Μήνυμα πρὸς τὸν Παναγιώτατο Πατριάρχη    Βαρθολομαῖο

Μία ἀπάντηση μὲ ἀπορία ἐγὼ ὁ ἀνάξιος πρὸς τὸν Πα­ν­α­γιώτατο Πατριάρχη τοῦ Γένους μας Κύριον Βαρθολομαῖο.

Παναγιώτατε, διάβασα σὲ μία ἐ­φημερίδα μέρος ἀπὸ τὸ κείμενο τῆς ἐπιστολῆς σας ποὺ ἐκφράζετε τὰ συγχαρητήρια πρὸς τὸν ἀνεκδιήγητο καὶ ἀπεσταλμένο ἀπὸ τὴν Ἀ­μέρικα ἐπώνυμο Κασελάκης. Ἀπὸ τὸ πουθενὰ στὸ ἅψε σβῆσε ἔγινε ἀρχηγὸς κόμματος. Ὁλοφάνερο τέχνασμα ἀ­πό τὴν διαβολικὴ καὶ μισητὴ παγ­κόσμια νέα τάξη πραγμάτων, ποὺ ἐπιδι­ώκει νὰ σβήσει τὴν ὀρθόδοξη καὶ ἔνδοξη πατρίδα μας, τὴν Ἑλλάδα μας. Γιὰ νὰ τὸ πετύχει ὅμως αὐτὸ προσπαθεῖ τεχνηέντως καὶ πανοῦργα νὰ διαβρώσει τὴν ὀρθόδο­ξη πίστη τῶν Ἑλλήνων. Στέλ­νον­τας, Παναγιώτατε, καὶ προωθούμενο ὡς ἡ­­γέτη καὶ πρωθυπουργὸ στὴν ὀρ­θόδοξη χώρα μας νὰ νομοθετήσει ὅλους τοὺς βρωμεροὺς νόμους περὶ ὁμοφυλοφιλίας, ὅπως οἱ γάμοι τῶν ὁμο­φυλο­φύλων καὶ ἡ υἱοθεσία τέκνων ἀπροστάτευτων ἀπὸ τὰ τέρατα τῆς διαστρο­φῆς, ἀφοῦ θὰ βρίσκονται στὴν ἐξουσία καὶ θὰ μποροῦν μὲ ὅποιο τρόπο θέλουνε νὰ τὸ ἐπιβάλλουν στὸν Ἑλ­ληνορ­θόδοξο Ἑλληνικὸ λαό, γιὰ νὰ δι­ασπαστεῖ τὸ τρίπτυ­χο πίστις, πατρὶς καὶ ἡ ὡραία ὀρθόδοξη Ἑλλη­νικὴ οἰκογένεια, τὸ καμάρι καὶ ἡ συνέχεια, ἡ ρίζα τοῦ ἔ­θνους μας.

Γι᾽ αὐτό, Παναγιώτατε, ὀργανώσανε καταχθόνιο σχέδιο σατανικώτατο καὶ στείλανε ὡς ἀ­στέ­ρα τοῦ Χόλλυγουντ μὲ τὸ κουσούρι φανερὰ τῆς καταραμένης ἀπὸ τὸν Θεὸ Σοδομίτικης ἁμαρτίας, καὶ μὲ τὶς προπαγάνδες τῶν ΜΜΕ καὶ τὶς βρώμικες φυλλάδες, νὰ κάμψουν τὸ φρόνημα τῶν Ἑλλήνων καὶ νὰ ἀποδεχτοῦμε αὐ­­τὴ τὴν τρομερὴ σιχαμάρα. Μὲ αὐτὸ τὸν τρόπο θέλουνε νὰ σβήσουνε τὴν Ὀρθόδοξη Ἑλλάδα ποὺ εἶναι τὸ μόνιμο ἀγκάθι στὰ σχέδια τους. Στὸ παγκόσμιο σχέδιο, αὐτός, ὁ ὁποῖος ἀνήκει στὸ κίνημα τῆς ὑ­περηφανείας, ἀντίγραφου τοῦ ὑ­περήφανου ἑωσφόρου, εἶναι σταλ­μένος νὰ παίξει αὐτὸ τὸν ρόλο.

Καὶ ἐντάχθηκε σὲ ἕνα κόμμα, Παναγιώτατε, ποὺ ἀπὸ τὴν ρίζα του εἶναι ἄθεο κατὰ τὴν ὁμολογία τοῦ πρώην Πρωθυπουργοῦ Τσίπρα. Καὶ τώρα θὰ γίνει κόμμα ὁ­μοφυλοφύλων. Ὁ πρώην πρωθυ­πουργὸς αὐτοῦ τοῦ κόμματος, Παναγιώτατε, ὑπῆρξε προδότης, διότι διέπραξε τὴν προδοσία τῆς Πρέσπας. Ἄλλο πάλι ξεγέλασε καὶ ἐξαπάτησε τὸν κόσμο κάνον­τας δημοψήφισμα καὶ ἔκανε τὸ ὄχι ναί, καὶ κορόϊδεψε τὸν Ἑλληνικὸ λαὸ ποὺ ἦταν πνιγμένος ἀ­πὸ τὰ μνημόνια, ποὺ τοῦ κόψανε τὶς συντάξεις. Καὶ τὸ ἐκμεταλλεύτηκε αὐτό, ὁ ἀχρεῖος δοῦλος, μὲ ἐντολὴ τῶν ἐξωτερικῶν τερά­των ποὺ ἦταν ὄργανο γιὰ νὰ ἀνέβει στὴν ἐξουσία. Γιὰ νὰ πράξει αὐτὸ ποὺ θέλανε, τοῦ εἴπανε νὰ πεῖ ὅτι μὲ ἕνα νομοσχέδιο θὰ καταργοῦσε τὰ μνημόνια. Αὐτὸ δὲν ἔγινε ποτέ. Ἦ­ταν φιάσκο καὶ πῆγε στὸν ἀγύριστο αὐτὸ τὸ ἀντίχριστο κόμμα καὶ ἦρ­θαν μὲ ἄλλη μέθοδο νὰ τὸ ἀναστήσουνε καὶ ἐὰν τὰ καταφέρουν νὰ τὸ κάνου­νε κυβέρνηση.

Μετὰ ἀπὸ αὐτὴ τὴν ἐνημέρωση, Παναγιώτατε Δέσποτα, σᾶς ἐ­ρωτῶ μὲ σεβασμὸ λόγῳ τῆς ἀρ­χιερωσύνης σας ποὺ εἶναι Ἁγία, ὁ ἄνθρωπος αὐτὸς ποὺ ἦρθε, εἶ­ναι ὁμοφυλόφυλος καὶ μάλιστα ἐκφραστὴς τοῦ κινήματος τῆς ὑ­περηφανείας; Ἡ ἁμαρτία αὐτή, Παναγιώτατε, δὲν τὴν καταδίκασε ὁ Θεὸς τὴν ἐποχὴ τοῦ Λώτ; Μία Πεντάπολη τὴν ἔκαψε μὲ φωτιὰ καὶ θειάφι, καὶ τὴν ἔσβησε ἀπὸ τὸν χάρτη, ἐκεῖ ποὺ εἶναι σή­μερα ἡ Νεκρὰ θάλασσα, αἰώνιο μνημεῖο μετανοίας. Καὶ ὅπως ἀ­ναφέρεται σὲ ἐκκλησιαστικὰ βιβλία προτοῦ γεννηθεῖ ὁ Χριστός, ἔστειλε ὁ Θεὸς ἄγγελο Κυρίου νὰ θανατώσει ὅλους τοὺς ἀρσενοκοῖτες ὁμοφυλόφυλους. Ἐ­ρωτᾶσθε, Παναγιώτατε, στὴν πρὸς Ρωμαίους ἐπιστολὴ δὲν γράφει ὅτι ἐξ αἰτίας τῆς ὑπερηφανείας τους, καὶ τὸ ὁμολογοῦν καὶ μόνοι τους σήμερα, τοὺς ἐγ­κατέλειψε ὁ Θεὸς καὶ τοὺς παρέ­δωσε εἰς πάθος ἀτιμίας καὶ δια­στρέ­ψανε τὴν φύση τους καὶ πηγαίνουνε ἄνδρες μὲ ἄνδρες καὶ γυναῖκες μὲ γυναῖκες;

Ὁ Χριστός μας, Παναγιώτατε, δὲν ἔπλασε ἄρσεν καὶ θῆλυ, τὸν Ἀδὰμ καὶ τὴν Εὔα, καὶ ἔδωσε τὴν εὐλογία του «Αὐξάνεσθε καὶ πλη­θύνεσθε καὶ κατακυριεύσα­τε την Γῆν»; Γι᾽ αὐτὸ συνεχίζει ἡ ἀνθρωπότητα τὴν πορεία της, μὲ τὴν εὐ­λογία τοῦ Θεοῦ στέλνοντας στὴν οἰκογένεια τὰ δῶρα τοῦ Θεοῦ, τὰ παιδιά. Αὐτὸ τὸ δαιμονικὸ σχέ­διο ποὺ χώθηκε ἀνάμεσα στὴν οἰκογένεια, τοῦ μισάνθρωπου δι­αβόλου, ποιό σκοπὸ ὑπηρετεῖ; Τὴν διάσπαση καὶ τὴν διαβολή, γιὰ νὰ διαλύσει τὴν οἰκογένεια ποὺ εἶναι ἡ εὐλογία τοῦ Θεοῦ.

Εἶμαι παπποῦς πολύτεκνος, μὲ παιδιά, ἐγγόνια καὶ δισέγγονα, καὶ χαίρομαι καὶ καμαρώνω τὴν εὐλογία τοῦ Θεοῦ. Ἐάν, Παναγιώτατε, ἐπικρατοῦσε αὐτὴ ἡ ἁ­μαρτία, ἡ βρωμερὴ ἡδονὴ τοῦ πρωκτοῦ, ἡ ἀνθρωπότητα θὰ εἶχε ἡμερομηνία λήξεως. Ναὶ ἢ ὄχι; Θὰ μένανε ἄταφοι, γιατὶ δὲν θὰ ὑπῆρχε συνέχεια τῆς ζωῆς. Ὁ Θεὸς δίνει ζωὴ καὶ ἡ ἀρσενοκοιτία θάνατο.

Κι ἐσεῖς, Παναγιώτατε, συγχα­ρήκατε τὸν ἀπόγονο τῶν Σοδόμων καὶ τῶν Γομόρων, τὴν σιχαμάρα, ποὺ δὲν σέβονται τὴν φύ­ση τους καὶ πᾶνε κόντρα στὸν Δημιουργό, στὸν Θεὸ Πατέρα. Ἀ­σεβεῖς, προκλητικοὶ καὶ ἀμετανόητοι. Καὶ τὸ δεύτερο περί­εργο, Παναγιώτατε, δώσατε εὐ­λογία σὲ καταραμένο ἄνθρωπο, τὸν ἀπόγονο τῶν Σοδόμων καὶ τῶν Γομόρρων. Καὶ στὸ κόμμα τὸ ἀντίχριστο, τὸ ἄθεο, τοῦ πρώην πρωθυπουργοῦ, ποὺ ἀναφέραμε τὰ κατορθώματά του, σᾶς ἐρωτοῦμε Παναγιώτατε·

Πιστεύετε γιὰ τὰ Σόδομα καὶ τὰ Γόμορρα, ποὺ γίνανε ἐξ αἰτίας αὐτῆς τῆς ἁμαρτίας; Ἐὰν ναί, πῶς συγχαρήκατε αὐτὴ τὴν κατάρα; Ἐὰν ὅμως δὲν πιστεύετε, τότε κηρύσσετε ἄλλο Εὐαγγέλιο, καὶ σ᾽ αὐτὸ ἀπαντάει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος λέγοντας καί [ἐὰν] «ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται παρ᾽ ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑ­μῖν, ἀνάθεμα ἔστω» (Γαλάτας ἐ­πιστολὴ 1.8).

Μὲ σεβασμὸ πολὺ ζητῶ τὴν εὐ­χή σας ὡς τὸν μέγιστο Ἀρχιερέα. Μέχρι νὰ μᾶς ξεκαθαρίσετε αὐτὴ τὴν ἀπορία, ἐμεῖς εἴμαστε ἀμετακίνητοι καὶ παραμένουμε στοὺς λόγους τοῦ Ἀποστόλου Παύλου ποὺ λέει τὸ Εὐαγγέλιο. Εἶμαι παπποῦς μὲ παιδιά, ἐγγόνια καὶ δισέγγονα, πιστεύω στὸν Χριστὸν καὶ Τοῦτον Ἐσταυρωμένον, λατρεία στὴν Τριάδα τὴν Ἁ­γία, καὶ θὰ παραμείνω πιστὸς ἄ­χρι θανάτου.

Υ.Γ. Παναγιώτατε, πολὺ σο­φὰ λέει ὁ λαός μας, δεῖξε μου τὸν φίλο σου νὰ σοῦ πῶ ποιός εἶσαι. Ἐγὼ ὡς ὀρθόδοξος χριστιανὸς ἔχω φίλο τὸν Χριστὸ καὶ μητέρα τὴν Παναγία, καὶ τοὺς Ἁγίους ἀ­δελφοὺς καὶ ὃ­λους τοὺς ἀδελφοὺς πιστοὺς στὴν Τριάδα τὴν Ἁ­γία. Ἀμήν.

Μὲ σεβασμὸ ἀσπάζομαι τὴν δεξιά σας

Πιστὸς δοῦλος Θεοῦ

Νικόλαος

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *