Παρέμβασι στὸ ἄρθρο 191 τοῦ Ποινικοῦ Κώδικος

«Ν᾽ ΑΚΟΥΤΕ ΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ», ΜΑΣ ΕΛΕΓΑΝ. ΑΣ ΤΟΥΣ ΑΚΟΥΣΟΥΝ ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ

ἀπὸ σκοπιᾶς δημοσίας ὑγείας καὶ σὲ σχέση μὲ COVID-19 ἐμβολιασμὸ

Δοθείσης μιᾶς εὐκαιρίας, μόλις ὑπέπεσε στὴν ἀν­τίληψή μου τὸ ὑποκείμενο τροποποιημένο ἄρθρο 191 ΠΚ, μὲ τὴν νομοτυπι­κὴ μορφὴ τοῦ ἐγκλήματος τῆς διασπορᾶς ψευδῶν εἰ­δήσεων τὸ ὁποῖο διαμορφώνεται ὡς ἀκολούθως:

«Ὅποιος δημόσια ἢ μέσῳ τοῦ διαδικτύου διαδίδει ἢ διασπείρει μὲ ὁποιονδήποτε τρόπο ψευδεῖς εἰδήσεις μὲ ἀποτέλεσμα νὰ προκαλέσει φόβο σὲ ἀόριστο ἀριθμὸ ἀνθρώπων ἢ σὲ ὁρισμένο κύκλο ἢ κατηγορία προσώπων ποὺ ἀναγκάζονται ἔτσι νὰ προβοῦν σὲ μὴ προγραμματισμένες πράξεις ἢ σὲ ματαίωσή τους, μὲ κίνδυνο νὰ προκληθεῖ ζημία στὴν οἰκονομία, στὴν ἀμυντικὴ ἱκανότητα τῆς χώρας ἢ στὴ δημόσια ὑ­γεία τιμωρεῖται μὲ φυλάκιση ἕ­ως τρία (3) ἔτη ἢ μὲ χρηματικὴ ποινή. Μὲ τὴν ἴδια ποινὴ τιμωρεῖται καὶ ὁ πραγματικὸς ἰδιοκτήτης ἢ ἐκδότης τοῦ μέσου μὲ τὸ ὁποῖο τελέστηκαν οἱ πράξεις τοῦ παρόντος ἄρθρου».

Τὸ ἄρθρο, ὅπως διατυπώ­νεται, ἔχει τὴ λογική του.

Ἐν τούτοις, ἐπειδὴ ἀνήκω στὸν χῶρο τῆς δημόσιας ὑ­γείας, θεωρῶ ὅτι στρέφεται καὶ ὡς «μπούμερανγκ» ἐναντίον τοὐλάχιστον μιᾶς μερίδας αὐτῶν ποὺ τὸ συνέθεσαν καὶ τὸ ἐφάρμοσαν. Γιὰ πα­­ράδειγμα, ἀναφέρομαι στὸ COVID-19 ἐμβόλιο ποὺ εἰσήγαγαν ὑποχρεωτι­κὰ καὶ τὶς μὴ ἐπιστημονικὰ τεκμηριωμένες μερικὲς δηλώσεις τους ποὺ ἀφοροῦν τὴν ἀποτελεσματικότητα καὶ ἀ­που­σία παρενεργειῶν τοῦ ἐμβολίου. Μετὰ τὴν ἐ­φαρμογὴ τῆς καμπάνιάς τους γιὰ COVID-19 ὑποχρεωτικὸ ἐμβολιασμό, οἱ βραχυπρόθεσμες καὶ μακροπρόθεσμες σοβαρὲς παρενέργειες προοδευτικὰ αὐξάνουν καὶ δημοσιεύονται σὲ ἔγκριτα διεθνῆ περιοδικὰ ἐνέχοντας εὐθύνες.

Οἱ ἀρχικὲς ψευδεῖς βεβαιώσεις ἐκτιμητῆς μερίδας τους γιὰ ἀσφάλεια καὶ πλή­ρη ἀποτελεσματικότητα τοῦ πειραματικοῦ ἐμβολιασμοῦ, γιὰ φοβικὸ ὑ­πο­χρεωτικό lockdown μὲ τὶς οἰ­κονομικές, κοινωνικὲς καὶ ἠθικὲς ἀρνητικὲς ἐπιπτώσεις του καὶ τόσα ἄλλα ἀρνητικὰ συμβάματα, ποὺ «ἐπιλείψει με διηγούμενον [σ.σ.· ὁ τυπογραφικὸς χῶ­ρος]…» τοὺς διέψευσαν. Κα­τὰ συνέπεια φαίνεται νὰ ἐμπίπτουν στὶς συνέπειες ποὺ δηλώνει τὸ 191 ἄρθρο.

Πρόσφατα μάλιστα παρακολούθησα σχετικὴ συν­έντευξη τῆς ἀναπληρώτρι­ας ὑπουργοῦ ὑγείας στὴν ἐκπομπὴ live News.

Συγκεκριμένα, ἡ ὑπουρ­γὸς μεταξὺ ἄλ­λων, ἀποφάνθηκε ὡς ἀκολούθως:

«…ἔμφαση στοὺς ἐμβολιασμένους, για­τὶ κολλᾶνε περισσότερο καὶ ἀρρωσταίνουν περισσότερο, πολὺ περισσότερο».

Ἐν τούτοις, λίγα λεπτὰ ἀρ­γότερα προσέθεσε:

«οἱ ἀνεμβολίαστοι ἀσθενοῦν καὶ μεταδίδουν περισσότερο…».

Περιορίζομαι στὴν πρώτη της ἀναφορά, ἡ ὁποία φαίνεται ἀληθινὴ εἴδηση.

Συνηγορητικά, καταθέτω τὰ ἀκό­λου­­­θα δειγματοληπτικὰ ἐπιστημονικῶς τε­κμηριωμένα πρόσφατα δεδομένα, τὰ ὁ­ποῖα δημοσιεύθηκαν, μετὰ ἀπὸ ἐνδελεχῆ κρίση σὲ ἔγκριτα διεθνῆ περιοδικά. Τὰ δεδομένα ἀναφέρονται σὲ σοβαρὲς παρενέργειες τοῦ covid-19 ἐμβολιασμοῦ καὶ ἀφοροῦν στὴν «ἄλλη κόψη τοῦ ἐπιστημονικοῦ ξίφους…» ἐνέχοντας συνέπειες τοῦ 191 ἄρθρου:

Πρόσφατη μελέτη στὴ Νορβηγία ἔ­δειξε ὅτι 23 ὑπερήλικες πέθαναν σύντομα ὅ­ταν ἔλαβαν covid-19 mRNA ἐμ­βόλιο (BMJ. 2021;372:n149.).

Πολὺ πρόσφατη μελέτη σὲ νεκροψίες ἐπιβεβαίωσε ὅτι 25 Γερμανοὶ πέθαναν μέ­σα σὲ 20 μέρες μετὰ τὸν co­vid-19 ἐμβολιασμὸ (Clin Res Cardiol. 2023;112: 431-440.).

Στὴ Γερμανία, τὸ ἐπίσημο Ἰνστιτοῦτο Paul Ehrlich, τὸ ὁποῖο καταγράφει παρενέργειες ἐμβολιασμῶν, τὸ 2021 ἀ­­νέφερε 873 θανάτους 1 ἕως 50 ἡμέρες μετὰ τὴ χορήγηση covid-19 ἐμ­βολι­ασμοῦ (Paul-Ehrlich-Institut (2021) Si­cher­heits­­bericht vom 15.07.2021 . https://www.pei.de/SharedDocs/Downloads/DE/newsroom/dossiers/sicherheitsberichte/sicherheitsbericht-27-12-bis-30-06-21.pdf? blob=publicationFile&v=5 (accessed August 6, 2021).

Πρόσφατη ἐπιδημιολογικὴ μελέτη στὴν Ἀμερική, ἔδειξε ὅτι, μὲ βάση τὸν μαζικὸ ἐθνικὸ ἐμβολιασμό, ὁ ὁποῖος πε­­ριλάμβανε καὶ ὑ­περήλικες, τὸ Co­vid-19 BNT162b2 ἐμβόλιο συνδέθηκε μὲ αὐξημένο κίνδυνο σοβαρῶν παρενεργειῶν ποὺ περιλάμβαναν ἔμφραγμα μυ­οκαρ­δίου, περικαρδίτιδα, ἀρρυθμίες, θρόμβωση ἐν τῷ βάθει φλεβῶν, πνευμονικὴ ἐμβολή, ἐγκε­φαλικὴ αἱμορραγία καὶ θρομβοκυτταροπενία (N Engl J Med. 2021;385:1078–1090.).

Πρόσφατη ἐπιδημιολογι­κὴ μελέτη στὴν Κύπρο, ἔ­δειξε ὅτι, ἡ σημαντικὴ αὔ­ξηση θανάτων τὸ 2021, σὲ σύγκριση μὲ τοὺς θανάτους προηγούμενων ἐτῶν, συνδέθηκε καὶ μὲ τὴν ταυτόχρονη καμπάνια τοῦ covid-19 ἐμβολιασμοῦ (Cureus. 2022 Apr 20;14(4):e24325.).

Πολλὰ θανατηφόρα καρδιολογικὰ συμβάντα, τὰ ὁ­ποῖα ἔχουν ἀναφερθεῖ με­τὰ τὴν πρώτη ἢ τὴ δεύτερη δόση co­vid-19 mRNA ἐμβολίου, περιλάμβαναν, μεταξὺ ἄλλων, μυοκαρδίτιδα, καρ­δι­ογε­νὲς σόκ, ἐγκεφαλικὰ ἐπεισόδια, νευ­ρο­εκ­φυλιστι­κὰ νοσήματα, ἐνδοκρά­νια αἱμορραγία καὶ πνευμονικὴ ἐμβολὴ (Immun Inflamm Dis. 2023;11:e807.).

Στὴ συνάφεια αὐτή, μεταξὺ ἄλλων σοβαρῶν παραμέτρων, ἡ παρουσία τῆς spike πρωτεΐνης τοῦ covid-19 mRNA ἐμ­βολίου στὸν ἐ­ξωκυττάριο χῶρο, προ­κα­λεῖ βλάβη τοῦ ἐνδοθηλίου τῶν ἀγγείων καὶ συνδέεται μὲ σοβαρὲς καρ­διοαγ­γει­α­κὲς παθολογίες ὅπως, γιὰ παράδει­γμα, ὑπερπηκτικότητα αἵματος καὶ θρομ­βο­εμ­βολικὰ ἐπεισόδια (Am Med Dir Assoc. 2023 Oct; 24(10):1612-1613., Medicina (Kaunas). 2021 Mar 9;57(3):253., Medicina (Kaunas). 2022 Feb 17;58(2):309., Medicina (Kaunas). 2023 Jan 19;59(2):202.).

Ὑποσημειοῦμαι

Ἰωάννης Κουντουρᾶς

Ὁμότιμος Καθηγητὴς Ἰατρικῆς

Α.Π.Θ.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *