ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΣ

Ἀθῷοι ἀπὸ τὶς κατηγορίες οἱ πατέρες τῆς ἱ. μονῆς Ἁγ. Τριάδος Ἄνω Γατζέας

Προεξαγγελία …«θυέλλης»

Ὁ συμπτωματικὸς τὸ 2025 συνεορτασμὸς τοῦ Πάσχα μὲ τοὺς παπικοὺς θὰ σημάνῃ, ὅπως ἐξήγγειλε ὁ οἰκ. πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος, ἔναρξι μονίμου πλέον συνεορτασμοῦ μαζί τους. Αὐτὸ ὅμως προσημαίνει καὶ ἔν­αρξι νέας ἐσωτερικῆς διαταραχῆς καὶ κίνδυνο διασπάσεως. Θὰ ὑπάρξουν, φοβούμεθα, ἐκτὸς τῶν παλαιοημερολογιτῶν, καὶ παλαιοπασχαλῖται. Ὁ Θεὸς νὰ μᾶς βγάλῃ ψεῦτες.

Ἀρκετὰ τὰ κηρυχθέντα,

ὥρα τώρα ἐφαρμογῆς

Μετὰ λύπης ἔγινε γνωστό, ὅτι δύο σημαντικὰ βήματα ἐξαγγελίας ὀρθοδόξου λόγου διέκοψαν τὴν λειτουργία τους. Ἡ «Ἐνοριακὴ Εὐλογία» τοῦ μακαριστοῦ π. Βασιλείου Βολουδάκη ἐξέδωσε τὸ τελευταῖο τεῦ­χος της καὶ ἡ «Θεοδρομία» τοῦ π. Θεοδώρου Ζήση ἀνήγγειλε τὴν διακοπὴ τῆς ἐκδόσεώς της. Καὶ τὰ δύο τροφοδοτοῦσαν μὲ καθαρὴ διδαχή, τὴν ὁποία δὲν εὕρισκε ὁ φιλομαθὴς ἀναγνώστης ἀλλοῦ. Τὸ ἀρχεῖο τῶν τόμων τους εἶνε πηγὴ πολυτίμων δημοσιευμάτων.

Ἐπικρέμαται ὀργή!

Μὴ τὸ λησμονοῦμε. Ἔχουμε προκαλέσει σκληρὰ τὴν ἀνοχὴ τοῦ Δημιουργοῦ καὶ Σωτῆρος μας μὲ τὴν κα­τα­­πάτησι τοῦ νόμου καὶ τὴν προσ­βο­λὴ τῆς φυσιολογίας τοῦ κορυφαίου δημιουργήματός Του. Δὲν ἔπεσε ἀμέσως ὁ δίκαιος κεραυνός· περιμένει τὴν μετάνοια ὅσων ἔχουν συναίσθησι. Ἡ ἀ­ναμονὴ αὐτὴ ἔχει ὅρια, ποὺ κάποτε ἐξ­αντλοῦνται. Καὶ τότε «ἁμαρτωλοὶ ποῦ φύγωμεν;». Ἂς ἀφυπνίζουμε εὐκαίρως – ἀκαίρως ἑ­αυτοὺς καὶ ἀλ­λή­λους μὲ καλόπιστη καὶ φιλάδελφη ὑπενθύμισι.

Ἀνησυχία γιὰ τὸ Ἅγιο Ὄρος

Νέο ἐμβριθὲς καὶ κατωχυρωμένο δη­μοσίευμα (βλ. ἐφημ. «Ὀρθόδοξος Τύπος» φ. 2495/17-5-2024) θέτει σο­βαρὰ ἐρωτήματα γιὰ τὸν ἀσκητικὸ χα­ρακτῆρα καθὼς καὶ γιὰ τὸ αὐτοδιοίκητο τῆς πολιτείας τοῦ Ἄθωνος. Τὰ εὐρωπαϊκὰ κονδύλια καὶ ἐν γένει τὰ κοσμικὰ κεφάλαια δεσμεύουν τὴν παρ­ρησία καὶ ἐλευθέρα ἔκφρασι τῆς ἁ­γι­ορειτικῆς συνειδήσεως. Λίγες φω­νὲς ἀκούγονται νὰ ἀσκοῦν ἔλεγχο καὶ νὰ ὀρθοτομοῦν τὸν λόγο τῆς ἀληθείας.

Ἀνακοινωθὲν τῆς

Ἱ. Μητροπόλεως Πειραιῶς

«1. Πρός προστασίαν τῆς διακονίας μας καί σεβασμόν τῆς ἐνώπιον τοῦ Παναγίου Θεοῦ εὐθύνης μας, τηρουμένων καί τῶν διατάξεων τοῦ ἀρθρ. 4, παραγρ. 9 τοῦ Καταστατικοῦ    Χάρτου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (Ν. 590/1977- ΦΕΚ Α΄ 146)    διακόπτουμε τήν κοινωνία μας μέ τούς ψηφίσαντας ἐναντίον τοῦ θείου Νόμου, μέ ὅ,τι αὐ­τό συνεπάγεται, μή προσκαλοῦντες αὐ­τούς εἰς οἱανδήτινα ἐκδήλωσιν τῶν Ἐ­νοριῶν μας, ἄχρι τῆς ἐμπράκτου μετα­μελείας των διά τῆς ἀκυρώσεως διά τοῦ Ἐθνικοῦ Κοινοβουλίου τοῦ αἰσχίστου αὐτοῦ νομοθετήματος».

Ἀθῷοι οἱ πατέρες

τῆς Γατζέας

Διαβάζουμε στὸν ἀγωνιστικὸ τύπο τῆς Λαρίσης, ὅτι τὸ Τριμελὲς Πλημμελειοδικεῖο Βόλου τὴν ἡμέρα τοῦ ἁγ. Ἀχιλίου, 15-5-2024, ἐκήρυξε ἀ­θῴους τοὺς 5 κατηγορουμένους μοναχοὺς τῆς ἱ. μονῆς Ἁγ. Τριάδας Ἄνω Γατζέας ἀ­πὸ τὴν κατηγορία τῆς διασπορᾶς ψευ­δῶν εἰδήσεων κατὰ συναυτουργία. Ἡ δίκη πραγματοποιήθηκε παρου­σίᾳ πλή­θους πιστῶν.

Οἱ 5 κατηγορούμενοι ἱερομόναχοι εἶ­χαν ἐκδώσει ἡμερολόγιο τσέπης τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 2021 σὲ 2.500 ἀντίτυπα τὰ ὁποῖα μοιράστηκαν σὲ πιστοὺς καὶ ἐπισκέπτες τῆς μονῆς. Τὸ ἡμερολόγιο μὲ τίτλο «Σκέψου πρὶν ἐμβολιαστεῖς» ἀναφέρει στὶς σε­λίδες του· «Ἡ περιβόητη πανδημία τοῦ κορωνοϊοῦ καὶ τὰ ἐμβόλια εἶναι βασικὸ ἐργαλεῖο γιὰ τὴν προ­ώ­θηση τοῦ σχεδί­ου τους. Εἶναι πείραμα μετατροπῆς τῶν ἐλεύθερων ἀνθρώπων σὲ ζόμπι».

«Δὲν εἶναι δικό τους συντακτικό προϊόν», δήλωσε ὁ δικηγόρος τους. «Ἀ­ξίζει νὰ σημειωθεῖ ὅτι δὲν ὑπῆρξε κανένας μάρτυρας κατηγορίας καὶ καν­­ένας παθών. Ἀντιθέτως εἶχαν προταθεῖ 100 ἄτομα γιὰ μάρτυρες ὑπεράσπισης ἀλλὰ δὲν κλήθηκε οὐδείς ἀπὸ μάρτυρες ποὺ ἐμβολιάστηκαν καὶ εἶ­χαν προμηθευτεῖ τὸ ἡμερολόγιο. Παρόλα αὐτὰ δὲν ἐπηρεάστηκαν».

Ὅ­πως δήλωσαν οἱ κατηγορούμενοι στὸ δικαστήριο, αὐτὰ τὰ ἄρθρα εἶχαν σκο­πὸ νὰ προκαλέσουν προβληματισμούς, ποὺ εἶνε στὰ πλαίσια τῆς πνευματικῆς τους εὐθύνης.

Ἡ μονὴ Ἁγ. Τριάδος Ἄνω Γατζέας εἶνε Ἁγιορειτικὸ μετόχι στὸ Πήλιο· δὲν ὑπάγεται στὴν ἱ. μητρόπολι Δημητριάδος καὶ Ἁλμυροῦ.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *