Ὁ μακαριστὸς π. Ἐπιφάνιος Θεοδωρόπουλος περὶ κοινοῦ ἑορτασμοῦ τοῦ Πάσχα μετὰ τῶν ἑτεροδόξων

Βαρύνουσα γνώμη ἀνεγνωρισμένου κανονολόγου διατυπωθεῖσα πρὸ 50 ἤδη ἐτῶν!

Ὁ μακαριστὸς π. Ἐπιφάνιος Θεοδωρόπουλος περὶ κοινοῦ ἑορτασμοῦ τοῦ Πάσχα μετὰ τῶν ἑτεροδόξων

Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, ἂν εὐρεθῇ ἐνώπιον προτάσεως περὶ κοινοῦ ἑορτασμοῦ τοῦ Πάσχα ἢ οἱασδήποτε ἄλλης ἑορτῆς μετὰ τῶν ἑτεροδόξων, ὀφείλει νὰ ἀρνηθῇ καὶ συζήτησιν κἂν περὶ τοῦ θέματος. Τοιαύτη συζήτησις πρέπει νὰ ἀπο­κλεισθῇ παντὶ σθένει καὶ πάσῃ θυσίᾳ, διότι ἀποτελεῖ ἀνατροπὴν ἐκ τῶν θεμελίων τῆς Ὀρθοδόξου Δογματικῆς καὶ ἰδία τῆς Ἐκκλη­σιολογίας. Ἢ πιστεύομεν ὅτι εἴμεθα ἡ Μία, Ἁγία, Καθολικὴ καὶ Ἀποστολικὴ Ἐκκλησία ἢ δὲν πιστεύομεν. Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία, πεποιθυῖα ὅτι αὕτη καὶ μόνη εἶνε τὸ Σῶμα τοῦ Χριστοῦ, ὁ στῦλος καὶ τὸ ἑδραίωμα τῆς Ἀληθείας, τὸ Ταμεῖον τῆς Χάριτος, τὸ Ἐργα­στήριον τῆς Σωτηρίας, ἐνδιαφέρεται μὲν ζωηρότατα περὶ τῆς εἰς αὐτὴν ἐπιστροφῆς τῶν πεπλανημένων, ἀδιαφορεῖ ὅμως τελείως περὶ τῶν ἐσωτερικῶν αὐτῶν ζητημάτων, ἐν ὅσῳ οὗτοι μένουν ἐν τῇ πλάνῃ. Ἡ Α᾽ Οἰκουμενικὴ Σύνοδος ἠθέλησε νὰ θεσπίση κοινὸν ἑορτασμόν, ἀλλὰ διὰ τὰ μέλη τῆς Ἐκκλησίας, οὐχὶ διὰ τοὺς ἐκτὸς αὐτῆς εὑρισκομένους. Δὲν συνεζήτησεν οὔτε μετὰ τῶν Γνωστι­κῶν, οὔτε μετὰ τῶν Μαρκιωνιτῶν, οὔτε μετὰ τῶν Μανιχαίων, οὔτε μετὰ τῶν Μοντανιστῶν, οὔτε μετὰ τῶν Δονατιστῶν, ἵνα εὕρῃ βάσιν συνεννοήσεως περὶ κοινῶν ἑορτασμῶν. Καὶ ὅτε βραδύτερον ἀπεκόπησαν ἐκ τοῦ Σώματος τῆς Ἐκκλησίας οἱ Ἀρειανοί, οἱ Νεστοριανοί, οἱ Μονοφυσῖται, οἱ Εἰκονομάχοι κλπ. κλπ., ἡ Ἐκ­κλησία οὐδέποτε διενοήθη νὰ προέλθῃ εἰς συνεννοήσεις μετ᾽ αὐτῶν πρὸς θέσπισιν κοινοῦ ἑορτασμοῦ εἴτε τοῦ Πάσχα εἴτε οἱασδήποτε ἄλλης ἑορτῆς.

Ἡ Ἐκκλησία ρυθμίζει τὰ ζητήματα Αὐτῆς, λαμβάνουσα ὑπ᾽ ὄψιν ἀποκλειστικῶς καὶ μόνον τὸ συμφέρον τῶν μελῶν Αὐτῆς καὶ οὐχὶ τὰς ἐπιθυμίας τῶν ἐκτὸς Αὐτῆς εὑρισκομένων. Ἂν οἱ ἑορ­τασμοὶ τῶν αἱρετικῶν συμπίπτουν μετὰ τῶν τοιούτων τῆς Ἐκ­κλησίας, ἂς συμπίπτουν. Ἂν δὲν συμπίπτουν, ἂς μὴ συμ­πίπτουν. Ἡ Ἐκκλησία δὲν συσκέπτεται ἐπὶ ἴσοις ὅροις μετὰ τῶν αἱρετικῶν. Διαλέγεται βεβαίως μετ᾽ αὐτῶν, ἀλλ᾽ ἵνα δείξη εἰς αὐτοὺς τὴν ὁδὸν τῆς ἐπιστροφῆς. Τὸ νὰ συγκροτῶνται “Οἰκουμενικὰ Συμπόσια” ἢ ἄλλου τύπου Συνέδρια μεταξὺ τῶν Ὀρθοδόξων καὶ τῆς πανσπερμίας τῶν αἱρετικῶν καὶ ἐν αὐτοῖς νὰ συσκεπτώμεθα περὶ καθορι­σμοῦ κοινῶν ἑορτα­σμῶν, ἐμμενόντων ὅμως καὶ τῶν μὲν καὶ τῶν δὲ (Ὀρθοδόξων καὶ αἱρετι­κῶν) ἐν τοῖς οἰκείοις Δο­γματικοῖς χώροις, τοῦτο ἄγνωστον καὶ ἀδιανόητον ὂν εἰς τὴν ἱστορίαν τῆς Ἐκκλη­σίας, ὄζον δὲ ἀπαισίου θρησκευτικοῦ συγκρητισμοῦ καὶ τεῖνον εἰς τὴν καθιέρωσιν τῆς ἁρμονικῆς καὶ ἀδιαταράκτου συνυπάρξεως ἀληθείας καὶ πλάνης, φωτὸς καὶ σκότους, μόνον ὡς “σημεῖον τῶν καιρῶν” δύναται νὰ ἑρμηνευθῇ.[…]

Μετὰ βαθείας τιμῆς καὶ ἀγάπης ἐν Κυρίῳ Ἰησοῦ Χριστῷ.

[Πηγή: περιοδικὸ “ΕΝΟΡΙΑ”, τ. 549/10-5-1974]

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *