ΣΧΟΛΙΑ – Μπλόκο κατοίκων τῆς Χίου

ΣΧΟΛΙΑ – Μπλόκο κατοίκων τῆς Χίου στό πλοῖο γιά τή δημιουργία νέας δομῆς μεταναστῶν

 

Ἡ ἑνότητα τῆς πίστεως

Ἡ ἑνότητα τῶν Ὀρθοδόξων βασίζεται στὴν ἑνότητα τῆς πίστεως ποὺ τελικὰ ἀνάγεται στὸ ἴδιο τὸ πρόσωπο τοῦ Θεανθρώπου Χριστοῦ. Ὅταν διασαλεύεται ἡ πίστις, τότε διασαλεύεται καὶ ἡ ἑνότης. Αὐτὸ συνέβη στὴν Σύνοδο τῆς Κρήτης. Ἀμφισβητήθηκε ἡ μοναδικότης τῆς Μιᾶς Ἁγίας Καθολικῆς καὶ Ἀποστολικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μὲ τὴν ἀναγνώρισι τῶν ἑτεροδόξων ὡς –ἔστω καὶ λεγομένων– ἐκκλησιῶν καθὼς καὶ τῶν κειμένων τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν ποὺ εὐθέως ὁμιλοῦν γιὰ πολλὲς ἐκκλησίες. Τὸ ἀποτέλεσμα; Χάθηκε καὶ ἡ ἑνότης τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν. Ἂν θέλουμε νὰ τὴν ἐπανεύρουμε, πρέπει πρῶτα νὰ ξαναβροῦμε τὴν ἀκεραιότητα τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως.

 

Ἡ ἐκπόρνευσις τῆς δημοσιογραφίας

Εἶπαν, ὅτι πρέπει νὰ ἐνισχύσουν οἰκονομικὰ τὰ Μ.Μ.Ε. γιὰ νὰ ἐνημερώνουν τὸν λαό. Στὴν πραγματικότητα τὰ ἔκαναν μέσα προπαγάνδας. Πλέον ἡ δημοσιογραφία δὲν κυνηγᾶ τὴν ἀλήθεια, ἀλλὰ τὸ συμφέρον. Ὅπως οἱ πόρνες ξεπουλᾶνε τὸ σῶ­μα τους γιὰ τὰ χρήματα ἔτσι κ᾽ οἱ δημοσιογράφοι ξεπούλησαν τὶς γραφίδες τους καὶ τὶς φωνές τους. Ὅποιος φαίνεται νὰ εἶνε ἀντίθετος πρὸς τὸ σύστημα, θὰ πρέπῃ νὰ καταποντιστῇ. Φτάνουν δὲ καὶ στὸ ἔσχατο σημεῖο τῆς συκοφαντίας. Ἂς ἀκούσουν ὅ­μως λίγα γιὰ τὴν βαρύτητά της.

 

Τὰ φτερὰ τῆς συκοφαντίας

«Μιὰ εὐσεβὴς γυναίκα εἶχε τὸ ἐλάττωμα νὰ μεταδίδει ὅ,τι κακὸ ἄ­κουε ἀπὸ τοὺς ἄλλους. Τὸ ἀνέφερε στὸν πνευματικό της καὶ ἐκεῖνος τῆς συνέστησε νὰ διακόψη τὴν κακὴ αὐτὴ συνήθεια. Δυσ­τυχῶς δὲν τὸ κατώρθωσε καὶ τὸ ἐπανέλαβε πολλὲς φορές. Γιὰ νὰ συνειδητοποιήση τὸ ἀδιόρθωτο κακὸ ποὺ κάνει μὲ τὴ καταλαλιά της, ὁ πνευματικός της τῆς ἔβαλε τὸ ἑξῆς παράξενο ἐπιτίμιο: Τῆς ἔδωσε ἐντολὴ νὰ ἀγοράσει μιὰ κόττα ζωντανὴ ἀπὸ τὴν ἀγορά. Νὰ ζητήσει νὰ τὴ σφάξουν ἐκεῖ καὶ γυρνώντας στὸ ἐξομολογητήριο νὰ τὴν ξεπουπουλιάση καθ᾽ ὁδὸν ρίχνοντας τὰ πούπουλα στὸ δρόμο. Αὐτὴ εὐχαρίστως ἐκ­τέλεσε τὸ ἐπιτίμιο καὶ γύρισε χαρούμενη. Ὁ πνευματικὸς τῆς ἀνέθεσε νὰ γυρίση πίσω ἀμέσως γιὰ νὰ μαζέψη τὰ φτερὰ ποὺ σκόρπισε στὸ δρόμο. “Εἶναι ἀδύνατο, πάτερ, νὰ γίνη αὐτό, διότι ὁ ἀέρας τὰ παρέσυ­ρε μακρυὰ σὲ ἄγνωστα μέρη”. “Αὐτὸ θέλω νὰ καταλάβης, κόρη μου· ὅτι εἶναι ὁμοίως ἀδύνατο νὰ μαζέψης τὰ λόγια ποὺ σκόρπισες σὲ βάρος τῶν ἄλλων. Εἶναι πολὺ εὔκολο νὰ μεταδοθοῦν οἱ κατηγορίες ποὺ εἶπες σὲ ἑκατοντάδες ἀνθρώπους”» (βλ. Κυριάκου Παπακυριάκου, καθηγητῆ Θεολόγου, Βαθειὲς πληγὲς τῆς σημερινῆς Κοινωνίας, Ψεῦδος – Καταλαλιὰ – Κατάκριση – Συκοφαντία – Βλασφημία, Σέρρες 2011 καὶ https://www.tideon.org/orthodoksi-pisti-zoi/224-e/3546-2012-08-06-12-18-24-6812).

Πολὺ περισσότερο ἰσχύει αὐτὸ σήμερα, ποὺ μέσῳ διαδικτύου οἱ λόγοι μεταφέρονται ἀμέσως σὲ ὅλη τὴν Ἑλλάδα καὶ παγκοσμίως ἀκόμα. Πόσο μεγαλύτερο εἶνε τὸ βάρος τῆς διαδικτυακῆς συκοφαντίας!

 

Νομιμοποίησις τῆς ἀτιμίας

Ἐὰν ἕνα παιδὶ παρουσιάσῃ τάσεις κλεπτομανίας, τί θὰ ποῦμε; Ἄσε το, ἔ­τσι θέλει ὁ Θεός; Ἐὰν ἕνα παιδὶ παρουσι­άσῃ τάσεις νὰ χτυπᾷ τοὺς συνομηλίκους του, τί θὰ ποῦμε; Ἄσε το, ἔτσι θέλει ὁ Θεός; Τὸ ἴδιο ἰσχύει καὶ γιὰ τὶς τάσεις ὁμοφυλοφιλίας. Ὅπου τυχὸν ἐμφανισθῇ κάτι τέτοιο εἶνε κληρονομία τῆς πεπτωκυίας φύσεώς μας. Ἂν καὶ πρέπει νὰ ποῦμε, ὅτι τέτοιες τάσεις στὴν παιδικὴ ἡλικία εἶνε σπανιώτατο πρᾶγμα. Αὐτὲς καλλιεργοῦν­ται συνήθως σὲ πιὸ ὥριμες ἡλικίες μέσα ἀ­πὸ ἀνθρώπους, καταστάσεις, εἰκόνες, Μ.Μ.Ε., βιβλία, ταινίες κλπ. Ἡ θέσις τῶν ὁμοφυλοφίλων μέσα στὴν Ἐκκλησία εἶνε στοὺς μετανοοῦντες, ἐφ᾽ ὅσον βέβαια ἀναγνωρίζουν τὸ πάθος τους καὶ παλεύουν νὰ τὸ νικήσουν. Ἐὰν ὅμως τὴν ἀνωμαλία τὴ θεωροῦν φυσιολογική, τότε πρέπει νὰ ἀποκόπτωνται τελείως.

Αὐτὰ ἰσχύουν ἐφ᾽ ὅσον πιστεύουμε στὸ Εὐαγγέλιο, τοὺς Πατέρες τῆς Ἐκ­κλη­σίας, τὴν Ὀρθοδοξία. Ἐὰν δὲν πιστεύ­ουμε, μποροῦμε νὰ λέμε ὅ,τι θέλουμε.

Πῶς λοιπὸν ὁ μητροπολίτης Ν. Ἰω­νίας ἀμνήστευσε τὴν ὁμοφυλοφιλία λέγοντας, ὅτι «Ἐκ τῶν πραγμάτων ὁ Θεὸς ἔχει δώσει σὲ μερικοὺς ἀνθρώπους νὰ αἰσθάνονται τὴν ἕλξη πρὸς τὸ ἴδιο φῦλο» καὶ ὅ­τι «εἶναι μία σχέση, ἡ ὁποία, ἐὰν ὑπάρχει μέσα ὁ Χριστός, νὰ λειτουργεῖ λίγο πιὸ πνευματικά» (βλ. «Ὀρθόδοξος Τύπος» 7-1-2022, φ. 2383, σ. 8, https://www.youtube.com/­watch?v=Z5j6Q195UWs). Εἶνε δυνατὸν ὁ Χριστὸς νὰ εὐλογῇ μία τέτοια σχέσι; Ὅ­ταν ὁ ἀπ. Παῦλος τὴ χαρακτηρίζει σαφῶς «παρὰ φύσιν …πάθη ἀτιμίας» (Ῥωμ. α´ 26); Εἶνε δυνατὸν νὰ συνυπάρχῃ ὁ Χριστὸς μὲ τὴν ἁμαρτία; μὲ τὸν διάβολο; Εἶνε δυνατὸν ὁ Θεὸς νὰ φυτεύῃ αὐτὴ τὴ ῥοπὴ στὸν ἄνθρωπο; Ἢ μήπως τὸ Εὐαγγέλιο γράφτηκε μόνο γιὰ ὅσους ζοῦσαν «τῷ καιρῷ ἐ­κείνῳ», ὅπως ἰσχυρίστηκε κάποιος ὁμόφρων (ὁ π. Βασίλειος Θερμός); Ἡ Ἱ. Σύνοδος δὲν πρέπει νὰ πάρῃ θέσι;

Σημ.: Στὸν τελευταῖο «Ὀρθόδοξο Τύπο» ὁ σεβ. Ν. Ἰωνίας ἀπαντᾷ, ἀλλὰ δὲν πείθει. Λέει, ὅτι εἶχε πεῖ, ὅτι ἡ ὁμοφυλοφιλία εἶνε ἁμαρτία. Ἀλλὰ τότε, πῶς εἶπε ἐδῶ, ὅτι μπορεῖ κάποιος νὰ γεννηθῇ ἔτσι καὶ ἐγὼ δὲν τὸν κρίνω;

 

Σπέρνουμε ἀνέμους,

θερίζουμε θύελλες

Πολὺς λόγος γίνεται τελευταῖα γιὰ σεξουαλικὰ ἐγκλήματα καὶ πολλὰ βγαίνουν στὴ φόρα· βιασμοί, παιδεραστίες κ.λπ.. Κανεὶς λόγος ὅμως γιὰ περιορισμὸ τῆς ὀ­φθαλμοπορνείας. Γεμᾶτο τὸ διαδίκτυο (ἀκόμη καὶ ἐπίσημες ἱστοσελίδες), ὁ τύπος κ.λπ. ἀπὸ γυμνὰ σώματα καὶ αἰσχρὲς πράξεις. Οἱ δρόμοι κ᾽ οἱ παραλίες τὸ καλοκαίρι ἐπίσης. Ἡ ἀνθρώπινη σάρκα πιὸ φθηνὴ κι ἀπὸ τὸ κρέας. Πῶς θὰ περιορίσῃς τὸ κακὸ ὅταν τὸ θεριεύῃς; «Ἀνθρώπῳ πόρνῳ πᾶς ἄρτος ἡδύς, οὐ μὴ κοπάσῃ ἕως ἂν τελευτήσῃ», λέγει ἡ ἁγία Γραφὴ (Σ. Σειρ. 23,17). Ὅταν θεριεύ­ῃς τὶς ἐπιθυμίες καὶ τὰ πάθη τοῦ ἀνθρώπου, μετὰ παύει κάθε λογική.

Κάτι παρόμοιο ἰσχύει καὶ μὲ τὴν σεξουαλικὴ ἀγωγή, ὅπως γίνεται στὴ Δύσι καὶ θέλουν νὰ τὴ φέρουν καὶ ἐδῶ. Στὴν Ἀγγλία ἀπὸ τότε ποὺ σταμάτησαν οἱ ἐπιδοτήσεις γιὰ τὴ σεξουαλικὴ ἀγωγὴ μειώθηκαν καὶ οἱ ἐκτρώσεις (βλ. περιοδ. «Τὰ Κρίνα» τ. 401/Ἰαν. 2022, σ. 32).

 

Βαδίζουμε σὲ πνευματικὸ σκότος

(τὸ συμπέρασμα ἐπιστολῆς κελλιωτῶν τοῦ Ἁγίου Ὄρους)

«Ναί, ὑπάρχει κορωνο-ϊὸς καὶ πεθαίνουν ἄνθρωποι, διότι δὲν χορηγοῦν φάρμακα στούς ἀνθρώπους γιὰ νὰ θεραπεύονται, τοὺς πᾶνε ὕστερα στὰ νοσοκομεῖα, τοὺς διασωληνώνουν καὶ πεθαίνουν. Πεθαίνουν ἄν­θρωποι, διότι δὲν τοὺς δίδει τὸ κράτος δωρεὰν φάρμακα καὶ ὑγειονομικὴ κάλυψι. Πεθαίνουν ἄνθρωποι διότι ταΐζουν τὸν κόσμο μὲ σκουπίδια καὶ δηλητήρια καὶ ὄχι μὲ ὑγιεινὲς τροφὲς κλπ. Οἱ γιατροὶ μετατράπηκαν σὲ φονιᾶδες καὶ τὰ νοσοκομεῖα σὲ στρατόπεδα θανάτου! Ἔτσι ζοῦμε σὲ μιὰ τόσο “ὄμορφη”, ἀνθρωπιστικὴ κοινωνία, ὅπου ὁ θάνατός σου εἶναι ἡ ζωή μου! Ὁ πλησίον μας, ἀπὸ ἀδελφός μας, ἔχει μετατραπεῖ σὲ ἕναν ἐπικίνδυνο ἐχθρό μας! Τί ὑπέροχη “χριστιανικὴ κοινωνία”! Ἀλήθεια ζοῦμε σὲ μιὰ κόλασι!

Ἐδῶ καὶ δεκαετίες εὑρισκόμεθα σὲ κατάστασι πνευματικοῦ σκοτισμοῦ. Ἡ κύρια αἰτία ὅλου τοῦ κακοῦ εἶναι ἡ προδοσία τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως, ἡ παναίρεσις τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Ἐδῶ καὶ 120 χρόνια ἔχει ἐπιφέρει ὅλον αὐτὸν τὸν σκοτισμὸ καὶ τὴν σύγχυσι στὸν νοῦν τους καὶ ἐξ αἰτίας τῶν πολλῶν ἁμαρτιῶν μας ποιοῦμε τὰ μὴ καθήκοντα.

«Ἀνθ’ ὧν τὴν ἀγάπην τῆς ἀληθείας οὐκ ἐ­δέξαντο εἰς τὸ σωθῆναι αὐτοῖς· καὶ διὰ τοῦτο πέμψει αὐτοῖς ὁ Θεὸς ἐνέργειαν πλάνης εἰς τὸ πιστεῦσαι αὐτοὺς τῷ ψεύδει, ἵνα κριθῶσι πάντες οἱ μὴ πιστεύσαντες τῇ ἀληθείᾳ, ἀλλ’ εὐ­δο­κήσαντες ἐν τῇ ἀδικίᾳ» ( Β´ Θεσ. β΄ 10-13).

Ἂς προσευχώμεθα ἡ χάρις τοῦ Κυρίου, νὰ μᾶς διαφυλάττει καὶ νὰ μᾶς στερεώνει ἕως τέλους στὴν ἁγίαν καὶ Ὀρθόδοξη πίστι μας, γιὰ νὰ τύχουμε καὶ τῆς αἰωνίου βασιλείας. Στῶμεν καλῶς καὶ καλὴ μετάνοια σὲ ὅλους μας. Ἀμήν».