Θὰ ἀποτραπῇ ὁ ὄλεθρος; (ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος)

Θὰ ἀποτραπῇ ὁ ὄλεθρος;

Ἐὰν ἐκραγῇ ὁ λεγόμενος πυρηνικὸς πόλεμος καὶ πέσουν αἱ φιάλαι τῆς Ἀποκαλύψεως, ἡ καταστροφὴ θὰ εἶνε ἄνευ προηγουμένου. Ἐκ τῶν 100 ἀνθρώπων ὑπολογίζεται, ὅτι οἱ 4 μόνον θὰ ἐπιζήσουν. Καὶ αὐτοὶ οἱ 4 θὰ ζοῦν μὲ τὸν ἐφιάλτην μήπως εἰς τὸ αἷμά των ὑ­πεισῆλθον ἀδιόρατα μόρια τῆς ῥαδιενεργείας.

Θὰ γίνῃ ὁ πόλεμος αὐτός; Ὄχι, λέγουν οἱ αἰσιόδοξοι. Ἄνθρωποι, κοιμηθῆτε ἡσύχως. Μὴ σᾶς τυραννοῦν ἐφιάλται. Μὴ σᾶς παρασύρουν φόβοι παγκοσμίου συρράξεως. Πόλεμος δὲν γίνεται. Εἰρήνη θὰ βασιλεύῃ. Διατί, ὦ αἰσιόδοξοι; ἐρωτῶμεν. Διότι, ἀπαντοῦν, ὑπάρχει ἡ ἰσορροπία τοῦ τρόμου. Ἀλλ᾽ εἶνε ἀνάγκη νὰ εἴπωμεν ὅτι ἡ ἰσορροπία τοῦ τρόμου δὲν ἀποτελεῖ ἀσφαλῆ ἐγγύησιν τῆς εἰρήνης; Ὅταν τὰ πάθη τῆς ἐκδικήσεως κυριαρχοῦν καὶ συσκοτίζουν τὰς διανοίας τῶν «μεγάλων», τότε ἡ σύνεσις ὑποχωρεῖ καὶ οὐδεὶς σώφρων λογισμὸς ὑπολείπεται διὰ νὰ συγκρατήση τὰ θηρία. Λέγουν, ὅτι λέων καὶ τίγρις εἶνε ἰσόπαλα καὶ ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον ἀποφεύγουν τὴν σύγκρουσιν. Ἀλλ᾽ ἐάν ποτε συγκρουσθοῦν, ἡ σύγκρουσίς των εἶνε φοβερά. Εἰς τὸ πεδίον τῆς μάχης οὐχὶ σπανίως καὶ τὰ δύο αἱμοβόρα θηρία πίπτουν νεκρά. Τὰ θηρία, λέγει τὸ βιβλίον τῆς Ἀποκαλύψεως, θὰ συγκρουσθοῦν καὶ θ᾽ ἀλληλοσπαραχθοῦν. Θηρία ἐννοοῦνται τεράστια πολιτικὰ καὶ στρατιωτικὰ συγ­κροτήματα ἐθνῶν καὶ λαῶν.

Γενικὸν ἀφοπλισμόν, προτείνουν ἄλλοι. Καὶ ἐπὶ μακρὰ ἔτη ἀδιάκοποι διεξάγονται συζητήσεις περὶ τοῦ τρόπου τοῦ ἀφοπλισμοῦ. Ἀλλ᾽ εἰς κανέν θετικὸν συμ­πέρασμα δὲν κατέληξαν αἱ συζητήσεις. Διατί; Διότι λείπει ἡ εἰλικρίνεια μεταξὺ τῶν μεγάλων ἐθνῶν. Οἱ ἡγέται των ἄλλα ἔχουν εἰς τὰ χείλη καὶ ἄλλα κρύπτουν εἰς τὴν καρδίαν. Ἡ γλῶσσα τῆς ὑψηλῆς διπλωματίας εἶνε ὅλως ἀκατάλληλος διὰ τὴν συνεννόησιν καὶ τὴν εἰρήνην. Διότι εἶνε γλῶσσα ψεύδους, εἶνε γλῶσσα τοῦ διαβόλου.

Ἀπογοητευμένοι ἄλλοι ἀπὸ τὴν ἀκαρπίαν τῶν περὶ ἀφοπλισμοῦ συζητήσεων καὶ βλέποντες ἐπερχόμενον τὸν πόλεμον φωνάζουν εἰς τὰς κυβερνήσεις των· «Τί κάθεσθε; Λάβετε τὰ μέτρα σας. Ἀπομακρύνατε τοὺς ἀνθρώπους ἐκ τῶν μεγαλουπόλεων. Ἀνοίξατε τὰ σπλάγχνα τῆς γῆς. Κατασκευάσατε καταφύγια. Συστήσατε εἰς ἕκαστον οἰκογενειάρχην νὰ περικόψῃ τὸν ἄρτον του καὶ νὰ κατασκευάσῃ οἰκογενειακὸν καταφύγιον. Διότι ὁ πόλεμος ἔρχεται». Καὶ ἰδού, τὰ πρῶτα καταφύγια τῶν ἰσχυρῶν, τῶν κυβερνητῶν τῶν δύο μεγάλων συνασπισμῶν, εἰς τοὺς ὁποίους ἐχωρίσθη ἡ ἀνθρωπότης, καθὼς ἔγραψαν αἱ ἐφημερίδες, ἔχουν κατασκευασθῆ. Σήραγγες ἀρκετῶν χιλιομέτρων ἐν Οὐασιγκτῶνι καὶ Μόσχᾳ καὶ ἀλλαχοῦ θὰ ἀσφαλίζουν τὴν ἡγεσίαν, ἵνα ἐκεῖθεν ἐκπέμπωνται αἱ διαταγαὶ πρὸς τοὺς ἀεροπόρους· Ὑπάγετε καὶ ἐκχέατε τὰς φιάλας ἐπὶ τὰς πόλεις […].

Θὰ ἔπρεπε ἡμεῖς οἱ νεώτεροι, βλέποντες τὰ ἐπερχόμενα ραδιενεργὰ νέφη, ἐν εἰλικρινεῖ μετανοίᾳ νὰ ζητήσωμεν τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ. Καὶ ὁ πανάγαθος καὶ παντοδύναμος Θεὸς θὰ ἠδύνατο, δι᾽ ὧν ἐκεῖνος γνωρίζει μέσων, νὰ ματαιώσῃ τὰς βουλὰς τῶν κακούργων, τῶν νέων σταυρωτῶν τῆς ἀνθρωπότητος […]. Ὑπὸ ἕνα ὅμως ἀπαραίτητον ὅρον·  ν᾽ ἀνοίξωμεν ὅλοι, ἄρχοντες καὶ ἀρχόμενοι, τὰ αὐτιά μας καὶ ν᾽ ἀκούσωμεν τὴν σάλπιγγα τῆς Ἀποκαλύψεως, ἡ ὁποία βοᾷ πρὸς τὴν ἀνθρωπότητα· ΜΕΤΑΝΟΕΙΤΕ!

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος

(«ΧΡΙΣΤ. ΣΠΙΘΑ» φ. 242/ Νοέμβρ. 1961)