ΣΧΟΛΙΑ (Ἀπὸ τὸν πόλεμο στὴν Οὐκρανία)

ΣΧΟΛΙΑ

Ἀπὸ τὸν πόλεμο στὴν Οὐκρανία

Ὀρθὴ στάσι

Χωρὶς ἀκόμη νὰ ἔχουμε ἀπαλλαγῇ ἀπὸ τὴν πληγὴ τοῦ κορωναϊοῦ, ἡ μὲν περιοχὴ Φλωρίνης τὸν Ἰανου­άριο δοκιμάστηκε ἐν καιρῷ χειμῶνος καὶ ἀπὸ σεισμούς, σὲ ὅλη δὲ τὴ χώρα μας καὶ τὴν ἀνατολικὴ Εὐρώπη ἀ­πὸ τὸν Φε­βρου­­άριο στὰ χρόνια κακὰ τῆς ἐ­ποχῆς μας προσ­τέθηκε ἐπὶ πλέον ὁ πόλεμος ποὺ ἄρχισε στὴν Οὐκρανία.

Τὰ κρατικὰ μέσα ἐνημερώσεως τάσσονται ἀναφανδὸν ὑπὲρ τοῦ ΝΑΤΟ καὶ τῆς Εὐ­­ρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, ἐπικρίνουν τὸ ῾Ρῶ­σο πρόεδρο Πούτιν καὶ δικαιολογοῦν τὴν ἀ­ποστολὴ ὅπλων μας ἐναντίον του· λὲς καὶ οἱ να­τοϊκοὶ εἶχαν ἀνάγκη τὰ δικά μας ὅ­πλα, λὲς καὶ ἡ πατρίδα μας δὲν τὰ χρειά­ζε­ται τὴν ὥρα ποὺ δέχεται προκλήσεις ἀπὸ τὴν Τουρκία στὸ Αἰγαῖο, λὲς καὶ δὲν φοβόμαστε τὴ δυσμένεια τοῦ ῾Ρώσου ποὺ κινεῖ­ται πάνω ἀπ᾽ τὴ γειτονιά μας. Παρ᾽ ὅλο λοιπὸν ποὺ αὐτὰ δείχνουν μία δουλοπρέπεια καὶ δὲν συμφέρουν στὴν πατρίδα, ὑ­πάρχουν συμπολῖτες μας ποὺ μὲ τὴν ἐν­τατικὴ ἐνημέρωσι πείθονται καὶ συμφωνοῦν μὲ τὴν κυβέρνησι τοῦ κ. Κυριάκου Μη­τσοτάκη, ὅπως καὶ ὅλα σχε­δὸν τὰ κόμματα τῆς σημερινῆς βουλῆς.

Παρὰ τὴν ἰσχυρὴ ὅμως αὐτὴ πίεσι πολλοὶ στὴν Ἑλλάδα δικαιώνουν τὴ ῾Ρωσία γιὰ τὶς ἐνέργειές της – μακάρι αὐτὴ ἡ διαφορὰ μεταξὺ τοῦ λαοῦ μας καὶ κυβερνήσεώς του νὰ μὴ διαφύγῃ τὴν προσοχὴ τοῦ ῾Ρώσου προέ­δρου. Κανείς ἀσφαλῶς δὲν ἀ­θῳώνει τὸν πό­λεμο καὶ τὰ δεινά του, ἀ­να­γνωρίζεται ὡσ­­τόσο τὸ δικαίωμα νὰ προστατεύσουν καὶ οἱ ῾Ρῶ­σοι τὸ κράτος τους, ποὺ –κατὰ παράβασιν τῆς διεθνοῦς συμφωνίας– περικυκλώθηκε ἀπειλητικὰ ἀπὸ χῶ­ρες τοῦ ΝΑΤΟ.

Ποιά πρέπει νὰ εἶνε τώρα ἡ δική μας στάσι ὡς ὀρθοδόξων Χριστιανῶν καὶ ἁ­γνῶν πατρι­ωτῶν; τί μᾶς συμβουλεύ­ει ἡ ἁ­γία Γραφή; Στὴν πρὸ Χριστοῦ ἐποχὴ τῆς παλαιᾶς διαθήκης, ὅταν ὁ πιστὸς λαὸς ἀντὶ νὰ στηρίζεται στὸν Κύριό του ἀ­πέβλε­πε σὲ συμμαχίες μὲ τὶς τότε μεγάλες δυνά­με­ις (ἢ τῶν Ἀσσυροβαβυλωνίων ἢ τῶν Αἰγυπτί­ων), οἱ προφῆτες κήρυτταν ὅτι μόνο ἡ συμ­­μαχία μὲ τὸν Κύριο σῴζει· οἱ ἄλλες συμμαχίες ἀπατοῦν καὶ ἀπογοητεύουν. Αὐτὸ ἰ­σχύει καὶ στὴν περίοδο τῆς καινῆς διαθήκης καὶ τῆς ἱστορίας τοῦ ὀρθοδόξου γένους μας. Ὁ Θεόδωρος Κολοκοτρώνης π.χ., ὅ­ταν τὸν ἐρώτησαν τί εἶνε, ἀγγλόφιλος, γαλόφιλος ἢ ῥωσόφιλος, τί ἀ­πήντησε· Ἐγὼ εἶ­μαι Θεό-φιλος.

Τὸ δίκαιο καὶ ἡ ἀλήθεια δὲν βρίσκεται ἐξ ὁλοκλήρου οὔτε μὲ τὴ Δύσι οὔτε μὲ τὴν Ἀ­νατολή, οὔτε μὲ τὴν Ἀμερικὴ καὶ Εὐ­ρώπη οὔτε μὲ τὴ ῾Ρωσία. Ὅλοι ἔχουν τὰ καλὰ καὶ τὰ δίκαιά τους, ὅλοι ἐπίσης ἔ­χουν τὶς ἀδικίες, τὰ λάθη καὶ τὰ ἐγκλήματά τους. Γι᾽ αὐτὸ δὲν εἶνε σωστὸ νὰ τάσσε­ται κανεὶς ἀνεπιφύλακτα εἴτε μὲ τὴ μία εἴ­τε μὲ τὴν ἄλλη πλευρά. Ἡ ἀ­λήθεια εἶνε στὸ μέσον, ὄχι στὰ ἄκρα. Ἄλλωστε καὶ αὐ­τὴ ἡ γεωγραφικὴ θέσι τῆς πατρίδος, δηλαδὴ ἡ Θεία Πρόνοια γι᾽ αὐτήν, τὴν ἔ­θεσε ἀ­νέκαθεν ἐδῶ, «σ᾽ αὐτὰ τὰ βράχια» ὅπως ἔ­λεγε ὁ π. Αὐ­γουστῖνος, μεταξὺ τῶν δύο κόσμων, Ἀνατολῆς καὶ Δύ­σεως. Συνεπῶς δὲν ἀνήκουμε ἀποκλειστικὰ οὔ­τε στὴ Δύσι οὔτε στὴν Ἀ­νατολή· ἀνήκουμε καὶ στὰ δύο, σὲ ὅλο δηλαδὴ τὸ ἀνθρώπινο γένος, καὶ κυρίως στὸν Κύριό μας. Ἀπὸ τὴν ὥρα μάλιστα ποὺ τὸ γένος μας ἐνστερνίσθηκε τὸν Χριστό, οἱ Ἕλληνες ταχθήκαμε στὴν ἀκολουθία του, εἰσήλθαμε στὴν Ἐκκλησία του, διαθέσαμε ὅ,τι εἴ­χαμε καὶ μᾶς ἀξίωσε νὰ γίνουμε φωτισταὶ ἄλλων.

Ἡ ἀγάπη, ἡ δικαιοσύνη, ἡ εἰρήνη, ἡ νηφαλιότης ἂς ἐπικρατήσουν στὶς ψυχές μας κατὰ τὶς κρίσιμες ἡμέρες στὶς ὁποῖες εἰσ­ήλθαμε.

 

Μπροστὰ στὰ τεκταινόμενα

Αὐτὰ ποὺ βλέπουμε νὰ ἐκτυλίσσωνται στὶς ἡμέρες μας τὰ εἶχαν σχεδιάσει οἱ σκοτεινὲς δυνάμεις ἐδῶ καὶ 2-3 αἰῶνες, ὅπως εἶπε καὶ ὁ ἅγ. Παΐσιος. Ὅμως ὁ Θεὸς τὰ ἔχει ἐντάξει μέσα στὸ σχέδιό Του προαιωνίως. Πόσο ταλαίπωρος εἶνε ὁ ἄνθρωπος, ποὺ τὰ βάζει μὲ τὸν Θεό. «Ἱνατί ἐφρύαξαν ἔθνη καὶ λαοὶ ἐμελέτησαν κενά (Ψαλμ. 2,1).

Ἡ προσπάθεια γιὰ τὴν ἐπιβολὴ παγκόσμιας ὑγειονομικῆς δικτατορίας δὲν προχώρησε τόσο ὅσο σχεδίαζαν. Ἀναστέλλεται μᾶλλον πρὸς τὸ παρὸν γιὰ νὰ προχωρήσουν ἄλλα σχέδια…

Κάποιοι ἅγιοι προσεύχονταν· Καλύτερα πόλεμος παρὰ χάραγμα.

Γιατί ὁ Κάιν μίσησε τὸν Ἄβελ; Γιατὶ εἶχε τὴν εὔνοια τοῦ Θεοῦ. Μήπως τὸ ἴδιο μῖσος δὲν κρυβόταν καὶ μέσα στοὺς σταυροφόρους ποὺ κατέλυσαν τὸ ὀρθόδοξο Βυζάντιο; Μήπως τὸ ἴδιο μῖσος ὑπάρχει καὶ σήμερα στοὺς δυτικούς, ποὺ πολεμοῦν μία ἀναγεννώμενη ὀρθόδοξη ῾Ρωσία; Μέσα στὴν ἀντιρρωσσικὴ ὑστερία κρύβεται ἀντορθόδοξο μένος.

«Τὸ τί ἀπάτη γίνεται σήμερα δὲν περιγράφεται. Οἱ μεγαλύτεροι ἀπατεῶνες, διεθνοῦς φήμης, εἶνε οἱ διπλωμάτες. Οὔτε μποροῦμε νὰ φανταστοῦμε τὸ τί παιχνίδια παίζουν εἰς βάρος τῶν μικρῶν ἐθνῶν». Αὐτὰ σημείωνε ὁ μακαριστὸς π. Αὐγουστῖνος Καντιώτης τὸ 1976 στὴν ἑρμηνεία του στὴν Β´ πρὸς Θεσσαλονικεῖς ἐπιστολὴ τοῦ Ἀπ. Παύλου (ὑπὸ ἔκδοσιν).

Σήμερα ἐπιτυχία τῆς διπλωματίας δὲν εἶνε πῶς θὰ ἀποτρέψῃς ἕναν πόλεμο ἢ πῶς θὰ δικαιολογήσῃς τὸ ξεκίνημά του, ἀλλὰ πῶς θὰ προκαλέσῃς τὸν ἀντίπαλό σου νὰ τὸν ξεκινήσῃ αὐτός, γιὰ νὰ τὸν συκοφαντήσῃς μετὰ ὡς πολεμοχαρῆ. Αὐτὸ εἶνε πραγματικὰ «εὐγενὴς διπλωματία». Ἐπὶ πλέον, ἐὰν δὲν τὸν πολεμᾷς ἐσύ, ἀλλὰ κάποιος τρίτος, δὲν ἔχεις καὶ φθορές, ἐνῷ ὁ ἀντίπαλός σου ἔχει. Μπορεῖς λοιπὸν μετὰ νὰ τὸν καταβάλῃς εὐκολώτερα σὲ κάποιο ἄλλο στάδιο μὲ εὐνοϊκώτερες συνθῆκες. Ἡ Ἀποκάλυψις ὁμιλεῖ γιὰ τὸν Εὐφράτη ποταμό.

Ἐν τῷ μεταξὺ ὁ Πάπας καὶ ἡ ὑποτεταγμένη Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία δραστηριοποιοῦνται γιὰ τὴν προσφορὰ «ἀνθρωπιστικῆς βοήθειας» στὰ «θύματα». Ὅλοι συντονισμένοι στὸ παιχνίδι τῆς Νέας Τάξης. Ἐξ ἄλλου κερδίζουν κι αὐτοὶ προβολή. Ἀφοῦ τακτοποιηθοῦν οἱ «κακοὶ Ρῶσοι», οἱ ὑπόλοιποι εὔκολα θὰ τακτοποιηθοῦν μὲ ἡγεσίες ὑποτεταγμένες.

Κάποτε μιλούσαμε γιὰ ἕνωσι ὀρθοδόξων κρατῶν. Σήμερα μιλᾶμε γιὰ σχίσμα μέσα στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία.

Τὸ κράτος μας, πιστὸ στὶς ὁδηγίες τοῦ ΝΑΤΟ (ὅταν ἐπιτίθετο στὴν ὀρθόδοξη Σερβία μιλούσαμε γιὰ τὸν στρατὸ τοῦ «ἀντιχρίστου»), στέλνει ὅπλα στοὺς Οὐκρανοὺς καὶ ἀπελαύνει ῾Ρώσους διπλωμάτες. Ἂς ἀναλογιστοῦμε μονάχα, ὅταν ἡ Νέα Τάξη θελήσῃ νὰ μᾶς ῥουφήξῃ στὴν χοάνη της, ποῦ θὰ στραφοῦμε γιὰ βοήθεια;

Κ᾽ ἐμεῖς πῶς θὰ σταθοῦμε; Φοβία; Πανικός; Στήσιμο ἀδιαλείπτως μπροστὰ στὰ κουτιὰ τῆς τηλεόρασης καὶ τοῦ ὑπολογιστοῦ γιὰ νὰ παρακολουθοῦμε τὶς ἐξελίξεις;

Ἡ προπαγάνδα τοῦ μίσους καὶ ἡ λογοκρισία τῶν ἀντιθέτων ἀνεμπόδιστα.

«Οἱ ἄνθρωποι ποὺ ἀγαποῦν τὴν ἀλήθεια εἶνε πολὺ λίγοι. Δὲν βλέπετε κάθε βράδι τί γίνεται μὲ τὰ ῥαδιόφωνα καὶ τὰ ἄλλα μέσα ἐνημερώσεως; Αὐτὸς ὁ κόσμος εἶνε ἀνόητος, εἶνε τρελλοκομεῖο. Ὁ ἱστορικὸς τοῦ μέλλοντος –ἐὰν σωθῇ τίποτε μὲ τὴν ἀπάτη ποὺ κυκλοφορεῖ– θὰ τὸ γράψῃ. Οἱ περισσότεροι ἀπ᾿ αὐτοὺς ποὺ ἔχουν ῥαδιοφωνικοὺς σταθμούς, γιὰ νὰ μὴν πῶ ὅλοι, εἶνε μεγάλοι ἀπατεῶνες. Ἁπλώνουν κάθε βράδι τὰ δίχτυα τους. Τ᾿ ἁπλώνουν ὅπως ὁ ψαρᾶς. Ἔχουν μέ­σα μασκαρᾶδες, λωποδύτες, ἀπατεῶνες, ψεῦτες… Καὶ λένε, Τὸ βράδι θὰ τὰ ποῦμε! Καὶ ἀπατοῦν τὸν κόσμο κι ἁρπάζουν ὅ,τι μποροῦν.

Βλέπεις τὸν ἄλλο, τὸ χάνο, νὰ κάθεται ὧρες ὁλόκληρες καὶ ν᾿ ἀκούῃ τὸ ῥαδιόφωνο. Ὁ ἕνας ἀκούει τὸ Βελιγράδι, ὁ ἄλ­λος τὴ Σόφια, ὁ ἄλλος τὰ Τίρανα, ὁ ἄλ­λος τὴ Μόσχα, ὁ ἄλλος τὴν Ἀγγλία, ἄλλος ἀκούει ἀπὸ ᾿δῶ κι ἄλλος ἀπὸ ᾿κεῖ. Καὶ κάθεται καὶ τοὺς θαυμάζει καὶ τοὺς πιστεύει. Ἆ, σοῦ λέει, τὸ εἶπε τὸ ῥαδιόφωνο, τὸ ἔγραψε ἡ ἐφημερίδα!

Δὲν πρέπει ὁ ἄνθρωπος, ὅπως κατήντησαν αὐτά, οὔτε νὰ τ᾿ ἀνοίγῃ. Θὰ εἶνε πολὺ καλύτερος ὁ ἄνθρωπος, ὅταν δὲν ἀσχολῆται μ᾿ αὐτά. Τώρα ὅλοι πέφτουν στὰ δίχτυα αὐτὰ καὶ δημιουργεῖται ἕνα πνεῦμα πλάνης. Τὸ πνεῦμα τῆς πλάνης εἶνε σὰν μιὰ ἀσθένεια. Ἂν δὲν προλάβουμε νὰ καταπολεμήσουμε τὴν ἀσθένεια ἐγκαίρως, ἐπεκτείνεται καὶ δημιουργεῖται ῥεῦμα πλάνης» (ὅπ. παρ.).

Κάποιος ἀσκητὴς εἶπε στὸν ἅγ. Σιλουανό· «Ὅταν διαβάζω ἐφημερίδες, θυμᾶμαι τὸν κόσμο καὶ προσεύχομαι γι᾽ αὐτὸν στὴ Λειτουργία, στὴν προσευχή μου, στὸ κελλὶ κλπ.».

Καὶ ὁ Σιλουανὸς ἀπάντησε: «Ὅταν κάποιος προσεύχεται τὴ νύχτα γιὰ τὸν κόσμο, τὸ αἰσθάνεται αὐτὸ καλύτερα παρὰ ἀπὸ τὶς ἐφημερίδες. Μὲ τὴν προσευχὴ γνωρίζει κανεὶς καὶ τὴν κατάσταση τοῦ κόσμου καὶ τὶς ἀνάγκες του» (ἁγ. Σωφρονίου Σαχάρωφ, Οἰκοδομώντας τὸ ναὸ τοῦ Θεοῦ, τ. Α΄, σ. 211).

Ἡ μετάνοια εἶνε ἡ μόνη δύναμις, λένε οἱ πατέρες, ποὺ μπορεῖ νὰ ἀναστείλῃ τὴν ὀργὴ τοῦ Θεοῦ. Καὶ ὅσα τὴν βοηθοῦν· ἡ νηστεία, ἡ προσευχή, ἡ ἐγκράτεια, ἡ ὁ­μολογία πίστεως. Γιατί, γιὰ ὅσα συμβαίνουν, ὅλοι μας ἔχουμε κάποια εὐθύνη.

 

Ἡ σιωπηλὴ ἅλωσι

Ὁ Τουργκοὺτ Ὀζὰλ ἀπὸ παλαιὰ ποὺ ἦταν πρωθυπουργὸς τῆς Τουρκίας ἔλεγε, ὅτι δὲν θὰ χρειαστῇ πόλεμος γιὰ νὰ κατακτήσῃ τὴν Ἑλλάδα. Ἀρκεῖ νὰ στείλῃ μερικὰ ἑκατομμύρια ἀπὸ τοὺς ὑπηκόους του ἐδῶ. Καὶ αὐτὸ βλέπουμε νὰ πραγματοποιῆται σήμερα.

Ἀξίζει νὰ δῇ κανεὶς τὸ βίντεο ποὺ τιτλοφορεῖται «Μὲ αὐτὸ τὸ βίντεο θὰ κλάψετε ὅλοι γιὰ τὴν κατάντια τῆς Ἑλλάδας» τῆς Παγχιακῆς Ἐπιτροπῆς Ἀγώνα (βλ. youtube.com/watch?v= 1gX2FL2Mp-0).

Μὲ τὰ κονδύλια τῶν Ἑβραίων τύπου Σόρος καὶ τῶν Εὐρωπαίων δημιουργοῦνται στὰ νησιά μας τεράστιες δομὲς γιὰ μετανάστες, ποὺ λειτουργοῦν ὡς πρόχωμα ἀλλοίωσης τῆς ταυτότητος τοῦ τόπου μας. Ἄνθρωποι εἶνε, δὲν τὸ ἀρνούμαστε (ὅπως κάποιοι Οὐκρανοὶ ἀρνοῦνται τὴν ἀνθρώπινη ὑπόστασι τῶν ῾Ρώσων). Ἀλλὰ χρησιμοποιοῦνται ὡς μοχλὸς γιὰ τὴν ἐθνολογικὴ ἀλλοίωσι τῆς Ἑλλάδος. Ἡ μόνη λύσι εἶνε ἡ ταχύτερη ἐπιστροφὴ στὶς ἑστίες τους.

Ὁ μακαριστὸς π. Αὐγουστῖνος Καντι­ώτης τὸ 1976 στὴν ἑρμηνεία του στὴν Β´ πρὸς Θεσσαλονικεῖς ἐπιστολὴ τοῦ Ἀπ. Παύλου (ὑπὸ ἔκδοσιν) σημείωνε προφητικά·

«Δὲν βλέπετε τί γίνεται στὸ Λίβανο; Θὰ τοὺς φάῃ ὅλους ὁ μουσουλμανικὸς κόσμος. Ἐκεῖ αὐτοὶ ἦταν πιστοὶ Χριστιανοί. Ἦταν ἡ μόνη γωνία χριστιανική. Εἶνε 400.000, λείψανα ἡρώων καὶ μαρτύρων. Εἶνε τὰ μέρη ἀπ᾿ ὅπου καταγόταν ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, ἁγιασμένα μέρη. Ἔχουμε καὶ τὸ πατριαρχεῖο τῶν Ἰεροσολύμων, ἀλλ᾿ αὐτὸ δὲν ἔχει παραπάνω ἀπὸ 500 ἄτομα. Ἐνῷ στὸ Λίβανο ἦταν μισὸ ἑκατομμύριο Χριστιανοί. Τώρα; Πᾶνε αὐτοί… Τοὺς ἔφαγαν τὰ σχέδια τῶν μεγάλων ἀπατεώνων.

Καὶ σ᾿ ἐμᾶς αὐτὸ θὰ κάνουν. Ἐγὼ προφητεύω, καὶ εὔχομαι νὰ βγῶ στὸ τέλος ψεύτης. Θὰ μᾶς δημιουργήσουν αὐτοὶ πόλεμο μὲ τὴν Τουρκία. Ἐμεῖς δὲν θέλουμε πόλεμο καὶ οὔτε οἱ Τοῦρκοι θέλουν. Αὐτοὶ θέλουν καὶ “γαργαλιοῦνται”».