Ὑπάρχει θεραπεία, ἀλλὰ κάποιοι δὲν τὴν θέλουν, μόνο τὸ ἐμβόλιο προβάλλουν

ΣΑΛΠΙΣΜΑΤΑ

Ὑπάρχει θεραπεία, ἀλλὰ κάποιοι δὲν τὴν θέλουν, μόνο τὸ ἐμβόλιο προβάλλουν

τοῦ ἁγιορείτου π. Εύθυμίου γέροντος Καλύβης Ἀναστάσεως

Σεβαστὴ Γερόντισσα, εὐλογεῖτε.

Ἔλαβα τὴν ἐπιστολή σας πρὸ καιροῦ, καὶ ζητῶνὰ μὲ συγχωρέσετε ποὺ καθυστέρησα νὰ σᾶς ἀπαντήσω, λόγῳ ἐλλείψεως χρόνου. Δυσκολεύομαι, πράγματι, νὰ ἀπαντῶ στὰ γράμματα, ἀλλά, ἐπειδὴ εἶδα τὴν ἀνησυχία σας γιὰ ὅσα συμβαίνουν στὶς μέρες μας καὶ τὴν καλή σας διάθεση νὰ ἐνεργῆτε σύμφωνα μὲ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, σᾶς ἀπαντῶ.

Δὲν σᾶς γνωρίζω, καὶ εἶναι δύσκολο νὰ μὲ συναντήσετε, ὄ πως ἐπιθυμεῖτε. Στὴν ἐρώτησή σας, ἂν μπορῆτε τὴν ἀπάντησή μου νὰ τὴν κοινοποιήσετε καὶ σὲ ἄλλους, δὲν ἔχω ἀν τίρρηση. Ἄλλωστε, οἱ ἀπόψεις μου γιὰ τὸν κορωνοϊὸ καὶ τὸ ἐμβόλιο εἶναι γνωστές, καὶ αὐτὰ περίπου λέγω καὶ στοὺς προσκυνητές, ὅταν μὲ ἐρωτοῦν.

Καθημερινῶς, «ὡς κύματα θαλάσσης κυμαινομένης» καταφθάνουν προσκυνητὲς στὸ Ἅγιον Ὄρος, καὶ κάποιοι μέχρι τὸ Κελλί μας. Ὅλοι αὐτοί, καθὼς καὶ ὅσοι στέλνουν γράμματα, ἔχουν μία ἀγωνία καὶ ἕ να ἐρώτημα: «Τί θὰ γίνη μὲ τὸ ὑποχρεωτικὸ ἐμβόλιο;». Ὅλα τὰ ὑπόλοιπα προβλήματα ποὺ τοὺς ἔπνιγαν μέχρι τώρα τέθηκαν σὲ δεύτερη μοίρα.

Ὁ ἐξοχώτατος Πρωθυπουργὸς τῆς χώρας μας, στὴν προσπάθειά του γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῆς ἐπιδημίας τοῦ κορωνοϊοῦ, ἔχει ἐπιβάλει ἕναν αὐστηρὸ ἔλεγχο, ποὺ φαίνεται ὅτι ξεπερνᾶ τὶς ἀντοχὲς τοῦ λαοῦ. Ἐπέβαλε τὰ πιὸ αὐστηρὰ περιοριστικὰ μέτρα, τὰ μεγαλύτερα πρόστιμα καὶ τοὺς πιὸ παρατεταμένους ἐγκλεισμοὺς ἀπὸ ὅλες τὶς χῶρες τῆς Εὐρώπης. Ἀναρμοδίως ἐπενέβη στὰ τῆς λατρείας τῆς Ἐκκλησίας, κλείνοντας τοὺς Ναοὺς καὶ στερώντας τοὺς πιστοὺς ἀπὸ τὴν βοήθεια τῶν ἁγιαστικῶν Μυστηρίων μὲ μέτρα ἐξαιρετικὰ αὐστηρὰ καὶ ἄνισα γιὰ τοὺς χριστιανούς. Οἱ ἐνέργειές του ἀποκαλύπτουν τὴν διάθεσή του νὰ ταπεινώση καὶ νὰ ἀποδυναμώση τὴν Ἐκκλησία.

Μάλιστα, ἀπὸ τὸν ὑπερβάλλοντα ζῆλο του γιὰ τὴν ἐπιτυχῆ ἀντιμετώπιση τοῦ ἰοῦ, εἰσηγήθηκε τὸ πιστοποιητικὸ ἐμβολιασμοῦ, καὶ ἀνακοίνωσε προνόμια γιὰ τοὺς ἐμβολιασμένους. Αὐτὸ δὲν θὰ εἶναι ἕνα ἁπλὸ χαρτί, μιὰ συνηθισμένη βεβαίωση. Ἂν παρ᾽ ἐλπίδα ἐφαρμοσθῆ αὐτό, τότε ὅσοι δὲν θὰ ἐμβολιασθοῦν καὶ δὲν θὰ ἔχουν αὐτὸ τὸ πιστοποιητικό, θὰ ἀποκλείωνται ἀπὸ παντοῦ. Τὸ Συμβούλιο τῆς Εὐρώπης (2361/2021) ἀποφάνθηκε, ὅτι τὸ ἐμβόλιο δὲν εἶναι ὑποχρεωτικὸ καὶ δὲν πρέπει νὰ γίνεται διάκριση ἐμβολιασμένων καὶ μή. Ὁ Πρωθυπουργὸς τῆς Ἐλλάδος, ἐνεργώντας αὐταρχικά, γίνεται βασιλικώτερος τοῦ βασιλέως, διχάζει τὸν Ἑλληνικὸ λαὸ καὶ ἐπιβάλλει μία δικτατορία χειρίστου εἴδους.

Αὐτὴν τὴν ἀντισυνταγματικὴ καὶ παράνομη προσπάθεια τοῦ Πρωθυπουργοῦ ἀνέλαβαν μὲ θεῖο ζῆλο νὰ θέσουν σὲ ἐφαρμογὴ κάποιοι Ἐπίσκοποι, ἀπειλώντας καὶ ἐκβιάζοντας ἱερεῖς, μοναχοὺς καὶ τὸν λαὸ τοῦ Θεοῦ νὰ ἐμβολιασθοῦν. Ἔχουν αὐτὴν τὴν ἐξουσία νὰ τοὺς ἐκβιάζουν νὰ ἐμβολιασθοῦν παρὰ τὴν θέλησή τους;

Ὁ Σωτήρας μας Χριστὸς θεράπευε μόνο ὅσους ζητοῦσαν τὴν θεραπεία. Τοὺς ἄλλους ἀσθενεῖς, πρὶν τοὺς θεραπεύση, πρῶτα τοὺς ρωτοῦσε: «Θέλεις ὑγιὴς γενέσθαι;». Οὔτε μᾶς θεραπεύει, οὔτε μᾶς σώζει χωρὶς τὴν θέλησή μας, καίτοι ἐπιθυμεῖ πολὺ τὴν σωτηρία μας. Δὲν καταργεῖ τὴν ἐλευθερία μας ὁ Θεός, σέβεται τὸ αὐτεξούσιο, ποὺ ὁ ἴδιος μᾶς ἔδωσε. Κατὰ τὸν ἅγιο Χρυσόστομο «Μὴ βουλομένους οὐ βιάζεται ὁ Θεὸς» (PG 51,143).

Οἱ σημερινοὶ «σωτῆρες» μας δὲν μᾶς ὑπολογίζουν. Μὲ τὸ πρόσχημα τῆς ὑγείας καταργοῦν τὴν ἐλευθερία μας. Ὕστερα ἀπὸ τὸν φόβο τοῦ ἰοῦ, ἦλθε ἡ τρομοκρατία ἐξ αἰτίας τοῦ ὑποχρεωτικοῦ ἐμβολιασμοῦ. Ζοῦμε δυστυχῶς τὸν διχασμό, τὸ μῖσος καὶ τὴν διάκριση τοῦ λαοῦ σὲ κατηγορίες ἀνθρώπων. Ἡ σημερινὴ κατάσταση θυμίζει λίγο τὴν Ἑλλάδα κατὰ τὸν ἐμφύλιο πόλεμο. Προετοιμάζει καὶ προϊδεάζει τὴν ἐποχὴ τοῦ Ἀντιχρίστου. Ὅπως τότε θὰ ἀποκλείωνται ἀπὸ τὶς ἀγοραπωλησίες, τὶς δημόσιες θέσεις καὶ τὰ ταξίδια ὅσοι δὲν θὰ ἔχουν τὸ χάραγμα, παρομοίως, ἂν ἐφαρμοσθῆ τὸ πιστοποιητικὸ ἐμβολιασμοῦ, θὰ ἀ πο κλείωνται ἀπὸ παντοῦ ὅσοι δὲν θὰ ἐμβολιασθοῦν. Τὰ κοινὰ στοιχεῖα εἶναι φόβος, ἐξαναγκασμός, παρακολούθηση.

Τὸ θέμα τοῦ κορωνοϊοῦ εἶναι βεβαίως ἐκ πρώτης ὄψεως ἰατρικό, ἔγινε, ὅμως, περισσότερο πολιτικό, πιὸ πολὺ ὁμιλοῦν οἱ πολιτικοὶ καὶ οἱ δημοσιογράφοι, εἶναι καὶ οἰκονομικό, καὶ ἔγινε ἄριστο μέσο ἐπιβολῆς καὶ ἐλέγχου. Ὁπωσδήποτε, εἶναι καὶ πνευματικό, καθότι μὲ τὴν πρόφασή του καταργεῖται τὸ αὐτεξούσιό μας, ἐνῶ γιὰ τὴν παρασκευὴ τοῦ ἐμβολίου χρησιμοποιήθηκαν κύτταρα ἀπὸ ἐκτρωμένο ἔμβρυο.

Ὑπάρχουν διαδιδόμενες μαρτυρίες, οἱ ὁποῖες συνεχῶς αὐξάνουν, ὅτι στὰ ἀεροδρόμια ὑπάρχει μηχάνημα ποὺ ἀναγνωρίζει τοὺς ἐμβολιασμένους καὶ ὅτι σὲ ὁρισμένα κινητὰ τηλέφωνα μὲ μιὰ συγκεκριμένη ἐφαρμογή, ὅταν πλησιάση ἐμβολιασμένος, ἐμφανίζεται ἔνας δωδεκαψήφιος ἀριθμός, στοιχεῖα ἀποδεικτικὰ ὅτι μέσω τοῦ ἐμβολίου μπορεῖ ὁ ἐμβολιασμένος νὰ παρακολουθῆται. Γιὰ ὅλα αὐτὰ θὰ μᾶς διαφωτίσουν οἱ εἰδικοὶ καὶ πιστεύω ὅτι ὁ Θεὸς θὰ ἀποκαλύψη ὅλη τὴν ἀλήθεια.

Διατέθηκαν πολλὰ χρήματα καὶ ἔγινε πολλὴ διαφήμιση γι᾽ αὐτὸ τὸ περίφημο ἐμβόλιο. Ἀρκετοὶ τὸ ἔκαναν μὲ τὴν πρόθεση νὰ προστατέψουν τὴν ὑγεία τους. Δικαίωμά τους. Εὐχόμαστε εἰλικρινά, κανείς ἀπὸ τοὺς ἐμβολιασθέντες νὰ μὴν πάθη τίποτε. Ἂς ἀφήσουν, ὅμως, ἥσυχους καὶ ἐλεύθερους τοὺς ἀνθρώπους νὰ ἀποφασίσουν. Ὅσους δὲν θέλουν νὰ κάνουν τὸ ἐμβόλιο, κανείς δὲν πρέπει καὶ δὲν ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ τοὺς ἐξαναγκάση μὲ ὁποιονδήποτε τρόπο νὰ ἐμβολιασθοῦν.

Δὲν εἴμαστε γενικῶς κατὰ τῶν ἐμβολίων. Τὰ παλαιὰ δοκιμασμένα ἐμβόλια ἔσωσαν πολλούς. Τὰ νεώτερα ἔχουν ἀρκετὲς ἀνεπιθύμητες ἐνέργειες. Γι᾽ αὐτὸ εἰδικὰ τὸ ἐμβόλιο οἱ ἄνθρωποι ἔχουν δικαιολογημένους φόβους. Εἶναι ἕνα ἐμβόλιο ποὺ ἀκόμα πρὶν τὴν παρασκευή του ἔγινε μὲ νόμο ὑποχρεωτικό, ἦραν τὶς εὐθῦνες καὶ τὶς ἀποζημιώσεις ἀπὸ τὶς παρασκευάστριες ἑταιρεῖες, τόσο γρήγορα τέθηκε σὲ χρήση χωρὶς νὰ δοκιμασθῆ ἐπαρκῶς, δὲν καλύπτει πλήρως τοὺς ἐμβολιασμένους, καὶ κάθε μέρα πληροφορούμαστε σοβαρὲς παρενέργειες καὶ θανάτους ἐμβολιασμένων. Αὐτὰ τὰ στοιχεῖα τὰ μαθαίνομε ὄχι μόνο ἀπὸ στατιστικὲς ἀλλὰ καὶ ἀπὸ ἀν θρώπους γνωστοὺς καὶ συγγενεῖς.

Ὅπως θρηνήσαμε τὸν θάνατο γνωστῶν καὶ συγγενικῶν προσώπων ἀπὸ τὸν κορωνοϊό, ἔτσι τώρα θρηνοῦμε γιὰ ἀρρώστους καὶ πεθαμένους ἀπὸ τὸ ἐμβόλιο. Ἀπὸ τὴν Σκύλλα (ἰὸ) ἡ μόνη λύση εἶναι νὰ πᾶμε στὴν Χάρυβδη (ἐμβόλιο προβληματικό); Δὲν ὑπάρχει θεραπεία γιὰ τὸν ἰό;

Δὲν εἶμαι γιατρὸς γιὰ νὰ ἐκφέρω γνώμη. Γνωρίζω, ὅμως, γιατροὺς ποὺ ἀντιμετώπισαν ἐπιτυχῶς μὲ ἀντιβιώσεις, βιταμίνες καὶ ἄλλα φάρμακα τοὺς νοσήσαντες ἀπὸ τὸν ἰό. Γιατρὸς γνωστός μου ἔδωσε ἀντιβίωση καὶ ἄλλα φάρμακα σὲ ἐκατοντάδες ἀσθενεῖς καὶ κανείς δὲν πέθανε. Ὑπάρχει θεραπεία γιὰ τὸν ἰό, ἀλλὰ κάποιοι δὲν τὴν θέλουν. Μόνο τὸ ἐμβόλιο προβάλλουν. Διάβασα τὶς γνωστὲς δηλώσεις τοῦ Γάλλου ἐπιστήμονα Luc Antoine Montagnier, κατόχου τοῦ βραβείου Νόμπελ, ὁ ὁποῖος εἶπε: «Ὑπάρχουν ἀποτελεσματικὲς θεραπεῖες ποὺ εἶναι καὶ φθηνές, ὅπως ἡ ἀζιθρομυκίνη καὶ ἡ ὑδροξυχλωροκίνη. Τὸ ἐμβόλιο δὲν εἶναι θεραπεία. Ἡ ἔρευνα πρέπει νὰ στραφῆ πρὸς τὴν θεραπευτικὴ ἀντιμετώπιση». Ἂν ὄντως ἦταν ἐπαρκῶς δοκιμασμένο καὶ προφύλασσε ἀποτελεσματικὰ χωρὶς παρενέργειες καὶ θανάτους, ὁ κόσμος θὰ ἐ πληροφορεῖτο ἐσωτερικὰ καὶ δὲν θὰ χρειαζόταν ὅλη αὐτὴ ἡ προπαγάνδα καὶ ἡ πίεση. Μόνοι τους θὰ ζητοῦσαν τὸ ἐμβόλιο. Ἀρκετὰ ταλαιπωρήθηκε ὁ λαός μας ἀπὸ αὐτὴν τὴν ἐπώδυνη ἱστορία τοῦ κορωνοϊοῦ. Ἂς ἀφήσουν, ἐπὶ τέλους, τὸν καθένα νὰ ἐνεργήση ἐλεύθερα κατὰ τὴν κρίση του, χωρὶς πιέσεις.

Στὰ δύσκολα χρόνια ποὺ ζοῦμε, περισσότερο ἀπὸ κάθε ἄλλη ἐποχή, ἡ καταφυγή μας καὶ ἡ σωτηρία μας εἶναι ἡ Ἐκκλησία μας. Ἡ Ἐκκλησία εἶναι ὄχι μόνο ἡ κιβωτὸς ποὺ μᾶς σώζει, ἀλλὰ εἶναι γιὰ τὰ δύσκολα. Ὅπου ἡ ἐπιστήμη καὶ ἡ ἀνθρώπινη προσπάθεια ἀδυνατοῦν νὰ βοηθήσουν, ἡ Ἐκκλησία, ὅ ταν χρησιμοποιήση τὰ πνευματικά της μέσα καὶ τὰ δικά της σωτήρια φάρμακα, κάνει τὰ ἀδύνατα δυνατὰ καὶ θεραπεύει κάθε ἀσθένεια καὶ δύναται νὰ ἐξαφανίση κάθε ἐπιδημία, ὅσο μεταδοτικὴ καὶ θανατηφόρα καὶ ἂν εἶναι αὐτή, ὅ πως διδάσκει ἡ Ἐκκλησιαστική μας ἱστορία. Ὅπως ἡ κιβωτὸς τοῦ Νῶε, ποὺ προεικόνιζε τὴν Ἐκκλησία, περιεῖχε ζῶα καθαρὰ καὶ μὴ καθαρά, ἔτσι καὶ ἡ Ἐκκλησία μας περιλαμβάνει ἁγίους καὶ ἁμαρτωλούς, δικαίους καὶ ἀδίκους, μασκοφόρους καὶ μή, ἐμβολιασμένους καὶ μή. Ὅλοι χωρᾶνε στὸν Οἶκο τοῦ Θεοῦ. Ἐμεῖς δὲν πρέπει νὰ χωρίζωμε τοὺς ἀνθρώπους, οὔτε νὰ θεωροῦμε τοὺς ἐμβολιασμένους σὰν χαραγμένους ἀρνητὲς τοῦ Χριστοῦ. Οὔτε πάλι οἱ ἐμβολιασμένοι νὰ ἐλέγχουν καὶ νὰ πιέζουν ἀφόρητα ὅσους δὲν θέλουν νὰ κάνουν τὸ ἐμβόλιο, ὅπως συνήθως συμβαίνει. Ἴσως στὸ μέλλον, ὅταν ἀποκαλυφθῆ ἡ ἀλήθεια γιὰ τὸ ἐμβόλιο, πολλοὶ νὰ μετανοιώσουν ποὺ τὸ ἔκαναν, ὅπως ἤδη μετανοιωσαν μερικοί. Ἤδη ἀνακοινώθηκε ὅτι δύο γνωστὲς ἑταιρεῖες ἀπέσυραν τὰ ἐμβόλιά τους ὡς ἐπικίνδυνα. Μὲ τέτοια ἐμβόλια ὁ Πρωθυπουργὸς προσπαθεῖ νὰ κτίση τὸ πολυδιαφημισμένο τεῖχος τῆς ἀνοσίας; Καὶ γιὰ ὅσους ἔπαθαν ἀνήκεστη βλάβη τῆς ὑγείας τους καὶ γιὰ ὅσους πέθαναν, δὲν ἔχει εὐθύνη; Παίζουν μὲ τὴν ὑγεία καὶ τὴν ζωὴ τῶν ἀνθρώπων; Εἶ ναι δυνατὸν πλέον νὰ πιστέψομε ὅτι αὐτοὶ ἐνδιαφέρονται γιὰ τὴν ὑγεία μας;

Σεβαστὴ Γερόντισσα. Μὲ αὐτὰ τὰ λίγα ἀποτυπώνω τὸν πόνο μου καὶ ἀπαντῶ στὴν ἐρώτησή σας, ποὺ εἶναι παρόμοια μὲ τὴν ἀγωνία καὶ τὸν προβληματισμὸ πλήθους ἀνθρώπων. Ἀνησυχῶ γιὰ τὴν διαίρεση τοῦ λαοῦ μας. Τὰ κόμματα ἀνέκαθεν κομμάτιαζαν καὶ χώριζαν τὸν λαό. Ἡ Ἐκκλησία μᾶς ἑνώνει μεταξύ μας σὲ ἕνα σῶμα μὲ κεφαλὴ τὸν Χριστό. Ἀκόμα καὶ τὸ ὄνομα Ἐκκλησία εἶναι ὄνομα ἑνότητος. Ἡ ἱστορία διδάσκει ὅτι ὅσες φορὲς ὁ λαὸς χωρίστηκε, ἐπακολούθησε καταστροφή. Ὅσες φορὲς οἱ ἐχθροὶ τοῦ Ἔθνους μας σχεδίαζαν καὶ «ἐμελέτησαν κακὰ» γιὰ μᾶς, προηγουμένως παρασκεύαζαν τὴν διαίρεση τοῦ λαοῦ. Πρὶν τὴν Ἅλωση τὸν εἶχαν διαιρέσει μὲψευδοενώσεις σὲ ἑνωτικοὺς καὶ σὲ ἀνθενωτικούς· πρὶν τὴν Μικρασιαστικὴ καταστροφὴ σὲ Βασιλικοὺς καὶ σὲ Βενιζελικούς· πρὶν τὸν ἐμφύλιο πόλεμο διακρίνονταν σὲ κομμουνιστὲς καὶ σὲ Ἐθνικόφρονες· καὶ πρὶν τὴν εἰσβολὴ τῶν Τούρκων στὴν Κύπρο, ὁ λαὸς εἶχε χωρισθῆ σὲ Μακαριακοὺς καὶ Ἀντιμακαριακούς. Σὲ παρόμοιες περιπτώσεις ἡ λύση δὲν εἶναι ἡ ὑποταγὴ τῆς Ἀληθείας στὴν πλάνη χάριν τῆς ἑνότητος, ἀλλὰ ὁ ἀνιδιοτελὴς ἀγώνας γιὰ τὴν ἐπικράτηση τῆς Ἀληθείας ἡ ὁποία μᾶς ἐλευθερώνει. Ἔχομε ἀνάγκη ἀπὸ μετάνοια καὶ προσευχή, γιὰ νὰ δώση ὁ Θεὸς τέλος στὴν δοκιμασία. Τὸ Ἅγιο Πνεῦμα, ποὺ γιορτάζομε τὴν ἐπιφοίτησή Του, «καλεῖ πάντας εἰς ἑνότητα». Ἐπειδὴ εἶναι καὶ Πνεῦμα τῆς Ἀληθείας, εἴθε νὰ μᾶς ἀποκαλύψη ὅλη τὴν ἀλήθεια γιὰ τὰ ἐμβόλια.

Εὔχομαι ὁ τριαδικὸς Θεὸς νὰ δίνη τὴν χάρη Του σὲ ὅσους ἐνεργοῦν μὲ πόνο καὶ εἰλικρίνεια γιὰ τὴν ὑγεία τῶν ἀνθρώπων, σὲ ὅσους σέβονται τὴν ἐλευθερία καὶ σὲ ὅσους ἀγωνίζονται γιὰ τὴν ἑνότητα τοῦ λαοῦ, δίνοντας ἐλπίδα καὶ ἐνισχύοντας τὴν πίστη του.

Μὲ τὴν ἐν Χριστῷ φιλαδελφία μου καὶ ἄπειρες εὐχὲς

Ἱερομ. Εὐθύμιος

Καλύβη Ἀναστάσεως

Ἅγιον Ὄρος

7/20 Ἰουνίου 2021

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *