Μόνο στὴν Ὀρθόδοξο Ἐκκλησία σῴζεται ὁ ἄνθρωπος

Μητροπολίτης Ἀντινόης

Πρὸς

Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη

Ἀμερικῆς

κ.κ. ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟ

 

Σεβασμιώτατε Ἀδελφέ, Ἅγιε Ἀμερικῆς κ.κ. Ἐλπιδοφόρε, Ὁ Χριστὸς μεθ’ ἡμῶν.

Μὲ σεβασμὸ πρὸς τὴν ὑμετέρα ἀγαπητή μου Θεοπρόβλητο Σεβασμιότητα, Σᾶς γνωστοποιῶ τὴν ταπεινὴ ἀπάντησή μου στὴ δήλωσή Σας στὸ Facebook, ὅπου ἀναφέρετε ὅτι «ὑπάρχουν πολυάριθμα μονοπάτια, ποὺ ὁδηγοῦν τελικὰ στὴν κορυφὴ τοῦ βουνοῦ, καὶ ὅτι ὅσοι δὲν τὸ πιστεύουν βρίσκονται σὲ ἀπέραντη ἄγνοια»! Ἐννοεῖτε στὴ δήλωσή Σας αὐτή, φυσικά, τὶς πολυάριθμες θρησκεῖες καὶ αἱρέσεις.

Προσπαθεῖτε νὰ σπείρετε τὸν Οἰκουμενισμό, ποὺ εἶναι ἡ μίξις ὅλων τῶν θρησκειῶν σὲ μία.

Μὲ σεβασμό, θὰ ἤθελα νὰ τονίσω τὴν Ὀρθόδοξο Διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας μας. Σύμφωνα μὲ τὰ Ἱερὰ Εὐαγγέλια, ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς εἶναι ἡ μόνη Ὁδός, Ἀλήθεια καὶ Ζωὴ τοῦ κόσμου. Κανένας δὲν μπορεῖ νὰ γνωρίσει τὸν Θεὸ Πατέρα, παρὰ μόνο μέσω τοῦ Υἱοῦ. Ἐκεῖνος ποὺ δὲν πιστεύει στὸν Υἱό, δὲν ἔχει οὔτε τὸν Πατέρα.

Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία εἶναι ἡ μόνη Ἀληθινὴ Χριστιανικὴ Ἐκκλησία, διότι διατήρησε, χωρὶς τὶς παραμικρὲς ἀλλοιώσεις ἢ ἀλλαγές, τὶς γνήσιες Ἀποστολικὲς Διδασκαλίες καὶ Παραδόσεις. Ἐνῶ ἡ μὲν Ρωμαιοκαθολικὴ ὁμολογία (καὶ ὄχι ἐκκλησία) ἀλλοίωσε τὴν γνησιότητα αὐτὴ μὲ τὴν εἰσαγωγὴ νέων καὶ ξένων διδασκαλιῶν, ἐνῶ οἱ Προτεσταντικὲς ὁμολογίες (καὶ ὄχι ἐκκλησίες) ἀρνήθηκαν ἐντελῶς αὐτές.

Μόνο μέσα στὴν Ὀρθόδοξο Ἐκκλησία ὁ ἄνθρωπος μπορεῖ νὰ βρεῖ τὴν Ὁδὸ (τὸν Δρόμο) ποὺ «ὁδηγεῖ στὴν κορυφὴ τοῦ βουνοῦ» (ὅπως σημειώνετε), ποὺ εἶναι ὁ Πατὴρ καὶ ὁ Υἱὸς καὶ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα. Ἀλλὰ γιὰ νὰ τὸ ἐπιτύχει αὐτὸ θὰ πρέπει κανεὶς νὰ ἀνήκει στὴν Κανονικὴ καὶ Γνησία Ἐκκλησία, ποὺ ὁ Χριστὸς ἵδρυσε καὶ θεμελίωσε ἐπάνω στὸν Σταυρὸ καὶ ξεκίνησε τὴν Ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς.

Μόνο μέσα στὴν Ὀρθόδοξο Ἐκκλησία ὁ ἄνθρωπος ἐπιτυγχάνει τὸν ἁγιασμὸ καὶ τὴν σωτηρία του ἐν Χριστῷ. Ὅλες οἱ ἄλλες θρησκεῖες καὶ χριστιανικὲς αἱρέσεις ΔΕΝ ὁδηγοῦν κανένα στὴ σωτηρία, ποὺ ἐπιτυγχάνεται μέσω τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ.

Γι’ αὐτό, στὶς ἄλλες θρησκεῖες καὶ αἱρέσεις δὲν ὑπάρχουν Ἅγιοι (ἐξαίρεση εἶναι ἡ Ρωμαιοκαθολική, ἀλλὰ μόνον μέχρι τοῦ Μεγάλου Σχίσματος (1054 μ.Χ.). Οἱ δὲ Προτεστάντες δὲν ἀναγνωρίζουν κανένα Ἅγιο. Ἐὰν ὁ ἄνθρωπος δὲν εἶναι ἑνωμένος μὲ τὸν Χριστό, μένει ἄκαρπος καὶ ἀποξενωμένος ἀπὸ τὴν σωτήρια Χάρη τοῦ Θεοῦ.

Θὰ ἤθελα νὰ ὑπενθυμίσω τὴν πίστη τῶν ἀρχαίων Πατέρων καὶ ἐκκλησιαστικῶν Συγγραφέων τῆς μίας ἑνωμένης Ἐκκλησίας (Ἀνατολῆς καὶ Δύσεως), ποὺ δηλώνουν ξεκάθαρα ὅτι «ἐκτὸς Ἐκκλησίας, δὲν ὑπάρχει σωτηρία»! Ἑπομένως, θὰ πρέπει νὰ τονιστεῖ ξεκάθαρα, ὅτι οἱ ἄλλες θρησκεῖες, ὅπως τὸ Ἰσλάμ, ὁ Ἰουδαϊσμός, ὁ Βουδισμός, ὁ Ταοϊσμός, ἡ Εἰδωλολατρία, οἱ χριστιανικὲς αἱρέσεις καὶ σχίσματα, δυστυχῶς, ΔΕΝ ὁδηγοῦν στὴ σωτηρία. Ἀποτελοῦν ἁπλὲς ἀνθρώπινες κατασκευές, φιλοσοφικὰ συστήματα καὶ ὀργανισμούς.

Ὅσοι ἐπιθυμοῦν νὰ βροῦν τὸν Ἀληθινὸ Θεό, τότε πρέπει νὰ γίνουν μέλος τοῦ Θεανδρικοῦ Σώματός Του, ποὺ εἶναι ἡὈρθόδοξος Ἐκκλησία. Ὁ Οἰκουμενισμός, τὸ Παγκόσμιο Συμβούλιο τῶν Ἐκκλησιῶν, καὶ οἱ παρόμοιοι ἀνορθόδοξοι ὀργανισμοὶ εἶναι ὁ σκοτεινότερος υἱὸς τοῦ Σατανᾶ, καὶ οἱ ὑποστηρικτές του υἱοὶ ἀπώλειας.

Ὡς Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ ὀφείλομε νὰ σεβόμαστε τὶς θρησκευτικὲς πεποιθήσεις τῶν ἄλλων συνανθρώπων, ἀλλὰ ποτέ ΔΕΝ συμφωνοῦμε ἢ ἀποδεχόμαστε αὐτές.

Δὲν πρέπει νὰ λησμονοῦμε ὅτι μία μέρα θὰ σταθοῦμε μπροστὰ στὸ Δίκαιο Κριτὴ καὶ θὰ δώσουμε λόγο γιὰ τὰ λόγια, σκέψεις καὶ πράξεις μας. Τὰ πάντα θὰ ἐξεταστοῦν μὲ αὐστηρότητα.

Μὲ αὐτὲς τὶς σκέψεις, ἀσπάζομαι τὴν Σεβασμιότητά Σας, εὐχόμενος, ὅπως ὁ Ἅγιός μας Θεός, ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός, χαρίζει στὴν Σεβασμιότητά Σας μακροημέρευση ἡμερῶν, ἔτη πολλά, ὑγεία, ψυχῆς τε καὶ σώματος, γιὰ νὰ διακονεῖτε καὶ νὰ ὀρθοτομεῖτε τὸν Λόγο τῆς Ἀληθείας ἐπὶ πλεῖστα ἔτη καὶ νὰ ὠφελεῖτε μὲ τὴν πνευματικὴ καὶ θεομίμητη πολιτεία Σας τὴν Ὀρθόδοξο Ἐκκλησία τοῦ Θεοῦ.

Ἐπὶ δὲ τούτοις, διατελῶ μετὰ τοῦ προσήκοντος σεβασμοῦ, ἀδελφικῆς ἀγάπης καὶ ἐκτιμήσεως.

Ἀγαπητὸς ἐν Χριστῷ τῷ Θεῶ Ἀδελφός.

† Ὁ Ἀντινόης ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

(Ἐφησυχάζων Μητροπολίτης Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας)

Ἅγιος Στέφανος, Ἀττικῆς, 19 Ἰουλίου, 2021

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *