ΑΦΥΠΝΙΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΛΗΘΕΙΑΣ, ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ

† γέρων Φιλόθεος Ζερβάκος

ΑΦΥΠΝΙΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΛΗΘΕΙΑΣ, ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ

(Ἀνθολόγηση ἀπὸ διδαχὲς τοῦ ὁσίου Γέροντος μὲ ἐπιμέλεια Στυλιανοῦ Κεμεντζετζίδη, ὑπευθύνου τῶν ἐκδόσεων «Ὀρθόδοξος Κυψέλη». Ἂς ἔχουμε τὴν εὐ­χή Του, τὶς πρεσβεῖες Του, καὶ αἰω­νία νὰ εἶναι ἡ ἀνάμνησή Του. Ἀμήν)

Διερχόμεθα ἡμέρες πονηρὲς καὶ καιροὺς χαλεπούς. Ἡ παροῦσα γενεὰ εἰς τὴν ὁποία καὶ ἐμεῖς ἀνήκουμε, εἶναι γενεὰ διεστραμμένη. Χρεία μεγάλης προσοχῆς, ἀδιαλείπτου προσευχῆς, μεγάλης πίστεως καὶ τελείας ἀγάπης, γιὰ νὰ σωθοῦμε…

Ἡ διαφθορὰ καὶ ἡ παραλυσία ἐπιπολάζει, ἡ ἀνομία, ἡ ὑπερηφάνεια, ὁ φθόνος καὶ ἡ ἀν­τιζηλία κορυφώθηκαν, ἡ δὲ ἀσέβεια καὶ ὁ ὑλισμὸς ἐπικρατοῦν… Γι᾽ αὐτὸ ἔχομε ἀνάγκη πολλῆς προσοχῆς καὶ προσευχῆς….

Μία μόνη ἐλπίδα σωτηρίας ἐναπομένει, ἡ μετάνοια, πρὸς ἀναχαίτισι τοῦ κα­κοῦ. Σημεῖα καὶ ἴχνη, ὅμως, μετανοίας οὐ­δαμοῦ ἀ­να­φαίνονται· ἑπόμενον ἡ ὀργὴ ἡ μεγάλη, ἡ ὁποία θὰ ποιήση ὀλιγοστοὺς τοὺς κατοικοῦντας τὴν γῆ, καὶ θὰ ἀναχαιτίσῃ πρὸς καιρὸν τὴν κακία τῶν ἀνθρώπων…

Ὁ πανάγαθος Θεὸς νὰ φωτίσῃ, ἀφυπνίσῃ καὶ ἐξεγείρῃ ὅλους ἀπὸ τὸν ὕπνο τῆς ραθυμίας καὶ ἀμελείας.

Ἔγραψα θελήματι Θεοῦ γιὰ τὴν σωτηρία μας, γιὰ τὴν σωτηρία τῆς Πατρίδος μας Ἑλ­λάδος καὶ τῆς Ἁγίας ἡμῶν Ὀρθοδόξου Ἐκ­κλησίας, ὅτι ὁ Θεὸς ἀγαπᾶ τὴν Ἑλλάδα, ἀλ­λὰ θέλει νὰ γίνεται τὸ θέλημά Του· ὡς γίνεται εἰς τὸν Οὐρανὸν ἀπὸ τοὺς Ἀγγέλους, νὰ γίνεται καὶ ἐπὶ τῆς γῆς ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους. Οἱ Ἄγγελοι εἰς τὸν Οὐρανὸν ἀγαποῦν τὸν Θεό, ποιοῦν τὸ θέλημά Του, τὸν ὑμνοῦν ἀκαταπαύστως, τὸν εὐλογοῦν, τὸν εὐχαριστοῦν. Οἱ ἐπὶ γῆς ἄνθρωποι δὲν ἀγαποῦν τὸν Θεόν (ἐκτὸς ὀλίγων ἐξαιρέσεων), οἱ πλεῖ­στοι δὲν τὸν πιστεύουν, ἀλλὰ τὸν καταφρονοῦν, τὸν ὑβρίζουν, τὸν βλασφημοῦν….

…Πάντως μεγάλα καὶ πολλὰ κακὰ ἀναμένουν καὶ τὴν Ἐκκλησία καὶ τὸ Ἔθνος, διότι «πάντες ἐξέκλιναν ἅμα ἠχρειώθησαν» (῾Ψαλμ. 13,3 = Ρωμ. 3,12). Ἂς εἴμεθα ἕτοιμοι, ἄγρυπνοι, προσεκτικοί, φρόνιμοι, σοφοί, ἐξομολογημένοι καὶ μετανοημένοι, διότι εἰς τὸν ᾍδη καὶ μετὰ θάνατον οὐκ ἔστι μετάνοια…

Δυστυχῶς οἱ ἄνθρωποι σήμερα, ἐκτὸς ὀλίγων, εἶναι κωφοὶ ψυχικά, δὲν ἀκούουν· εἶ­ναι καὶ τυφλοί, δὲν βλέπουν, περιπατοῦν στὸ σκότος· καὶ ἀπὸ τὸ σκότος τὸ πρόσκαιρο, τῆς ἁμαρτίας, μεταβαίνουν στὸ σκότος τὸ ἐξώτερο, τῆς αἰωνίου κολάσεως. Ἐμεῖς ὅ­μως πρέπει νὰ προσέχουμε καὶ νὰ τρέχουμε εἰς τὸν Χριστό, ὁ ὁποῖος εἶναι τὸ ἀληθινὸ φῶς· ποὺ ὅταν τὸν ἀκολουθοῦμε καὶ φυλάττουμε τὶς ἐντολές Του, θὰ μεταβοῦμε εἰς τὸ αἰώνιο φῶς, τὸ ἀΐδιο καὶ ἀνέσπερο.

Ἡ ἀσέβεια, ἡ πώρωσις, ἡ ἀναισθησία καὶ ἡ ἀσυνειδησία τῶν ἀνθρώπων, λαϊκῶν καὶ κληρικῶν, ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν, πλουσίων καὶ πτωχῶν, ἀξιωματικῶν καὶ στρατιωτῶν, ἀρχόντων καὶ ἀρχομένων, ἔχει φθάσει στὸ κα­τακόρυφο, καὶ προχωρεῖ ἁλματωδῶς καὶ ταχέως ἕως νὰ φθάσῃ στὸν μέγιστο κρημνό…

Ὅσα μέσα μετέρχεται ἡ Θεία Πρόνοια (πολέμους, λιμούς, λοιμούς, σεισμούς, καταπον­τισμοὺς καὶ λοιπά) πρὸς σωφρονισμό, μετάνοια καὶ ἐπιστροφὴ ἀπὸ τὸν δρόμο τῆς ἁ­μαρτίας στὸν δρόμο τῆς ἀρετῆς καὶ σωτηρίας, ὅλα, σχεδὸν ὅλα, (ἐκτὸς ἀπὸ λίγες ἐξ­αι­ρέσεις), τὰ καταφρονοῦν. Καὶ ἄνδρες καὶ γυναῖκες, καὶ λαϊκοὶ καὶ κληρικοί, καὶ πλού­σιοι καὶ πτωχοί, καὶ μεγάλοι καὶ μικροί, σὰν ἀχαλίνωτοι ἵπποι καλπάζοντες τρέχουν στὸν δρόμο τῆς ἀπωλείας. Προτιμοῦν περισσότερο τὴν κακία ἀπὸ τὴν ἀρετή, τὸν δι­άβολο ἀπὸ τὸν Χριστό, τὴν αἰώνια κόλασι ἀπὸ τὴν αἰώνια βασιλεία τῶν οὐρανῶν… Ἡ θεομίσητη ἁμαρτία τὰ κρημνίζει καὶ τὰ ἀ­φανίζει ὅλα.

Ἡ πολλαπλασιαζομένη κακία καὶ ἀνηθικότης θὰ ἐπιφέρουν μεγάλες τιμωρίες, ἐὰν δὲν μετανοήσουμε.

Ἡ στροφὴ ὅλων μας πρὸς τὸν Χριστὸν ἀποτελεῖ σανίδα σωτηρίας γιὰ τὸ Ἔθνος ποὺ κινδυνεύει. Μία μόνη ἐλπίδα μᾶς ἀπομένει, ἐὰν θέλουμε καὶ ἐμεῖς νὰ σωθοῦμε ἀ­πὸ τὸν κίνδυνο καὶ ἡ πατρίδα μας νὰ ζήσῃ, νὰ μετανοήσουμε…

Δύο πράγματα θὰ ἀναχαιτίσουν τὴν ὁρμὴ τοῦ κόσμου πρὸς τὴν κακία καὶ τὴν ἀπώλεια, ἡ μετάνοια καὶ ἡ ὀργὴ τοῦ Θεοῦ. Ἀφοῦ μετάνοια ἀληθινὴ δὲν ὑπάρχει, μένει ἡ ὀρ­γὴ τοῦ Θεοῦ καὶ τὸ ἔλεός Του…

Εὐχαριστῶ τὸν πανάγαθο Θεὸ καὶ οὐράνιο Πατέρα, ὁ Ὁποῖος μὲ διεφύλαξε ἀπὸ κάθε πλάνη καὶ αἵρεσι, μὲ ἐνίσχυσε καὶ ἀγωνίστηκα, πάντοτε μὲ τὴν χάρη καὶ βοήθειά Του, μέχρι τῆς στιγμῆς τῆς ἀναχωρήσεώς μου, εὐχόμενος καὶ σ᾽ ἐσᾶς καὶ σὲ ὅλους ποὺ ἀγωνίζονται γιὰ τὴν Ὀρθόδοξη πίστι, ὅπως ἀγωνιστῆτε τὸν καλὸν ἀγώνα καὶ ἀξιωθῆτε τῶν αἰωνίων ἀγαθῶν τῆς Βασιλείας τῶν Οὐρα­νῶν. Ὁ Χριστὸς θὰ νικήσῃ καὶ ἡ Ὀρθόδοξος πίστις θὰ θριαμβεύσῃ. Ἂς εἴμαστε ἕτοιμοι.

Ἡ χάρις καὶ ἡ εὐλογία τοῦ Θεοῦ, ἡ σκέπη καὶ ἡ βοήθεια τῆς Παναγίας, καὶ ἡ εὐχή μου νὰ εἶναι πάντοτε μαζί σας.