Μιὰ ξεχασμένη λέξι

Δεδομένη πιὰ ἡ καταφρόνηση τοῦ λαοῦ ἀπὸ τὶς ἡγεσίες του, πολιτικὲς καὶ ἐκκλησιαστικές. Εἶναι νὰ θαυμάζει κανεὶς τὶς ἀντοχὲς καὶ τὶς ὑπομονὲς τοῦ λαοῦ μας.

Μεγάλες ὑποθέσεις καὶ θέματα σοβαρά, ποὺ ἀφοροῦν τὴν ὑπόστασή μας καὶ τὴν προκοπὴ τοῦ λαοῦ καὶ τῆς Πατρίδας μας, προδίδονται χω­ρὶς ντροπή. Ἡ ἀξιολογικὴ πυραμίδα ἔχει ἀντιστραφεῖ. Ἕνα ἀπὸ τὰ πολλὰ παραδείγματα καὶ τὰ συνθήματα ποὺ ἔχουν ἀναρτηθεῖ εἶναι καὶ τὰ παρακάτω συνθήματα: “… στὸ διάολο ἡ πατρίς…νὰ πεθάνει ἡ Ἑλλὰς νὰ ζήσουμε ἐμεῖς …”, καὶ “δὲν πολεμᾶμε γιὰ καμία πατρίδα“.

Δὲν θέλουμε νὰ ἀναφερθοῦμε στὰ ἠθικῆς φύσεως θέματα, ποὺ πνίγουν κυριολεκτικὰ τὴν νεολαία μας.

Ποιός πρὶν ἀπὸ λίγα χρόνια θὰ δεχόταν νὰ εὐφημεῖται τόσο πολὺ ὁ σοδομισμός; Στὸ ἄκουσμα μόνο τῆς λέξεως οἱ ἄνθρωποι τῆς ἐποχῆς ἐκείνης γίνονταν ἀνάστατοι.

Σήμερα τί γίνεται;

Καμιὰ ἁρμόδια ἀρχή, (ἂν ὑπάρχει), δὲν ἐπιλαμβάνεται ὁποιουδήποτε θέματος, ὅπως τὰ ἀνωτέρω, καὶ δὲν ἀντιδρᾶ, ὅπως καὶ θὰ ἔπρεπε σὲ μιὰ σοβαρὴ καὶ ὑπεύθυνη πολιτεία. Δὲν θεωρεῖται φαίνεται σοβαρό, ἀφοῦ δὲν προκαλεῖ τὴν ἐπιλεκτικὴ καὶ κατευθυνόμενη εὐαισθησία τους.

Ἂν ὅμως χαρακτηρίσεις κάποιον μὲ τὸ γνωστὸ κοινὸ ὄνομα, ποὺ ἐκ­φράζει τὴ συμπεριφορὰ τῶν θλιβε­ρῶν κίναιδων, τότε τὸ σύστημα θέτει σὲ λειτουργία τὶς εὐαισθησίες του.

Ἀλήθεια, τί ἄλλο ἀκόμα πρέπει νὰ συμβεῖ γιὰ νὰ ἀντιδράσει ἐπὶ τέ­λους δυναμικὰ ὁ «εὐκολόπιστος καὶ πάντα προδομένος» λαός μας; Δὲν φτάνουν ὡς φαίνεται, οἱ φωτιές, οἱ σεισμοί, οἱ καταποντισμοί. Οὔτε κάποιος σοβαρὸς προβληματισμὸς παρατηρεῖται ἀπὸ τοὺς ὑπευθύνους, ποὺ θὰ ἦταν μιὰ κάποια παρηγοριά!

Καὶ τὸ χειρότερο εἶναι, γιὰ ὅσους ἀκόμη πιστεύουν στὸ Χριστὸ καὶ τὴν Ἐκκλησία Του, χάριν τῆς ὁποίας ἔ­δω­­­σε τὸ τίμιο αἷμα Του πάνω στὸ Σταυ­ρό, καὶ τὴν ὁποία θεωροῦν Μάνα τους, νὰ βλέπουν τὴν ἡγεσία της νὰ ἀ­διαφορεῖ στὴν κραυγὴ ποὺ τῆς ἀπευ­­θύνουν καὶ νὰ τοὺς ἀγνοεῖ ἀπαράδεκτα.

Ποιά μητέρα θὰ ἀγνοοῦσε τὸ δικαίωμα τῶν παιδιῶν της νὰ ἀπευθὺ­νουν πρὸς αὐτὴν τὰ αἰτήματά τους;

Ποιά πραγματικὴ μάνα δὲν θὰ τὰ ἀντιμετώπιζε μὲ στοργὴ καὶ συμπάθεια, μὲ θυσιαστικὴ ἀγάπη καὶ πὸ­­νο κάθε αἴτημα τῶν παιδιῶν της; Ἀφοῦ τὸ ὄνομα καὶ ἡ ἰδιότητά της εἶ­ναι ταυ­τόσημη μὲ τὴν ἔννοια τῆς θυσίας.

Δυστυχῶς καὶ ἐδῶ ἀπατηθήκαμε. “Πέσαμε ἔξω”. Λυπούμαστε ὅ­μως γιὰ ὅλα τὰ τεκταινομένα καὶ γιὰ τὰ μέλλοντα συμβαίνειν, ἰδιαιτέρως τὰ ὅσα συμβαίνουν στὴν νεολαία μας. Νομίζουμε ὅτι ἐντὸς ὀλίγων ἐτῶν θά ἀναζητοῦνται ὑποψήφιοι γιὰ ἱερωσύνη καὶ δὲν θὰ ὑπάρχουν. Ὁ λόγος; Ἡ ἀδιαφορία…

Ἐρχόμαστε σὲ ἕνα σύγχρονο γεγο­νός, ποὺ συνέβη λίγο πιὸ πρὶν στὴ Φλώρινα. Συνειδητὰ μέλη τῆς Ἐκκλησίας ὑπέβαλαν ἕνα ὑπόμνημα, ποὺ ὑ­παγορεύονταν ἀπὸ ὑπεύθυνη ἀγάπη πρὸς αὐτὴν καὶ ποὺ ἀφοροῦ­σε τὸ νόμιμο καὶ δίκαιο αἴτημά τους, προκειμένου νὰ πληρωθεῖ ἡ κενὴ θέση τοῦ Μητροπολίτου. Αἴτημα σύμ­φωνα μὲ τὶς εὐαγγελικὲς ἐπιταγὲς καὶ στηριγμένο στὴν ὀρθόδοξη πατερικὴ παράδοση.

Ἡ Ἱεραρχία δὲν συγκινήθηκε ἀπὸ τὸ σεμνὸ καὶ μὲ σεβασμὸ πρὸς αὐτὴν διατυπωμένο ὑπόμνημα. Τοὺς ἀγνόησε ἀπαράδεκτα. Ὠμὴ περιφρό­νηση. Ἀπαξίωση τοῦ στοιχείου ἐκείνου, γιὰ τὸ ὁποῖο ἐπιβάλλεται καὶ πρέπει, σύμ­φωνα μὲ τοὺς ἱεροὺς Κα­νόνες καὶ τὴν ἱερὰ Παράδοση, νὰ θυσιάζεται. Ἔτσι, δυστυχῶς, ἀπὸ τοὺς τρεῖς ἀξιόλογους κληρικούς, ποὺ προτάθηκαν ἀπὸ τοὺς πιστοὺς τῆς Φλώρινας, δὲν συμπεριλήφθηκε οὔτε ἕνας στὸ «Τριπρόσωπο».

Τέτοιες συμπεριφορὲς ὁδηγοῦν σὲ γεγονότα καὶ καταστάσεις ἀνάλογες μὲ ἐκεῖνες τοῦ 16ου αἰῶνος στὴ δυτικὴ ἐκκλησία. Ποιός τάχατες ἀγνοεῖ ὅτι τὴ διαμαρτύρηση στὴ Δύ­ση τὴ δημιούργησε ἡ αὐθαιρεσία τοῦ Πάπα; Δική της γέννα καὶ δικό της παιδὶ εἶναι ὁ προτεσταντισμός. Αὐτὸ ἐπιθυμοῦμε καὶ στὸ χῶρο τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας μας;

Ἀπορῶ, οἱ Ἱεράρχες μας δὲν αἰ­σθάνονται τὸν πόνο καὶ τὴ θλίψη μὲ τὴν ὁποία ποτίζουν τὶς ψυχὲς τῶν “τέκνων” τους, ἐξ αἰτίας τῆς ἀντιευ­αγγελικῆς καὶ ἀντιπατερικῆς σύμ­πε­ριφορᾶς τους; Κι ἂν τοὺς ἀνθρώπους δὲν ντρέπονται, τοὐλάχιστον ἂς δείξουν ὅτι φοβοῦνται τὸν Θεό, ἀ­παραίτητο στοιχεῖο καὶ προϋπόθεση νὰ συμπεριφερθεῖ καὶ ὁ λαὸς ἀ­νάλογα, γιατὶ χωρὶς φόβο Θεοῦ πολλὰ δεινὰ ἕπονται.

Εἶναι γνωστὴ ἡ στάση καὶ τὸ χειρόγραφο σημείωμα ποὺ ἔγραψε στὶς 10-10-2006, ὁ τότε Θηβῶν καὶ Λεβα­δείας καὶ νῦν Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώ­νυμος Β΄. Ἔγραφε μεταξὺ ἄλλων: «Εἶ­ναι τραγικὸ νὰ διαπιστώνει κανεὶς Ἱεράρχες νὰ ξεπουλᾶνε τὴν ἐ­λευθε­ρία τους γιὰ ἕνα κομμάτι …ψωμί». Καὶ δημιουργεῖται εὔλογο ἐρώτημα: Μακαριώτατε, τώρα γιατί κάνετε ὅσα πρὶν καταδικάζατε; Τί ἄλλαξε;

Λέτε δηλαδὴ πὼς δὲν ὑπάρχουν ἐλεύθεροι Ἱεράρχες; Πέρα ἀπὸ τὸν ὅρκο ποὺ δίδουν στὸ Θεό, μήπως δίδουν καὶ κάπου ἀλλοῦ ὅρκο καὶ ἀ­φοσίωση; Τραγικὸ καὶ θλιβερὸ νὰ μιλοῦν οἱ Ἱεράρχες μας γιὰ εὐαγγελικὲς ἀλήθειες καὶ ἡρωϊκὰ κατορθώ­ματα καὶ παραδείγματα ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας μας, χωρὶς ἕνα κάποιο ἀντίκρυσμα στὴ συμπεριφορά τους καὶ τὴ ζωή, τοὐλάχιστον τῶν περισσοτέρων. Μιλοῦν γιὰ μετάνοια καὶ συγγνώμη, χωρὶς μέχρι στιγμῆς νὰ βροῦν τὴ δύναμη νὰ ποῦν οἱ ἴδιοι τὴν ξεχασμένη λέξη πρὸς τὸ πνευματικό τους ποίμνιο. Ἴσως δὲν εἴμαστε, ὡς φαίνεται, κι ἐμεῖς ἄξιοι τῆς χαρᾶς ποὺ προσδοκοῦμε ἀπὸ μιὰ γενναία ἀλλαγὴ τῆς πορείας τους, σύμφωνα μὲ τὶς εὐαγγελικὲς ἀρχὲς καὶ τὴν πατερικὴ παράδοση.

Δὲν ξεχνοῦμε ὅτι καὶ ἐμεῖς ὀφείλουμε νὰ ζητοῦμε συγγνώμη, ὡς τέκνα ἀπὸ τοὺς γονεῖς. Ὅμως μιὰ ἀλλαγὴ συμπεριφορᾶς καὶ στάσης σας γενικά, ἔχουμε τὴν ταπεινὴ γνώμη, ὅτι ἐπιβάλλεται προκειμένου νὰ διαψευσθεῖ ὁ Μακαριώτατος πὼς τάχα δὲν εἶστε ἐλεύθεροι. Χρειάζεται ἡ σημερινὴ κοινωνία ὁμολογητὲς τῆς πίστεως. Καλοὶ ὑπάρχουν πολλοί. Χρειαζόμαστε ὅμως ἀγωνιστὲς καὶ ὁμολογητὲς τῆς πίστεως καὶ τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ. Χρειαζόμαστε ἕναν Χριστόδουλο ἢ ὅποιον νομίζετε ὅμοιό του γιὰ νὰ ταραχθοῦν τὰ λιμνάζοντα ὕδατα. Μιὰ συγγνώμη ἀ­πὸ μέρους σας, θαρρῶ πὼς τὴ δικαιούμαστε. Τουλάχιστον αὐτὸ μὴ μᾶς τὸ ἀρνεῖσθε. Εἶναι πολύ; Ἂν σᾶς ἀδικοῦμε, μὲ ὅ­σα λέγονται ἐδῶ, δε­χθεῖτε τότε τὴ δική μας συγγνώμη.

Ὁμολογεῖστε ὅτι δὲν ἀντέχετε στὶς πιέσεις καὶ γι αὐτὸ συμβαίνουν τὰ ὅ­σα παρακολουθοῦμε. Πρέπει νὰ ἔχετε καταλάβει πὼς κουράστηκε ὁ κόσμος ἀπ᾽ τὰ λόγια σας. Δὲν κάνουν ἐντύπω­ση. Χόρτασε ἀπ αὐτά. Κλείνει τὰ αὐτιά του. Παρεξηγήσατε, ὡς φαίνεται, τὸ νόημα τοῦ Ὕμνου ποὺ ἀναφέρεται στὴ δεσποτικὴ χαρά. Ἡ χαρὰ ἐκείνη δὲν ἔχει καμιὰ σχέση μὲ τὴν ἐπισκοπικὴ Μίτρα καὶ τὴν ἀν­τίστοιχη ράβδο. Ἔργα, παράδειγμα καὶ συνέπεια θέλει. Κάντε του τούτη τη χάρη. Ζητεῖστε του συγγνώμη! Μιὰ τέτοια ἐνέργεια θὰ συγκινήσει τοὺς πιστοὺς καὶ θὰ ἐντείνουν περισσότερο τὶς προσευχές τους γιὰ σᾶς πρὸς τὸν Θεό, προκειμένου νὰ ἐπιτύχετε στὴν ὑψηλὴ ἀποστολή σας, ὡς ποιμένων λογικῶν προβάτων. Ἐδῶ ποὺ φτάσαμε, μιὰ μόνο λέξη σᾶς ζητοῦμε. Λυτρωτικὴ γιὰ σᾶς καὶ ἐλπιδοφόρα παρηγοριὰ γιὰ τοὺς πιστούς, τὸ ποίμνιό σας.

Μιὰ λέξη ξεχασμένη. Μιὰ λέξη ποὺ δὲν ἀκούσαμε ἀπὸ σᾶς:

Σ υ γ γ ν ώ μ η.

Τὴν περιμένουμε…

Ἀντώνιος Ι. Βασιλειάδης,

θεολόγος

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *