ΕΙΔΗΣΕΙΣ (περί του εκλιπόντος γέροντα)


Τὸ πρόσωπο τοῦ ἐκλιπόντος

Μὲ τὴν ἔκδοσι τοῦ προηγουμένου φύλλου τῆς «Σπίθας» καὶ τὴν κυκλοφορία κατόπιν τοῦ Ἑορτολογίου (τσέπης) γιὰ τὸ ἔτος 2022, ἔπεσε λίγο φῶς στὴν ζωὴ καὶ προσφορὰ τοῦ ἡρωικοῦ καθηγουμένου ἀρ­χιμ. Χρυσοστόμου τοῦ Λογγοβαρδίτου. Ὁ Θεὸς γνωρίζει ἀκριβῶς τοὺς κόπους καὶ πόνους τῆς πατρικῆς του ἀγάπης. Εἴ­θ­ε γι᾽ αὐτοὺς ν᾽ ἀναπαύῃ τὴν ψυχή του καὶ ν᾽ ἀναπληρώσῃ τὸ κενὸ ποὺ ἄφησε ἡ ἀναχώρησί του. Ἐλπίζουμε ὅτι, ἂν εὕρῃ παρρησία κοντὰ στὸν Κύριο, θὰ στέλλῃ ἀπὸ ἐκεῖ τὴν εὐχὴ καὶ τὴν εὐλογία του σ᾽ αὐτοὺς ποὺ μένουν τώρα στὴ θέσι του.

 

 

 

Ἐκλογὴ νέου καθηγουμένου

Στὴν ἱ. μονὴ Λογγοβάρδας Πάρου μετὰ τὴν κοίμησι τοῦ ὁμολογητοῦ γέροντος Χρυ­σοστόμου († 9 Σεπτεμβρίου 2021), σύμφωνα μὲ τοὺς καθιερωμένους μοναχικοὺς κανονισμούς, ἔ­πρεπε νὰ γίνῃ ἐκλογὴ νέου ἡγουμένου. Δὲν εἶνε καλὸ νὰ παρατείνεται ἐπὶ πολὺ ἡ ἐκκρεμότης καὶ ἀκυβερνησία ἀπὸ ἔλλειψι πνευματικῆς ἡγεσίας. Γι᾽ αὐτὸ τὴν 10η Ὀκτωβρίου ἡμέρα Κυριακὴ μὲ τὴν εὐλογία τοῦ σεβ. Μητροπολίτου Παροναξίας κ. Καλλινίκου ἡ ἀδελφότης τῶν πατέρων τῆς μονῆς συνῆλθε ἐντὸς τοῦ καθολικοῦ γιὰ νὰ ἐκλέξῃ νέο ἡ­γούμενο.

Κατόπιν προσευχῆς καὶ μὲ ἱερὰ συγκίνησι μετεῖχαν στὴν σύναξι ὅλοι οἱ μοναχοί. Διεξήχθη κανονικὴ ψηφοφορία καὶ στὸ τέλος ἐξελέγη νέος ἡ­γούμενος· εἶνε ὁ δεύτερος τῇ τάξει μετὰ τὸν ἐκδημήσαντα, ὁ ἀρχιμ. Νικόδημος Παν. Σαραντόπουλος. Ὁ νέος ἡγούμενος εἶ­νε πνευματικὸ τέκνο τοῦ γέροντος Χρυσοστόμου καὶ δι᾽ αὐτοῦ γνήσιον ἔκγονον τοῦ μακαριστοῦ π. Αὐγουστίνου Φλωρίνης.

Τὸν συνοδεύουν οἱ εὐχὲς ὄχι μόνο τῶν πατέρων τῆς μονῆς ἀλλὰ καὶ ὅλων τῶν πιστῶν πνευματικῶν τέκνων του, ποὺ τὸν ἀγαποῦν καὶ τὸν σέβονται.

 

40ήμερο Μνημόσυνο

Ἐν τῷ μεταξύ, ὅπως εἶχε ἀναγγελθῆ ἤδη στὸ προηγούμενο φύλλο τῆς «Σπίθας» ἦλθε καὶ ἡ ἡμέρα τοῦ 40η­μέρου Μνημοσύνου τοῦ μακαριστοῦ π. Χρυσοστόμου. Τὴν Παρασκευὴ λοιπὸν 15 Ὀ­κτωβρίου τὸ ἑ­σπέρας στὴν ἱερὰ μονὴ Λογγοβάρδας μετὰ τὴν τέλεσι τοῦ ἑσπερινοῦ ἔγινε ἡ εἰδικὴ ἀ­κολου­θία τῆς παννυχίδος.

Τὸ Σάββατο 16 Ὀκτωβρίου 2021 τὸ πρωὶ μετὰ τὸν ὄρθρο ἔγινε ἡ θεία λειτουργία. Προέστη ὁ καθηγούμενος τῆς ἱ. μο­νῆς Δοχειαρίου ἀρχιμ. Ἀμφιλόχιος, ὁ ὁ­ποῖος ἦλθε καὶ πάλι πρὸς τοῦτο ἀπὸ τὸ Ἅ­γιο Ὄρος συνοδευόμενος ἀπὸ τοὺς ἱερομονάχους π. Γαβριὴλ καὶ π. Παρθένιο κα­θὼς καὶ τὸν διάκονο π. Σεβαστιανό.

Στὸ τέλος τοῦ ἑσπερινοῦ ἐτελέσθη ἡ μακρὰ ἀκολουθία τοῦ μοναχικοῦ Μνημοσύνου ἐπὶ τῇ συμπληρώσει 40 ἡμε­ρῶν ἀ­πὸ τῆς κοιμήσεως τοῦ ἐκλιπόντος. Σ᾽ αὐ­τὴν προέστη πάλι ὁ Δοχειαρίτης καθηγούμενος ἀρχιμ. Ἀμφιλόχιος πλαισιούμενος ἀπὸ πολλοὺς κληρικούς, ποὺ συνέτρεξαν ἐκεῖ ἀπὸ κοντὰ καὶ ἀπὸ μακριά.

Κατὰ τὸ μνημόσυνο καὶ στὴν τράπεζα ὁ γέρων Ἀμφιλόχιος ἀπηύθυνε θερμὴ προσλαλιά, τὸ κείμενο τῆς ὁποίας δημοσιεύεται στὴν σελ. 1 τοῦ παρόντος φύλλου. Μὲ τὰ λόγια του παρηγόρησε τοὺς μοναχοὺς γιὰ τὸ πένθος τους καὶ τοὺς προέτρεψε νὰ περιβάλλουν τώρα μὲ ἀγάπη καὶ ὑπακοὴ τὸν νεοεκλεγέντα διάδοχό του. Ὑποσχέθη­κε ἐπιπλέον στὴν πενθοῦσα ἀκόμη ἀδελφότητα, ὅτι –λόγῳ τῶν ἱερῶν δε­σμῶν ποὺ συνήφθησαν μεταξὺ ἀμφοτέρων τῶν μα­κα­ριστῶν καθηγουμένων τους Γρη­γο­ρί­ου τοῦ Δοχειαρίτου καὶ Χρυσοστόμου τοῦ ­Λογ­­­γο­βαρδίτου–, ὅπως μέχρι τώρα ἔτσι καὶ στὸ ἑξῆς θὰ συνεχίσουν νὰ ἔχουν καὶ ἀπὸ τὸ Ἅγιο Ὄρος τὴν συμπαράστασι τῆς ἱ. μονῆς Δοχειαρίου.

Γιὰ τὸ πλῆθος τῶν ἄλλων πιστῶν καὶ ἰδίως τῶν γυναικῶν, οἱ ὁποῖες λόγῳ τοῦ ἀ­βάτου τῆς Λογγοβάρδας δὲν παρευρέθηκαν στὸ μοναχικὸ Μνημόσυνο, τὸ Μνημόσυνο ἐπαναλήφθηκε τὴν Κυρι­ακὴ 17 Ὀ­κτωβρίου μετὰ τὴν ἀρχιερατικὴ θεία λειτουργία στὸν μεγάλο παλαιοχριστιανικὸ προσκυνηματικὸ  ναὸ τῆς Ἑκατονταπυλι­ανῆς Πάρου. Τῆς θείας λειτουργίας προέστη ὁ σεβ. μητροπολίτης Παροναξίας κ. Καλλίνικος πλαισιούμενος ἀπὸ πολλοὺς κληρικοὺς καὶ τὸν θεῖο λόγο ἐκήρυξε ὁ καθηγούμενος τῆς μονῆς Δοχειαρίου ἀρ­χιμ. Ἀμφιλόχιος. Ὡς εὐλογία διενεμήθησαν στοὺς ἐκκλησιασθέντας ἀναμνηστικὰ ἔντυπα.

 

Ἐνθρόνισις τοῦ ἐκλεγέντος νέου καθηγουμένου

Τέλος ὁ κύκλος τῶν γεγονότων αὐτῶν τῆς μονῆς Λογγοβάρδας ἔκλεισε τὸ Σάββατο 16 Ὀκτωβρίου 2021 τὸ ἑσπέρας μὲ τὴν ἐνθρόνισι τοῦ νέου ἡγουμένου.

Στὴν εἰδικὴ ἀκολουθία, τῆς ὁποίας προέστη ὁ σεβ. μητροπολίτης κ. Καλλίνικος καὶ στὴν ὁποία συμμετεῖχαν ἐπιτελεῖς του κληρικοὶ μὲ πρῶτο τὸν νεοδιορισθέντα πρωτοσυγκελλεύοντα ἀρχιμ. π. Δωρόθεο,  τὸν καθηγούμενο τῆς Ἱ. Μονῆς Φανερωμένης Νάξου ἀρχιμ. π. Χρυσόστομο, τὸν πρωτοπρ. π. Κων/νο Κύλη κ.ἄ.. Ὁ ἐ­πίσκοπος προσεφώνησε τὸν ἀρχιμ. π. Νικόδημο, τοῦ ἐνεχείρησε τὴν ἡγουμενικὴ ῥάβδο καὶ τὸν ἀνέβασε στὸν θρόνο. Ὁ νέος δὲ ἡγούμενος ἀντεφώνησε μὲ σύντομο λόγο ἐκφράζοντας τὰ ἱερὰ συναισθήματα ποὺ τὸν συνεῖχαν τὴ μεγάλη αὐτὴν ὥρα. Μεταξὺ τῶν ἄλλων στὴν τελετὴ παρέστη ὁ ἔπαρχος τῆς Πάρου κ. Κων/νος Μπιζᾶς.

 

Πιέσεις…

Οἱ ἄγιες ἡμέρες τοῦ Δωδεκαημέρου ἔρ­χονται νὰ μᾶς ἁγιάσουν καὶ νὰ μᾶς συμφιλιώσουν. Ἐμβολιασμένοι καὶ ἀνεμβολίαστοι, ἐμ­πρὸς στὸ μέγεθος τῆς ἀγάπης τοῦ δι᾽ ἡμᾶς Νηπιάζοντος, ἂς εἰρηνεύσουμε, ἂς παρακάμψουμε τὶς ὅποιες φοβίες καὶ προκαταλήψεις μᾶς ἔχει ἐμβάλει ἡ ἄ­γνοια λόγῳ ἀποκρύψεως τῆς ἀ­ληθείας καὶ ἂς ἀνταλλάξουμε τὸν ἀγγελικὸ χαιρετι­σμὸ «Χριστὸς ἐτέχθη» – «Ἀληθῶς ἐτέ­χθη».

 

Ἑόρτιες εὐχὲς

Ἡ «Σπίθα» ἀντὶ ἄλλων δικῶν της εὐ­χῶν ἀντιπροσφέρει στοὺς φίλους ἀνα­γνῶ­στες της τὶς εὐχὲς ἑνὸς ἁγίου, τοῦ ὁσίου Ἐ­φραὶμ τοῦ Σύρου, ὅπως τῆς ἀπευθύνθηκαν διὰ τοῦ διαδικτύου. Ἐκεῖ λοιπὸν ὁ ἅγιος Ἐ­φραὶμ λέει·

«Ἀπὸ ταπείνωσι ὁ Θεὸς ἔγινε ἄν­θρωπος! Ἀπὸ τὴν ταπείνωσί Του ἡ γῆ ἔγινε οὐρανός! Δὲν ἀνέβηκε ὁ ἄνθρωπος στὸν οὐρανό. Κατέβηκε ὁ Θεὸς στὴ γῆ. Καὶ ἔτσι μᾶς ἔμαθε ἐμπράκτως, πῶς μπορεῖ ἡ γῆ, ἀπὸ τόπος ἐξορίας, νὰ γίνῃ παράδεισος, ἀπὸ ζούγκλα, νὰ γίνῃ βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Γι᾽ αὐτὸ καὶ οἱ πρῶ­τοι ποὺ ἀξιώθηκαν νὰ Τὸν προσκυνήσουν ἦταν οἱ ταπεινοὶ ποιμένες, καθὼς καὶ οἱ γεμᾶτοι ἀπὸ ταπεινὸ καὶ εἰλικρινὲς φρόνημα ἀναζητήσεως τῆς ἀλήθειας “μάγοι ἀπὸ ἀνατολῶν” (Ματθ. 2,1).

Αὐτὴ ἡ ἀρετὴ τῆς ταπεινώσεως εἶνε τὸ μεγάλο μήνυμα τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων. Μόνο ἐκεῖνος ποὺ ἀγαπᾷ καὶ καλλιεργεῖ αὐτὴ τὴν ἀρετή, μπορεί κάπως νὰ νιώσῃ τί ἔγινε τὴν παγωμένη ἐ­κείνη νύχτα τοῦ Δεκέμβρη στὴ Βηθλεὲμ τῆς Ἰουδαίας. Καὶ μόνο μ᾽ αὐτὴ τὴν ἀρετὴ μπορεῖ ν᾽ ἀξιωθῇ νὰ δεχτῇ στὴν καρδιά του τὸ νεογέννητο Βασιλέα καὶ Σωτῆρα Χριστό».

ἅγιος Ἐφραίμ ὁ Σύρος