Γνωστοποίηση πρὸς τοὺς Ἱεράρχες τῆς Κρήτης καὶ τὴν Ἱ. Σύνοδο Κρήτης

ΧΑΝΙΑ, 25.03.2022

Σεβαστοὶ ποιμένες, σᾶς κάνουμε γνωστὸ ὅτι ἀπὸ τὴν 1.9.2021 μέχρι σήμερα ποὺ γρά­φεται αὐτὸ τὸ χαρτὶ βρίσκονται σὲ δεινὴ κατάσταση (λόγῳ ἀναστολῆς ἐργασίας ἀ­πὸ τὴν κυβέρνηση) 7.500 οἰκογένειες ὑγειο­νομικῶν οἱ ὁποῖες πεινᾶνε. Ἀρκετὲς ἀπὸ αὐ­τὲς τὶς οἰκογένειες ἀνήκουν στὸ ποίμνιό σας. Βέβαια πιστεύουμε ὅτι ἔχετε γνώσῃ τοῦ θέματος διότι ἔχει γίνει τόσος θόρυβος.

Ὅμως, παρὰ τὸν θόρυβο γύρω ἀπὸ τὸ θέμα αὐτό, τὸ τόσο σοβαρό, δὲν ἔχουμε κα­μία ἔνδειξη ὅτι ἐσεῖς σὰν ποιμένες ἔχετε δώ­σει τὴν παραμικρὴ σημασία. Σὰν ποίμνιο ἀ­ναρωτιόμαστε γιατί μᾶς ἀγνοεῖτε; Τὸ παρα­βλέπουμε ὅμως καὶ σᾶς παρακαλοῦμε, τώρα ποὺ ἡ ζωὴ πολλῶν συνανθρώπων μας εἶναι σὲ μεγάλο κίνδυνο, νὰ πάρετε θέ­ση καὶ νὰ δώσετε μάχη νὰ βγοῦν ἀπὸ τὸν κίνδυνο ὅ­λες αὐτὲς οἱ οἰκογένειες. Γιὰ ἐσᾶς τὰ πρά­γματα εἶναι ἁπλά, καθότι γνωρίζουμε ὅτι οἱ σχέσεις σας μὲ τὸν Πρωθυπουργὸ εἶ­ναι ἄ­ριστες.

Θὰ ξέρετε ἐπίσης ὅτι ἡ ὑποχρεωτικότητα γιὰ ἰατρικὲς πράξεις εἶναι παράνομη καὶ ἀν­τισυνταγματικὴ (ἑλληνικὸ σύνταγμα, κώδικας Νυρεμβέργης κ.τ.λ.) καθὼς ἐπίσης καὶ ἀντιχριστιανική. Ὁ Θεὸς μᾶς ἔπλασε ἐλεύθερους. Στὸ Εὐαγγέλιο διαβάζουμε γιὰ τὸν παραλυτικὸ τῆς Βηθεσδά, ὅτι ὁ Χριστός μας τὸν ρώτησε, ἂν θέλει νὰ γίνει καλά, ἂν καὶ τὸ ἤξερε· γιατί λοιπὸν τὸν ρώτησε; Διότι δὲν ἤθελε νὰ παραβιάσει τὴν ἐλευθερία τοῦ ἀνθρώπου. Πῶς ἐμεῖς λοιπὸν σήμερα δεχόμαστε τὴν ὑποχρεωτικότητα, (καὶ τὴν δεχόμαστε ἐφόσον σιωποῦμε), ποὺ ἀντιβαίνει στὸ μεγαλύτερο ἀγαθό, τὴν ἐλευθερία τοῦ ἀνθρώπου;

Σᾶς γνωρίζουμε ἀκόμα ὅτι ἀπὸ τὶς 21 Μάρτη 2022 βρίσκονται σὲ ἀπεργία πείνας 5 συνάνθρωποί μας ὑγειονομικοί, ἐκ τῶν ὁ­ποίων ὁ ἕνας ἀπὸ τὰ Χανιά. Ἐπίσης ἀπὸ τὶς 14 Φεβρουαρίου ἡμέρα καὶ νύχτα, μὲ κρύο καὶ βροχή, παραμένουν ἔξω ἀπὸ τὸ Ὑ­πουρ­γεῖο Ὑγείας πολλοὶ ὑγειονομικοὶ ἀπὸ ὅλη τὴν Ἑλλάδα μὲ αἴτημα τὴν ἐπιστροφὴ στὶς δουλειές τους καὶ κατάργηση τῆς ὑποχρεωτικότητας γιὰ ἰατρικὲς πράξεις. Σεβαστοί μας ποιμένες, ἡ φωνή σας καὶ ἡ ἔκκλησή σας πρὸς τὴν κυβέρνηση, νὰ σταματήσει αὐτὸ τὸ κακὸ πρὸς τὸ λαό μας, εἶναι ἐπείγουσα καὶ σημαντική. Ξέρουμε ὅτι ἡ φωνή σας ἔχει δύναμη. Ξέρουμε ἐπίσης τὴν εὐαισθησία σας γιὰ παρόμοια θέματα, ὅπως γιὰ τοὺς μετανάστες καὶ τοὺς Οὐκρανοὺς κτλ.

Ἐλπίζουμε στὴ βοήθειά σας καὶ στὶς δι­κές σας ἐνέργειες, καθότι «ὁ καλὸς ποιμὴν τὴν ψυχὴν αὐτοῦ τίθησιν ὑπὲρ τῶν προβάτων».

Σᾶς εὐχαριστοῦμε

Μετὰ πολλοῦ σεβασμοῦ

Οἱ ὑγειονομικοὶ σὲ ἀναστολὴ καὶ φίλοι αὐτῶν