Η ολοκλήρωσι του εγκλήματος

Ἡ ὁλοκλήρωσι τοῦ ἐγκλήματος

 Ἡ ἑβραιοαμερικανικὴ Νέα Τάξι προσπαθεῖ νὰ καταστήσῃ τὸ κρατίδιο τῶν Σκο­πίων ἕναν ἀπὸ τοὺς μοχλοὺς τῆς διαλύσεως τῶν ἐθνικῶν ταυτοτήτων τῶν Βαλκανίων. Ἐξ ἄλλου αὐτὸς ἦταν ἐξ ἀρχῆς ὁ σκο­πὸς τῆς δημιουργίας του· νὰ προκαλέσῃ σύγχυσι χρησιμοποιώντας τὸν ὅρο «Μακεδονία».

Ἐὰν οἱ μαχητὲς τοῦ Μακεδονικοῦ Ἀγῶνος τοῦ 1912 παρευρίσκοντο στὴν συμφωνία τῶν Πρεσπῶν τοῦ 2018, ἀσφαλῶς θὰ ἔβγαζαν «φραγγέλια» καὶ θὰ ἀνέτρεπαν τὰ τραπέζια τῶν διπλωματῶν καὶ τῶν πολιτικῶν μας ποὺ τό­σο εὔκολα ξεπούλησαν τὸ ὄνομα τῆς Μακεδονίας μὲ κάποια μελλοντικὰ ἀνταλλάγματα, τὰ ὁποῖα οὔτε κἂν τηρήθηκαν (βλ. σχετικὰ τὸ ἄρ­θρο τοῦ Γεωργίου Εὐθ. Τάτσιου, «Μᾶς κορόϊδεψαν στὶς Πρέσπες», ἐφημερ. «Ὀρθόδοξος Τύπος», φ. 20-5-2022, σ. 1).

Οἱ Σκοπιανοὶ δὲν ἀλλάζουν πεποιθήσεις. Κ᾽ ἐμεῖς πλέον δὲν μποροῦμε νὰ χρησιμοποιοῦμε τὸν ὅρο Μακεδονία στὸ ἐξωτερικό, διότι προκαλεῖται σύγχυσις!

Καὶ τώρα (9-5-2022) ἦλθε ἡ ἀπόφασις τοῦ Πατριαρχείου τῆς Κωνσταντινουπόλεως νὰ ἐπαναφέρῃ τὴν Ἐκκλησία τῆς «Βορείου Μακεδονίας» σὲ κοινωνία μὲ τὶς ὑπόλοιπες Ὀρθόδοξες ἐκκλησίες. Οἱ Ἀμερικανοὶ βιάζον­ται γιὰ τὴν τακτοποίησι τοῦ κράτους – σκιάχτρου, καὶ ἔχουν κατανοήσει ὅτι, ὅπως καὶ στὴν Οὐκρανία, ἔτσι κ᾽ ἐδῶ χρειάζεται καὶ ἡ «ἐκκλησιαστικὴ τακτοποίησις».

Ἡ προσπάθεια δὲ τῆς Κωνσταντινουπόλεως νὰ κρατήσῃ τὴν «Ἐκκλησία τῆς Ἀχρίδος», ὅ­πως τὴν ὠνόμασαν, ἐντὸς τῶν ὁρίων τοῦ κράτους τῶν Σκοπίων ἀπέτυχε. Τὸ ἀνακοινωθὲν τοῦ Πατριαρχείου τῆς Σερβίας δὲν βάζει «περιοριστικὲς ρῆτρες σχετικὰ μὲ τὸ εὖρος τῆς δικαιοδοσίας της στὴν πατρίδα καὶ στὴ διασπορά». Ἐπὶ πλέον δὲ τὴν ἀποκαλεῖ εὐθέως μὲ τὸ ὄ­νομα ποὺ οἱ ἴδιοι δίνουν στὸν ἑαυτό τους –παρὰ τὶς δεσμεύσεις τῆς Κων/πόλεως– ὡς «Μακεδονικὴ Ὀρθόδοξο Ἐκκλησία – Ἀρχιεπισκοπὴ Ὀχρίδος».

Ποῦ εἶνε ἆραγε τώρα οἱ ἐπίσκοποι τῆς ἀληθινῆς Μακεδονίας; Ἀντὶ γιὰ συλλαλητήρια ὀργανώνουν συνέδρια, γιὰ νὰ τιμήσουν αὐ­τοὺς ποὺ διπλωματικῶς βάζουν τὸ ζήτημα τῆς Μακεδονίας στὸ ράφι!