Υπάρχει πόλεμος ιερός;

Ἡ εἰρήνη εἶνε ἐκ φύσεως ἐ­πιθυμία κάθε ἀνθρώπου σὲ ὅλες τὶς ἐποχές. Στὸν 20ὸ αἰῶνα ἀναπτύχθηκαν πο­λὺ τὰ λεγόμενα εἰρηνιστικὰ κι­νήμα­τα. Σκοπός τους ὅμως εἶνε, ὄ­χι ἁπλῶς ἡ ἐπιβολὴ τῆς εἰρήνης, ἀλλὰ ἡ ἐκμηδένισις τῶν διαφόρων κρατῶν γιὰ τὴν ἐπικράτησι ἑνὸς καταχθονίου παγ­κοσμίου κράτους ποὺ θὰ φέρῃ τὴ μάσκα τῆς εἰρήνης. Καὶ μέσα στὸν χῶρο τῆς Ἐκ­κλησίας ἀκούγονται φωνὲς ποὺ υἱοθετοῦν αὐτὲς τὶς εἰρηνιστικὲς θεωρίες ἀπορρίπτοντας κάθε μορφὴ πολέμου.

Ὁ Χριστός μας βέβαια κατὰ τὴ σωματική του παρουσία στὴν γῆ στάθηκε ὑπεράνω κάθε μορφῆς σωματικῆς βίας. Μέσα στὸν μεταπτωτικὸ κόσμο ὅμως παραμένει ἀναγκαία ἡ παρουσία τῆς δυνάμεως τοῦ κράτους. Γι᾽ αὐτὸ ὁ ἀπ. Παῦ­λος γράφει ὅτι ἡ ἐξουσία «Θε­οῦ διάκονός ἐστί σοι εἰς τὸ ἀ­γαθόν. ἐὰν δὲ τὸ κακὸν ποιῇς, φοβοῦ· οὐ γὰρ εἰκῆ τὴν μάχαιραν φορεῖ· Θεοῦ γὰρ διάκονός ἐστιν εἰς ὀργήν, ἔκδικος τῷ τὸ κακὸν πράσσοντι» (Ῥωμ. 13,4).

Ὁ ἴδιος ὁ Κύριος ὑπέδειξε στὸν Μ. Κωνσταντῖνο στὴ μά­χη μὲ τὸν Μαξέντιο στὴν Μουλ­βία γέφυρα στὶς 28 Ὀκτωβρίου τοῦ 312 νὰ βάλῃ τὸν τίμιο Σταυρὸ ὡς λάβαρο στὶς πολεμικὲς συρράξεις του. Δηλαδὴ εὐλόγησε τὸν πολεμικὸ ἀγῶνα του. Καὶ στὸ πόλεμο τοῦ 1940, ἡ Παναγία μας προπορευόταν τοῦ ἑλληνικοῦ στρατοῦ, ὅπως μαρτυροῦν πολλοὶ στρατιῶ­τες ποὺ τὴν εἶδαν. Τί σημαίνει αὐτό; Ὅτι ἡ Παναγία μας εὐ­λογοῦσε τὸν πολεμικὸ ἀγῶνα ποὺ ἔδιναν οἱ πρόγονοί μας ἐ­ναντίον τῆς ἄδικης ἐπιθέσεως τῆς Ἰταλίας, ἡ ὁποία ἐπὶ πλέον εἶχε βεβηλώσει τὴν ἡμέρα τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου μὲ τὴν ὕπουλη καὶ ἐν καιρῷ εἰρήνης ἀνατίναξι τοῦ «Ἕλλη» στὴν Τῆνο. Ὑπάρχει λοιπὸν εὐ­­λογημένος πόλεμος.

Ἂς δοῦμε ἐπίσης, γιατί ὁ Μ. Κωνσταντῖνος ἐξεστράτευσε ἐναντίον τοῦ Μαξεντίου; Γιὰ τὴν τυραννία ποὺ εἶχε ἐπιβάλει στὴ ῾Ρώμη καὶ γιὰ τὴν ὁποία ὁ ἴδιος ὁ λαὸς τῆς ῾Ρώμης ἐξεγειρόταν. Ἔχουμε καὶ ἄλλες περιπτώσεις πιστῶν Χρι­στιανῶν αὐτοκρατόρων ποὺ ἐπέδραμαν ἐναντίον ἄλλων βα­σιλέων, οἱ ὁποῖοι καταπίεζαν καὶ δολοφονοῦσαν Χριστιανούς.

Νὰ τὰ μεταφέρουμε τώρα αὐ­τὰ καὶ στὶς μέρες μας. Τὰ προηγούμενα χρόνια τί γινόταν στὴν Οὐκρανία; Συμμορί­ες μὲ ναζιστικὴ ἰδεολογία δίωκαν καὶ φόνευαν ὀρθοδόξους Χριστι­ανοὺς μόνον καὶ μόνον γιατὶ ἦ­ταν ῾Ρῶσοι στὴν καταγωγή. Ἐ­δῶ θὰ πρέπῃ νὰ σημειώσουμε, ὅτι αὐτὸ τὸ μῖσος ἔχει νὰ κά­νῃ μὲ τὴν προσχώρησι αὐτῶν τῶν πληθυσμῶν ἀπὸ παλαιὰ στὴν Οὐνία. Ὑ­πάρ­χει λοιπὸν μῖσος, τὸ ὁποῖο στὶς μέρες μας τὸ ὑποδαύλισε ὁ ἀμερικανι­κὸς δάκτυλος.

Εἶχε τώρα τὸ δικαίωμα τὸ ῥω­σικὸ κράτος νὰ ὑπερασπι­σθῇ τοὺς ῾Ρώσους ποὺ μαρτυροῦσαν; Εἶχε ὄχι μόνο τὸ δικαί­ωμα, ἀλλὰ καὶ τὸ καθῆκον νὰ τὸ κάνῃ, ἐμπρὸς σὲ μία οὐ­κρα­νικὴ πολιτική, ἡ ὁποία ἄλ­λα ὑ­ποσχόταν τὴ μία ἡμέρα καὶ ἄλ­λα (κατ᾽ ἐντολὴν τῶν ἀμερικα­νῶν προστατῶν) ἐφάρμοζε.

Ἡ Ἀμερικὴ μὲ τὸν πόλεμο, τὸν ὁποῖον αὐτὴ ὑ­ποδαύλισε, κατορθώνει σήμερα τὴν ὑποβάθμισι ὅλης τῆς Εὐρώπης, μὲ τὴ συμφωνία δυστυχῶς τῶν Εὐρωπαίων πο­λιτικῶν, μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ τῶν δικῶν μας. Τὸν ἐ­πι­τρέ­πει δὲ ὁ Θεός, γιὰ τὰ ἁ­μαρτήματα ὅ­λων μας, ὡς προ­οίμιο τοῦ Ἁρ­μαγεδῶνος τῆς Ἀ­ποκαλύ­ψε­ως, κατὰ τὶς προφητεῖες τῶν ἁ­γίων.