηγουμένως, ὑπολογίζοντας τὴν πρόδηλη ἀντισυνταγματικότητα, ἐγκατέλειψε τὸ σχέδιο τῆς ἀπόλυσης.

Ἡ μακροχρόνια στέρηση μισθοῦ ἐκτὸς ἀπὸ παράνομη πράξη, συνιστᾶ στυγνὴ βαρβαρότητα καὶ πρόκληση γιὰ ὁλόκληρη τὴν κοινωνία. Πίσω ἀπὸ αὐ­τοὺς τοὺς ἀνθρώπους βρίσκονται οἰκογένειες, παιδιά, ὑποχρεώσεις. Ἡ εὐθύνη δὲν ἀφορᾶ μόνο τὸν πρωθυπουργὸ καὶ τὸν ὑπουργὸ ὑγείας, ἀλλὰ κάθε βουλευτὴ ποὺ ψηφίζει τέτοιους νόμους. Ἀφορᾶ τοὺς δημοσιογράφους τῶν συστημικῶν καναλιῶν ποὺ ἐπιμένουν στὴν ἔνοχη σιωπή, νὰ κάνουν ὅτι δὲν βλέπουν τοὺς ἀνθρώπους ποὺ ὑποφέρουν καὶ ἀγωνίζονται. Ἀφορᾶ κάθε πολίτη ποὺ ἐξακολουθεῖ νὰ δίνει ψῆφο ἐμπιστοσύνης σὲ ἀνθρώπους ποὺ ἀντὶ νὰ ὑπηρετοῦν τὸν λαό, ἐφευρίσκουν τρόπους γιὰ νὰ κάνουν τοὺς «ἀντιφρονοῦντες» νὰ ὑποφέρουν.

Σὲ ἀντίθεση μὲ τὴν κατάντια τῶν πολιτικῶν μας, οἱ ἥρωες τῆς πανδημίας δείχνουν ἀξιοθαύμαστη ἀξιοπρέπεια χωρὶς μεμψιμοιρίες καὶ κακίες. Ἀντιμετωπίζουν τὴ σκληρὴ δοκιμασία τους μὲ ψυχικὴ δύναμη καὶ ἐλπίδα στὸ Θεό, ὁ Ὁποῖος περνάει τὸ χρυσάφι μέσα ἀπὸ τὸ καμίνι, γιὰ νὰ λάμψει περισσότερο. Γι᾽ αὐτὸ εἴμαστε βέβαιοι ὅτι στὸ τέλος θὰ βγοῦν νικητές, ἐνῶ οἱ ἀδίστακτοι διῶκτες τους θὰ καταλήξουν ἐκεῖ ποὺ καταλήγουν ὅσοι δὲν σέβονται τὸν Νόμο καὶ τὴν ἐλευθερία τῶν ἄλλων, δηλαδὴ ἐνώπιον τῆς Δικαιοσύνης γιὰ τὸν κατὰ Νόμον ἔλεγχο τῆς συγκεκριμένης περιπτώσεως.

Βεβαίως λυπούμαστε μὲ ὅλη αὐτὴ τὴν κατάσταση, ἀλλὰ δὲν ἀπελπιζόμαστε. Διότι κάθε δύσκολη περίσταση τὴν ἐπιτρέπει ὁ Θεὸς γιὰ νὰ μᾶς δώσει εὐκαιρία νὰ φανεῖ ἡ πίστη μας. Δίνουμε ἐξετάσεις καὶ ὁ καθένας θὰ κριθεῖ ἀπὸ τὶς πράξεις καὶ τὶς παραλείψεις του. Ἄν σταθήκαμε δίπλα στὸν ἀδικημένο πλησίον μας, ἂν τὸν καταδικάσαμε σὰν ἄλλος Καϊάφας, ἂν τὸν προδώσαμε σὰν ἄλλος Ἰούδας, ἂν τὸν ἀρνηθήκαμε σὰν ἄλλος Πέτρος ἢ ἂν δὲν τὸν βοηθήσαμε σὰν ἄλλος Πόντιος Πιλάτος.

Καλοῦμε τοὺς εὐαισθητοποιημένους συμπολῖτες μας νὰ συνεχίσουν νὰ συντρέχουν ἠθικὰ καὶ οἰκονομικὰ τοὺς ὑγειονομικοὺς ποὺ βρίσκονται σὲ ἀναστολὴ ἐργασίας, χωρὶς μισθὸ ἤδη γιὰ 8ο μῆνα, ἐπειδὴ δὲν ὑποκύπτουν σὲ ἀπειλὲς καὶ ἐκβιασμούς. Ἡ χριστιανικὴ ἀλληλεγγύη τοὺς κρατάει ἀκόμα ἀξιοπρεπεῖς. Στὴ σκληρότητα καὶ ἀναλγησία τοῦ νεοφιλελευθερισμοῦ, ἂς ἀντιτάξουμε τὴν ἀγάπη καὶ τὴν ἀνθρωπιὰ τοῦ Εὐαγγελίου. Στὸ σκοτάδι τῆς βίας τους, ἂς ἀντιτάξουμε τὸ φῶς τῆς ἀγάπης.

 

ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ