Ἔμμεσος διωγμὸς

Ἔμμεσος διωγμὸς

 Ἔμμεσος διωγμὸς εἶνε τὰ διατάγματα, ποὺ βγάζουν συνεχῶς καὶ ἀκαταπαύστως, διὰ τῶν ὁποίων προσπαθοῦν νὰ ἐξευτελίσουν τὴν Ἐκκλησία. Διατάσσουν καὶ ὁρίζουν ἄλλα πράγματα, τὰ ὁποῖα καταδικάζει ἡ Ἐκκλησία.

…Ἡ Ἐκκλησία μας σήμερα πολεμεῖται, πολεμεῖται ἐμμέσως. Πολεμεῖται ἐσωτερικῶς καὶ ἐξωτερικῶς. Πολεμεῖται ἀπὸ ἀ­θέους καὶ ἀπίστους, ποὺ ἔχουν κυριολεκτικῶς λύσσα. Δὲν τὸ πίστευα· στὴν Ἱε­ραρ­χία κάποιος δεσπότης, ποὺ εἶνε πολὺ μπασμένος σ᾽ αὐ­τὰ τὰ θέματα καὶ σχετίζεται μὲ διάφορα στρώματα τῆς κοινωνίας, μᾶς ἔλεγε πρὸ ἐτῶν, πρὸ πέντε ἐτῶν νομίζω· «Ἔχουν συνεδριάσει οἱ κεφαλὲς τῶν ἀθέων καὶ ἀπίστων καὶ ἔχουν ἕνα σύνθημα· “Γκρεμίστε τὴν Ἐκκλησία”. Θέλουν νὰ γκρεμίσουν τὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ καὶ χρησιμοποιοῦν ὅλα τὰ μέσα».

Πολεμεῖται ἡ Ἐκκλησία μας ἀπὸ ῥαδιοφώνου. Πολεμεῖται ἀπὸ τηλεοράσεως. Πολεμεῖται ἀπὸ τὶς στῆ­λες τῶν ἐφημερίδων. Πολεμεῖται ἀπὸ περιοδικά. Πολεμεῖται ἀπὸ φωτογραφίες. Πολεμεῖται ἀπὸ διάφορα κέντρα νυκτερινά. Πολεμεῖται συνεχῶς καὶ ἀκαταπαύστως, καὶ προσπαθοῦν νὰ τὴ διαλύσουν τὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ. Βεβαίως ἡ Ἐκκλησία ἔχει ἱ­δρυτὴ ὄχι ἄνθρωπο ἀλλὰ τὸν Θεάνθρωπο, καὶ εἶνε γνωστὸ ὅτι «πύλαι ᾅδου οὐ κατισχύσουσιν αὐτῆς» (Ματθ. 16,18).

Ἡ Ἐκκλησία θὰ νικήσῃ διὰ τῆς συμβο­λῆς ὅλων μας. Καὶ ἐμεῖς ὡς στρατιῶται, ὡς πιστὰ τέκνα τῆς Ἐκκλησίας, δὲν πρέπει νὰ ἀδιαφορήσουμε γιὰ τὴν κατάστασι αὐτή.

[ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ ἐπι­σκό­που Φλωρίνης Αὐγουστίνου († 2010),
Οἱ Χρισ­τι­ανοὶ στοὺς ἐσχάτους καιρούς, ἔκδ. Δ΄, Φλώρινα 2021, σελ. 27-28]