Αλληλογραφία (Νοέμβριος – Δεκέμβριος)

Προσετέθῃ στὴν χορείαν τῶν ἁγίων

Λογγοβαρδιτῶν Πνευματεμφόρων Γερόντων

…Πληροφορηθήκαμε τὴν κοίμηση τοῦ πολυσεβάστου Γέροντος τῆς Μονῆς Λογγοβάρδας, Πατρὸς καὶ Καθηγουμένου Χρυσοστόμου (Πήχου). Ἄνθρωπος γλυκύς, πρᾶος, μειλίχιος, προικισμένος μὲ τὰ χαρίσματα τοῦ ἁγίου Πνεύματος. Συνάμα ἀγωνιστής, ἀσκητικός, ὁμολογητής, ἀλείπτης μοναχῶν καὶ καθοδηγητὴς πλήθους χριστιανῶν καὶ πιστὸς φύλαξ τῶν πατρώων παραδόσεων. …Εἶναι χαρακτηριστικὸ ὅτι ὅταν κυκλοφοροῦσε βιβλίο μου μὲ θέμα τὸν Ὅσιον Φιλόθεον Ζερβάκον, πάντοτε ἐνίσχυε ποικιλοτρόπως τὴν προσπάθεια αὐτή. Πατρικὰ δὲ μὲ προέτρεπε νὰ ὁλοκληρώσω τὴν σειρὰ μὲ τὴν ἔκδοση τῶν Ἐπιστολῶν πρὸς ἐνίσχυση τῶν πιστῶν ἀλλὰ καὶ εἰς τιμὴν τοῦ ὁσίου Προκατόχου αὐτοῦ. Μὲ τὴν ὁσιακὴ καὶ μαρτυρικὴ κοίμησή του προσετέθῃ στὴν χορείαν τῶν ἁγίων Λογγοβαρδιτῶν Πνευματεμφόρων Γερόντων, τῶν Φιλοθέων, τῶν Βοσυνιωτῶν καὶ Φιλοθέου τοῦ Ζερβάκου. Ἡ ἁγία τοῦ Χριστοῦ στρατευομένη Ἐκκλησία προπέμπει στὴν θριαμβεύουσα ἐκλεκτὸν τέκνον. Ἡ ἀπώλεια τοιούτων πνευματικῶν ταγῶν μᾶς καθιστᾶ πτωχοτέρους. Θὰ μᾶς λείψει… πολὺ τὸν εὐλαβούμην καὶ τὸν ἀγαποῦσα τὸν Γέροντα. Οἱ εὐχές του νὰ μᾶς συνοδεύουν. Μέχρι τώρα τὸν μνημόνευα· ἀπὸ τοῦ νῦν καὶ εἰς τὸ ἑξῆς θὰ ἐπικαλοῦμαι τὶς θεοπειθεῖς μεσιτεῖες του! Αἰωνία Αὐτοῦ ἡ Μνήμη.

Ἀρχιμ. Τύχων Ἀνδρέου, δρ. Θεολογίας

Λεμεσὸς Κύπρος

 

―――***************************―――

 

Στὴ μάχη γιὰ τὴν ἀνάκτησι τοῦ αὐτεξουσίου

(Μαρτυρία τοῦ Εὐγένιου Μπαϊραμίδη, Στρατιωτικοῦ γιατροῦ καὶ χειρουργοῦ, σὲ συναδέλφους του [ποὺ σχετίζεται μὲ τὴ Φλώρινα καὶ τὸν μακαριστὸ πλέον Ἐπίσκοπο καὶ Μητροπολίτη Φλωρίνης πατέρα Αὐγουστῖνο Καντιώτη – 15-11-2021])

 

Ἀγαπητοὶ συνάδελφοι.

Μετὰ ἀπὸ τὴν μεγάλη περιπέτεια τῆς ὑγείας μου, ἔχω τὴν μεγάλη χαρὰ νὰ ἐπικοινωνήσω πάλι μαζί σας, κάτι ποὺ μοῦ ἔλειψε πολύ.

Τὰ πράγματα, ἐνῶ κατὰ τὴν εἴσοδό μου στὸ νοσοκομεῖο, φαινόταν ὅτι θὰ ἐξελιχθοῦν ὁμαλά, μέσα σὲ δύο βράδια, συγκεκριμένα ἀπὸ Τετάρτη βράδυ, ἡ δύσ­πνοια ἔγινε ἀνυπόφο­ρη καὶ τὸ πρωὶ τῆς Πέμπτης ὁ κορεσμὸς εἶχε κατακρημνιστεῖ. Ἔκανα CT θώρακος ἡ ὁποία ἀνέδειξε κατάληψη καὶ τῶν δύο πνευμονικῶν πεδίων ἀπὸ διηθήματα δίκην θαμβῆς ὑάλου.

Ἡ κατάσταση πραγματικὰ ἦταν κρίσιμη. Οἱ θεράποντες πρότειναν νὰ τεθῶ σὲ high flow συσκευή, σὰν τελευταία λύση πρὶν τὴν διασωλήνωση ἡ ὁποία καταλαβαίνετε, μὲ τὴν εἰκόνα ποὺ εἶχα, ποῦ θὰ εἶχε ὁδηγήσει. Ἀπὸ ἐκεῖ καὶ πέρα ξεκίνησε ἡ διαδικασία εἰσαγωγῆς 60 lt O2 τὸ λεπτὸ ἀπὸ τὴν μύτη χωρὶς πρακτικὰ δυνατότητα εἰσπνοῆς. Τὸ δύσκολο στὴν φάση αὐτὴ ἦταν νὰ καταφέρω νὰ ἀνεχθῶ αὐτὴ τὴν ἀπόλυτη καὶ πολὺ δύσκολη κατάσταση δύσπνοιας καὶ ὑποξείας.

Τὸ Σάββατο ὁ στρατιωτικὸς Ἱερέας πατὴρ Εὐάγγελος Λιάπης ἦρθε νὰ μὲ κοινωνήσει. Ἀπὸ ἐδῶ ξεκινάει τὸ θαῦμα, τὸ ὁποῖο θέλω νὰ τὸ κρατήσω γιὰ πάντα μέσα μου. Ἐνῶ δὲν εἶχα ὄσφρηση οὔτε γεύση, αἰσθάνθηκα τόσο γλυκειὰ καὶ μὲ ἄρρητη εὐωδία τὴν Θεία Κοινωνία. Σὰν νὰ εἶχε διοχετευτεῖ σὲ κάθε κύτταρό μου. Ἀφοῦ προσκύνησα καὶ τὰ λείψανα τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονα, αἰσθάνθηκα ὅτι ἀπὸ ἐδῶ καὶ πέρα ἤμουν ἕτοιμος γιὰ ὅλα μὲ ἠρεμία καὶ ἀπόλυτη πίστη στὸ θέλημά Του. Στὶς ὧρες αὐτὲς τῆς μοναχικῆς προσευχῆς, προσευχόμουν καὶ γιὰ τοὺς ἄλλους συμπάσχοντες, ἀλλὰ καὶ ὅλο τὸν κόσμο ποὺ βρισκόταν στὴν ἴδια κατάσταση μὲ ἐμένα, μὲ θέρμη. Τότε αἰσθανόμουν βαθειὰ ὅτι οἱ προσευχές μας καὶ οἱ προσευχὲς πολλῶν ἀνθρώπων καὶ πνευματικῶν συναντιόνταν.

Τὴν ἑπόμενη μέρα ἦρθε ὁ Ἱερέας μὲ τὴν κάρα τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου [σημ. τελικῶς ἦταν ἀπὸ τὴν Ἄνδρο ἡ κάρα τοῦ ἁγίου Παντελεήμονος]. Ἐκεῖ τελείωσαν ὅλα. Ἀνήμερα τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου βγῆκε τὸ high flow. Σὲ δύο μέρες μετὰ ἤμουν μὲ ρινικό.

Εὐχαριστῶ τὸ Θεὸ γιὰ τὴν τεράστια πνευματικὴ ἐμπειρία. Εὐχαριστῶ τοὺς θεράποντες ἰατροὺς καὶ τὸ νοσηλευτικὸ προσωπικὸ γιὰ τὴν πραγματικὰ ὁλοκληρωμένη θεραπεία σὲ ὅλα τὰ ἐπίπεδα.

Εὐχαριστῶ ὅλους ποὺ μὲ τὶς προσευχές τους μὲ στήριξαν στὸ δύσκολο δρόμο. Ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι μόλις σήμερα εἶχα τὴν δυνατότητα νὰ γράψω. Συγγνώμη ἀλλὰ δὲν μποροῦσα νὰ ἀπαντήσω στὰ τηλέφωνα. Εἶμαι στὸ σπίτι μὲ ὀξυγόνο καὶ δοξάζω τὸν Θεό. Θὰ χρειαστῶ ἀρκετὲς μέρες γιὰ νὰ ἀνανήψω πλήρως.

Ἡ ψυχή μου εἶναι δυνατή. Περιμένω νὰ μὲ κρατήσει τὸ σῶμα μου γιὰ νὰ συνε­χίσω πιὸ δυναμικὰ τὴν μάχη γιὰ τὴν τελικὴ δικαίωση.

Μετὰ ἀπὸ αὐτὸ ποὺ συνέβη γνωρίζω μὲ σιγουριά, ὅτι ὁ προορισμός μας εἶναι ἡ μάχη γιὰ τὴν ἀνάκτηση τοῦ δώρου τοῦ Θεοῦ στὸν Ἄνθρωπο, τοῦ αὐτεξουσίου.

 ἰατρὸς Eὐγένιος Μπαϊραμίδης

συνταγματάρχης